Nr. 91 (13321)

2019-08-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 91 (13321) skaitykite:

  • Tik sap­ne bu­vo leis­ta paukš­te­liu parsk­ris­ti
  • Alytaus rajono gyventojai kviečiami tapti Baltijos kelio gyvosios grandinės dalyviais
  • Lais­vės no­rė­jo – Bal­ti­jos ke­liu nu­ė­jo
  • Dai­lie­ji ama­tai ir me­nas Pa­lan­go­je
  • Te­le­fo­nas do­va­nų? Se­niai to ne­bu­vo!
  • Nuo prekybos centrų triukšmo Pabalių gatvės gyventojus siūloma gelbėti net trimis būdais
  • Ja­vap­jū­tė ar­tė­ja į pa­bai­gą, žiem­ken­čių sė­ja įgau­na pa­grei­tį
  • Aly­taus ra­jo­ne bus įreng­tos ir su­tvar­ky­tos pen­kios spor­to aikš­te­lės
Ar įsi­vaiz­duo­ja­te sto­vyk­lą, ku­rio­je lai­ko­ma­si tau­rio­sios ty­los: kū­no, kal­bos ir pro­to. Sto­vyk­la, ku­rio­je 10 die­nų ne­ga­li­ma ben­drau­ti nei žo­džiais, nei ges­tais, 10 die­nų...
Mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją į glo­bė­jos sta­tu­są iš­kei­tu­sios mo­ters ke­lias ve­da į aukš­čiau­sio pro­fe­sio­na­lu­mo so­cia­li­nį bran­du­mą. Kaip tą aukš­čiau­sios pra­bos bran­dą pa­siek­ti?...
„Pa­sa­kyk man, kaip tu atos­to­gau­ji, ir aš pa­sa­ky­siu, kas tu“, – ši per­fra­zuo­ta iš­min­tis tin­ka aly­tiš­kiui Li­nui Žva­liaus­kui ir jo ben­dra­žy­giams, jau an­tra va­sa­ra iš ei­lės...
„Kiek tu­riu me­da­lių ir ki­to­kių ap­do­va­no­ja­mų, ne­ga­liu at­sa­ky­ti, nes ne­skai­čiuo­ju“, – sa­ko Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­to­jas, van­den­svydžio spor­to ir...
Prasidėjo Dzūkijos kultūrine tradicija tampantis „Bunda rokas“. Jo renginiai šiemet pasiekė ir Alytų. Įžanginiai „Bunda roko“ akordai nuskambėjo kiemelyje prie klubo „Fenix“. Kaip jauki vieta...
Prieš be­veik tris­de­šimt me­tų bu­vo sun­ku pa­gal­vo­ti apie ga­li­my­bę vėl bū­ti pa­sau­lio že­mė­la­piuo­se. Ži­no­ma, kai kas dar ty­liai vy­lė­si, kad tik­rai at­eis lai­kas, kai ant...
                                Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra. Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės… Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.