Pa­dan­gių žyd­rų rei­kia ne tik ber­niu­kams, bet ir mer­gai­tėms (284)

Saulė Pinkevičienė
Jaunieji sklandytojai
Jaunieji sklandytojai Gabija Šaltinytė, Žilvinas Grigonis, Mantas Šarakojis, Osvaldas Kašėta, Laurynas Šaltinis, Paulius Kazakevičius ir instruktorius Vytautas Kontrimavičius Alytaus aerodrome. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Sau­lė­tas rug­pjū­čio tre­čia­die­nis, Aly­taus ae­ro­dro­me 10 va­lan­dą jau ver­da gy­ve­ni­mas. Die­na kaip die­na, bet vie­nuo­lik­me­tei Ga­bi­jai Šal­ti­ny­tei – ypa­tin­ga. Ji ką tik at­li­ko pir­mą­jį sa­va­ran­kiš­ką skry­dį vai­kams pri­tai­ky­tu sklan­dy­tu­vu LAK16 ir dar šią va­sa­rą lai­kys vai­kų avia­ci­jos pi­lo­to li­cen­ci­ją. Ga­bi­ja sklan­dy­mo tre­ni­ruo­tes lan­ko nuo de­vy­ne­rių me­tų. Pir­mo­jo jos skry­džio pro­ga jau­nie­ji avia­to­riai val­go le­dus, o jų in­struk­to­rius Vy­tau­tas Kon­tri­ma­vi­čius džiau­gia­si: „Au­ga ge­ra pa­mai­na, at­sa­kin­gi ir tu­rin­tys pui­kų po­mė­gį vai­kai, džiau­giuo­si, kad ma­no ži­nios ir pa­ta­ri­mai jiems yra nau­din­gi.“

Pamiršta net mobiliuosius telefonus

Ati­trauk­ti šiuo­lai­ki­nius vai­kus ir pa­aug­lius nuo kom­piu­te­rių, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir ki­tų vir­tu­a­lio­jo pa­sau­lio pa­gun­dų nė­ra leng­va. Vie­nas to­kių bū­dų – avia­ci­ja.

Aly­taus ae­ro­dro­me vyks­tan­čios Lie­tu­vos Bro­niaus Oš­ki­nio vai­kų avia­ci­jos mo­kyk­los va­sa­ros sto­vyk­los jau­ni­mas – be mo­bi­liu­jų te­le­fo­nų ran­ko­se. In­struk­to­rius juo­kia­si: ne­lie­ka nei lai­ko, nei no­ro, nes yra įdo­mes­nių už­si­ė­mi­mų.

Bū­re­lį pa­aug­lių ir jų va­do­vą V.Kon­tri­ma­vi­čių Aly­taus ae­ro­dro­me ga­li­ma su­tik­ti ke­tu­rias die­nas per sa­vai­tę ša­lia vai­kams pri­tai­ky­to sklan­dy­tu­vo LAK16. Jis už­tem­pia­mas vilk­ties įran­ga, o tam nau­do­ja­mas au­to­mo­bi­lis.

Įran­ga ir LAK16 – ae­ro­dro­mo nuo­sa­vy­bė, o pa­tį vai­kų mo­ky­mą fi­nan­suo­ja Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Prak­ti­nis mo­ky­mas trun­ka nuo ba­lan­džio iki rug­sė­jo, bet, net ir pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, po pa­mo­kų jau­nie­ji avia­to­riai spė­ja už­suk­ti į ae­ro­dro­mą.

Jau­nie­ji sklan­dy­to­jai iš pra­džių mo­ko­si iš­lai­ky­ti sklan­dy­tu­vą ant že­mės – rie­dė­ti, o vė­liau at­si­plėš­ti nuo jos ir pa­kil­ti ke­lis met­rus aukš­tyn.

„Iš ša­lies ga­li at­ro­dy­ti, kad pir­mie­ji pa­žin­ti­niai pi­lo­ta­vi­mo veiks­mai yra pa­pras­ta už­duo­tis, ta­čiau pir­mą kar­tą sklan­dy­tu­vą val­dan­tiems ir ae­ro­dro­mo pie­vos ne­už­ten­ka“, – šyp­so­si V.Kon­tri­ma­vi­čius, kaip pats sa­ko, tik da­bar, mo­ky­da­mas jau­ni­mą, iki ga­lo įver­ti­nęs kan­try­bę tų in­struk­to­rių, ku­rie ka­dai­se mo­kė jį.

Drausmė pagrįsta atsakomybe

Ži­no­ma, vi­sų pir­ma yra at­si­žvel­gia­ma į sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus. Va­do­vas sa­ko ka­riš­kos draus­mės sto­vyk­lo­je ne­tai­kan­tis, nes, jei jo auk­lė­ti­niai su­si­es gy­ve­ni­mą su avia­ci­ja, tai jos dar so­čiai pa­ra­gaus. Šiuo at­ve­ju draus­mė pa­grįs­ta at­sa­ko­my­be ir pui­kiai pa­si­tei­si­na.

Tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą lan­ko vai­kai ir pa­aug­liai nuo 9 iki 15 me­tų. Pen­ke­rių me­tų kur­są B.Oš­ki­nio vai­kų avia­ci­jos mo­kyk­lo­je šie­met bai­gia aly­tiš­kis Žil­vi­nas Gri­go­nis. In­struk­to­rius gi­ria Žil­vi­no pa­sie­ki­mus ir kar­tu ste­bi­si jo po­mė­gių uni­ver­sa­lu­mu, mat vai­ki­nas – ir la­bai ga­bus smui­ki­nin­kas, mo­ko­si Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.

„Pra­dė­jęs jį tre­ni­ruo­ti pa­ste­bė­jau, kad Žil­vi­nas la­bai įdo­miai val­do vai­ra­laz­dę, pas­kui su­pra­tau, kad tai su­si­ję su jo įgū­džiu gro­ti smui­ku“, – pa­sa­ko­ja V.Kon­tri­ma­vi­čius.

Lipa vaikinams ant kulnų

Instruktorius pa­ste­bi, kad avia­ci­ja vis dar tra­di­ciš­kai „vy­riš­ka“ veik­los sri­tis, ta­čiau mer­gi­nų at­ei­na, taip pat ir la­bai ga­bių. Jau mi­nė­to­ji Ga­bi­ja, ku­ri ne­tru­kus lai­kys eg­za­mi­nus vai­kų avia­ci­jos pi­lo­to li­cen­ci­jai gau­ti, į už­si­ė­mi­mus at­ėjo bro­lio Lau­ry­no Šal­ti­nio pė­do­mis (jis jau tu­ri li­cen­ci­ją, da­ly­vau­ja var­žy­bo­se).

Kaip ir dau­ge­liui mer­gai­čių, ku­rios yra ma­žes­nio svo­rio, pir­mie­siems skry­džio ban­dy­mams į sklan­dy­tu­vą Ga­bi­jai te­ko įdė­ti mai­še­lį su smė­liu, nes trū­ko svo­rio.

Ae­ro­dro­me su­tin­ka­me aly­tiš­kį Rū­te­nį Kup­čins­ką, ku­ris į tre­ni­ruo­tę at­ve­žė anū­ką Pau­lių Ka­za­ke­vi­čių. Se­ne­lis juo­kau­ja, kad anū­kas ir te­ni­są žais­da­mas su­ge­ba į pa­dan­gę dai­ry­tis. Jis kan­triai ste­bi, kaip vyks­ta už­si­ė­mi­mai, ir per­si­me­ta žo­džiu ki­tu su ae­ro­dro­mo vir­ši­nin­ku Kęs­tu­čiu Ur­ba­na­vi­čiu­mi.

Kęs­tu­tis taip pat už­au­go to­kio­se sto­vyk­lo­se, kur iš­mo­ko pi­lo­tuo­ti pir­mą­jį vai­kų mo­ky­mui skir­tą sklan­dy­tu­vą. „Vis­kas ir pra­si­de­da tą aki­mir­ką, kai su­pran­ti, kad tu ga­li, kad lėk­tu­vas tau pa­klūs­ta, ta­da jau no­ri­si iš­mok­ti pi­lo­tuo­ti ir tą or­lai­vį, ir ki­tą“, – pa­sa­ko­ja Kęs­tu­tis.

Aviacija – perspektyvi sritis, o iššūkiai laikini

Vai­kams pri­tai­ky­tas sklan­dy­tu­vas LAK16 ir pa­mo­kos jį val­dy­ti – vi­sai rim­tas pa­reiš­ki­mas avia­ci­jai, o ne koks žai­di­mas. Pa­si­ro­do, tik­ra­me sklan­dy­tu­ve ski­ria­si tik val­dy­mo prie­tai­sų sky­de­lis, o val­dy­mo sub­ti­ly­bės – tos pa­čios.

Ne­ma­žai V.Kon­tri­ma­vi­čiaus auk­lė­ti­nių yra pa­si­rin­kę avia­ci­ją kaip pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nį, ta­pę pro­fe­sio­na­lais, stu­di­juo­ja avia­ci­ją ar­ba jau skrai­di­na ke­lei­vius. K.Ur­ba­na­vi­čius sa­ko ne­abe­jo­jan­tis, kad avia­ci­ja pa­sau­ly­je iš­liks la­bai per­spek­ty­vi veik­los sri­tis, o da­bar­ti­niai su pan­de­mi­ja su­si­ję iš­šū­kiai, ku­riuos pa­ti­ria ci­vi­li­nė avia­ci­ja, yra lai­ki­ni.

V.Kon­tri­ma­vi­čius pri­du­ria, kad bū­ti­na ne­pa­mirš­ti pa­sa­ky­ti ačiū tė­vams ir se­ne­liams, ku­rie įde­da ne­ma­žai pa­stan­gų, kad vai­kai tu­rė­tų to­kį pras­min­gą už­im­tu­mą. Lie­tu­vo­je to­kių ba­zių, kaip Aly­taus ae­ro­dro­mas, ku­rio­se vei­kia B.Oš­ki­nio mo­kyk­la, yra de­šimt.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai