Metams į Vidzgirio mokyklą perkeliamų neįgalių jaunuolių tėvai: „Nebenorime grįžti į atskirtį“

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (18)
2020 Liepa 14
Neigalieji
Dzūkijos mokyklos priestatas, kuriame veikia specialiojo ugdymo ir lavinamosios klasės, gyvuoja nuo sovietmečio laikų, tačiau lifto jame iki šiol nėra. Specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokinių tėvai pasidalino į dvi stovyklas, nesutariančias, kur geriau perkelti jų vaikus – Vidzgirio progimnaziją ar Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastatą, kuris šiuo metu liko tuščias. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Į kurios švietimo įstaigos patalpas – Vidzgirio progimnazijos ar likviduojamos Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuo šių metų rugsėjo 1-osios perkelti Dzūkijos mokykloje besimokančius lavinamųjų ir specialiųjų klasių moksleivius? Atsakymo į šį klausimą jau ne pirmą kartą ieškojo Alytaus miesto savivaldybėje susitikę mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, tarybos nariai, Dzūkijos mokyklos ir Vidzgirio progimnazijos pedagogų ir tėvelių bendruomenių, neįgaliųjų organizacijų atstovai. Po ilgų diskusijų nuspręsta, kad, kol vyks Dzūkijos mokyklos neįgaliųjų korpuso remonto darbai, neįgalieji mokysis Vidzgirio progimnazijoje. Iki rugsėjo liko vos pusantro mėnesio, bet per tą laiką progimnazijos erdvės turės būti įmanomai geriau pritaikytos mokinių su negalia poreikiams. Diskusijos metu kalbėta apie kitą problemos aspektą – aplinkos pakeitimas tikrai nebus lengvas iš Dzūkijos perkeltiems 69 negalią turintiems jaunuoliams, 14 iš jų turi judėjimo negalią, du juda vežimėliuose, kiti turi intelekto negalią. Vidzgirio progimnazija turėtų jau dabar pradėti ruošti bendruomenę, paaiškinti mokiniams, kad su jais vienoje mokykloje mokysis ir sunkią negalią turintys mokiniai.

Nuo 2024 moks­lo me­tų nai­ki­na dis­kri­mi­nuo­jan­čią nuo­sta­tą

Sei­mas pri­ėmė Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­rie nai­ki­na dis­kri­mi­nuo­jan­čias nuo­sta­tas ne­ga­lią ir spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams. Jie, kaip ir vi­si ki­ti, nuo 2024 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos ga­lės lan­ky­ti pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą pri­skir­tą ar pa­si­rink­tą mo­kyk­lą.

Įsta­ty­mu įtvir­ti­na­ma, kad bū­ti­nas są­ly­gas ir rei­ka­lin­gą pa­gal­bą jiems tu­ri už­tik­rin­ti mo­kyk­lų stei­gė­jai – ar tai bū­tų sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­la, ar vals­ty­bi­nė, ar pri­va­ti.

Aly­tu­je dėl šių Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų su­si­da­ro la­bai ne­įpras­ta si­tu­a­ci­ja, nes, pa­bai­gus Dzū­ki­jos mo­kyk­los ne­įga­lių­jų kor­pu­so re­mon­to dar­bus, la­vi­na­mų­jų ir spe­cia­lių­jų kla­sių mo­ki­niai čia su­grįž­tų vos dve­jiems me­tams, o pas­kui ga­lė­tų rink­tis ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lą.

„Jei­gu Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja bus pri­tai­ky­ta spe­cia­lių­jų po­rei­kių ir ne­įga­liems vai­kams, o per me­tus lai­ko jie ten sėk­min­gai adap­tuo­sis, tai ko­dėl tu­rė­tu­me grįž­ti at­gal į Dzū­ki­jos mo­kyk­lą, kur jie yra tik­ro­je at­skir­ty­je, at­ski­ra­me kor­pu­se, at­ri­bo­ti net­gi nuo ben­drų veik­lų, ren­gi­nių, vyks­tan­čių šio­je mo­kyk­lo­je?“ – klau­sė spe­cia­lių­jų po­rei­kių ir moks­lei­vių, tu­rin­čių ne­ga­lią, tė­vai.

Pa­sak vi­ce­me­rės J.Šu­ke­vi­čie­nės, šiuo me­tu yra spren­džia­mas tik tas klau­si­mas, į ku­rią įstai­gą Dzū­ki­jos spe­cia­lių­jų ir la­vi­na­mų­jų kla­sių mo­ki­niai bus per­kel­ti me­tams lai­ko, o vė­liau, lai­kan­tis tei­sės ak­tų, sa­vi­val­dy­bė įgy­ven­dins Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus.

