Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  OHO!! Tai yra pats nuostabiausias dalykas, kurį aš kada nors patyręs, ir turiu pasidalyti šiuo puikiu liudijimu ..Aš apsilankiau interneto forume 8-ĄJĄ KATEGORIJĄ 2020 m. Ir pamačiau nuostabų šio galingo ir puikaus rašytojo, vadinamo dr. Aš niekada tuo netikėjau, nes niekada anksčiau negirdėjau ir nieko neišmaniau apie magiją. Joks kūnas nebūtų galėjęs įtikinti manęs apie stebuklingus burtus, kol Dr Odion nepadarė man nepaprasto darbo ir atkūrė mano santuoką. metų atgal, ir per tas pačias 48 valandas, kai skaičiau internete, mane sutuoktinė atgabeno. Aš buvau nuolaidus ir sukrėstas, kai mano vyras atsiklaupė maldaudamas atleidimo ir norėdamas priimti jį atgal .. Aš esu tikrai trūksta žodžių ir džiaugsmo, ir aš nežinau, kiek turėčiau pasakyti, koks dėkingas tau. Dr Odion tu esi Dievas, atsiųstas man ir visai mano šeimai .. Ir dabar aš vėl esu linksma moteris .. štai jo el. paštas (drodion60@yandex.com) taip pat galite pridėti gydytoją Dr Odion „WhatsApp“ tinkle +2349060503921

  Komentaras

  Jennifer Gaspar parodymai. Kaip greitai susigrąžinti savo buvusįjį!

  Man skaudėjo ir daužėsi širdis, kai prieš septynis mėnesius mano ir mano vyro santuokoje iškilo labai didelė problema. toks baisus, kad jis kreipėsi į teismą dėl skyrybų. jis pasakė, kad daugiau nebenori daugiau pasilikti su manimi ir kad nebemyli manęs. Taigi jis išsikraustė iš namų ir privertė mane ir mano vaikus patirti stiprų skausmą. Išbandžiau visas įmanomas priemones, norėdamas jį susigrąžinti, po daug maldaudamas, bet nesėkmingai. Ir jis patvirtino, kad priėmė savo sprendimą ir daugiau niekada nenorėjo manęs matyti. Taigi vieną vakarą grįždamas iš darbo sutikau seną draugą, kuris paprašė mano vyro. Taigi aš jam paaiškinau kiekvieną dalyką, todėl jis man pasakė, kad vienintelis būdas susigrąžinti savo vyrą yra apsilankyti rašybos žinove, nes tai tikrai pasitarnavo ir jam. Taigi niekada netikėjau burtais, tačiau neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik sekti jo patarimais. Tada jis man davė rašytojo, su kuriuo jis lankėsi, el. Pašto adresą. (drodion60@yandex.com) Taigi kitą rytą aš nusiunčiau laišką man nurodytu adresu, o rašybos rašytojas patikino, kad grąžinsiu savo vyrą po trijų dienų. Koks nuostabus teiginys !! Aš niekada netikėjau, todėl jis kalbėjo su manimi ir papasakojo viską, ką man reikia padaryti. Tada dviejų dienų laikas Taigi, stebėtinai, mano vyras, kuris man neskambino pastaruosius 7 mėnesius, man paskambino ir pranešė, kad grįžta. Taip nuostabu!! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir už skausmą, kurį sukėlė man ir mano vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, pasitelkiant rašybos rašytoją. Taigi, aš jums patarsiu, jei kiltų problemų, susisiekite su DR ODION, suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės. Siųsti jam el. Laišką adresu: (drodion60@yandex.com) arba paskambinti / Whattsapp jo mobiliojo telefono numeriu +2349060503921

