Miš­kus nau­din­giau už­si­au­gin­ti pa­tiems (48)

miskas
Įmo­nės „Sa­vas miš­kas“ di­rek­to­rius Čes­lo­vas Pet­rai­tis (kai­rė­je) ir miš­ki­nin­kas Da­rius Ka­mins­kis tei­gė, kad iš pro­jek­to lė­šų šio­je apie 2 ha už­iman­čio­je ne­der­lin­go­je že­mė­je, esan­čio­je Bal­nių kai­me, taip pat su­ve­šės miš­kas – te­ri­to­ri­ja bus ap­so­din­ta juod­alksniais. Da­riaus Šy­pa­lio nuotr.
Iki lap­kri­čio 16 d. pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“. Tai ant­ra­sis pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pas šiais me­tais, jam skir­ta 9 283 964 Eur pa­ra­mos lė­šų.

Pa­so­di­nęs – ne­nu­ei­si

 

„Nė­ra taip, kad pa­so­di­nai me­džius ir pa­li­kai ra­miai sau aug­ti – miš­ką nuo­lat rei­kia pri­žiū­rė­ti: va­ly­ti, re­tin­ti, at­lik­ti švie­si­ni­mo dar­bus, sau­go­ti nuo li­gų bei ken­kė­jų, o vis­kam rei­ka­lin­ga ne tik dar­bo jė­ga, rū­pes­tin­gos ran­kos, bet ir in­ves­ti­ci­jos“, – at­vi­ra­vo dau­giau­sia eg­les, o ten, kur au­ga­vie­tės šiems spyg­liuo­čiams ne­tin­ka, – ber­žus ir juod­alksnius so­di­nan­tis ben­dro­vės „Sa­vas me­dis“ di­rek­to­rius Čes­lo­vas Pet­rai­tis iš Jur­bar­ko ra­jo­no.

Kar­tu su sū­nu­mis Ai­va­ru ir Al­du jis miš­ki­nin­kau­ja dar ir sa­vo šei­mos ūky­je – Pet­rai­čių miš­kų plo­tai drie­kia­si Jur­bar­ko, Ra­sei­nių ir Tau­ra­gės ra­jo­nuo­se, už­ima apie 800 hek­ta­rų. O prieš dau­giau kaip 20 me­tų Žin­dai­čių kai­me Čes­lo­vo įkur­ta įmo­nė „Sa­vas miš­kas“ val­do maž­daug 600 hek­ta­rų miš­kų, už­si­i­ma me­die­nos ir bio­ku­ro ga­mi­ni­mu. Sta­ty­bi­nė me­die­na eks­por­tuo­ja­ma ir į už­sie­nio ša­lis – Pran­cū­zi­ją, Len­ki­ją, An­gli­ją, o bio­ku­rą, lai­mė­ju­si kon­kur­sus, įmo­nė tie­kia Jur­bar­ko, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio, Ky­bar­tų ka­ti­li­nėms.

„Be „Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos“ pa­ra­mos ge­ro­kai sun­kiau bū­tų iš­si­vers­ti: mo­kė­ti dar­bi­nin­kams at­ly­gi­ni­mus ir taip pat plės­ti miš­kų plo­tus, įsi­gy­ti mo­der­nios tech­ni­kos“, – įsi­ti­ki­nęs Č. Pet­rai­tis.

Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­gal veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“ gau­na kas­me­ti­nę miš­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką už įveis­to miš­ko plo­tą. Č. Pet­rai­tį nu­džiu­gi­no nau­jo­vė – šią lie­pą pa­tvir­tin­ti di­des­ni įkai­niai ne tik už jau­nuo­ly­nų ug­dy­mą, bet ir už miš­ko įvei­si­mą, taip pat di­des­nės ir kas­me­ti­nės iš­mo­kos už įveis­to miš­ko prie­žiū­rą, ap­sau­gą ir ug­dy­mą.

Pa­gal pro­fe­si­ją ener­ge­ti­kas Č. Pet­rai­tis sa­vo ver­slo pra­džią skai­čiuo­ja nuo 1996-ųjų, kai at­si­da­rė lent­pjūvę, vė­liau įkū­rė įmo­nę ir iki šiol vyk­do ūki­nę veik­lą.

„Pri­trū­kus ža­lia­vos, anks­čiau dai­ry­da­vo­mės, iš kur jos nu­si­pirk­ti. Pa­gal­vo­jom: ko­dėl neuž­si­au­gi­nus pa­tiems, juo­lab kad tai da­ry­ti pa­de­da eu­ro­pi­nė pa­ra­ma? Įsi­gi­jom miš­kų, juos, kaip pri­klau­so, ne tik ker­tam, bet ir so­di­nam, pri­žiū­rim, puo­se­lė­jam – to­kia yra miš­ki­nin­kų kas­die­ny­bė“, – sa­kė jis.

 

Ką re­mia, ko – ne

 

Teik­ti pa­raiš­kas ga­li ju­ri­di­niai ir ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai as­me­nys, ku­riems že­mė, pla­nuo­ja­ma ap­žel­din­ti miš­ku, pri­klau­so nuo­sa­vy­bės tei­se, taip pat sa­vi­val­dy­bės, to­kią že­mę val­dan­čios pa­ti­kė­ji­mo tei­se.