„La­bai ti­ki­mės, kad pa­vyks pa­siek­ti, jog mo­ki­niai iš Dzū­ki­jos mo­kyk­los kor­pu­so ir lik­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, jau da­bar da­ro­me tuos žings­nius, kad vie­ne­rių me­tų ter­mi­nas bū­tų pa­nai­kin­tas. Taip, įtrau­ku­sis ug­dy­mas kol kas bus tik da­li­nis, ta­čiau tai jau yra pa­sie­ki­mas, jei bent per per­trau­ką ar ne­for­ma­laus ug­dy­mo bū­re­lį in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius tu­rin­tys mo­ki­niai su­si­tiks su lan­kan­čiais ben­dro­jo ug­dy­mo kla­ses. Pro­ble­ma yra ta, kad šo­kas iš pra­džių bus vi­siems: vie­niems – dėl ap­lin­kos pa­kei­ti­mo, ki­tiems, kad su jais vie­no­je mo­kyk­lo­je mo­ky­sis sun­kią ne­ga­lią tu­rin­tys mo­ki­niai. Nors šio pro­ce­so ne­rei­kia bi­jo­ti. Lie­tu­vo­je jau yra ge­rų­jų pa­vyz­džių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. La­bai ti­kiuo­si, kad adap­ta­ci­ja bus sklan­di, spe­cia­lis­tai su­ge­bės pri­tai­ky­ti kla­ses, ug­dy­mo pro­ce­są, kad kuo ma­žiau bū­tų be­rei­ka­lin­go triukš­mo, ir kad Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja bus tin­ka­mai ir vi­sa­pu­siš­kai pri­tai­ky­ta at­si­žvel­giant į sta­ty­bos tech­ni­nį reg­la­men­tą ir uni­ver­sa­laus di­zai­no prin­ci­pus“, – sa­ko Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Dū­do­ny­tė.

Gy­vuo­ja nuo so­viet­me­čio

Dzū­ki­jos mo­kyk­los prie­sta­tas, ku­ria­me vei­kia spe­cia­lio­jo ug­dy­mo ir la­vi­na­mo­sios kla­sės, gy­vuo­ja nuo so­viet­me­čio lai­kų, ta­čiau lif­to ja­me iki šiol nė­ra, tai ri­bo­ja fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių mo­ki­nių ug­dy­mo ga­li­my­bes, nes pa­mo­kos vyks­ta ant­ra­ja­me šio pa­sta­to aukš­te.

Nors šiuo me­tu mo­kyk­lą lan­ko du ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je ju­dan­tys mo­ki­niai, ta­čiau ją bai­gė ne vie­nas ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis, tė­vai ir dar­buo­to­jai laip­tais juos ne­šio­jo ant ran­kų.

Šį pa­va­sa­rį į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą krei­pė­si aso­cia­ci­ja „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“, pra­šy­da­ma iš­spręs­ti Dzū­ki­jos mo­kyk­los kor­pu­są lan­kan­čių in­di­vi­du­a­lių po­rei­kių tu­rin­čių mo­ki­nių pri­ei­na­mu­mo ir vi­sa­pu­siš­ko švie­ti­mo tei­sės klau­si­mą.

Pro­ble­mos, ku­rias raš­te ak­cen­ta­vo aso­cia­ci­ja – pa­sta­to erd­ves bū­ti­na di­din­ti, kad jo­se leng­vai ga­lė­tų ju­dė­ti ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je sė­din­tys mo­ki­niai. Šia­me pa­sta­te nė­ra ir val­gyk­los, ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams mais­tą į kla­ses at­ne­ša mo­kyk­los per­so­na­las. Ne­ma­žai rū­pes­čių ke­lia ir nuo­lat be­si­kem­šan­ti ir ne­ma­lo­nius kva­pus sklei­džian­ti ka­na­li­za­ci­jos sis­te­ma.
Da­lį aso­cia­ci­jos įvar­dy­tų pro­ble­mų ke­ti­na­ma iš­spręs­ti įgy­ven­di­nus ben­drą Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą.

Pa­raiš­ka šio pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti bu­vo tei­kia­ma ket­vir­tą kar­tą, šį­kart fi­nan­sa­vi­mas skir­tas, ta­čiau pir­muo­ju eta­pu – tik iš­orės re­mon­tui, iš­ori­niam kel­tu­vui įreng­ti.