  Komentaras

  După 5 ani în căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să acționeze ciudat și să meargă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri amenință că va divorța de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre afacerea lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre o casetă de vrăji pe internet, numită DR ISIKOLO, care ajută oamenii cu probleme de relație și căsătorie de puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă există așa ceva, dar am decis să Încearcă, când îl contactez, m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-mi ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu ale lui cu mine în bine și în realitate. Contactați această casă de vrăjitor de mare dragoste pentru ca relația sau problema căsătoriei dvs. să fie rezolvate astăzi prin: (isikolosolutionhome@gmail.com) sau direct Whatsapp/viber +2348133261196

  Komentaras

  După 5 ani în căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să acționeze ciudat și să meargă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri amenință că va divorța de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre afacerea lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre o casetă de vrăji pe internet, numită DR ISIKOLO, care ajută oamenii cu probleme de relație și căsătorie de puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă există așa ceva, dar am decis să Încearcă, când îl contactez, m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-mi ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu ale lui cu mine în bine și în realitate. Contactați această casă de vrăjitor de mare dragoste pentru ca relația sau problema căsătoriei dvs. să fie rezolvate astăzi prin: (isikolosolutionhome@gmail.com) sau direct Whatsapp/viber +2348133261196

  Komentaras

  După 5 ani în căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să acționeze ciudat și să meargă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri amenință că va divorța de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre afacerea lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre o casetă de vrăji pe internet, numită DR ISIKOLO, care ajută oamenii cu probleme de relație și căsătorie de puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă există așa ceva, dar am decis să Încearcă, când îl contactez, m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-mi ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu ale lui cu mine în bine și în realitate. Contactați această casă de vrăjitor de mare dragoste pentru ca relația sau problema căsătoriei dvs. să fie rezolvate astăzi prin: (isikolosolutionhome@gmail.com) sau direct Whatsapp/viber +2348133261196

  Komentaras

  După 5 ani în căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să acționeze ciudat și să meargă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri amenință că va divorța de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre afacerea lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre o casetă de vrăji pe internet, numită DR ISIKOLO, care ajută oamenii cu probleme de relație și căsătorie de puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă există așa ceva, dar am decis să Încearcă, când îl contactez, m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-mi ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu ale lui cu mine în bine și în realitate. Contactați această casă de vrăjitor de mare dragoste pentru ca relația sau problema căsătoriei dvs. să fie rezolvate astăzi prin: (isikolosolutionhome@gmail.com) sau direct Whatsapp/viber +2348133261196

  Komentaras

  Am fost pe punctul de a-mi pierde soția de 6 ani, pentru că a spus că nu mai este interesată de căsnicia noastră, care au produs o fiică frumoasă, ca șofer de camion sunt întotdeauna pe drum, dar chiar îmi place soția și grija mea pentru ea și pentru fiica mea, am întrebat-o care este problema, dar nu a dat nicio explicație rezonabilă doar spunând că s-a plictisit de unirea noastră, acest lucru mi-a fost ciudat, pentru că soția mea era o femeie iubitoare, dintr-o dată, toate se schimbă. iar atitudinea ei față de mine nu a fost bună, știam că ceva nu este în regulă, așa că i-am explicat bunului meu prieten Diego, care mi-a prezentat un nume de casetă de vrăjitor Dr Ajayi, mi-am explicat situația cu caseta de vraja, mi-a făcut înțeleg că soția mea a fost manipulată de un fost iubit pentru a mă părăsi, dar mi-a spus să nu-mi fac griji. El a făcut o vrajă pentru mine, iar soția mea a revenit la sinele ei normal și aștept al doilea copil al meu de la ea, sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut dr. Ajayi casterul vraja pentru mine, de aceea îmi împărtășesc mărturia, dacă vă confruntați cu orice fel de problemă de viață și aveți nevoie de o soluție contactați astăzi dr. Ajayi pentru ajutor.

