Internetas daugeliui mūsų tapo neatskiriama gyvenimo dalimi.
Di­džiau­sios Aly­taus re­gio­no ben­dro­vės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius vi­sos įmo­nės var­du kas­met, ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pas­ta­ruo­ju me­tu dėl ren­ka­mų jos pir­mi­nin­kų, mies­to ta­ry­bos ski­ria­mų nau­jų na­rių pa­te­ko į Jau­ni­mo rei­ka­lų...
Min­tis su­kur­ti pa­pras­tą, bet kar­tu efek­ty­vų ka­len­do­rių, tin­ka­mą nau­do­tis il­gą lai­ką, kir­bė­jo se­niai. Dirb­da­mas Skriau­džių bui­ties mu­zie­ju­je, šio mu­zie­jaus 30-me­čio pro­ga...
„Vi­si ant ke­tu­rių“ me­to­das iš es­mės kei­čia vi­są gy­dy­mo ei­gą, su­trum­pi­na pro­ce­dū­rų lai­ką ir ma­ži­na są­nau­das. Šis bū­das lei­džia iš­veng­ti su­dė­tin­gų kau­lo pri­au­gi­ni­mo...
„Aly­tų te­ko ma­ty­ti įvai­rų – au­gi­mo ir smu­ki­mo lai­kais. Šian­dien mies­tas iš­gy­ve­na ne­leng­vą pe­ri­odą, ku­rio ver­ti­ni­mas pri­klau­so ir nuo po­žiū­rio taš­ko. Jei žvelg­si...
Nuo ki­tų me­tų star­tuo­ja pen­si­jų kau­pi­mo per­tvar­ka, ku­rios es­mę nu­sa­ko du pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai. Pir­ma, ne­be­liks „Sod­ros“ per­ve­di­mų į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus, to­dėl...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis tu­rė­jo vyk­ti tre­čias Aly­tu­je, Ulo­nų g. 33A, esan­čio pro­fi­lak­to­riu­mo auk­cio­nas. Juo do­mė­jo­si ke­li as­me­nys, ta­čiau auk­cio­ne nie­kas ne­pa­no­ro...
Per Lietuvą slenkanti karščio banga reikalauja ištvermės ne tik iš žmonių – aukšta temperatūra kelia pavojų ir augintiniams, tad šeimininkai turėtų būti itin atidūs, ypač palikdami gyvūną įkaitusiame...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.