Tu­rės pri­tai­ky­ti vi­sas Aly­taus mo­kyk­las

„Per­si­kė­li­mas į ki­tą mo­kyk­lą ne­bus ide­a­lus, tai rei­kia su­pras­ti, bet ga­li­ma pa­si­steng­ti, kad pro­ce­sas vyk­tų sklan­džiai. Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja tu­ri pa­tir­ties pri­im­ti ki­tų mo­kyk­lų mo­ki­nius, čia bu­vo lai­ki­nai per­kel­tos Jot­vin­gių gim­na­zi­jos kla­sės, Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai, kol jų pa­sta­te vy­ko re­no­va­ci­ja. Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je tik­rai ga­li­ma su­da­ry­ti są­ly­gas spe­cia­lių­jų po­rei­kių ir ne­įga­lių­jų vai­kų ug­dy­mui, tai bū­tų pra­džia Aly­taus mies­te, o juk nuo 2024 me­tų tu­rės bū­ti pri­tai­ko­mos vi­sos ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los“, – pri­me­na ta­ry­bos na­rys Val­das Rač­kaus­kas.

Jo ko­le­ga Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius taip pat pri­ta­ria min­čiai, kad Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją bū­ti­na pri­tai­ky­ti pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus, skir­ti tam biu­dže­to lė­šų, bet nė­ra jo­kios pras­mės kal­bė­ti apie šių moks­lei­vių su­grą­ži­ni­mą į re­no­vuo­tą Dzū­ki­jos mo­kyk­los ne­įga­lių­jų kor­pu­są vos dve­jiems me­tams.

Taip pat ta­ry­bos na­rys pa­brė­žė, kad Dzū­ki­jos mo­kyk­los admi­nistracija ne­tu­rė­tų spaus­ti tė­vų ir fi­nan­si­niai in­te­re­sai dėl mo­ki­nių su ne­ga­lia tu­ri bū­ti pa­mirš­ti.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vęs aso­cia­ci­jos „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ pre­zi­den­tas Ri­čar­das Du­bic­kas nuo­gąs­ta­vo, kad Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos ap­lin­kos pri­tai­ky­mas užims ne­ma­žai lai­ko, nes kol kas jam ne­te­ko ma­ty­ti net pro­jek­to, o šio­je įstai­go­je ža­da­ma įreng­ti lif­tą, ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­tą sa­ni­ta­ri­nį maz­gą, su­re­mon­tuo­ti pen­kis ka­bi­ne­tus, tvar­ko­ma val­gyk­la ir spor­to sa­lė.

J.Šu­ke­vi­čie­nė už­tik­ri­no, kad vi­sos pro­ce­dū­ros vyk­do­mos, ta­čiau pro­ce­są stab­dė pa­čios Dzū­ki­jos mo­kyk­los ben­druo­me­nės gin­čai, ku­rią įstai­gą pa­si­rink­ti – Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją ar Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tą, ku­ris šiuo me­tu li­ko tuš­čias. Ap­klau­sus ben­druo­me­nę pa­aiš­kė­jo, kad spe­cia­lių­jų ir la­vi­na­mų­jų kla­sių per­kė­li­mui į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją pri­tar­tų 54, o ant­ram va­rian­tui – 16 tė­vų. Da­bar pri­im­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas, ta­čiau ir lai­ko iki moks­lo me­tų pra­džios li­ko vos pus­an­tro mė­ne­sio.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Visose savivaldybėse įvykdę pertvarkas ir vysto rimtas strategijas. Tik Alytuj nesugeba ir šokams pasismerkę. Net neslepia, nes ir beprasmiška. Todėl, kad kitur keliami reikalavima politikams seimo nario nuo miesto - merui ir tarybai sugebėt teikt ir vykdyt sėkmingo vystymo strategijas ir pertvarkas. Kitur to nesugebėdami net nedrysta kandidatuot, o Alytuj drasūs. Todėl imituot net 5 darbo grupės dėl strategijų, dėl švietimo net 29 narių grupė. Ir piš..Padangų gaisro pasekmes pasigavo ateičiai, dėl ko kitur ministerija tyrimus daro. Alytuj ..užsii...Mažai šitų, paraišką padangoms perdirbt kita firma netoli tos vietos..Dar uolienų..