  Număr Viber / Whatsapp: +2347084887094
  E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Buna ziua ma numesc Lauren Sunt din SUA vreau sa depun marturie despre o mare si puternica casta de vraja pe care mi-a lasat-o sotul meu si copiii timp de 2 saptamani cand l-am sunat ca nu a ridicat cand s-a intors acasa a treia saptamana el mi-a spus că vrea un divorț, am fost atât de trist că am plâns toată noaptea, a plecat din nou, am fost atât de singur a doua zi că am căutat ceva online, când am găsit un caster vrăjitor numit Dr. Ilekhojie care au ajutat atât de mulți oameni cu problemele lor, L-a contactat cu problemele mele, mi-a spus că va dura 24 de ore și soțul meu va fi înapoi la mine, am făcut fiecare lucru pe care mi-a spus să-l fac și a doua zi soțul meu s-a întors în genunchi și a implorat că a anulat divorțul, acum suntem fericiți împreună. Dr Ilekhojie vă poate ajuta și pe el Trimiteți un e-mail la: (gethelp05@gmail.com) WhatsApp +2348147400259

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ați făcut pentru mine Sunt atât de mare iubitul meu este din nou la mine și acum trăim fericiți împreună. DR ISIKOLO Vraja de dragoste a lui Leo este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar, deoarece a promis că am decis să-l încerc pe DR ISIKOLO să încerce când iubitul meu m-a părăsit pentru altul, m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste asupra iubitului meu care l-a adus. înapoi la mine în 48 de ore, așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici măcar nu știa că se află sub o vrajă dacă treci prin relația problemă de dragoste Vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO cel mai tare pentru a vă rezolva problema. Este foarte greu să pierzi o iubire și știu cum se simte așa, nu lăsa pe cineva să-ți îndepărteze iubitul de la tine. Contactați astăzi DR ISIKOLO leo pentru a vă rezolva problema și, dacă aveți nevoie de ajutorul său de mai jos, este adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ați făcut pentru mine Sunt atât de mare iubitul meu este din nou la mine și acum trăim fericiți împreună. DR ISIKOLO Vraja de dragoste a lui Leo este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar, deoarece a promis că am decis să-l încerc pe DR ISIKOLO să încerce când iubitul meu m-a părăsit pentru altul, m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste asupra iubitului meu care l-a adus. înapoi la mine în 48 de ore, așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici măcar nu știa că se află sub o vrajă dacă treci prin relația problemă de dragoste Vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO cel mai tare pentru a vă rezolva problema. Este foarte greu să pierzi o iubire și știu cum se simte așa, nu lăsa pe cineva să-ți îndepărteze iubitul de la tine. Contactați astăzi DR ISIKOLO leo pentru a vă rezolva problema și, dacă aveți nevoie de ajutorul său de mai jos, este adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ați făcut pentru mine Sunt atât de mare iubitul meu este din nou la mine și acum trăim fericiți împreună. DR ISIKOLO Vraja de dragoste a lui Leo este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar, deoarece a promis că am decis să-l încerc pe DR ISIKOLO să încerce când iubitul meu m-a părăsit pentru altul, m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste asupra iubitului meu care l-a adus. înapoi la mine în 48 de ore, așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici măcar nu știa că se află sub o vrajă dacă treci prin relația problemă de dragoste Vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO cel mai tare pentru a vă rezolva problema. Este foarte greu să pierzi o iubire și știu cum se simte așa, nu lăsa pe cineva să-ți îndepărteze iubitul de la tine. Contactați astăzi DR ISIKOLO leo pentru a vă rezolva problema și, dacă aveți nevoie de ajutorul său de mai jos, este adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ați făcut pentru mine Sunt atât de mare iubitul meu este din nou la mine și acum trăim fericiți împreună. DR ISIKOLO Vraja de dragoste a lui Leo este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar, deoarece a promis că am decis să-l încerc pe DR ISIKOLO să încerce când iubitul meu m-a părăsit pentru altul, m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste asupra iubitului meu care l-a adus. înapoi la mine în 48 de ore, așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici măcar nu știa că se află sub o vrajă dacă treci prin relația problemă de dragoste Vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO cel mai tare pentru a vă rezolva problema. Este foarte greu să pierzi o iubire și știu cum se simte așa, nu lăsa pe cineva să-ți îndepărteze iubitul de la tine. Contactați astăzi DR ISIKOLO leo pentru a vă rezolva problema și, dacă aveți nevoie de ajutorul său de mai jos, este adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este Lilian N.Aceasta este o zi foarte veselă din viața mea, din cauza ajutorului Dr.saguru a făcut pentru mine, ajutându-mă să-mi iau fostul soț înapoi cu magia lui și vraja dragoste. Am fost căsătorit timp de 6 ani și a fost atât de teribil, deoarece soțul meu a fost într-adevăr inselat pe mine și a fost în căutarea unui divorț, dar când am dat peste E-mail Dr.saguru pe internet cu privire la modul în care el a ajutat atât de mulți oameni pentru a obține lor ex înapoi și de a ajuta pentru a stabili relația. și să-i facă pe oameni să fie fericiți în relația lor. I-am explicat situația mea la el și apoi să caute ajutorul lui, dar spre surprinderea mea, el mi-a spus că el mă va ajuta cu cazul meu și aici eu sunt acum sărbători pentru că soțul meu a schimba total pentru totdeauna. El vrea întotdeauna să fie de mine și nu poate face nimic g fără cadoul meu. Chiar mă bucur de căsnicia mea, ce mare sărbătoare. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că Dr.saguru este cu adevărat o adevărată vrajă. AI NEVOIE DE AJUTOR, APOI CONTACTAȚI MEDICUL SAGURU ACUM VIA EMAIL:drsagurusolutions@gmail.com sau WhatsApp +2349037545183 El este singurul răspuns la problema ta și să te simți fericit în relația dumneavoastră. și lui, de asemenea, perfect în
  1 VRAJA DRAGOSTEI
  2 WIN EX ÎNAPOI
  3 FRUCTE ALE UTERULUI
  4 VRAJA DE PROMOVARE
  5 VRAJA DE PROTECȚIE
  6 VRAJA DE AFACERI
  7 VRAJA DE LOCURI DE MUNCĂ BUNE
  8 VRAJA LOTERIEI ȘI VRAJA CAZULUI ÎN INSTANȚĂ.

