Nr. 69 (13445)

2020-06-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 69 (13445) skaitykite:

 • Pir­mie­ji ba­ra­vy­kai – šei­mos pie­tums
 • Aly­taus ra­jo­no ug­nia­ge­siai tu­ri nau­ją va­do­vą
 • Ka­ran­ti­nas pa­pil­dė ma­no gy­ve­ni­mą ir gra­žiais da­ly­kais
 • Už pa­rei­gū­no pa­že­mi­ni­mą in­ter­ne­te – bau­da ko­men­ta­ro au­to­riui
 • Bū­tų per daug pa­to­gu iš­si­nuo­mo­ti sau ga­ta­vą sie­lą
 • Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vidz­gi­rio fi­lia­las vėl at­vi­ras lan­ky­to­jams
 • Andriaus Grigaliūno tapyba – dailės parodų pasiilgusiems alytiškiams
 • Re­gio­ni­nė at­skir­tis to­liau di­dė­ja – ar kri­zė pa­dės ją su­ma­žin­ti?
 • But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je plaz­de­na lais­vės ir vil­ties ait­va­rai
 • Vasaros kinas – Jaunimo parke
 • Va­sa­ros pra­džia: gy­vū­nų vei­si­mo­si įkarš­tis. Ką da­ry­ti ra­dus vie­ni­šus ar su­si­žei­du­sius gy­vū­nų jau­nik­lius?  
„Va­žiuo­ju na­mo ir min­ty­se Aly­tų su Ker­na­ve su­dė­jau į vie­ną gre­tą. Gal is­to­ri­nių ir kul­tū­ri­nių pa­min­klų svo­riai skir­tin­gi, o pra­ei­ties įvy­kių reikš­mės ne­su­ly­gi­na­mos,...
Šią sa­vai­tę Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je įteik­ti di­plo­mai dar vie­nai ab­sol­ven­tų kar­tai. Ne vi­si jie sa­vo to­les­nį ke­lią su­si­es su mu­zi­ka, ta­čiau pra­ei­ty­je lie­kan­tys me­tai...
Nuo šian­dien, bir­že­lio 16-osios, Aly­tu­je jau ne­be­vei­kia karš­čia­vi­mo kli­ni­ka, nuo pat jos ati­da­ry­mo pra­džios su­lau­ku­si ne­di­de­lio pa­cien­tų skai­čiaus. Jei­gu aly­tiš­kiams...
„Ru­ža­vos“ erd­vi­nės ins­ta­lia­ci­jos Ro­tu­šės aikš­tė­je, pa­čių or­ga­ni­za­to­rių – kū­ry­bin­go Aly­taus mies­to te­at­ro ko­lek­ty­vo – pa­va­din­tos „Ma­no AR­Ti­mi žy­din­tys na­mai“, o...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.