Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vraja de dragoste pentru a-ți readuce fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? E-mail Dr. Isikolo pentru soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, ceea ce ne conduce. Când s-a despărțit de mine, eram confuz și nu știam ce să fac pentru a-l recupera înapoi, mă simțeam atât de goală în interior. Până când am întâlnit dr. Isikolo pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve acolo diverse probleme. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să fac pe scurt povestea lungă, Înainte să o știu, în mai puțin de 48 de ore, Sotul meu mi-a dat un apel și s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmplă între noi. În cele din urmă, vă scriu această mărturie pentru a vă oferi mulțumirile și recunoștința mea profundă, dr. Isikolo pentru că ați respectat cuvintele și promisiunile voastre în a-l aduce înapoi la mine în doar 48 de ore de la puterea voastră turnare vrăjitoare și de a folosi puterile voastre înzestrate și mari pentru adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul său, îl puteți trimite pe e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, WhatsApp/Viber-l la +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna august a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. Doctorul Isikolo vă va ajuta să vă rezolvați problema, indiferent prin ce treceți. Ma numesc Anna Oscar. Postarea despre o casetă de vrajă este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine chiar și atunci când m-a părăsit din cauza infidelității și abuzului constant și am luptat în mai multe rânduri și după 6 luni fără contact. Am citit despre Doctor Paul de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit în aceeași lună și mi-a propus. A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați-l pe DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Povestea mea de viață adevărată:
  Buna tuturor, numele meu este Robt Burley, la data de 14 februarie 2020, soția mea a avut un acord cu mine și s-a despărțit de mine, căutam ajutor peste tot pentru a o întoarce, nimeni nu m-a putut ajuta, în urmă cu câteva zile am însemnat informațiile de contact a doctorului Ogundele din ziar ajutându-i pe oameni să-și recupereze iubitul pierdut, iar eu l-am contactat pentru ajutor, după ce i s-a dat vraja, soția mea m-a sunat și mi-a cerut iertarea, ce minune. Mulțumesc dr. Ogundele, este un bărbat puternic și vraja lui este inofensivă, mi-a adus-o pe soția mea în termen de 24 de ore cu puterile sale, nu am crezut niciodată în magie, dar dr. Ogundele mi-a dat înapoi fericirea mea, am făcut un acord cu el să împărtășesc numele lui pe internet după ce m-a ajutat, de aceea fac asta acum. Dacă aveți nevoie de ajutor, îl puteți contacta cu WhatsApp sau Viber Chat: +27638836445. E-mail: ogundeletempleofsolution@gmail.com El este 100% real și puternic.

  Komentaras

  Cum l-am primit pe fostul meu soț înapoi ........... Salutări tuturor celor care citesc această mărturie. Am fost respins de partenerul meu după trei (3) ani de a fi împreună doar pentru că o altă femeie a avut o vrajă pe el și el m-a lăsat pentru ea. într-o zi când citeam prin web, am văzut o postare despre cum această casă de vraja cu aceste contacte obuduyang@gmail.com / WhatsApp +1 503-773-9114, au ajutat o femeie să-și dea înapoi soțul și i-am trimis un e-mail. și mi-a spus că o femeie are o vrajă pe soțul meu și mi-a spus că mă va ajuta și după 72 de ore că voi avea bărbatul meu înapoi. El a făcut exact așa cum mi-a spus, în 26 de ore după ce și-a făcut treaba, bărbatul meu m-a sunat după două ore m-a sunat din nou și a 50-a oră s-a mutat din nou cu mine. Mulțumesc, Dr. Obudu, pentru că sunt recunoscător pentru totdeauna. Ce provocări sau probleme prin care treci vreodată, contactează-l și nu vei pleca fără să ai o soluție