  Komentaras

  Numele meu este Sandra, sunt din lasi România, dar cu sediul în statul unit Ohio.
  și vreau să mărturisesc despre lucrarea bună făcută de un credincios părinte spiritual BABA. În viața mea nu am crezut niciodată că există așa ceva ca mijlocirea spirituală. Problema mea a început acum nouă luni, când tatăl copiilor mei a început să se comporte ciudat, nu am știut niciodată că are o aventură în afara casei noastre matrimoniale. M-am trezit în acea zi credincioasă, 19 aprilie 2018 21 aprilie, când a venit acasă să-și aleagă lucrurile, atunci am știut că situația a ieșit din mână și mi-a spus că a renunțat la căsătoria pe care am construit-o pentru mai pentru cinci ani, am fost confuz și amuzat că am apelat la familie și prieteni, dar în niciun caz. La două luni după ce am început să am probleme cu bunăstarea copiilor mei, cu chiria casei și totuși proprietarul meu era în linie, chiar am trecut prin iad. Până într-o zi când am fost pe internet și am dat peste o cutie de vrăji nu am crezut niciodată în el, dar am avut nevoie de omul meu înapoi, așa că am decis să contactez vraja casterului tatălui spiritual, i-am spus problema mea, la început Nu am avut niciodată încredere în el, așa că am făcut-o doar, dar știți că o problemă partajată este o problemă pe jumătate rezolvată, mi-a spus exact ce să fac, lucru pe care l-am făcut așa cum mi-a spus el indicat, eram sceptic față de ce era el făcând la început, dar m-a sfătuit să am încredere și să cred în el, astfel încât să mă ajute și să-mi acorde dorințele inimii mele. După 3 zile soțul meu m-a sunat și m-a rugat la telefon să-l las să vină acasă la mine și la copii și asta a fost. Acum trăim fericiți.
  Spun asta pentru a anunța cuvântul că există încă vrăjitori puternici și spirituali care sunt puternici.
  dacă aveți nevoie de ajutorul lui pentru a vă rezolva problemele sau relațiile de căsătorie, contactați-l rapid prin e-mail personal: babaokojiesolution@gmail.com. Puteți, de asemenea, să-mi scrieți pe aplicația ce este pentru a obține mai multe informații despre părintele spiritual, iată numărul meu de telefon prin whatsAAp: +16163684004. Citiți mai multe despre el PAGINA BLOG: https://babaokojiesoolution.blogspot.com.

