Me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kon­flik­tas dėl že­mės skly­pų: ar jie to­liau dirbs kar­tu?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (10)
2019 Rugsėjis 12
Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je
Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je maž­daug ke­tu­ri hek­ta­rai nu­ma­ty­ti ko­mer­ci­niams ob­jek­tams ir dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bai, o tam su­for­muo­ti aš­tuo­ni skly­pai nuo maž­daug 20 iki 60 arų. Jie perduoti Nacionalinei      žemės tarnybai nuosavybės teisėms atkurti, tai sukėlė nesutarimus tarp miesto mero ir administracijos direktoriaus. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio kon­flik­tas dėl pas­ta­ro­jo Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nių by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bę pa­sie­kė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą. Šį pir­ma­die­nį me­ras, ne­si­taiks­ty­da­mas su to­kiu ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­el­giu, krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą siek­da­mas ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Ta pro­ga su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis to­les­nio dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Ty­ri­mas pro­ku­ra­tū­ro­je dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo jau pra­dė­tas. Vie­ti­niai so­cial­de­mok­ra­tai ne­ma­to prie­žas­čių at­šauk­ti par­ti­jos pa­siū­ly­tą ir mies­to ta­ry­bos pa­skirtą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių.

„Kal­ba­me apie pra­ras­tus mi­li­jo­nus“

Šį pir­ma­die­nį, kai Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nio rug­pjū­čio pa­bai­go­je Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nių by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bę, iš kar­to po to su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė: „Pa­kan­ka­mai įdo­mi si­tu­a­ci­ja. Su­kė­lė daug klau­si­mų že­mės grą­ži­ni­mas. Krei­piau­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.“

Me­rui įta­ri­mų su­kė­lė kai ku­rio­se te­ri­to­ri­jo­se su­for­muo­ti žy­miai di­des­ni skly­pai nei mies­te su­tei­kia­mi už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę ir pa­kan­ka­mai ge­ro­je mies­to vie­to­je. O ši vie­ta – Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ kai­my­nys­tė­je, čia anks­čiau mies­tie­čiai bu­vo sa­va­va­liš­kai už­si­ė­mę že­mės plo­tus dar­žams.

Vi­sos šios te­ri­to­ri­jos plo­tas – maž­daug še­ši hek­ta­rai. Jo­je ga­li­ma ko­mer­ci­nių ob­jek­tų, dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­ba, taip pat nu­ma­ty­ti plo­tai ben­dra­jam nau­do­ji­mui, in­ži­ne­ri­nei in­fra­struk­tū­rai.

Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je maž­daug ke­tu­ri hek­ta­rai nu­ma­ty­ti ko­mer­ci­niams ob­jek­tams ir dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bai, o tam su­for­muo­ti aš­tuo­ni skly­pai nuo maž­daug 20 iki 60 arų.

Bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams ga­li bū­ti grą­ži­na­mi ir to­kios pa­skir­ties skly­pai. Ta­čiau į vie­ną mi­nė­to dy­džio skly­pą tu­ri pre­ten­duo­ti ke­li Aly­tu­je že­mės tu­rė­ję as­me­nys, nes jiems Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę ga­li bū­ti grą­ži­na­ma iki 10 arų.

Nors ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai rug­pjū­čio pa­bai­go­je per­da­vė 20 nau­jų skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, be mi­nė­tos te­ri­to­ri­jos, dar skly­pus Ulo­nų gat­vė­je ir Pa­ne­mu­nės kvar­ta­le, ta­čiau kon­flik­tas tarp me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ki­lo dėl ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ir dau­gia­bu­čių sta­ty­bai nu­ma­ty­tų skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, bu­vu­siuo­se mies­tie­čių dar­žuo­se.

Da­bar ši te­ri­to­ri­ja ap­au­gu­si krū­mais ir me­džiais, bet, kaip pla­nuo­ta mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, ji tu­rė­tų bū­ti par­duo­da­ma vie­šuo­se auk­cio­nuo­se.

Pas­ta­rie­ji ga­lė­tų bū­ti ren­gia­mi pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mui bu­vu­siems sa­vi­nin­kams, o šis pro­ce­sas tu­rė­tų baig­tis šių me­tų pa­bai­go­je.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­aiš­kė­jo, kiek sa­vi­val­dy­bė pre­li­mi­na­riai ga­lė­tų už­dirb­ti iš par­duo­tų skly­pų, jei­gu jie ne­bū­tų grą­žin­ti bu­vu­siems sa­vi­nin­kams.

„Kal­ba­me apie pra­ras­tus mi­li­jo­nus. Nuo vie­no iki dvie­jų“, – tvir­ti­no mies­to me­ras.

