Miš­kus nau­din­giau už­si­au­gin­ti pa­tiems

miskas
Įmo­nės „Sa­vas miš­kas“ di­rek­to­rius Čes­lo­vas Pet­rai­tis (kai­rė­je) ir miš­ki­nin­kas Da­rius Ka­mins­kis tei­gė, kad iš pro­jek­to lė­šų šio­je apie 2 ha už­iman­čio­je ne­der­lin­go­je že­mė­je, esan­čio­je Bal­nių kai­me, taip pat su­ve­šės miš­kas – te­ri­to­ri­ja bus ap­so­din­ta juod­alksniais. Da­riaus Šy­pa­lio nuotr.
Iki lap­kri­čio 16 d. pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“. Tai ant­ra­sis pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pas šiais me­tais, jam skir­ta 9 283 964 Eur pa­ra­mos lė­šų.

Pa­so­di­nęs – ne­nu­ei­si

 

„Nė­ra taip, kad pa­so­di­nai me­džius ir pa­li­kai ra­miai sau aug­ti – miš­ką nuo­lat rei­kia pri­žiū­rė­ti: va­ly­ti, re­tin­ti, at­lik­ti švie­si­ni­mo dar­bus, sau­go­ti nuo li­gų bei ken­kė­jų, o vis­kam rei­ka­lin­ga ne tik dar­bo jė­ga, rū­pes­tin­gos ran­kos, bet ir in­ves­ti­ci­jos“, – at­vi­ra­vo dau­giau­sia eg­les, o ten, kur au­ga­vie­tės šiems spyg­liuo­čiams ne­tin­ka, – ber­žus ir juod­alksnius so­di­nan­tis ben­dro­vės „Sa­vas me­dis“ di­rek­to­rius Čes­lo­vas Pet­rai­tis iš Jur­bar­ko ra­jo­no.

Kar­tu su sū­nu­mis Ai­va­ru ir Al­du jis miš­ki­nin­kau­ja dar ir sa­vo šei­mos ūky­je – Pet­rai­čių miš­kų plo­tai drie­kia­si Jur­bar­ko, Ra­sei­nių ir Tau­ra­gės ra­jo­nuo­se, už­ima apie 800 hek­ta­rų. O prieš dau­giau kaip 20 me­tų Žin­dai­čių kai­me Čes­lo­vo įkur­ta įmo­nė „Sa­vas miš­kas“ val­do maž­daug 600 hek­ta­rų miš­kų, už­si­i­ma me­die­nos ir bio­ku­ro ga­mi­ni­mu. Sta­ty­bi­nė me­die­na eks­por­tuo­ja­ma ir į už­sie­nio ša­lis – Pran­cū­zi­ją, Len­ki­ją, An­gli­ją, o bio­ku­rą, lai­mė­ju­si kon­kur­sus, įmo­nė tie­kia Jur­bar­ko, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio, Ky­bar­tų ka­ti­li­nėms.

„Be „Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos“ pa­ra­mos ge­ro­kai sun­kiau bū­tų iš­si­vers­ti: mo­kė­ti dar­bi­nin­kams at­ly­gi­ni­mus ir taip pat plės­ti miš­kų plo­tus, įsi­gy­ti mo­der­nios tech­ni­kos“, – įsi­ti­ki­nęs Č. Pet­rai­tis.

Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­gal veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“ gau­na kas­me­ti­nę miš­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką už įveis­to miš­ko plo­tą. Č. Pet­rai­tį nu­džiu­gi­no nau­jo­vė – šią lie­pą pa­tvir­tin­ti di­des­ni įkai­niai ne tik už jau­nuo­ly­nų ug­dy­mą, bet ir už miš­ko įvei­si­mą, taip pat di­des­nės ir kas­me­ti­nės iš­mo­kos už įveis­to miš­ko prie­žiū­rą, ap­sau­gą ir ug­dy­mą.

Pa­gal pro­fe­si­ją ener­ge­ti­kas Č. Pet­rai­tis sa­vo ver­slo pra­džią skai­čiuo­ja nuo 1996-ųjų, kai at­si­da­rė lent­pjūvę, vė­liau įkū­rė įmo­nę ir iki šiol vyk­do ūki­nę veik­lą.

„Pri­trū­kus ža­lia­vos, anks­čiau dai­ry­da­vo­mės, iš kur jos nu­si­pirk­ti. Pa­gal­vo­jom: ko­dėl neuž­si­au­gi­nus pa­tiems, juo­lab kad tai da­ry­ti pa­de­da eu­ro­pi­nė pa­ra­ma? Įsi­gi­jom miš­kų, juos, kaip pri­klau­so, ne tik ker­tam, bet ir so­di­nam, pri­žiū­rim, puo­se­lė­jam – to­kia yra miš­ki­nin­kų kas­die­ny­bė“, – sa­kė jis.

 

Ką re­mia, ko – ne

 

Teik­ti pa­raiš­kas ga­li ju­ri­di­niai ir ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai as­me­nys, ku­riems že­mė, pla­nuo­ja­ma ap­žel­din­ti miš­ku, pri­klau­so nuo­sa­vy­bės tei­se, taip pat sa­vi­val­dy­bės, to­kią že­mę val­dan­čios pa­ti­kė­ji­mo tei­se.

