Nr. 51 (13427)

2020-05-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 51 (13427) skaitykite:

  • Po­pie­žius mel­dė­si už žur­na­lis­tus
  • Pla­nas Lie­tu­vai: vėl ver­ši­mės dir­žus ir emig­ruo­si­me ar iš­nau­do­si­me kri­zę eko­no­mi­niam ša­lies kles­tė­ji­mui?
  • Bu­din­čio­ji glo­bo­to­ja Al­do­na: gy­ve­ni­mas gra­žus, rei­kia tik mo­kė­ti juo džiaug­tis
  • Kas nu­ti­ko ban­der­lo­gams?
  • Pa­va­sa­rį ki­bi­ras van­dens yra tik šaukš­tas pur­vo, ru­de­nį šaukš­tas van­dens – ki­bi­ras pur­vo
  • Nau­ją ro­ma­ną „Kuž­de­sių fon­ta­nas” lie­tu­viš­kai pri­sta­čiu­si Rū­ta Še­pe­tys: „Mū­sų ben­druo­me­nę siau­bė ir vie­su­las, ir pan­de­mi­ja”
  • Ko­kią die­ną dau­giau­sia lie­tu­vių šven­čia gim­ta­die­nius?
  • Jau­nie­ji Šv. Jo­kū­bo ke­lio am­ba­sa­do­riai Aly­tu­je
  • Vai­kai Niu­jor­ke ser­ga mįs­lin­ga li­ga
  • JAV už „Lam­borg­hi­ni” vai­ro nu­tver­tas pen­kia­me­tis
Savivaldybėms paskirstyta 2,9 mln. eurų, kuriuos Vyriausybė skyrė savivaldybių pavaldumo socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą ekstremaliosios situacijos ir...
Ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mai šiek tiek švel­nė­ja, aly­tiš­kiai jau ga­li įver­tin­ti, ko­kių kul­tū­ros pa­slau­gų per šiuos pus­an­tro mė­ne­sio jie pa­si­ge­do la­biau­siai. Pa­na­šu, kad...
Nors terminas „saugus seksas“ paaugliams yra žinomas, informacijos apie lytiškai plintančias infekcijas (LPI) ir prevenciją, galimą slaptą jų eigą bei simptomus yra nepakankamai ir ji, deja, ne visada...
Žaidimų automatai yra svarbiausias dalykas internetiniuose ir realiuose kazino. Juos galite pamatyti visur ir visokių.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.