Tam pri­ta­rė ir spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, dabar miesto tarybos narys, visuomeninio rinkimų komiteto „Alytaus piliečiai“ atstovas Vy­tau­tas Jast­rems­kas. Jo va­do­va­vi­mo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai me­tu bu­vo iš nau­jo de­ta­liai pla­nuo­ja­ma Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no te­ri­to­ri­ja ir lais­va­me vals­ty­bi­nės že­mės plo­te Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je su­for­muo­ti skly­pai ko­mer­ci­niams ob­jek­tams bei dau­gia­bu­čių sta­ty­bai.

V.Jast­rems­kas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė, kad bū­tent šie skly­pai ir bu­vo lai­ko­mi vie­šiems auk­cio­nams

Vie­šuo­se auk­cio­nuo­se par­da­vus že­mės skly­pus, įsta­ty­miš­kai pu­sė par­duo­tos su­mos lie­ka sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui, pu­sė nu­ke­liau­ja į vals­ty­bės iž­dą.

N.Ce­siu­lio tvir­ti­ni­mu, anks­čiau bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams ati­duo­ti pras­ti plo­tai, da­bar ge­ro­je te­ri­to­ri­jo­je pa­lik­ti de­ser­tui.

Sa­vi­nin­kų ne­ten­ki­na nu­ma­ty­tos grą­žin­ti te­ri­to­ri­jos

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Aly­tu­je grą­žin­ti­nų skly­pų už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę lau­kia 34 as­me­nys.

Sa­vi­val­dy­bė šiai tar­ny­bai yra pa­tei­ku­si rei­kia­mą že­mės plo­tą grą­žin­ti­nai nuo­sa­vy­bei. Ta­čiau kai ku­rios te­ri­to­ri­jos, pa­vyz­džiui, Pa­ne­mu­nės kvar­ta­le ar te­ri­to­ri­ja tarp Ulo­nų ir Gar­di­no gat­vių, prieš daug me­tų su­sprog­din­to be­to­no maz­go vie­to­je, jų ne­ten­ki­na.

Bu­vę sa­vi­nin­kai šie­me­čio bir­že­lio pra­džio­je yra krei­pę­si į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą dėl lais­vų že­mės skly­pų ki­to­se, žy­miai ge­res­nė­se Aly­taus vie­to­se, tarp jų – ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių, San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je. Jie tar­ny­bai nu­ro­dė, kad, jų ži­nio­mis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja yra su­for­ma­vu­si, bet tar­ny­bai ne­per­da­vu­si to­kių skly­pų.

Bu­vę že­mės sa­vi­nin­kai skun­de Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai pra­šė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją tei­sių at­kū­ri­mui pa­teik­ti su­for­muo­tus, bet ne­pa­teik­tus skly­pus.

Bir­že­lio pa­bai­go­je šios tar­ny­bos Aly­taus sky­rius, re­a­guo­da­mas į pi­lie­čių pra­šy­mą, pi­lie­čių skun­dą per­da­vė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Šią in­for­ma­ci­ją apie bu­vu­sių že­mės sa­vi­nin­kų veiks­mus dėl ne­per­duo­tų su­for­muo­tų skly­pų pa­tei­kė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Žu­kov­ska.

Po vi­so šio pro­ce­so rug­pjū­čio pa­bai­go­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius mi­nė­tai tar­ny­bai ir per­da­vė že­mės skly­pų ka­dast­ri­nes by­las nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Šį pir­ma­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas sa­kė iš fi­zi­nių as­me­nų jau­tęs spau­di­mą dėl tei­sin­go nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­tvir­tin­ta, kad no­rint su­ži­no­ti apie su­for­muo­tus ir Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­per­duo­tus skly­pus rei­kė­jo tu­rė­ti pa­žįs­ta­mų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Kaip ži­nia, bu­vę sa­vi­nin­kai su­sig­rą­žin­tus skly­pus ga­li par­duo­ti ki­tiems as­me­nims. Tad re­a­lu, kad nuo­sa­vy­bės tei­se at­ga­vu­sie­ji skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je už tai gau­tų ne­ma­žus pi­ni­gus, o iš sa­vi­val­dy­bės bū­tų at­im­ta ga­li­my­bė organizuoti jų vie­šus auk­cio­nus.