Re­mia­mas miš­ko vei­si­mas (mo­ka­ma vien­kar­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka), įveis­to miš­ko prie­žiū­ra, ap­sau­ga ir ug­dy­mas (12 me­tų mo­ka­ma kas­me­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka). Taip pat įveis­tam, bet eks­tre­ma­lio­jo įvy­kio pir­mai­siais žel­di­nių ir (ar­ba) žė­li­nių au­gi­mo me­tais pa­žeis­tam miš­kui at­so­din­ti tei­kia­ma įvei­sia­mo miš­ko iš­mo­kos da­lis, pro­por­cin­ga at­so­di­na­mų sod­me­nų kie­kiui. Pa­ra­ma ne­tei­kia­ma, jei miš­kas jau bu­vo pra­dė­tas veis­ti ar įveis­tas iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos, jei­gu so­di­na­mi trum­pos ro­ta­ci­jos žel­di­niai (kir­ti­mų ro­ta­ci­jos truk­mė – iki 15 me­tų), ka­lė­di­nės eg­lu­tės ir grei­tai au­gan­čių rū­šių me­džiai, skir­ti ener­gi­jai ga­min­ti. Žel­di­nant grei­tai au­gan­čias me­džių rū­šis, ku­rių lai­ko­tar­pis tarp dvie­jų kir­ti­mų yra nuo 15 iki 20 me­tų, pa­ra­ma tei­kia­ma tik jų įvei­si­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kos ne­mo­ka­mos. Sa­vai­me miš­ku ap­au­gu­sio­je že­mė­je miš­ko įvei­si­mo iš­mo­ka ne­ski­ria­ma, o miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­ka mo­ka­ma, jei­gu žė­li­nių vi­du­ti­nis am­žius yra iki 5 me­tų.

 

Ma­žiau­sias ba­lų skai­čius – 30

 

Miš­ko vei­si­mo pro­jek­tai ver­ti­na­mi pa­gal at­ran­kos kri­te­ri­jus, už ati­tik­tį veik­los sri­ties „Miš­ko vei­si­mas“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lėms su­tei­kia­mi ba­lai. Pri­va­lo­mas ma­žiau­sias pa­raiš­kų at­ran­kos ba­lų skai­čius – 30, tiek ne­su­rin­ku­sios pa­raiš­kos at­me­ta­mos.

Kai vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai skir­ti tik miš­ko žė­li­niais ap­au­gu­sio plo­to prie­žiū­rai, ap­sau­gai ir ug­dy­mui ir (ar­ba) miš­kui veis­ti miš­ko žė­li­niais ap­au­gan­čia­me plo­te, ku­ria­me rei­kia tik pa­pil­do­mo žel­di­ni­mo (kai miš­ko žė­li­niai skly­pe su­da­ro 50 proc. ir dau­giau rei­ka­lin­go tan­kio, va­do­vau­jan­tis Miš­ko at­kū­ri­mo ir įvei­si­mo nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mais), – ski­ria­ma 20 ba­lų.

Dau­giau nei 50 proc. plo­to, ku­ria­me vei­sia­mas miš­kas, pri­ski­ria­ma prie vie­to­vių, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių, nu­sta­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nist­ro 2015 m. ba­lan­džio 1 d. įsa­ky­me Nr. 3D-245 „Dėl Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „Iš­mo­kos už vie­to­ves, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“, – 15 ba­lų.

Miš­kas vei­sia­mas že­mė­je, ku­rios bent vie­no skly­po na­šu­mas yra iki 32 ba­lų im­ti­nai, – 15 ba­lų.

Vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai su­pro­jek­tuo­ti taip, kad ber­žai, pu­šys, eg­lės ar juod­alksniai ar­ba jų kom­bi­na­ci­ja žel­di­nių su­dė­ty­je su­da­ro dau­giau kaip 80 proc., – 15 ba­lų.

Miš­kas vei­sia­mas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ku­rios miš­kin­gu­mas yra iki 33,3 proc., – 10 ba­lų. Pa­reiš­kė­jas, vei­sian­tis miš­ką jam (ar­ba ir ben­dra­tur­čiams) nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je že­mė­je, yra fi­zi­nis as­muo, – 15 ba­lų, jei pa­reiš­kė­jas yra ju­ri­di­nis as­muo, – 10 ba­lų.

Vei­sia­mas miš­kas ri­bo­ja­si su esa­mu miš­ku ar­ba su vei­sia­mu miš­ku, už ku­rį skir­ta pa­ra­ma ir ku­ria­me lai­ko­ma­si nu­ma­ty­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 me­tų pla­no prie­mo­nę „Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“, „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“, – 5 ba­lai;

Pa­reiš­kė­jas yra miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos ar­ba miš­ko ko­o­pe­ra­ty­vo na­rys, – 5 ba­lai.

At­lie­ka­mas ir pa­pil­do­mas pa­reiš­kė­jų, su­rin­ku­sių vie­no­dą at­ran­kos ba­lų skai­čių, kai skir­tos pa­ra­mos ne­pa­kan­ka vi­soms pa­raiš­koms fi­nan­suo­ti, pa­raiš­kų at­ran­kos ver­ti­ni­mas. Pir­me­ny­bė ski­ria­ma tiems as­me­nims, ku­rie yra ne­ga­vę pa­ra­mos pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ir „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“; taip pat – pa­gal ma­žiau­sią pre­li­mi­na­rią pa­ra­mos su­mą, su­skai­čiuo­tą pa­gal pa­reiš­kė­jo pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­tus duo­me­nis.

2020 me­tų lie­pą bu­vo pa­tvir­tin­ti di­des­ni miš­ko įvei­si­mo, įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai. Miš­ko vei­si­mo iš­mo­kų dy­džiai (tai­ky­ti­nos su­mos ir pa­ra­mos nor­mos) tai­ko­mi 2020 ir vė­les­niais me­tais pa­teik­toms pa­ra­mos pa­raiš­koms. Įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai tai­ko­mi už 2020 ir vė­les­nius me­tus mo­ka­moms kas­me­ti­nėms kom­pen­sa­ci­nėms iš­mo­koms, ne­pri­klau­so­mai nuo pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo ir miš­ko įvei­si­mo da­tos.

ZUM

Užs. Nr. 0111

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.