  Komentaras

  Vreau doar să împărtășesc experiența mea cu întreaga lume despre cum mi-am revenit soțul și mi-am salvat căsnicia ... M-am căsătorit de 5 ani cu 2 copii și am trăit fericit cu familia până când lucrurile au început să devină urâte cu mine și cu mine soț care ne conduce la lupte și argumente aproape de fiecare dată ... a devenit mai rău la un moment în care soțul meu a depus divorțul ... Am încercat tot posibilul să-l fac să se răzgândească și să rămână cu mine pentru că l-am iubit din toată inima și nu am făcut-o. Nu vreau să-mi pierd bărbatul, dar totul nu a rezolvat ... S-a mutat din casă și a plecat în față pentru a depune divorț ... Am pledat și am încercat totul, dar totuși nimic nu a funcționat. Dezvăluirea a venit atunci când cineva m-a prezentat în acest minunat și minunat caster vrăjitor, numit Dr. Oniha, care în cele din urmă m-a ajutat să ies ... Nu am fost niciodată fan al lucrurilor de genul acesta, ci doar am decis să îl încerc pentru că eram disperat și am rămas fără nicio alegere ... El a făcut vraja pentru mine și lucrurile funcționează cu adevărat, așa cum promite el și soțul meu se schimbă de gândire și se întoarce acasă pentru a rămâne cu mine și cu copiii. Și promit să nu mă mai doară niciodată. trăim fericiți așa cum a fost cu ajutorul dr. Oniha. Dacă aveți nevoie de ajutor, puteți contacta Dr. Oniha.
  E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
  Site web: http://onihaspelltemple.com
  Call / Whatsapp: +1669223962

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă pentru experiența miraculoasă și minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și la nivel mondial. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească iubitele pierdute, l-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale diferitelor persoane cum el ajută să-l readuc pe fostul iubit înapoi, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam, am fost dezgolit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc asigurându-mă că El se va ocupa de toate în doar 48 de ore. După a doua zi m-a sunat soțul meu, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, el m-a implorat cu adevărat să-l iert și să-mi facă promisiuni la telefon, El s-a întors acasă și mi-a obținut și cadouri foarte drăguțe doar pentru ca el să-și dovedească dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit că a trebuit să-l sun pe dr. Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune în toată lumea. Ei bine, dacă ai nevoie de o casetă eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta, poți contacta doctorul Isikolo pe e-mailul său isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți și pe Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Hei băieți, sunt atât de încântat să-mi iau soțul înapoi, după ce m-a lăsat pe mine și pe cei 3 copii ai noștri pentru altă femeie.
  După 2 ani de căsătorie, eu și soțul meu am fost într-o ceartă sau alta, până când m-a părăsit definitiv și m-am mutat în alt oraș pentru a fi cu o altă femeie. am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram într-adevăr supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că DR ISIKOLO poate ajuta să revină rapid . Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și l-am făcut apoi a făcut o (vraja de dragoste) pentru mine. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îmi este foarte dor de mine și de copii, atât de uimitor! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o eu și copiii. Atunci din acea zi, căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită DR ISIKOLO. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe internet încât DR ISIKOLO casterul de vrăji real și puternic, pe care îl voi ruga mereu să trăiască mult timp pentru a-și ajuta copiii săi în vremea necazului, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum această puternică vrăjitoare. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți de asemenea Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Vraja puternică eficientă de dragoste pentru a-ți reveni acum iubitul Ex: verificați DR ISIKOLO
  Am experimentat doar minunile vrăjii de dragoste Dr.Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recupereze iubitele pierdute și, de asemenea, să ajute la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii de la diferite persoane cum ajută să-l readucă înapoi pe fostul iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. DR ISIKOLO mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc că se va ocupa de toate în doar 48 de ore, după a doua zi Toni m-a sunat, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, el era mă roag cu adevărat să-l iert și să fac promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a adus și o mașină nouă doar pentru ca să-și dovedească dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe DR ISIKOLO și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune peste tot în lume .. Bine, dacă ai nevoie de o casetă de vraja eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta, poți contacta DR. : isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp și pe +2348133261196.