Kur sly­pi me­ro įvar­dy­tas vie­ša­sis in­te­re­sas? Aki­vaiz­du, kad į mies­to biu­dže­tą pla­nuo­tos pa­ja­mos iš par­duo­ti­nų skly­pų ir sie­kis ne­ati­duo­ti že­mės skly­pų pa­kan­ka­mai ge­ro­je mies­to vie­to­je, kai ki­ti že­mės sa­vi­nin­kai tu­rė­jo ten­kin­tis su­sig­rą­žin­ta nuo­sa­vy­be kur kas pra­stes­nė­se vie­to­se.

„Aš to ne­ga­lė­jau ne­da­ry­ti“. Ty­ri­mas pra­dė­tas

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys tei­gė, kad Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai in­for­ma­ci­ją apie su­for­muo­tus že­mės skly­pus per­da­vė pai­sy­da­mas įsta­ty­mų: „Aš to ne­ga­lė­jau ne­da­ry­ti. Skly­pai, dėl ku­rių ki­lo triukš­mas, bu­vo su­for­muo­ti per­nai va­sa­rį ir ba­lan­dį. Kai ku­rie skly­pai su­for­muo­ti sa­vo dy­džiu grą­ži­ni­mui ne­ga­li­mi. Per­da­viau ne kaž­ko­kiam uabui, o Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai. Jei­gu jie ne­bus tin­ka­mi grą­žin­ti, bus vėl per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei.“

R.Juo­nys tvir­ti­no, kad pro­ku­ra­tū­ra tu­ri iš­si­aiš­kin­ti, kas yra tei­sus šio­je si­tu­a­ci­jo­je.

Ka­dan­gi su vie­šuo­ju in­te­re­su su­si­ju­sius ty­ri­mus at­lie­ka Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, jai Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra per­da­vė me­ro N.Ce­siu­lio krei­pi­mą­si dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­tų ka­dast­ri­nių by­lų nuo­sa­vy­bei at­kur­ti.

Ty­ri­mas dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so jau pra­dė­tas. Kaip sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Iza­be­lė Boč­kie­nė, esant pro­ce­si­niam po­rei­kiui bus ren­ka­ma pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja ir pri­im­tas pro­ce­si­nis spren­di­mas, ar rei­kia tai­ky­ti vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo prie­mo­nes.

Tai ga­li už­truk­ti iki 20 dar­bo die­nų nuo pra­dė­to ty­ri­mo, šio pir­ma­die­nio, o esant rei­ka­lui ter­mi­nas ga­li bū­ti pra­tęs­tas.

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, re­a­guo­da­ma į vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią prieš­ta­rin­gą in­for­ma­ci­ją dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­tų skly­pų nuo­sa­vy­bei at­kur­ti, kreip­sis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl in­for­ma­ci­jos pa­tiks­li­ni­mo, – ar ga­li juos tar­ny­ba įtrauk­ti į grą­žin­ti­nų są­ra­šą.

„Ne­ma­tau to­les­nio dar­bo su di­rek­to­riu­mi“

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­klaus­tas, ar ma­to to­les­nį dar­bą su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi R.Juo­niu, pa­reiš­kė: „Ne­ma­tau to­les­nio dar­bo su di­rek­to­riu­mi.“

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tvir­ti­no ne­ke­ti­nan­tis iš ei­na­mų pa­rei­gų trauk­tis sa­vo no­ru, dėl to tu­ri ap­si­spręs­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. R.Juo­nį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­goms yra pa­siū­lę so­cial­de­mok­ra­tai, o me­ras jo kan­di­da­tū­rą tei­kė skir­ti ta­ry­bai.

R.Juo­nys mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos direktoriumi ta­ry­bos pa­skir­tas ge­gu­žės pa­bai­go­je. Prieš tai jis be­veik mė­ne­sį dir­bo me­ro pa­ta­rė­ju – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ju.

Mies­to ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vo Jur­gio Kras­nic­ko įsi­ti­ki­ni­mu, me­ras, pa­reikš­da­mas ne­ma­tan­tis to­les­nio dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, pa­si­karš­čia­vo: „Ne­ma­tau kaž­ko to­kio, ką jis pa­da­rė ne­ga­li­mo. Jis pa­da­rė tai, ko ne­pa­da­rė bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Jast­rems­kas. Ma­nau, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius šio­je si­tu­a­ci­jo­je ju­ri­diš­kai tei­sus. Jei pa­ruoš­ti skly­pai, rei­kė­jo per­duo­ti Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai, dėl to nau­dos bū­tų tu­rė­ję aly­tiš­kiai.“

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas, mies­to ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Če­čė­ta sa­kė, kad šį pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras in­for­ma­vo, jog dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­tų grą­žin­ti­nų skly­pų Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą, R.Juo­nio at­sta­ty­di­ni­mo iš pa­rei­gų klau­si­mas bu­vo svars­to­mas, bet spren­di­mas ne­pri­im­tas: „Ma­no nuo­mo­ne, rei­kia lauk­ti pro­ku­ra­tū­ros veiks­mų, o ne­si­im­ti sku­bo­tų spren­di­mų.“

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je me­ro pa­si­tei­ra­vus, ar už vi­so šio rei­ka­lo ne­sly­pi dvie­jų di­de­lių pre­ky­bos cen­trų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je ko­va ir dėl to su­in­te­re­suo­ti kai ku­rie ta­ry­bos na­riai, N.Ce­siu­lis tvir­ti­no to ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti.

„To­kios kal­bos sklan­do, kad to­je te­ri­to­ri­jo­je no­ri kur­tis „Lidl“, o ša­lia esan­ti „Ma­xi­ma“ tam prieš­ta­rau­ja, nes ne­no­ri kon­ku­ren­to. Gal nau­jam pre­ky­bos cen­trui ir sie­kia­ma pa­lik­ti skly­pus auk­cio­nams. Bet čia tik sklin­dan­čios kal­bos“, – min­ti­mis da­li­jo­si J.Kras­nic­kas.

 

  Komentaras

  Geda Merui.Jis pardave geriausius,sąžiningus žmonės.Kas toliau?Nulinė tendencija.Česiuli kas Alytus be žmonių?Meras be nuomonės ,Alytus be ateities.Aukoji geriausius ,stiprius principingus .Keli reitingus? Man gaila tavęs ir viso Alytaus.

  Komentaras

  Ir kas išliks po šių erzelynių? Nes gelia vieni kitiems sažiningai ir kiek gali. Įdomiausia niekas nebando išnešt šio klausimo svarstyt į tarybos posėdžio lygį. Kur 27 tarybos nariai svarstytų, kodėl stalčiuose užsigulėjo, ką daryt su atskirų sklypų dydžiais ir paskirtim? Ir priimt reikiamus sprendimus ką daryt. Ir už juos atsakyt. Kur kiti į apačias turi vykdyt. Geriau erzinsis apačiose ir regis brangiems advokatams mokės? Čia pinigų Alytuj tam negaila.

  Komentaras

  Pirmą ir gal vienintelį kartą atkurtos Lietuvos istorijoj valstybės tarnautojas Jastremskas praeitoje Alytaus mero spaudos konferencijoje viešai prisipažino, kad išanksto susitaręs su kitais valstybės tarnautojais naudodamasis savo tarnybine padėtimi slėpė geriausius suformuotus žemės sklypus ir trugdė juos grąžinti teisę turintiems juos gauti Lietuvos respublikos piliečiams. Manau tai yra tyčinis valstybės tarnautojo nusikaltimas. Čia jau turėtų grėsti baudžiamoji atsakomybė. Čia ne Alytaus sensacija, čia sensacija visos Lietuvos mastu, tokio atvėjo tikrai dar nebuvę.

  Komentaras

  Kazkodėl atrodo,kad mūsų meras apsijuoks, nes nesugebės to Juonio sutvarkyti kaip pridera... Kelia galvas neaišku kodėl kiti partiniai uztarėjai. Kas po tuo slepiasi, gerbiamieji, ką?

  Komentaras

  Alytaus miesto valdymo istorijoj socdemai kitus supriešindavo per intrigas, kad patys laimėtų. Šiuo atveju pirmas kartas, kaip jų aukščiausius postus užimančius kaktom vienas prieš kitą supriešino. Per ką vargai jiems ir kur prisilietė šiuose reikaluose. Kaip partietis prieš partietį eina, čia jau žemiau plintuso. Rodo gan žemus mentalitetus Alytaus politikoj. Juk rinko ir per tarybą tvirtino, reiškia elitiniai. Geriausi Alytuj. O čia atsiprašant primityviai kaip primityvius... Nuvainikavo valdžią ir juos rinkusius. Vadinas tokie tokius renkas. Štai koks tikras savivaldos lygis. Dabar būsimam tarybos posėdį baikščiai vieni į kitus žvilgčios ir žiūrės, iš kur vėjai pučia. Kad prieš srovę nepatektų. O tai gali su banga nunešt. Tiek ir liko alytiškiams iš tikros savivaldos.

  Komentaras

  Teisėsaugos posakis, esant būtinumui gali būt papildomų..- Išvertus gali bent kurį rytą savivaldybei kaip kurie atėjus į darbą ir. ? Štai kokias minukes per savivaldą paspendė socdemai sau ir kitiems. Ar dar norės alytiškiai socdemus į valdžią rinkt? Kad dar aštresnių pojūčių patirt. Štai ką reiškia primityvus populizmas per savivaldą. Atseit valdo Alytų jauni ir šauniausi. Tikras šou iš šono stebint. Ir kitas pojūtis jų gretose pakliuvus.