  Komentaras

  Aš beviltiškai ieškojau būdo, kaip priversti buvusį vaikiną mane įsimylėti. Turėjome savo nuosmukių, bet per pastaruosius 6 mėnesius mūsų santykiai ėjo į pietus. Aš išleidau daugiau nei 500 rašybos raštvedžių, kurie, maniau, man padės, ir nežinodamas, kad ji nepadėjo. Aš siekiu, nes noriu būti geidžiamiausia moteris, kokia buvau anksčiau, ir jis mane įsimylėjo ir vedė. Negaliu to berniuko pavaizduoti su niekuo kitu, kol tikrai susisiekiau su gydytoju Ikhine, kuris mano, kad mano širdis trokšta, tapo patenkintas. Jis davė man informacijos apie tai, kaip man padėti, ką jis padarė, kai aš tenkinuosi ir jis išgelbėjo mano vyrą nuo piktų ponios rankų, kurie jį užhipnotizavo, o mano vyras grįžo pas jus po 48 valandų ir aš buvau nuoširdžiai nustebęs, kad toks galių pasireiškimas yra tikrai tikra. Dabar galiu žmonėms pasakyti dr. ISIKOLO išbandydamas savo problemas ir laukdamas greitų rezultatų. susisiekite su juo nurodydami jo el. pašto adresą. (isikolosolutionhome@gmail.com) arba tiesiogiai „Whatsapp“/„Viber“: +2348133261196.

  Komentaras

  Am fost în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut neplăcerile noastre, dar în ultimele 6 luni relația noastră a mers spre sud. Am cheltuit 500+ pentru o cască de vrăji pe care am crezut că m-ar ajuta și fără să știu că nu a ajutat-o. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia dorită de care eram și el să se îndrăgostească de mine și să mă căsătorească cu mine. Nu-l pot imagina pe acest băiat cu altcineva până când nu l-am contactat cu adevărat pe dr. Ikhine, care mi-a dat dorința inimii. El mi-a oferit detalii despre cum să mă ajute pe care l-a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat omul de mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat, iar bărbatul meu s-a întors înapoi în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare de puteri este cu adevărat real. Acum pot spune fericit oamenilor să încerce dr. ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa de e-mail. (isikolosolutionhome@gmail.com) sau direct Whatsapp/Viber: +2348133261196.

  Komentaras

  Am fost în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut neplăcerile noastre, dar în ultimele 6 luni relația noastră a mers spre sud. Am cheltuit 500+ pentru o cască de vrăji pe care am crezut că m-ar ajuta și fără să știu că nu a ajutat-o. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia dorită de care eram și el să se îndrăgostească de mine și să mă căsătorească cu mine. Nu-l pot imagina pe acest băiat cu altcineva până când nu l-am contactat cu adevărat pe dr. Ikhine, care mi-a dat dorința inimii. El mi-a oferit detalii despre cum să mă ajute pe care l-a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat omul de mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat, iar bărbatul meu s-a întors înapoi în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare de puteri este cu adevărat real. Acum pot spune fericit oamenilor să încerce dr. ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa de e-mail. (isikolosolutionhome@gmail.com) sau direct Whatsapp/Viber: +2348133261196.