  Komentaras

  Dr Oniha, Iată mărturia mea de la un client îndatorat de la Heart Warming (Sonya Carlson din Statele Unite) Domnule, a trebuit să vă scriu, deși sunt la serviciu acum pentru a vă anunța că vraja dvs. a funcționat cu succes, iar el a revenit înapoi pentru mine la fel cum ai spus-o domnule. O frumoasă trandafiri roșii tocmai mi-a fost adusă la locul de muncă de la omul cu care v-am contactat pe 18 decembrie. Domnule, sunt atât de fericit să-i spun lumii întregi, încât a revenit la mine prin vrăjile voastre puternice ieri, cam la ora 18:00. Totul a funcționat exact așa cum ai spus-o. Fără îndoială. Pentru că acum își dă seama că am fost meniți să fim și că eram compatibili. De fapt, îmi este greu să cred acum. Este chiar surprinzător! Vă mulțumesc foarte mult dr. Oniha pentru că mi-ați împletit puterile magice și pentru că m-ați reunit pe mine și pe fostul meu împreună cu cele mai mari puteri ale voastre '' Dacă cineva este acolo, vă puteți contacta pe Dr. Oniha
  Site web: http://onihaspelltemple.com
  E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
  WhatsApp +15056336879

  Komentaras

  Dr Oniha, Iată mărturia mea de la un client îndatorat de la Heart Warming (Sonya Carlson din Statele Unite) Domnule, a trebuit să vă scriu, deși sunt la serviciu acum pentru a vă anunța că vraja dvs. a funcționat cu succes, iar el a revenit înapoi pentru mine la fel cum ai spus-o domnule. O frumoasă trandafiri roșii tocmai mi-a fost adusă la locul de muncă de la omul cu care v-am contactat pe 18 decembrie. Domnule, sunt atât de fericit să-i spun lumii întregi, încât a revenit la mine prin vrăjile voastre puternice ieri, cam la ora 18:00. Totul a funcționat exact așa cum ai spus-o. Fără îndoială. Pentru că acum își dă seama că am fost meniți să fim și că eram compatibili. De fapt, îmi este greu să cred acum. Este chiar surprinzător! Vă mulțumesc foarte mult dr. Oniha pentru că mi-ați împletit puterile magice și pentru că m-ați reunit pe mine și pe fostul meu împreună cu cele mai mari puteri ale voastre '' Dacă cineva este acolo, vă puteți contacta pe Dr. Oniha
  Site web: http://onihaspelltemple.com
  E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
  WhatsApp +15056336879

  Komentaras

  Vreau să-i mulțumesc dr. PADMAN un caster de vrăji foarte puternic, care mă ajută să-mi aduc soțul înapoi la mine, în urmă cu câteva luni am o problemă serioasă cu soțul meu, în măsura în care a ieșit din casă, și a început să se întâlnească cu o altă femeie și el a rămas cu femeia, aproape că am renunțat până când am văzut o mărturie online despre dr. PADMAN și am decis să-l contactez. I-am explicat problema mea și m-a asigurat că voi vedea un rezultat pozitiv după 24 de ore, în mod surprinzător soțul meu a revenit a doua zi după vraja, implorându-mă să-l iert și mi-a promis să nu mă mai lase niciodată, mulțumită dr unității pentru vraja reală și, dacă aveți vreo problemă, contactați-l, este sincer.

  site web: https://padmanspell.com

  Whatsapp +19492293867

  E-mail: padmanlovespell@yahoo.com.

  https://twitter.com/padman_dr.