  Komentaras

  Ar supranta patys alytiškių rinkti į valdžią ką daro ir gaunasi. Juk šiais laikais savivaldybės stengias išlaikyt visas įstatymų procedūras iki galo priimant užtvirtinančius sprendimus per tarybą. Kur ir prieš blogai buvo, patys taiso. Kad nepalikt landų teisėsaugai per kur prisikabint. Alytuj patys aštrina, patys skundinėja. Jei tyrimas pradėtas, gal apklausinėja nuo mero į apačias... Dar gal iš verslų susijusių... Visa grandinė kaip ant adatų. Pačioj savivaldybėj ir taip rimto darbo nebuvo, dabar dar labiau stresai. Ką vienas ant kito per apklausas prikalba? Kaip teisėsauga vertins. Jau tarybos narei pareikšti įtarimai prieš savaitę čia ir... situacija įtempta iki kiek blusinėja. Reiškia kaip mazochistai dar šį atveja sau prideda. Iš socdemų, užsimojusių Alytų valdyt, ne tik jau marmeliadas, bet kaip bejėgiai skęsta ir dar nepajėgūs situacijos gerint. Trumpiau sau ir kitiems ant nervų kaip šauniausi. Norėdamas ką blogiau Alytui sugalvot, nesugebėsi. Kaip jie patys mandravodami sugeba.

  Komentaras

  Per savivaldą, kur skaitos kaip patys valdos, taip ir turi. Kur viskas sprendias pagrinde per tarybos posėdius. Kur kaip 27 tarybos nariai aritmetine dauguma priima sprendimus. Taip ir vyksta. Šiuo atveju gausiausia socdemų frakcija mandrai rinkimus laimėję ir įtakingiausius postus sustvėrę per saviskundinėjimus pradėję savilikvidaciją greituoju ir skausmingiausiu būdu. Pas socdemus tai nenauja. Panašiai anoj kadencijoj vienos sav. įmonės 2 vadovai pradėjo skundinėtis, abu postų neteko. Tad dabar kažkurie iš 27 tarybos narių gali parodyt raumenukus. Gelbėdami nuo didėjančios gėdos miestą. Trečdalis gali inicijuot neeilinį tarybos posėdį ir atvirai argumentuojantis, priimt geriausius sprendimus situacijai gerinti. Gali socdemus ir mažumoj palikt, kol surimtės valdyme. Jei lemta kada nors. Ir išvest miestą iš šių skandalų, kad ir per pirmalaikius mero rinkimus. Ar grimzt matant kaip socdemai nykinas ir gal dat teisėsauga pešiot kaip nelaimingus pridės? Ir taip visi nykinasi vietoj ėjimo į priekį? Tad pasirinkimai tik keli ir labai paprasti.

  Komentaras

  Mandri socdemai per savivaldą mandrai apsijuokinėja ir visą miestą tempia žemyn. Galėję partijos viduj spręst problemas numetinėja visą miestą murkdydami. Vis tiek įsivaizduoja, kad per frakciją už visą tarybą gali murkdytis ir kitus velt. Juk pagal įstatymus ir kebliausius klausimus sprendžia 27 tarybos nariai. Kur klausimus tarybai svarstyt gali teikt tarybos nariai, meras, sav. adm. direktorius. Ir kaip tarybod nariai aritmetine dauguma tvirtina sprendimus, tik tada jie galioja. O sav. administr. direktorius tik vykdo. O galutinių sprendimų priėmime jis nelemia
  Kaip ir tarybos nariai gali sprendimų siūlymus koreguot, atmest. Ir jiems už tai atsakomybė. Tad už anos kadencijos negeroves atsakingi ir socdemai tuo met buvę taryboje. Kaip ir dabar tų pačių dalis nežiniukus vaizduoja. Tad šiuo atveju ir gali neeilinį tarybos posėdį organizuot. Ir per 27 tarybos narius pasakys kas yra kaip. Ir sprendimus priimt. O ne juokint per prokuaratūras. Kurie į tarybą nerinkti. O jei už tarybą prokurorai aiškinas, reiškia nėra rimtos valdžios. Ar ne savo rogėse sėdi. Tad kaip mandrai socdemai į postus susistatė,taip lengvai gali ir išsivest patys. O ką reikia, patys žino. Nes jiems jų atvesti ragus įstatė. Kas nebūtinai ant viso miesto demonstruot.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.