  Komentaras

  Tesiasi nuo Nepriklausomybės Alytuj modeliai. Kad tuo met nukreipt dėmesį nuo parceliuojamų 10 n gerų miesto įmonių ir rinkų, per kurias alytiškiai kaip ir Utenoj išsilaikė šiandien galėjo užsidirbt geriems gyvenimams, Alytuj prarasta. Tuomet dėmesį fokusuojant į vaikų grupuotes, kur ar suvokė ką daro ir galimai pradžioj nematant institucijoms, vėliau kaip pakištukais. Kaip ir dabar, kad nematyt per savivaldą įtartinų n milijonų srautų, per cirkus politikoj postams nepribrendusių. Pakaitom institucijoms nematant per padangų gaisro ir žemės sklypų skandalus. Per švietimo pertvarkų imitavimus ir kur prisiliečia išties nesugeba. Bet sistemos palaikomi.

  Komentaras

  Alytuj žinoma ir sakoma, vicemeras šarūnas klėgeris ateina pailsėti po kroso į savivaldybę, meras Nerijus Cesiulis ateina komentaro Facebook parašyti, vicemere jurgita šukevičienė ateina pasirodyti, kad nusipirko naują suknelę, adm direkt juonys pats neżino ko ateina - pasėdi ,,nieko nežino,, ir išeina...tai štai kodėl sustojo mieste veiksmas. Torpeda tai ima, ima net pučiasi kaip ima.

  Komentaras

  Negebėjimų dirbt valdyme kaina patys pripažinsta, bus šokai. Reiškia stresai, nervai...ligas didina. Pridedam, kad teisėsauga operatyviai nevertina dėl padangų gsisro, čia įdomiau. Reiškia tik neseniai ir per vietos žiniasklaida viešino, daro tyrimus dėl padangų gaisro pasekmių esmėj per Lietuvą. Nes, pasak profesorės, su laiku gali būt išsigimimai. Rajonas jau dalį gyvulių utilizavę, dali žemių taršas fiksavę. Tik Alytuj kaip atsilošę visus už kvailučius laiko. Dabar jei mažiau ir mieste galimai užteršta, vadinas prie sunkių priedų organizmuose dar šokai, stresai ir toliau per valdymą didinas dėl negabumų šiuolaikiškai normaliai dirbt per savivaldą, visi pagrindai ligoms didėt. Vadinas Alytuj verta vardan to gyvent?

  Komentaras

  A iššifravo ir iškodavo parazitų partinukų fokusus. Miesto reikalai jiem neįdomu, tik pyzd...ir dalintis. Dar vieni kitus apip... Pikta jiem ant A, pasamdyti provokatoriai prieš A. Arba liepia, kad provokuotų tie, prieš kuriuos yra kompromato

  Komentaras

  Ko ėjo į valdžią, jei dirbt nesistengia? Atostogauja ar ne, tempo nėra. Aktyvios savivaldybės ypač veržliai dabar iš ministerijų per es paramos projektus semia. Šiom dienom renovacijų banga. Alytuj turėjo operatyviai būt teikiamos efektyvumui gerint struktūros ir švietimo pertvarkos. Kas nwsudėtinga ir visi padarę. Švietimo jei strigo, sudarė grupę iš 29 narių, per savaitę turi būt dėtas švietimo pertvarkose. Kur būt aišku kokie pastatai lieka ir iš kart per projektus. Kueie nelieka į privatizacijas leist. Sėkmingo vystymo strategijos ir spurtas. Nesugeba, užleidžia vietas sugebantiems. Prieš nepamiršdami atsiprašyt alytiškių, už metų blogus ridiklius, nesukontroliuotą padangų gaisrą..Čia žmoniški keliai ir kitur naudoja. O nedaryt ir tik ciniškai atsimušinėt, taip niekur nesielgia. Kaip ir klausimas alytiškiams, taip niekas per Lietuvą neužleidžia per savivaldą nedirbt ir gero rezultato nepasiekt. Ar kitur stwngias, o Alytuj kaip atsilošę..šokus iš anksto burias.

  Komentaras

  Ko kvailinat alytiškius? Jei sudarė švietimo reformų grupę iš 29 narių, tai tegu pagal kompetenciją operatyviai teikia sprendimus. Nežiūrint meras atostogauja ar ne, vasarą darbai turi vykt pilnu tempu kaip ir kitose savivaldybėse. Nesugebat, užleiskit vietas sugebantiems. Kame problemos?

  Komentaras

  Vsd jau turi būt Alytaus subtilybes išnarpliojęs, kad jiems iki gyvenimo pabaigos ramiai gyventūs su padangų gaisro vitaminais sodrinantis. Už kiekvieną intrigą laimingi jau.

