Pa­dan­gių žyd­rų rei­kia ne tik ber­niu­kams, bet ir mer­gai­tėms

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2020 Rugpjūtis 20
Jaunieji sklandytojai
Jaunieji sklandytojai Gabija Šaltinytė, Žilvinas Grigonis, Mantas Šarakojis, Osvaldas Kašėta, Laurynas Šaltinis, Paulius Kazakevičius ir instruktorius Vytautas Kontrimavičius Alytaus aerodrome. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Sau­lė­tas rug­pjū­čio tre­čia­die­nis, Aly­taus ae­ro­dro­me 10 va­lan­dą jau ver­da gy­ve­ni­mas. Die­na kaip die­na, bet vie­nuo­lik­me­tei Ga­bi­jai Šal­ti­ny­tei – ypa­tin­ga. Ji ką tik at­li­ko pir­mą­jį sa­va­ran­kiš­ką skry­dį vai­kams pri­tai­ky­tu sklan­dy­tu­vu LAK16 ir dar šią va­sa­rą lai­kys vai­kų avia­ci­jos pi­lo­to li­cen­ci­ją. Ga­bi­ja sklan­dy­mo tre­ni­ruo­tes lan­ko nuo de­vy­ne­rių me­tų. Pir­mo­jo jos skry­džio pro­ga jau­nie­ji avia­to­riai val­go le­dus, o jų in­struk­to­rius Vy­tau­tas Kon­tri­ma­vi­čius džiau­gia­si: „Au­ga ge­ra pa­mai­na, at­sa­kin­gi ir tu­rin­tys pui­kų po­mė­gį vai­kai, džiau­giuo­si, kad ma­no ži­nios ir pa­ta­ri­mai jiems yra nau­din­gi.“

Pamiršta net mobiliuosius telefonus

Ati­trauk­ti šiuo­lai­ki­nius vai­kus ir pa­aug­lius nuo kom­piu­te­rių, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir ki­tų vir­tu­a­lio­jo pa­sau­lio pa­gun­dų nė­ra leng­va. Vie­nas to­kių bū­dų – avia­ci­ja.

Aly­taus ae­ro­dro­me vyks­tan­čios Lie­tu­vos Bro­niaus Oš­ki­nio vai­kų avia­ci­jos mo­kyk­los va­sa­ros sto­vyk­los jau­ni­mas – be mo­bi­liu­jų te­le­fo­nų ran­ko­se. In­struk­to­rius juo­kia­si: ne­lie­ka nei lai­ko, nei no­ro, nes yra įdo­mes­nių už­si­ė­mi­mų.

Bū­re­lį pa­aug­lių ir jų va­do­vą V.Kon­tri­ma­vi­čių Aly­taus ae­ro­dro­me ga­li­ma su­tik­ti ke­tu­rias die­nas per sa­vai­tę ša­lia vai­kams pri­tai­ky­to sklan­dy­tu­vo LAK16. Jis už­tem­pia­mas vilk­ties įran­ga, o tam nau­do­ja­mas au­to­mo­bi­lis.

Įran­ga ir LAK16 – ae­ro­dro­mo nuo­sa­vy­bė, o pa­tį vai­kų mo­ky­mą fi­nan­suo­ja Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Prak­ti­nis mo­ky­mas trun­ka nuo ba­lan­džio iki rug­sė­jo, bet, net ir pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, po pa­mo­kų jau­nie­ji avia­to­riai spė­ja už­suk­ti į ae­ro­dro­mą.

Jau­nie­ji sklan­dy­to­jai iš pra­džių mo­ko­si iš­lai­ky­ti sklan­dy­tu­vą ant že­mės – rie­dė­ti, o vė­liau at­si­plėš­ti nuo jos ir pa­kil­ti ke­lis met­rus aukš­tyn.

„Iš ša­lies ga­li at­ro­dy­ti, kad pir­mie­ji pa­žin­ti­niai pi­lo­ta­vi­mo veiks­mai yra pa­pras­ta už­duo­tis, ta­čiau pir­mą kar­tą sklan­dy­tu­vą val­dan­tiems ir ae­ro­dro­mo pie­vos ne­už­ten­ka“, – šyp­so­si V.Kon­tri­ma­vi­čius, kaip pats sa­ko, tik da­bar, mo­ky­da­mas jau­ni­mą, iki ga­lo įver­ti­nęs kan­try­bę tų in­struk­to­rių, ku­rie ka­dai­se mo­kė jį.

Drausmė pagrįsta atsakomybe

Ži­no­ma, vi­sų pir­ma yra at­si­žvel­gia­ma į sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus. Va­do­vas sa­ko ka­riš­kos draus­mės sto­vyk­lo­je ne­tai­kan­tis, nes, jei jo auk­lė­ti­niai su­si­es gy­ve­ni­mą su avia­ci­ja, tai jos dar so­čiai pa­ra­gaus. Šiuo at­ve­ju draus­mė pa­grįs­ta at­sa­ko­my­be ir pui­kiai pa­si­tei­si­na.

Tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą lan­ko vai­kai ir pa­aug­liai nuo 9 iki 15 me­tų. Pen­ke­rių me­tų kur­są B.Oš­ki­nio vai­kų avia­ci­jos mo­kyk­lo­je šie­met bai­gia aly­tiš­kis Žil­vi­nas Gri­go­nis. In­struk­to­rius gi­ria Žil­vi­no pa­sie­ki­mus ir kar­tu ste­bi­si jo po­mė­gių uni­ver­sa­lu­mu, mat vai­ki­nas – ir la­bai ga­bus smui­ki­nin­kas, mo­ko­si Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.

„Pra­dė­jęs jį tre­ni­ruo­ti pa­ste­bė­jau, kad Žil­vi­nas la­bai įdo­miai val­do vai­ra­laz­dę, pas­kui su­pra­tau, kad tai su­si­ję su jo įgū­džiu gro­ti smui­ku“, – pa­sa­ko­ja V.Kon­tri­ma­vi­čius.

Lipa vaikinams ant kulnų

Instruktorius pa­ste­bi, kad avia­ci­ja vis dar tra­di­ciš­kai „vy­riš­ka“ veik­los sri­tis, ta­čiau mer­gi­nų at­ei­na, taip pat ir la­bai ga­bių. Jau mi­nė­to­ji Ga­bi­ja, ku­ri ne­tru­kus lai­kys eg­za­mi­nus vai­kų avia­ci­jos pi­lo­to li­cen­ci­jai gau­ti, į už­si­ė­mi­mus at­ėjo bro­lio Lau­ry­no Šal­ti­nio pė­do­mis (jis jau tu­ri li­cen­ci­ją, da­ly­vau­ja var­žy­bo­se).

Kaip ir dau­ge­liui mer­gai­čių, ku­rios yra ma­žes­nio svo­rio, pir­mie­siems skry­džio ban­dy­mams į sklan­dy­tu­vą Ga­bi­jai te­ko įdė­ti mai­še­lį su smė­liu, nes trū­ko svo­rio.

Ae­ro­dro­me su­tin­ka­me aly­tiš­kį Rū­te­nį Kup­čins­ką, ku­ris į tre­ni­ruo­tę at­ve­žė anū­ką Pau­lių Ka­za­ke­vi­čių. Se­ne­lis juo­kau­ja, kad anū­kas ir te­ni­są žais­da­mas su­ge­ba į pa­dan­gę dai­ry­tis. Jis kan­triai ste­bi, kaip vyks­ta už­si­ė­mi­mai, ir per­si­me­ta žo­džiu ki­tu su ae­ro­dro­mo vir­ši­nin­ku Kęs­tu­čiu Ur­ba­na­vi­čiu­mi.

Kęs­tu­tis taip pat už­au­go to­kio­se sto­vyk­lo­se, kur iš­mo­ko pi­lo­tuo­ti pir­mą­jį vai­kų mo­ky­mui skir­tą sklan­dy­tu­vą. „Vis­kas ir pra­si­de­da tą aki­mir­ką, kai su­pran­ti, kad tu ga­li, kad lėk­tu­vas tau pa­klūs­ta, ta­da jau no­ri­si iš­mok­ti pi­lo­tuo­ti ir tą or­lai­vį, ir ki­tą“, – pa­sa­ko­ja Kęs­tu­tis.

Aviacija – perspektyvi sritis, o iššūkiai laikini

Vai­kams pri­tai­ky­tas sklan­dy­tu­vas LAK16 ir pa­mo­kos jį val­dy­ti – vi­sai rim­tas pa­reiš­ki­mas avia­ci­jai, o ne koks žai­di­mas. Pa­si­ro­do, tik­ra­me sklan­dy­tu­ve ski­ria­si tik val­dy­mo prie­tai­sų sky­de­lis, o val­dy­mo sub­ti­ly­bės – tos pa­čios.

Ne­ma­žai V.Kon­tri­ma­vi­čiaus auk­lė­ti­nių yra pa­si­rin­kę avia­ci­ją kaip pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nį, ta­pę pro­fe­sio­na­lais, stu­di­juo­ja avia­ci­ją ar­ba jau skrai­di­na ke­lei­vius. K.Ur­ba­na­vi­čius sa­ko ne­abe­jo­jan­tis, kad avia­ci­ja pa­sau­ly­je iš­liks la­bai per­spek­ty­vi veik­los sri­tis, o da­bar­ti­niai su pan­de­mi­ja su­si­ję iš­šū­kiai, ku­riuos pa­ti­ria ci­vi­li­nė avia­ci­ja, yra lai­ki­ni.

V.Kon­tri­ma­vi­čius pri­du­ria, kad bū­ti­na ne­pa­mirš­ti pa­sa­ky­ti ačiū tė­vams ir se­ne­liams, ku­rie įde­da ne­ma­žai pa­stan­gų, kad vai­kai tu­rė­tų to­kį pras­min­gą už­im­tu­mą. Lie­tu­vo­je to­kių ba­zių, kaip Aly­taus ae­ro­dro­mas, ku­rio­se vei­kia B.Oš­ki­nio mo­kyk­la, yra de­šimt.

  Komentaras

  Nuostabu , kad Kontrimavičius negaili laiko ir žinių jaunimui . Tai yra įdomus , bet ir sunkus darbas .Menu 1960 -1964 metus , kai aerodromas dūzgė nuo berods čekiško ,,Herkules" , kilo į dangų sklandytuvas ,,Blanik" ir mano vaikystės draugas A+A J.Valūnas mane pirmą kartą paskraidino . Neapsakomas jausmas . Tylu ,tik pro langelį šniokščia vėjelis . Linkiu sėkmės instruktoriui ir jauniesiems sklandytojams sėkmės ir meilės šiame pomėgyje.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.