  Komentaras

  Aceasta este mărturia mea despre minunata lucrare pe care Dr. Oniha a făcut-o pentru mine. Sotul meu ma abandona pe mine si pe copii si a mers sa stea cu o alta femeie pe care tocmai a cunoscut-o. Și femeia a vrăjit pe el, astfel încât el nu va avea niciodată nimic de-a face cu mine și copiii mei pentru asta, eu și copiii au suferit și a fost iadul unei lupte, dar eu decid să fac toate mijloacele pentru a face sigur că familia mea se va alătura ca obișnuită, apoi am mers on-line acolo, am văzut atât de multe discuții despre această cască vrăjitoare numită Dr. Oniha pe site-ul său. Așa că a trebuit să-l contactez și să-i explic problema mea și în doar 48 de ore așa cum mi-a promis, soțul meu a venit acasă, iar comportamentul lui a revenit bărbatului cu care m-am căsătorit. Nu reușesc să mulțumesc destul de mult acestui răzbunător pentru ceea ce a făcut pentru mine, sunt atât de recunoscător și nu mă voi opri niciodată să-i public numele pe internet pentru munca bună pe care a făcut-o pentru mine. Încă o dată sunt recunoscător dr. Oniha pentru marea ta muncă ''. De asemenea, vă puteți rezolva problemele cu ajutorul Dr. Oniha. contactați-l prin e-mail
  onihaspelltemple@gmail.com

  Komentaras

  Aceasta este mărturia mea despre minunata lucrare pe care Dr. Oniha a făcut-o pentru mine. Sotul meu ma abandona pe mine si pe copii si a mers sa stea cu o alta femeie pe care tocmai a cunoscut-o. Și femeia a vrăjit pe el, astfel încât el nu va avea niciodată nimic de-a face cu mine și copiii mei pentru asta, eu și copiii au suferit și a fost iadul unei lupte, dar eu decid să fac toate mijloacele pentru a face sigur că familia mea se va alătura ca obișnuită, apoi am mers on-line acolo, am văzut atât de multe discuții despre această cască vrăjitoare numită Dr. Oniha pe site-ul său. Așa că a trebuit să-l contactez și să-i explic problema mea și în doar 48 de ore așa cum mi-a promis, soțul meu a venit acasă, iar comportamentul lui a revenit bărbatului cu care m-am căsătorit. Nu reușesc să mulțumesc destul de mult acestui răzbunător pentru ceea ce a făcut pentru mine, sunt atât de recunoscător și nu mă voi opri niciodată să-i public numele pe internet pentru munca bună pe care a făcut-o pentru mine. Încă o dată sunt recunoscător dr. Oniha pentru marea ta muncă ''. De asemenea, vă puteți rezolva problemele cu ajutorul Dr. Oniha. contactați-l prin e-mail
  onihaspelltemple@gmail.com
  Numărul Whatsapp +15056336879.
  Site-ul www.onihaspelltemple.com

  Komentaras

  Bună ziua, sunt Viorica Dăncilă, aproape că mi-am pierdut viața când soțul meu de șase ani m-a părăsit să fiu cu o altă femeie. Am plâns și am oftat în fiecare zi și noapte, până am fost atât de rău încât am venit pe internet pentru ajutor. Și am văzut o mărturie a unui vrăjitor minunat care o ajută pe o doamnă pe nume Adina-Ioana Vălean să-și refacă casa și am decis să o încerc, așa că am contactat-o ​​pentru ajutor și el mi-a aruncat o cutie de ortografie de dragoste pe care o folosesc soțul meu pentru ia-mă înapoi, iar acum sunt o femeie fericită. Pentru ceea ce ai făcut pentru mine, nu voi înceta să împărtășesc numele tău bun cu oamenii de acolo, pentru munca bună pe care ai făcut-o pentru mine. Sper ca Dumnezeu să vă binecuvânteze foarte mult, i-ați ajutat pe oameni să-și recâștige dragostea, este ideal că am publicat acest lucru într-un ziar local pentru Dr. Amiso, în alții pentru a aduce mai mulți clienți la el, el merită mai mult decât acesta și este sigur că îl va răsplăti. fie că este vorba de sănătate sau cancer, divorț sau sarcină, recuperare de datorii sau datorii, HIV sau orice virus, încetați să plângeți, contactați herbalisthome01@gmail.com sau sunați la whatsapp la +2349045238817. el este singurul răspuns la toate problemele dvs. Testat și de încredere, de încredere 100%.

