Nr. 86 (13316)

2019-08-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 86 (13316) skaitykite:

 • Mū­sų kie­mų ap­lin­kos ne­puo­šian­čių kon­tei­ne­rių dau­gė­ja. Ko­dėl var­to­to­jui ne­pa­lik­ta tei­sė jų su­si­ma­žin­ti?
 • Kul­tū­ros že­mė­la­pis žen­klins Aly­taus ke­lią link „Kul­tū­ros sos­ti­nės 2022
 • Ką da­ry­ti tė­vams, ne­te­ku­siems kū­di­kio?
 • Į LRT plūs­ta ra­di­jo apa­ra­tai: įspū­din­gą ins­ta­lia­ci­ją ke­ti­na­ma fik­suo­ti kaip re­kor­dą, ta­čiau im­tu­vų dar trūks­ta
 • Lie­tu­vos pa­tai­sos įstai­gos skel­bia ini­cia­ty­vą „Kny­ga, iš­lais­vi­nan­ti iš min­čių ka­lė­ji­mo”
 • Da­ry­da­mie­si as­me­nu­kes pa­sau­ly­je žu­vo 259 žmo­nės
 • Kaip ne­pra­ras­ti svar­bios in­for­ma­ci­jos, kai kei­čia­me iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną
 • Bus ki­taip žy­mi­mas kiau­ši­nių dy­dis
 • Kaip at­pa­žin­ti ap­si­nuo­di­ji­mą ir pa­dė­ti nu­ken­tė­ju­siam as­me­niui?
 • Di­des­ni mo­kes­čiai: tur­tin­giems, di­de­liems... vi­siems!
 • Vai­ko at­stum­ti tė­vai. Kur ieš­ko­ti prie­žas­čių? 
 • Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­las iš dar­že­lio kraus­ty­sis į mo­kyk­lą 
 • Aly­tiš­kė Ire­na Bui­vy­dai­tė – po­pu­lia­riau­sia su­au­gu­sių­jų gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros au­to­rė 
 • COM•MOON•A = 1 naktis teatre + 20 renginių + 1 bilietas = ATRADIMAI
Pir­ma­die­nį MO mu­zie­ju­je pri­sta­ty­tas lie­tu­vės žur­na­lis­tės ir re­ži­sie­rės Vik­to­ri­jos Mic­ku­tės vir­tu­a­lios re­a­ly­bės fil­mas „Pal­mių alie­jaus pra­keiks­mas“. Ju­dė­ji­mas „Be...
Šiandien Alytaus miesto savivaldybės vadovai, jau 100 dienų užimantys šiuos postus, žiniasklaidos atstovus pakvietė į spaudos konferenciją neįprastoje vietoje – prie Didžiosios Dailidės ežerėlio...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį skau­di ne­lai­mė iš­ti­ko Aly­taus mies­te Sei­mo na­riu iš­rink­to Ro­ber­to Šar­knic­ko šei­mą. Ava­ri­jo­je bu­vo sun­kiai su­ža­lo­ta jo jau­nes­nio­ji duk­ra.
Taip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri bu­vo skir­ta nau­jos mies­to val­džios dar­bo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.