  Komentaras

  Ten apačioj šmeižijai rašinėja. Vasara Kaune darbymetis, o Alytuj atsilošę atostogauja. Ciniški, kad teismuose bliūkšta padangų gaisro ir žemės sklypų skandalai. Už ką anais laikais būt susidonti ir kiti nedrystų. Vienok atpildą jau gaudo. Ne tik nesukontroliuoto padangų gaisro vitaminais pasisodrinę. Kriminalio atspalvio...

  Komentaras

  Vėl samoningai nukreipinėja dėmesį į erzelynus, kad nematyt įtartinų n milijonų srautų per savivaldą. Ką kol kas pridengia per metus skolindami 6 milijonus. Neaiškina dėl padangų gaisrų ir žemės sklypų sjandalų bei reikalų dėl biojėgainės. Erzinkites į apačias blusinėdami. Vėl kodėl teismas neviešina info apie ten sprendžiamus klausimus, kur per savivaldą taryba turėjo patys išsispręst. Nes būtent pagal įstatymus 27 tarybos nariai atsakingi, kuriuos žmonės ronko. O teismų į valdžią žmonės nerinko ir jie neatskaitingi. Tik viešint info gali apie nagrinėjamų klausimų padėtį. Kaune tokių valdžioje, kur nesugeba laiku vykdyt pertvarkų ir negeba sėkmingai vystyt miesto, netoleruoja. Ten meras ne toks ponas, bet už Kauno interesus rimtai stoja. Tokių cirkų kaip Alytuj neprileidžia net. Sunku suvokt, miesto problema net švietimo pertvarkos nesugeba suregzt? Tai kam eit į valdžią, jei besigeba? Ar pamatė nesugeba, atsiprašė ir užleido vietas, kas sugeba. O davar nei patys ir kiti paskui žemyn. Menas šokus burtis ir gaudyt. Net Alytuj tais laijais, kaip miestas sparčiai plėtės, būt taip sprendę problemas - n kartų per metus būt iš postų nuimti. Ir kiti po jų nedrystų. Todėl daugėjo gyventojų. O dabar mažėjančių likučių nesusigaudo..Išlaikyt, kas kitų prieš sukurta.

  Komentaras

  Statybininke, nustok komentuoti kur nieko nesigaudai. Komentuok apie statybas. Ta, tik ką sukurta švietimo reformų grupė iš 29 narių dar net susirinkus nebuvo, o tu jau loji, kad ji nesusitvarko. Ne veltui turi du teistumus už šmeižtą. Jei nerauki, kad dabar vasara ir visi atostogauja, tai nieko padėti tokiam jau negalima

  Komentaras

  Kaune anos kadencijos pradžioj ant greičio darė švietimo pertvarkas. Pradėjo konservatoriai taryboj šokinėt, sudėjo jiems prieš akis savivaldybės audito išvadas. Ten objektyviai sudėta ir konservatoriai iš kart aprimo. Neturėdami ką prikišt. Alytuj 10 n metų žaidžia...imituoja, gudrauja ar kaip nori vadink. Bet rezultato nėra.

  Komentaras

  Pagaliau straipsnį patys pripažinsta, bus šokas. Tai reiškia stresai, nervų blogėjimas, ligos..Normaliam valdyme šokų būt negali ir nėra. Kur atsakingai renkas valdžias. Alytuj renkas..šokus ir ligas didindamiesi. Net nuo vasaros įbėgi neiškentę. Tokie pliurpalai valdyme, kad iš paprastos problemos ir kur visi išsisprendę, Alytuj gilėjantys erzelynai.

  Komentaras

  Kaip čia Alytuj nesusitvarko net švietimo reformų grupė iš 29 narių sukurta? Turėjo būt operatyviai taryboj tvirtintas švietimo reformų planas, kur būt aiškiai spresti šie klausimai. Žinoma konkrečiai kokie pastatai išlieka ir kokius remontuot, kokius ne. Visos savivaldybės išsisprendusios tokius klausimus ir ramiai dirba, Alytuj stresus per visas sritis didinas. Nesuvokiami didėjantys stagnacijos tempai. Tik erzelynai..Beje, kur pačio mero ir kuris už viską atskaitingas tarybai ir bendruomenei pozicija? Ar tuoj vėl kilus erzelynui iššoks, nelengva klaidas pripažint? Vasara, rimtos savivaldybės veržliai vystos per es paramos projektus, kad užsidirbtų ir gerintų rudeniui, žiemai..Alytuj kaip numirę per savivaldą, kol paskolom užsidengę. Po to vėl vieni prieš kitus eis, kad vieni kitų saskaita išlikt.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.