  Komentaras

  Wooow !!! - Acesta este cel mai mare lucru care s-a întâmplat vreodată în viața mea. Dr. Amiso este un dar de la Dumnezeu. El se pricepe foarte bine să se alăture locuințelor, să construiască afaceri, să-i ajute pe oameni să câștige alegeri cu puterile sale magice, și cu vraja, etc. M-a ajutat să-mi recuperez soțul, pe care aproape că l-am pierdut. Mi-a reunit familia și a făcut progrese în afacerea mea. Este acest om un înger de la Dumnezeu? Este autentic ... deci nu ar trebui să o subestimați. Pur și simplu trimiteți-l pe herbalisthome01@gmail.com sau contactați la +2349045238817. Dacă sunteți în aceeași stare; Nu mai plânge. Acesta este un adevărat vrăjitor și nu există două moduri în acest sens, pentru că el a făcut-o pe a mea pentru mine, și va face și al tău. el este singura soluție la toate problemele tale 100% Sigur, testat și de încredere, Dr.Amiso trebuie să spun din nou mulțumiri mari !!!!!!!

  Komentaras

  I want to use this medium to testify of how i got back my ex husband after divorce, i and my husband have been married for 8 years with 2 kids, we have been a happy family. Last year his behavior towards me and the kids changed, i suspected he was meeting another woman outside out marriage, any time i confronted him, he threatened to divorce me, i did all i could to make hings right but all to no avail until i saw a post on a "love and relationship forum" about a spell caster who helps people to cast spell on marriage and relationship issues, when i contacted this spell caster via email, he helped me cast a re-union spell and my husband changed and came apologizing to me and the kids. Contact this great spell caster for your relationship or marriage issues via this email: chiefdrlucky@gmail.com or Whats App him on +2348132777335 Website : http://chiefdrluckysolutionhome.website2.me/ Good luck  

  Komentaras

  Numele meu este stella. Aceasta este o zi foarte fericită din viața mea datorită ajutorului pe care mi l-a oferit dr. OKOSUN pentru a mă ajuta să-mi recuperez fostul soț cu iubirea și vraja sa magică. Am fost căsătorit timp de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela cu adevărat și căuta un divorț, dar când am găsit e-mailul Dr.OKOSUN pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să-și recupereze fostul și să-l ajute la remediere. relația. și face oamenii fericiți în relația lor. Mi-am explicat situația și apoi am căutat ajutorul lui, dar spre marea mea surpriză, mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu și că acum sărbătoresc, pentru că Sotul meu s-a schimbat total în bine. El vrea întotdeauna să fie alături de mine și nu poate face nimic fără prezentul meu. Mă bucur cu adevărat căsnicia mea, ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe Internet pentru că dr. OKOSUN este un adevărat ortograf. NEVOIE DE AJUTOR? DOCTORUL DE CONTACT OKOSUN ACUM PRIN EMAIL: okosunakpade@gmail.com. Este singurul răspuns la problema ta și te face să te simți fericit în relația ta.
  1 vraja de dragoste
  2 WIN EX BACK
  3 FRUCTE DE FEMEI
  4 PROPRIETARE DEPEL
  5 vraja de protectie
  6 vraja de afaceri
  7 Fapte BUNE
  8 DEPOZITUL LOTERIE ȘI DEPARTAMENTUL CAZULUI.

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr Wealthy, am avut nevoie disperată de a-mi aduce înapoi pe fostul meu iubit. Mi-a lăsat o altă femeie. Sa intamplat atat de repede si nu am avut nici un fel de spus in situatia asta. El ma scos după trei ani fără explicații. Îl contactez pe dr. Wealthy prin intermediul site-ului său și mi-a spus ce trebuie să fac înainte de a mă putea ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce am oferit ceea ce dorea, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună. La puțin timp după ce și-a făcut vraja, prietenul meu a început să mă mai trimită din nou și sa simțit oribil pentru ceea ce tocmai mi-a pus. El a spus că eu sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și apoi a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când dr. Wealthy ma ajutat, partenerul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. Îi recomand foarte mult pe Dr Wealthy pentru oricine care are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com, sunați-l sau adăugați-l pe ceapre prin: +2348105150446

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.