...netylėsiu… (16364)

Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta die­na gy­ve­ni­mas te­ka be Žmo­gaus, su ku­riuo pas­ku­ti­niu me­tu ypa­tin­gai daug ir ar­ti­mai ben­dra­vo­me... Šian­dien mes su Juo at­si­svei­kin­si­me, bet Jis am­žiams iš­liks mū­sų vi­sų šir­dy­se ir pri­si­mi­ni­muo­se...

Su šiuo Žmo­gu­mi mes abu per­ėjom ug­nį ir van­de­nį. Bu­vo lai­kas, kai de­gė­me ne­apy­kan­ta vie­nas ki­tam, bet abu kar­tu ra­do­me vi­di­nių jė­gų vie­nas ki­to at­si­pra­šy­ti, pri­pa­žin­ti klai­das ir, vi­sus ne­su­ta­ri­mus bei nuos­kau­das pa­li­kus pra­ei­ty­je, dirb­ti var­dan mies­to ir žmo­nių.

Gruo­džio 16 die­ną bū­tų ly­giai mė­nuo, kaip Jur­gis Kras­nic­kas po 30-im­ties me­tų at­si­sa­kė ta­ry­bos na­rio man­da­to ir pra­dė­jo ei­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Tvir­tai ži­nau, kad tai pa­da­rė ne dėl pos­to ir ne dėl at­ly­gi­ni­mo. Jis šiai au­kai ry­žo­si dėl Aly­taus mies­to ir aly­tiš­kių ge­ro­vės. Jis ma­tė, kad mies­to val­dy­me da­ro­mos ne­grįž­ta­mai skau­džios ir ža­lin­gos klai­dos, dėl to ry­žo­si, dar kar­tą, kaip sa­kė, „pas­ku­ti­nį kar­tą“, sto­ti prie mies­to vai­ro.

Ži­nau, šis mė­nuo jam bu­vo ypa­tin­gai sun­kus ir pil­nas emo­ci­nio krū­vio. Kai kam la­bai ne­pa­ti­ko, jog jis ta­ry­bos bu­vo pa­skir­tas di­rek­to­riu­mi, to­dėl vi­są šį lai­ką da­rė vis­ką, kad jį pa­lauž­tų... Vis­ką jis man yra pa­pa­sa­ko­jęs ir vis­ką pra­dė­siu vie­šin­ti po Jur­gio Kras­nic­ko lai­do­tu­vių... Ne­ty­lė­siu... Ži­nau, kad Jur­gis to no­rė­tų...

Prieš me­tus, kai Jur­gis Kras­nic­kas gu­lė­si į li­go­ni­nę ope­ra­ci­jai, su­si­ti­ko­me iš­va­ka­rė­se at­si­svei­kin­ti... Ta­da juo­ka­vo: „Lau­ru­te, ne­bi­jau aš mir­ti. Jei po ope­ra­ci­jos ne­pra­bu­siu, pa­ža­dėk, kad prie ma­no ka­po duo­bės pa­sa­ky­si gra­žią kal­bą apie ma­ne.“

At­sa­kiau: „Jur­gi, bai­kit Jūs tuos sa­vo juo­kus. Vis­kas bus ge­rai. Gy­ven­sit il­gai. Mes dar tu­rim kar­tu pa­da­ry­ti daug dar­bų mies­tui, nes per tuos me­tus, kai py­ko­mės, tiek daug bran­gaus lai­ko pra­ra­dom...“

Pas­ku­ti­nė­mis Jo gy­ve­ni­mo die­no­mis daug ben­dra­vo­me. Da­bar, kai Jo ne­te­ko­me, pa­gal­vo­ju, pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis Jis bu­vo ypa­tin­gai keis­tai jaut­rus...

Ne­bi­jo­jo mir­ti, bet la­bai la­bai la­bai no­rė­jo kuo grei­čiau su­for­muo­ti sa­vo ko­man­dą ir dirb­ti mies­tui. La­bai to no­rė­jo... La­bai. Bet kai kas jam to pa­da­ry­ti ne­lei­do ir blo­ka­vo... De­ja...

...Li­ko tik pri­si­mi­ni­mai, pas­ku­ti­niai po­kal­biai, ži­nu­tės, gim­ta­die­nio pro­ga pa­do­va­no­ta kny­ga... Ir šiais me­tais rug­pjū­čio 31 die­ną Jur­gio bei jo žmo­nos Vi­ly­tės ir sū­naus Vy­tu­ko mums su ma­no sū­nu­mi Vin­cen­tė­liu rug­sė­jo 1-osios pro­ga pa­do­va­no­tas ka­ti­nas Snie­gis-Ra­ke­ta... Bal­tas... Toks pat ne­nu­ora­ma ir toks pat stai­gus kaip ir Jur­gis…

Kai skųs­da­vau­si Snie­gu­čio pri­da­ry­to­mis niek­šy­bė­mis, Jur­gis sa­ky­da­vo: „Lau­ru­te, ši­tas ka­ti­nu­kas ypa­tin­gas, gi iš ma­nęs jį ga­vai, ka­ti­nas vi­sai kaip aš, tai ko tu ste­bie­si? Tu­rėk var­ge­lį“...

 

Mir­tis mus su­nai­ki­na, ar­ba iš­lais­vi­na. Iš­va­duo­tiems, nu­ė­mus naš­tą, lie­ka kaž­kas ge­res­nio, su­nai­kin­tiems nie­ko ne­lie­ka; pra­žū­va ir ge­ra, ir blo­ga“. Se­ne­ka

 

Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė

 

 

 

  Komentaras

  [url=https://aspectmontage.com/window-contractors-near-me] Window companies near me [/url]
  There is a loads of competition bulk companies installing crummy windows. But unfortunately, they cover innumerable immoral superstore players. When choosing a contractor, it is straightforward to get caught in a scam, identical after from stem to stern studying the issue of PVC windows and types of glazing. After all, uncountable defects can be identified only after some sooner, when the covenant has expired.

  Contractors Instalation company Aspectmontage MA
  Replacement
  Boston
  To order in the best installation organization of the Greater Boston Area

Kiti straipsniai