Meras apie nepasitikėjimo pareiškimus administracijos direktoriumi ir jo pavaduotoja: „Čia normalus procesas” (81)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotrauka
Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 28-ąją, Alytaus miesto savivaldybėje užregistruoti merui Nerijui Cesiuliui adresuoti nepasitikėjimo pareiškimai administracijos direktoriumi socialdemokratu Rolandu Juoniu ir nepartine jo pavaduotoja Neringa Rinkevičiūte (nuotr.). Šiuos pareiškimus palaiko 13 miesto tarybos narių. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, gavus tokius pareiškimus, meras per 14 dienų turi sušaukti tarybos posėdį, kuriame būtų sprendžiamas nepasitikėjimo administracijos vadovais ir jų atleidimo klausimas.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mas – dėl ne­tin­ka­mai vyk­do­mų pa­rei­gų

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi R.Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­te reiš­kia­mas dėl ne­tin­ka­mai vyk­do­mų pa­rei­gų pa­gal nu­sta­ty­tas sri­tis. O tai ne­ten­ki­na mies­to gy­ven­to­jų ir ken­kia mies­tui.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­me R.Juo­niui nu­ro­do­ma, kad iki šiol nė­ra gau­ti at­sa­ky­mai, su­si­ję su skly­pų San­tai­kos, Su­dva­jų ir Li­kiš­kė­lių gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je skan­da­lu, jam reiš­kia­mi prie­kaiš­tai dėl pa­sy­vu­mo ir ne­ge­bė­ji­mo pri­trauk­ti re­a­lių in­ves­ti­ci­jų į mies­tą, ne­si­kal­bė­ji­mu su vi­suo­me­ne, ne­vyks­tan­čių ad­mi­nist­ra­ci­jos op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sų, ga­li­mų as­me­ni­nių in­te­re­sų pai­nio­ji­mu su dar­bu vals­ty­bės tar­ny­bo­je, ste­bi­mo kai ku­rių ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų ne­są­ži­nin­go pri­vi­le­gi­ja­vi­mo, ne­ra­cio­na­laus sa­vi­val­dy­bės val­do­mo tur­to ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mo, ydin­go sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų skirs­ty­mo per­kant bran­giai kai­nuo­jan­čias ad­vo­ka­tų pa­slau­gas, ae­ro­klu­bo tur­to pe­rė­mi­mo prie­var­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis, ga­li­mai ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo, dvi­gu­bų stan­dar­tų tai­ky­mo smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo sub­jek­tams, ne­tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­to Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­so.

Pri­min­tas fak­tas, kad ta­ry­ba ne­pri­ta­rė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tai.

To­kie pat prie­kaiš­tai ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­me reiš­kia­mi ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai N.Rin­ke­vi­čiū­tei.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mą tvir­ti­no ver­ti­nan­tis kaip vyks­tan­čius po­li­ti­nius žai­di­mus prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus ir as­me­ni­nį su­si­do­ro­ji­mą su juo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos N.Rin­ke­vi­čiū­tės tei­gi­mu, ta­ry­ba ją pri­ėmė į šias pa­rei­gas, ta­ry­ba tu­ri tei­sę ir at­leis­ti.

O ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais ini­ci­ja­vu­si ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė sa­kė, kad tai pa­ska­ti­no su­ži­no­jus apie sa­vi­val­dy­bės vyk­dy­tą Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to kon­kur­są: „Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­vau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, pa­rin­ko mi­li­jo­nu eu­rų bran­ges­nį ran­go­vą, ki­tus tris pre­ten­den­tus pa­ša­li­no dėl daug abe­jo­nių ke­lian­čių for­ma­lių ne­ati­ti­ki­mų. Vie­no iš pa­ša­lin­tų­jų pra­šy­mu teis­mas su­stab­dė šį kon­kur­są. Tai skan­da­lin­gas da­ly­kas, taip švais­to­mi sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gai sie­kiant re­mon­tuo­ti mi­nė­tą li­go­ni­nės sky­rių, to­kie veiks­mai ne­da­ro gar­bės ir pa­čiai sa­vi­val­dy­bei.“

De­ri­na­mas ta­ry­bos po­sė­džio lai­kas

Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, gavus nepasitikėjimo pareiškimus, me­ras per 14 die­nų tu­­ri su­šauk­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų spren­džia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais ir jų at­lei­di­mo iš pa­rei­gų klau­si­mas.

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­kė, kad šiuo me­tu su tarybos nariais de­ri­na­mas ta­ry­bos po­sė­džio lai­kas, jis bus su­reng­tas kaip pri­klau­so pa­gal įsta­ty­mą. Dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi ir jo pa­va­duo­to­ja jis pa­reiš­kė: „Čia nor­ma­lus pro­ce­sas. Per me­tus kei­tė­si ta­ry­bos frak­ci­jos, kei­čia­si ir ta­ry­bos na­rių ap­si­spren­di­mas, ta­ry­bos na­riai ke­lia aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams.“

Ge­gu­žės pa­bai­go­je ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus ini­cia­ty­va bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai po ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mais abiem mi­nė­tiems ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais ir abiem vi­ce­me­rais – so­cial­de­mok­ra­te Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vu Ša­rū­nu Klė­ge­riu. Ta­čiau jie ofi­cia­liai ne­bu­vo re­gist­ruo­ti ne­ra­dus tinkamų kan­di­da­tų į vi­ce­me­rų pa­rei­gas.

Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mas bū­tų ga­lio­jan­tis, tam rei­kia treč­da­lio ta­ry­bos na­rių pa­ra­šų. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos at­ve­ju to­kį pa­reiš­ki­mą tu­ri pa­si­ra­šy­ti de­vy­ni ta­ry­bos na­riai.

Da­bar­ti­nius ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi ir jo pa­va­duo­to­ja pa­lai­ko 13 ta­ry­bos na­rių. Juos pa­si­ra­šė 11 ta­ry­bos na­rių. To­mas Pa­čė­sas pa­si­ra­šė „Už Aly­tų“ ta­ry­bos frak­ci­jos var­du kaip jos se­niū­nas, to­kiu bū­du po in­ter­pe­lia­ci­ja skai­čiuo­ja­mi dar dvie­jų ta­ry­bos na­rių pa­ra­šai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai