Nr. 83 (13753)

2022-07-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 83 (13753) skaitykite:

 • Penk­tos kar­tos Ona – Onu­tė Sun­co­vie­nė: „Gim­tų­jų na­mų il­ge­sys yra tar­tum dva­sios ko­das ar įtemp­ta sty­ga, ku­ri, kur tu be­bū­tum, vi­sa­da vir­pa pa­čia jaut­riau­sia na­ta”
 • Daug kur šven­čia­mos Oni­nės, bet is­to­ri­nė­je Pu­nio­je jos – su pras­me, su tra­di­ci­ja
 • Aly­tiš­kiui per teis­mą pa­vy­ko ap­si­gin­ti nuo agen­tū­ros no­ro pri­si­teis­ti pi­ni­gus už ne­par­duo­tą skly­pą
 • Poeto šimtmečiui – vartai į Anzelmo Matučio parką ir vardinis suolelis
 • Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­la ieš­ko nau­jų kur­san­tų
 • Ra­džiū­nų gy­ven­vie­tė­je bus įreng­tas nau­jas pės­čių­jų ta­kas
 • Lie­tu­vos 20-me­čių rink­ti­nė fi­na­le tu­rė­jo pri­pa­žin­ti is­pa­nų pra­na­šu­mą
 • Pro­jek­tas „Gam­tos til­tas į žmo­gų”
 • Ly­riš­kas Pu­ti­nų ben­druo­me­nės va­ka­ras
 • Tu­ri­nin­ga vai­kų va­sa­ra sto­vyk­lo­se: edu­ka­ci­jos, eks­kur­si­jos ir ge­res­nės an­glų kal­bos ži­nios
 • Į pa­si­ma­ty­mą su gy­vū­nais Lie­tu­vo­je – ne­pa­mirš­ta­mas lai­kas su šei­ma ar drau­gais
Per Lietuvą slenkanti karščio banga reikalauja ištvermės ne tik iš žmonių – aukšta temperatūra kelia pavojų ir augintiniams, tad šeimininkai turėtų būti itin atidūs, ypač palikdami gyvūną įkaitusiame...
Lietuvos verslo įmonės vis geriau susipažįsta su faktoringu – sąskaitų finansavimo paslauga. Faktoringo esmė – iškart gauti didžiąją dalį lėšų, kurias klientas, apmokėdamas sąskaitą, pervestų per...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.