Šylantys orai ir saulėtos dienos vis dažniau kviečia laiką leisti gryname ore, sportuoti ir mėgaujantis kiekvienu, nors ir nedrąsiu, saulės spinduliu. Tad natūralu, kad vos nutirpus sniegui į gatves...
Nors Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko rinkimų rezultatų laukia platesnio opozicijos bendradarbiavimo norintys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) ir Darbo partijos...
Kaskart pavasarį, per šv. Velykas, panevėžietė Eglė Kadžiulienė (39 m.) išgyvena itin stiprius jausmus. Ji vėl ir vėl švenčia gyvenimą, tačiau be jaudulio ir atminties žvakučių neapsieina. Lygiai...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria lie­ka pa­nai­kin­tas 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to...
Spau­do­je bent ke­le­tą kar­tų bu­vo skelb­ta sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja apie esa­mus ir bū­si­mus po­ky­čius Aly­taus Jau­ni­mo par­ke. Jau­ni­mo par­ką pla­nuo­ja­ma su­skirs­ty­ti į...
Prieš 24 me­tus Kau­ne bu­vo įsteig­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se eko­lo­giš­kų pro­duk­tų ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­ga „Eko­ag­ros“. Že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu 2000 m. jai...
Artėjant šv. Velykų savaitgaliui, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena karantino tvarką ir rekomenduoja, kokių prevencinių priemonių reikia laikytis, atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę...
Policija šventinį Velykų savaitgalį žada ne tik sugriežtintą judėjimo tarp savivaldybių kontrolę, tačiau ir didesnį dėmesį viešosioms vietoms. Siekiant, kad šalia kontrolės postų nenusidriektų...
Kas­met prieš Ve­ly­kas gam­ti­nin­kai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai gy­ven­to­jus ra­gi­na ne­skin­ti pa­tai­sų ve­ly­ki­niam sta­lui puoš­ti. Pa­tai­sui iš­rau­ti pa­kan­ka aki­mir­kos, o kad...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau du kar­tus vyk­dė dvie­jų elek­tri­nių au­to­bu­sų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Ta­čiau jų nu­pirk­ti vis dar ne­pa­vyks­ta. Pir­mą­kart pir­ki­me...
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos ko­vo 30-ąją skel­bia­mais duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je...
Lab­da­ros ir pa­ra­mos „Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos gru­pė“ bei de­ga­lų pre­ky­bos ben­dro­vė „Sta­te­ta“ pa­kvie­tė vi­sus vai­ruo­jan­čius pri­si­jung­ti prie ak­ci­jos „Įsi­pilk de­ga­lų ir...
Lietuvių jau šiandien laukia vienas rimčiausių iššūkių per pastaruosius kelerius metus – Valdo Urbono auklėtiniai 2022 metų pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse namuose priims C grupės...
Lietuvoje kasmet nustatoma 1500 naujų kraujo vėžio atvejų, o iš viso šalyje šia liga serga daugiau nei 15 tūkst. gyventojų. Tačiau, kaip sako onkologinėmis kraujo ligomis sergančius žmones, jų...
Nors hemofilijos pavadinimas daugeliui tikrai girdėtas, vis dėlto retas kuris išties žino, su kuo tenka susidurti žmonėms, turintiems šią diagnozę. Santaros klinikų Kraujo centro vadovė, gydytoja...
Subscribe to Naudinga
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.