Re­mia­mas miš­ko vei­si­mas (mo­ka­ma vien­kar­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka), įveis­to miš­ko prie­žiū­ra, ap­sau­ga ir ug­dy­mas (12 me­tų mo­ka­ma kas­me­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka). Taip pat įveis­tam, bet eks­tre­ma­lio­jo įvy­kio pir­mai­siais žel­di­nių ir (ar­ba) žė­li­nių au­gi­mo me­tais pa­žeis­tam miš­kui at­so­din­ti tei­kia­ma įvei­sia­mo miš­ko iš­mo­kos da­lis, pro­por­cin­ga at­so­di­na­mų sod­me­nų kie­kiui. Pa­ra­ma ne­tei­kia­ma, jei miš­kas jau bu­vo pra­dė­tas veis­ti ar įveis­tas iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos, jei­gu so­di­na­mi trum­pos ro­ta­ci­jos žel­di­niai (kir­ti­mų ro­ta­ci­jos truk­mė – iki 15 me­tų), ka­lė­di­nės eg­lu­tės ir grei­tai au­gan­čių rū­šių me­džiai, skir­ti ener­gi­jai ga­min­ti. Žel­di­nant grei­tai au­gan­čias me­džių rū­šis, ku­rių lai­ko­tar­pis tarp dvie­jų kir­ti­mų yra nuo 15 iki 20 me­tų, pa­ra­ma tei­kia­ma tik jų įvei­si­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kos ne­mo­ka­mos. Sa­vai­me miš­ku ap­au­gu­sio­je že­mė­je miš­ko įvei­si­mo iš­mo­ka ne­ski­ria­ma, o miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­ka mo­ka­ma, jei­gu žė­li­nių vi­du­ti­nis am­žius yra iki 5 me­tų.

 

Ma­žiau­sias ba­lų skai­čius – 30

 

Miš­ko vei­si­mo pro­jek­tai ver­ti­na­mi pa­gal at­ran­kos kri­te­ri­jus, už ati­tik­tį veik­los sri­ties „Miš­ko vei­si­mas“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lėms su­tei­kia­mi ba­lai. Pri­va­lo­mas ma­žiau­sias pa­raiš­kų at­ran­kos ba­lų skai­čius – 30, tiek ne­su­rin­ku­sios pa­raiš­kos at­me­ta­mos.

Kai vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai skir­ti tik miš­ko žė­li­niais ap­au­gu­sio plo­to prie­žiū­rai, ap­sau­gai ir ug­dy­mui ir (ar­ba) miš­kui veis­ti miš­ko žė­li­niais ap­au­gan­čia­me plo­te, ku­ria­me rei­kia tik pa­pil­do­mo žel­di­ni­mo (kai miš­ko žė­li­niai skly­pe su­da­ro 50 proc. ir dau­giau rei­ka­lin­go tan­kio, va­do­vau­jan­tis Miš­ko at­kū­ri­mo ir įvei­si­mo nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mais), – ski­ria­ma 20 ba­lų.

Dau­giau nei 50 proc. plo­to, ku­ria­me vei­sia­mas miš­kas, pri­ski­ria­ma prie vie­to­vių, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių, nu­sta­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nist­ro 2015 m. ba­lan­džio 1 d. įsa­ky­me Nr. 3D-245 „Dėl Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „Iš­mo­kos už vie­to­ves, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“, – 15 ba­lų.

Miš­kas vei­sia­mas že­mė­je, ku­rios bent vie­no skly­po na­šu­mas yra iki 32 ba­lų im­ti­nai, – 15 ba­lų.

Vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai su­pro­jek­tuo­ti taip, kad ber­žai, pu­šys, eg­lės ar juod­alksniai ar­ba jų kom­bi­na­ci­ja žel­di­nių su­dė­ty­je su­da­ro dau­giau kaip 80 proc., – 15 ba­lų.

Miš­kas vei­sia­mas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ku­rios miš­kin­gu­mas yra iki 33,3 proc., – 10 ba­lų. Pa­reiš­kė­jas, vei­sian­tis miš­ką jam (ar­ba ir ben­dra­tur­čiams) nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je že­mė­je, yra fi­zi­nis as­muo, – 15 ba­lų, jei pa­reiš­kė­jas yra ju­ri­di­nis as­muo, – 10 ba­lų.

Vei­sia­mas miš­kas ri­bo­ja­si su esa­mu miš­ku ar­ba su vei­sia­mu miš­ku, už ku­rį skir­ta pa­ra­ma ir ku­ria­me lai­ko­ma­si nu­ma­ty­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 me­tų pla­no prie­mo­nę „Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“, „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“, – 5 ba­lai;

Pa­reiš­kė­jas yra miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos ar­ba miš­ko ko­o­pe­ra­ty­vo na­rys, – 5 ba­lai.

At­lie­ka­mas ir pa­pil­do­mas pa­reiš­kė­jų, su­rin­ku­sių vie­no­dą at­ran­kos ba­lų skai­čių, kai skir­tos pa­ra­mos ne­pa­kan­ka vi­soms pa­raiš­koms fi­nan­suo­ti, pa­raiš­kų at­ran­kos ver­ti­ni­mas. Pir­me­ny­bė ski­ria­ma tiems as­me­nims, ku­rie yra ne­ga­vę pa­ra­mos pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ir „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“; taip pat – pa­gal ma­žiau­sią pre­li­mi­na­rią pa­ra­mos su­mą, su­skai­čiuo­tą pa­gal pa­reiš­kė­jo pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­tus duo­me­nis.

2020 me­tų lie­pą bu­vo pa­tvir­tin­ti di­des­ni miš­ko įvei­si­mo, įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai. Miš­ko vei­si­mo iš­mo­kų dy­džiai (tai­ky­ti­nos su­mos ir pa­ra­mos nor­mos) tai­ko­mi 2020 ir vė­les­niais me­tais pa­teik­toms pa­ra­mos pa­raiš­koms. Įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai tai­ko­mi už 2020 ir vė­les­nius me­tus mo­ka­moms kas­me­ti­nėms kom­pen­sa­ci­nėms iš­mo­koms, ne­pri­klau­so­mai nuo pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo ir miš­ko įvei­si­mo da­tos.

ZUM

Užs. Nr. 0111

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.