Nuo lapkričio 10 dienos visi vairuotojai vasarinius ratų apavus privalo iškeisti į žieminius, tad jau dabar po truputį pradedame dairytis, kokias padangas reikėtų įsigyti. Šiuo atveju galimi du...
Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­tu­je su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Žie­di­nė eko­no­mi­ka re­gio­ne“ Vy­riau­sy­bės, sa­vi­val­dos, ver­slo, ben­druo­me­nės at­sto­vai...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos But­ri­mo­nių fi­lia­las įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Vir­tu­a­lus tu­ras: Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­spin­džiai...
Nė vie­nas ūki­nin­kas nė­ra ap­sau­go­tas nuo ne­igia­mų gam­tos pa­da­ri­nių. Nors jų Lie­tu­vo­je fik­suo­ja­ma vis daž­niau, ne vi­si ūki­nin­kai ži­no, kad ga­li gau­ti pa­ra­mą ir draus­ti sa­vo...
Rudenį galima gaminti įprastus savo mėgstamus patiekalus, kuriems ingredientus perkame prekybos centruose. Kita vertus, būtų galima pasidžiaugti sezoninėmis gėrybėmis iš nuosavo daržo, lauktuvėmis iš...
2021-ieji yra paskutiniai metai, kai gyventojai turi galimybę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata už nepilnamečių vaikų priežiūrą, būsto ar automobilio remonto darbus ir susigrąžinti...
Tabako gaminius rūko beveik kas ketvirtas šalies gyventojas. Tuo tarpu rūkančiųjų skaičius Alytaus regione yra mažesnis nei visoje šalyje, tačiau išlieka panašus bendrajam vidurkiui. Todėl cigaretės...
Tinkamai subalansuota mityba, kurioje yra visi 13 būtinų vitaminų (vitaminai plaukams) , gali padėti išlaikyti plaukų sveikatą.
Odė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai, sa­va­no­riams – nau­ja kny­ga „Ko­vi­do fron­tas“. „Prie mir­čių mes bu­vo­me pri­pra­tę, bet ne prie to­kio kie­kio (skai­čiaus)…“ – šian­dien tai skam­ba kaip...
Su­da­ly­va­vu­si pro­jek­te va­rė­niš­kė sėk­min­gai įsi­dar­bi­no, ke­ti­na kur­ti ver­slą
Per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus in­ves­ti­ci­jos į že­mės ūkį Lie­tu­vo­je sieks pu­sę mi­li­jar­do eu­rų. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pri­sta­tė šių ir ki­tų me­tų Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros...
Svajonės apie nuosavus namus virsta planais, kai asmuo ar šeima turi stabilių pajamų, ima žvalgytis tinkamo būsto ir kaupti pradiniam įnašui. Tačiau nemalonia kliūtimi gaunant kreditą gali tapti...
Į Alytų atkeliavęs visuomenės švietimo ir informavimo kampanijos „Jokio skirtumo“ suolelis kviečia miestiečius prisėsti ir pasikalbėti apie intelektualų laisvalaikį. Jokio skirtumo – su negalia ar be,...
Prieš de­šimt me­tų Vo­kie­ti­jo­je, Dres­de­no mies­te, vy­ku­si 23-io­ji Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO) pro­gra­mos „Žmo­gus ir bios­fe­ra“...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.