Nr. 86 (13316)

2019-08-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 86 (13316) skaitykite:

 • Mū­sų kie­mų ap­lin­kos ne­puo­šian­čių kon­tei­ne­rių dau­gė­ja. Ko­dėl var­to­to­jui ne­pa­lik­ta tei­sė jų su­si­ma­žin­ti?
 • Kul­tū­ros že­mė­la­pis žen­klins Aly­taus ke­lią link „Kul­tū­ros sos­ti­nės 2022
 • Ką da­ry­ti tė­vams, ne­te­ku­siems kū­di­kio?
 • Į LRT plūs­ta ra­di­jo apa­ra­tai: įspū­din­gą ins­ta­lia­ci­ją ke­ti­na­ma fik­suo­ti kaip re­kor­dą, ta­čiau im­tu­vų dar trūks­ta
 • Lie­tu­vos pa­tai­sos įstai­gos skel­bia ini­cia­ty­vą „Kny­ga, iš­lais­vi­nan­ti iš min­čių ka­lė­ji­mo”
 • Da­ry­da­mie­si as­me­nu­kes pa­sau­ly­je žu­vo 259 žmo­nės
 • Kaip ne­pra­ras­ti svar­bios in­for­ma­ci­jos, kai kei­čia­me iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną
 • Bus ki­taip žy­mi­mas kiau­ši­nių dy­dis
 • Kaip at­pa­žin­ti ap­si­nuo­di­ji­mą ir pa­dė­ti nu­ken­tė­ju­siam as­me­niui?
 • Di­des­ni mo­kes­čiai: tur­tin­giems, di­de­liems... vi­siems!
 • Vai­ko at­stum­ti tė­vai. Kur ieš­ko­ti prie­žas­čių? 
 • Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­las iš dar­že­lio kraus­ty­sis į mo­kyk­lą 
 • Aly­tiš­kė Ire­na Bui­vy­dai­tė – po­pu­lia­riau­sia su­au­gu­sių­jų gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros au­to­rė 
 • COM•MOON•A = 1 naktis teatre + 20 renginių + 1 bilietas = ATRADIMAI
Pir­ma­die­nį MO mu­zie­ju­je pri­sta­ty­tas lie­tu­vės žur­na­lis­tės ir re­ži­sie­rės Vik­to­ri­jos Mic­ku­tės vir­tu­a­lios re­a­ly­bės fil­mas „Pal­mių alie­jaus pra­keiks­mas“. Ju­dė­ji­mas „Be...
Šiandien Alytaus miesto savivaldybės vadovai, jau 100 dienų užimantys šiuos postus, žiniasklaidos atstovus pakvietė į spaudos konferenciją neįprastoje vietoje – prie Didžiosios Dailidės ežerėlio...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį skau­di ne­lai­mė iš­ti­ko Aly­taus mies­te Sei­mo na­riu iš­rink­to Ro­ber­to Šar­knic­ko šei­mą. Ava­ri­jo­je bu­vo sun­kiai su­ža­lo­ta jo jau­nes­nio­ji duk­ra.
Taip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri bu­vo skir­ta nau­jos mies­to val­džios dar­bo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.