  Komentaras

  Am fost în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut neplăcerile noastre, dar în ultimele 6 luni relația noastră a mers spre sud. Am cheltuit 500+ pentru o cască de vrăji pe care am crezut că m-ar ajuta și fără să știu că nu a ajutat-o. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia dorită de care eram și el să se îndrăgostească de mine și să mă căsătorească cu mine. Nu-l pot imagina pe acest băiat cu altcineva până când nu l-am contactat cu adevărat pe dr. Ikhine, care mi-a dat dorința inimii. El mi-a oferit detalii despre cum să mă ajute pe care l-a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat omul de mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat, iar bărbatul meu s-a întors înapoi în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare de puteri este cu adevărat real. Acum pot spune fericit oamenilor să încerce dr. ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa de e-mail. (isikolosolutionhome@gmail.com) sau direct Whatsapp/Viber: +2348133261196.

  Komentaras

  Ce minunat vrăjitor, este dr. Ogunamen, m-a făcut să devin fertil în 7 zile și am contactat obiyan după ce am citit despre el online, când am citit cum a ajutat o femeie să-și recupereze soțul și l-am contactat și pentru problema mea. .. În termen de 7 zile de la contact, dorințele mele s-au adeverit .. atâtea probleme legate de sarcina mea m-au atras, iar a mea a fost o vrăjitoare și orice alte lucruri vătămătoare .. Când Dr. ogunamen a intrat în problema mea, am fost revendicat și l-am contactat și aveți problema rezolvată .. E-mailul său este ogunamen1ofebudin@gmail.com ...

  Komentaras

  Sunt atât de entuziasmat pentru că mariajul meu rupt a fost restaurat și soțul meu este înapoi după ce mi-a lăsat doi ani și doi copii pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie.
  Numele meu este Sandra, am sediul în statul Ohio.
  eu și soțul meu am fost într-o ceartă sau alta, până când în cele din urmă m-a părăsit și m-am mutat în Canada pentru a fi cu o altă femeie. am simțit că viața mea s-a terminat și, copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri, pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu.
  În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor.
  într-o zi, am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că baba poate ajuta la recuperarea rapidă. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat pentru ajutor pentru a mă uni cu soțul meu, iar el mi-a răspuns imediat și mi-a spus ce să fac și cum cealaltă femeie din Canada folosește voodoo magie neagră pentru a-l vedea pe soțul meu.
  Am fost atât de șocant când am condus toate acestea de la omul spiritual, mi-a spus cu bunăvoință tot ce trebuie să facem urgent pentru ca soluția să ne unim cu soțul meu, îl ascult și îl urmăresc pe tot ce i-a cerut conform instrucțiunilor sale, și el a făcut și el o vraja de dragoste pentru mine sa ma impac cu sotul meu.
  După 2 zile, soțul meu m-a sunat și mi-a spus că îmi este foarte dor de mine și de copii, am fost atât de uimitor !!
  Așa s-a întors în cele 4 zile, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala lui și pentru durerile pe care mi le-a provocat mie și copiilor. Atunci din acea zi, căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât cum se întâmplă. înainte, Toate mulțumesc baba. el este un om atât de puternic și spiritual și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe blog, încât acest om este un adevărat și puternic castor de vrăji, pe care îl voi ajuta întotdeauna pe oameni pe tot continentul.
  Dacă ești aici și ai nevoie de fostul tău înapoi sau dacă soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum această puternică vrăjitoare, el își va reuni soțul înapoi în tine în următoarele 4 zile. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: babaokojiesolution@gmail.com Îți iubesc atât de mult tată. aici este numărul meu de aplicație whats, în cazul în care aveți nevoie de mai multe informații de la mine despre părintele spiritual, scrieți-mi pe whats-app cu +16163684004

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.