...netylėsiu… (15240)

Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta die­na gy­ve­ni­mas te­ka be Žmo­gaus, su ku­riuo pas­ku­ti­niu me­tu ypa­tin­gai daug ir ar­ti­mai ben­dra­vo­me... Šian­dien mes su Juo at­si­svei­kin­si­me, bet Jis am­žiams iš­liks mū­sų vi­sų šir­dy­se ir pri­si­mi­ni­muo­se...

Su šiuo Žmo­gu­mi mes abu per­ėjom ug­nį ir van­de­nį. Bu­vo lai­kas, kai de­gė­me ne­apy­kan­ta vie­nas ki­tam, bet abu kar­tu ra­do­me vi­di­nių jė­gų vie­nas ki­to at­si­pra­šy­ti, pri­pa­žin­ti klai­das ir, vi­sus ne­su­ta­ri­mus bei nuos­kau­das pa­li­kus pra­ei­ty­je, dirb­ti var­dan mies­to ir žmo­nių.

Gruo­džio 16 die­ną bū­tų ly­giai mė­nuo, kaip Jur­gis Kras­nic­kas po 30-im­ties me­tų at­si­sa­kė ta­ry­bos na­rio man­da­to ir pra­dė­jo ei­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Tvir­tai ži­nau, kad tai pa­da­rė ne dėl pos­to ir ne dėl at­ly­gi­ni­mo. Jis šiai au­kai ry­žo­si dėl Aly­taus mies­to ir aly­tiš­kių ge­ro­vės. Jis ma­tė, kad mies­to val­dy­me da­ro­mos ne­grįž­ta­mai skau­džios ir ža­lin­gos klai­dos, dėl to ry­žo­si, dar kar­tą, kaip sa­kė, „pas­ku­ti­nį kar­tą“, sto­ti prie mies­to vai­ro.

Ži­nau, šis mė­nuo jam bu­vo ypa­tin­gai sun­kus ir pil­nas emo­ci­nio krū­vio. Kai kam la­bai ne­pa­ti­ko, jog jis ta­ry­bos bu­vo pa­skir­tas di­rek­to­riu­mi, to­dėl vi­są šį lai­ką da­rė vis­ką, kad jį pa­lauž­tų... Vis­ką jis man yra pa­pa­sa­ko­jęs ir vis­ką pra­dė­siu vie­šin­ti po Jur­gio Kras­nic­ko lai­do­tu­vių... Ne­ty­lė­siu... Ži­nau, kad Jur­gis to no­rė­tų...

Prieš me­tus, kai Jur­gis Kras­nic­kas gu­lė­si į li­go­ni­nę ope­ra­ci­jai, su­si­ti­ko­me iš­va­ka­rė­se at­si­svei­kin­ti... Ta­da juo­ka­vo: „Lau­ru­te, ne­bi­jau aš mir­ti. Jei po ope­ra­ci­jos ne­pra­bu­siu, pa­ža­dėk, kad prie ma­no ka­po duo­bės pa­sa­ky­si gra­žią kal­bą apie ma­ne.“

At­sa­kiau: „Jur­gi, bai­kit Jūs tuos sa­vo juo­kus. Vis­kas bus ge­rai. Gy­ven­sit il­gai. Mes dar tu­rim kar­tu pa­da­ry­ti daug dar­bų mies­tui, nes per tuos me­tus, kai py­ko­mės, tiek daug bran­gaus lai­ko pra­ra­dom...“

Pas­ku­ti­nė­mis Jo gy­ve­ni­mo die­no­mis daug ben­dra­vo­me. Da­bar, kai Jo ne­te­ko­me, pa­gal­vo­ju, pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis Jis bu­vo ypa­tin­gai keis­tai jaut­rus...

Ne­bi­jo­jo mir­ti, bet la­bai la­bai la­bai no­rė­jo kuo grei­čiau su­for­muo­ti sa­vo ko­man­dą ir dirb­ti mies­tui. La­bai to no­rė­jo... La­bai. Bet kai kas jam to pa­da­ry­ti ne­lei­do ir blo­ka­vo... De­ja...

...Li­ko tik pri­si­mi­ni­mai, pas­ku­ti­niai po­kal­biai, ži­nu­tės, gim­ta­die­nio pro­ga pa­do­va­no­ta kny­ga... Ir šiais me­tais rug­pjū­čio 31 die­ną Jur­gio bei jo žmo­nos Vi­ly­tės ir sū­naus Vy­tu­ko mums su ma­no sū­nu­mi Vin­cen­tė­liu rug­sė­jo 1-osios pro­ga pa­do­va­no­tas ka­ti­nas Snie­gis-Ra­ke­ta... Bal­tas... Toks pat ne­nu­ora­ma ir toks pat stai­gus kaip ir Jur­gis…

Kai skųs­da­vau­si Snie­gu­čio pri­da­ry­to­mis niek­šy­bė­mis, Jur­gis sa­ky­da­vo: „Lau­ru­te, ši­tas ka­ti­nu­kas ypa­tin­gas, gi iš ma­nęs jį ga­vai, ka­ti­nas vi­sai kaip aš, tai ko tu ste­bie­si? Tu­rėk var­ge­lį“...

 

Mir­tis mus su­nai­ki­na, ar­ba iš­lais­vi­na. Iš­va­duo­tiems, nu­ė­mus naš­tą, lie­ka kaž­kas ge­res­nio, su­nai­kin­tiems nie­ko ne­lie­ka; pra­žū­va ir ge­ra, ir blo­ga“. Se­ne­ka

 

Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  비대면폰테크 전국폰테크 폰테크신규개통 아이폰신규개통 서울폰테크 인천폰테크 부천폰테크 폰테크매장 구로구폰테크
  천안폰테크 대구폰테크 제주폰테크 전남폰테크 경기폰테크 경북폰테크 경남폰테크 광주폰테크 폰테크출장 당일폰테크
  대전폰테크 강원폰테크 전북폰테크 충남폰테크 부산폰테크 울산폰테크 충북폰테크 세종폰테크 구리폰테크 아이폰폰테크
  춘천폰테크 원주폰테크 강릉폰테크 충주폰테크 제천폰테크 청주폰테크 아산폰테크 서산폰테크 안양폰테크 안산폰테크
  전주폰테크 군산폰테크 익산폰테크 목포폰테크 여수폰테크 순천폰테크 포항폰테크 경주폰테크 광명폰테크 시흥폰테크
  안동폰테크 구미폰테크 경산폰테크 진주폰테크 통영폰테크 거제폰테크 창원폰테크 수원폰테크 성남폰테크 서귀포폰테크

Kiti straipsniai