Nr. 91 (13321)

2019-08-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 91 (13321) skaitykite:

  • Tik sap­ne bu­vo leis­ta paukš­te­liu parsk­ris­ti
  • Alytaus rajono gyventojai kviečiami tapti Baltijos kelio gyvosios grandinės dalyviais
  • Lais­vės no­rė­jo – Bal­ti­jos ke­liu nu­ė­jo
  • Dai­lie­ji ama­tai ir me­nas Pa­lan­go­je
  • Te­le­fo­nas do­va­nų? Se­niai to ne­bu­vo!
  • Nuo prekybos centrų triukšmo Pabalių gatvės gyventojus siūloma gelbėti net trimis būdais
  • Ja­vap­jū­tė ar­tė­ja į pa­bai­gą, žiem­ken­čių sė­ja įgau­na pa­grei­tį
  • Aly­taus ra­jo­ne bus įreng­tos ir su­tvar­ky­tos pen­kios spor­to aikš­te­lės
Ar įsi­vaiz­duo­ja­te sto­vyk­lą, ku­rio­je lai­ko­ma­si tau­rio­sios ty­los: kū­no, kal­bos ir pro­to. Sto­vyk­la, ku­rio­je 10 die­nų ne­ga­li­ma ben­drau­ti nei žo­džiais, nei ges­tais, 10 die­nų...
Mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją į glo­bė­jos sta­tu­są iš­kei­tu­sios mo­ters ke­lias ve­da į aukš­čiau­sio pro­fe­sio­na­lu­mo so­cia­li­nį bran­du­mą. Kaip tą aukš­čiau­sios pra­bos bran­dą pa­siek­ti?...
„Pa­sa­kyk man, kaip tu atos­to­gau­ji, ir aš pa­sa­ky­siu, kas tu“, – ši per­fra­zuo­ta iš­min­tis tin­ka aly­tiš­kiui Li­nui Žva­liaus­kui ir jo ben­dra­žy­giams, jau an­tra va­sa­ra iš ei­lės...
„Kiek tu­riu me­da­lių ir ki­to­kių ap­do­va­no­ja­mų, ne­ga­liu at­sa­ky­ti, nes ne­skai­čiuo­ju“, – sa­ko Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­to­jas, van­den­svydžio spor­to ir...
Prasidėjo Dzūkijos kultūrine tradicija tampantis „Bunda rokas“. Jo renginiai šiemet pasiekė ir Alytų. Įžanginiai „Bunda roko“ akordai nuskambėjo kiemelyje prie klubo „Fenix“. Kaip jauki vieta...
Prieš be­veik tris­de­šimt me­tų bu­vo sun­ku pa­gal­vo­ti apie ga­li­my­bę vėl bū­ti pa­sau­lio že­mė­la­piuo­se. Ži­no­ma, kai kas dar ty­liai vy­lė­si, kad tik­rai at­eis lai­kas, kai ant...
                                Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra. Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės… Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.