Mak­niū­nų mo­kyk­la rug­sė­jį pa­si­ti­ko be vai­kų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (10)
2019 Rugsėjis 3
Makniūnai
Makniūnų sky­riaus pe­da­go­gus su­ra­do­me se­niū­ni­jos lais­va­lai­kio sa­lė­je dis­ku­tuo­jan­čius su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju Jo­nu Že­mai­čiu (antras iš kairės) ir Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos, ku­riai pa­val­dus šis sky­rius, di­rek­to­riu­mi Al­man­tu Ja­ki­ma­vi­čiu­mi (pirmas iš kairės).         Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los kaip ir dau­gu­ma ša­lies švie­ti­mo įstai­gų nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko va­kar. Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė ry­te bu­vo nu­ma­ty­ta ir Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus kie­me­ly­je. Ta­čiau šven­tė ne­įvy­ko, nes į šį sky­rių ne­at­ėjo nė vie­nas mo­ki­nys. Vie­toj šven­tės sky­riaus mo­ky­to­jai su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus bei Dau­gų gim­na­zi­jos va­do­vais aiš­ki­no­si sa­vo at­ei­tį – ap­mo­kė­ji­mą už pra­sto­vas ir gre­sian­tį at­lei­di­mą iš dar­bo.

Ne­ri­mo skam­bu­čio su­lauk­ta vi­dur­va­sa­rį

Bu­vo pats vi­dur­va­sa­ris, kai mak­niū­niš­kiai skam­bi­no „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai ir reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad šio kai­mo pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cis sky­rius rug­sė­jį ga­li ne­su­lauk­ti nė vie­no mo­ki­nio.

Mat šią švie­ti­mo įstai­gą pra­ėju­siais moks­lo me­tais lan­kiu­sių vai­kų tė­vai jau ren­gia­si sa­vo at­ža­las leis­ti į ne­to­lie­se esan­čią Va­rė­nos ra­jo­no Mer­ki­nės gim­na­zi­ją, kai kas vai­kams vie­tos ieš­ko Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se.

Skam­bi­nu­sių­jų įsi­ti­ki­ni­mu, Aly­taus ra­jo­no val­džios at­sto­vai tu­rė­jo ži­no­ti to­kią pa­dė­tį ir steng­tis Mak­niū­nų kraš­to vai­kus sau­go­ti nuo iš­vy­ki­mo.

Va­kar ry­te nu­vy­kus į skelb­tą Moks­lo ir ži­nių šven­tės mi­nė­ji­mą Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus, veikiančio Raitininkų seniūnijoje, kie­me­ly­je bu­vo tuš­čia, nors ap­lin­ka su­tvar­ky­ta ir gal­būt vil­ta­si, kad šven­tė vis dėl­to įvyks.

Tuo la­biau kad apie  šven­tę Dau­gų gim­na­zi­jos Mak­niū­nų sky­riu­je pra­ėju­sią sa­vai­tę skel­bė ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sa­vo tin­kla­la­py­je, in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­skleis­ta ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.

Lais­vai bu­vo ga­li­ma pa­tek­ti į pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą vyk­džiu­sio sky­riaus pa­tal­pas.

Mo­kyk­la pa­si­ti­ko at­ra­kin­to­mis du­ri­mis, bet jos vi­du­je – spen­gian­ti ty­la. Kai ku­rio­se at­ra­kin­to­se kla­sė­se – ant sta­lų su­dė­lio­tos kny­gos, nu­va­ly­tos len­tos pa­reng­tos mo­ky­to­jų pa­si­svei­ki­ni­mui su mo­ki­niais.

Bu­vo at­ra­kin­tas ir mo­ky­to­jų kam­ba­rys. Ant sta­lo pui­ka­vo­si pil­na pin­ti­nė rau­do­nų­jų vy­nuo­gių, ant kė­džių pa­dė­tos ke­lios mo­ky­to­jų ran­ki­nės. Tai liu­di­jo, kad jie bu­vo pa­si­ren­gę pra­dė­ti nau­juo­sius moks­lo me­tus.

Šio sky­riaus pe­da­go­gus su­ra­do­me se­niū­ni­jos lais­va­lai­kio sa­lė­je dis­ku­tuo­jan­čius su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju Jo­nu Že­mai­čiu ir Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos, ku­riai pa­val­dus Mak­niū­nų sky­rius, di­rek­to­riu­mi Al­man­tu Ja­ki­ma­vi­čiu­mi.

Pe­da­go­gus do­mi­no jų at­ei­tis

Pe­da­go­gų vei­duo­se ne­si­ma­tė šven­ti­nės nuo­tai­kos, jų mo­ki­niai ne­pa­ger­bė gė­lių žie­dais. A.Ja­ki­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, jiems da­bar bus mo­ka­ma už pra­sto­vas, kai kam ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas dar­bas.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas J.Že­mai­tis sa­kė, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą dėl Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus per­tvar­ky­mo, ti­kė­ti­na, į Dau­gų gim­na­zi­jos Mak­niū­nų iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rių, dar­bo ne­te­kę šios švie­ti­mo įstai­gos dar­buo­to­jai gaus įspė­ji­mus apie at­lei­di­mą iš dar­bo.

Mak­niū­nų sky­riu­je kar­tu su ant­ra­ei­li­nin­kais dir­bo apie 20 pe­da­go­gų.

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais čia bu­vo apie 40 mo­ki­nių, ku­rie lan­kė 1–10 kla­ses.

Dau­gų gim­na­zi­jos skai­čia­vi­mu, Mak­niū­nų sky­rių tu­rė­jo pa­si­rink­ti dau­giau­sia 26 mo­ki­niai. Ta­čiau, A.Ja­ki­ma­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, jie iš­si­va­ži­nė­jo ke­tu­rio­mis kryp­ti­mis – į Mer­ki­nę, Alo­vę, Aly­tų ir Dau­gus.

Aly­taus ra­jo­ne vei­kia še­šios gim­na­zi­jos – Sim­no, But­ri­mo­nių, Pi­va­šiū­nų, Mi­ros­la­vo, Dau­gų Vla­do Mi­ro­no ir Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus. Taip pat Sim­no spe­cia­lio­ji bei Me­no ir spor­to mo­kyk­los.

Trys gim­na­zi­jos tu­ri sky­rius. But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja – Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių, Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­ja – Ūd­ri­jos pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių. Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja – Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių ir da­bar mo­ki­nių ne­su­lau­ku­sį Mak­niū­nų sky­rių.

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no mo­kyk­lo­se bu­vo 1 tūkst. 507 1–12 kla­sių mo­ki­niai, o kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais – 1 tūkst. 597.

Ke­le­rius me­tus iš ei­lės dau­giau kaip 1 tūkst. Aly­taus ra­jo­no mo­ki­nių pa­si­ren­ka Aly­taus mies­to mo­kyk­las.

Iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais ra­jo­no mo­kyk­lo­se 1–12 kla­sių mo­ki­nių su­ma­žės maž­daug 100.

Per­nykš­tį rug­sė­jį mo­ki­nių ne­su­lau­kė Ku­me­čių mo­kyk­la

Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį nė vie­nas mo­ki­nys ne­at­ėjo į Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių ir jį te­ko už­da­ry­ti.

Tad Aly­taus ra­jo­ne jau tam­pa vos ne tra­di­ci­ja, kai rug­sė­jį mo­kyk­lų du­rų ne­pra­ve­ria nė vie­nas mo­ki­nys.

Prieš tre­jus me­tus taip at­si­ti­ko su Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ta­lo­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­mi. Prieš še­še­rius me­tus to­kia si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Vai­so­džių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je ir tuo­me­čio Mak­niū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro Ne­mu­nai­čio pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Da­bar mo­ki­nių ne­su­lau­ku­si Mak­niū­nų mo­kyk­la prieš dve­jus me­tus ta­po Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos sky­riu­mi.

  Komentaras

  Jau delfi reklamuoja. Gerai garsinasi rajonas ant Lietuvos. Taip ir laikyt. Kažkokia ir taryba negyva. Iš 25 tarybos narių nei judesio. Bet mandrume vienas kitą lenkia. Kaip užburtas stagnacijai Alytus. Išnykt gėdingai.

  Komentaras

  Toks neatsakingumas valdyme kitur neįsivaizduojamas. Nes savivaldybė turi kontroliuot situaciją. Ir numatant imtis veiksmų. Kad nelikt apsijuokę. Iš anksto perspėt, neveiks mokykla. Ir atitinkami iš to išeinantys veiksmai.Atsakomybė merui - tarybai. Pagrinde meras prieš turėjo informuot tarybą, kad mokykla nesurenka vaikų. Kas paprastai prieš kelis mėnesius būna aišku. Bet, kaip visada atsakingų nėra. Tokia sistema. Nepakaltinami. Kitiems įstatymai, jiems valdžioje beribė neatsakomybė. Kaip negyva ta rajono taryba.

  Komentaras

  nelabai isivaizduoju situacija-rugsejo 1 aja susirenka i mokykla mokytojai ir laukia gal ateis koks mokinys. O tai nera pasiruosimo jokio ,metodikos?Cia kaip turguj gal uzsuks kas nors . O tada rypauja kad nesurenka mokiniu ,algos mazos. As i tokia mokykla neleisciau savo vaiku.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.