„Ci­ta­de­le“ yra pir­ma­sis ban­kas Bal­ti­jos ša­ly­se, tei­kian­tis ga­li­my­bę ver­slo sa­vi­nin­kams iš­kart gau­ti POS kor­te­lių skai­ty­tu­vą ban­ke. Tai pa­de­da par­da­vė­jams...
Gatvėse nuolat daugėja ne tik automobilių, bet ir eismo įvykių, skaičius. Kad ir kaip gerai ir atsargiai vairuojate, bet kuriuo momentu jus kliudyti gali kitas neatsakingas vairuotojas. Pasitaiko...
Prieš me­tus Aly­tu­je du­ris at­vė­rė Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai. Jie įsi­kū­rė Ulo­nų gat­vė­je 14B, pa­lė­pė­je, po tuo pa­čiu sto­gu kaip ir Nak­vy­nės na­mai. Prie­globs­tį juo­se šiuo...
Tur­būt dau­ge­lis tik fil­muo­se yra ma­tę Ame­ri­ko­je pa­pli­tu­sius spal­vo­tus au­to­bu­sus, ku­rie, va­žiuo­da­mi skir­tin­gais marš­ru­tais, lei­džia mė­gau­tis juo­se ga­mi­na­mais...
Ša­lia di­din­gu­mu al­suo­jan­čio Liš­kia­vos baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­sam­blio, vie­no lan­ko­miau­sių ob­jek­tų Dzū­ki­jo­je, prie pat Liš­kia­vos mies­te­lio, miš­ko glė­by­je ve­ši...
Va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties, nuo lie­pos 1-osios Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­dė­jo dirb­ti pa­si­kei­tu­sios...
Liepos 19–20 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas) kvies į vieną laukiamiausių šioje gamtos oazėje organizuojamų renginių – „Kvapų naktis“....
Š. m. balandžio 27 d. gyventojai kviečiami sodinti mišką – šią dieną visoje Lietuvoje vyks „Nacionalinis miškasodis 2019“. Tai jau kelerius metus iš eilės LR Aplinkos ministerijos ir VĮ Valstybinių...
„Ko­vo 23–24 die­no­mis į Ro­tu­šės aikš­tę Aly­tu­je at­ke­liau­ja šiek tiek vė­luo­jan­ti Ka­ziu­ko mu­gė. Į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­rinks apie 120 pre­ky­bi­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos ir net...
Ka­zach­sta­nas – dau­gia­tau­tė ša­lis Prieš pen­ke­rius me­tus už­si­mez­gu­si ma­no pa­žin­tis su Ka­zach­sta­nu bu­vo su­si­ju­si su šios ša­lies stu­den­tais, at­vy­ku­siais į Lie­tu
Internetas daugeliui mūsų tapo neatskiriama gyvenimo dalimi.
Di­džiau­sios Aly­taus re­gio­no ben­dro­vės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius vi­sos įmo­nės var­du kas­met, ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pas­ta­ruo­ju me­tu dėl ren­ka­mų jos pir­mi­nin­kų, mies­to ta­ry­bos ski­ria­mų nau­jų na­rių pa­te­ko į Jau­ni­mo rei­ka­lų...
Min­tis su­kur­ti pa­pras­tą, bet kar­tu efek­ty­vų ka­len­do­rių, tin­ka­mą nau­do­tis il­gą lai­ką, kir­bė­jo se­niai. Dirb­da­mas Skriau­džių bui­ties mu­zie­ju­je, šio mu­zie­jaus 30-me­čio pro­ga...
„Vi­si ant ke­tu­rių“ me­to­das iš es­mės kei­čia vi­są gy­dy­mo ei­gą, su­trum­pi­na pro­ce­dū­rų lai­ką ir ma­ži­na są­nau­das. Šis bū­das lei­džia iš­veng­ti su­dė­tin­gų kau­lo pri­au­gi­ni­mo...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.