Nr. 43 (13273)

2019-04-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 43 (13273) skaitykite:

 • Nau­din­ga ga­li­my­bė aly­tiš­kiams – ne­mo­ka­mi skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mai
 • Ra­mus vai­ko mie­gas ir iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas: mi­si­ja įma­no­ma?
 • Ar Plie­ni­nė mag­no­li­ja dai­nuo­ja?
 • Lie­tu­vos ypa­tin­ga­sis ar­chy­vas kal­ba
 • „Ma­ža­sis prin­cas” – Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos sce­no­je
 • „Mi­nint var­do tūks­tant­me­tį ir vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­tį ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir trum­pes­nių šak­nų”
 • Aly­tiš­kiai sti­lin­gai mi­nė­jo Kul­tū­ros die­ną: su Sme­to­na, sriu­ba, mu­zi­ka ir be po­pie­ri­nių pa­dė­kų
 • Pas­ku­ti­nis ta­ry­bos po­sė­dis – su tau­tiš­ka gies­me ir nuo­trau­ka is­to­ri­jai 
 • Re­gist­rų cen­tro ana­li­ti­kai: spar­čiau­siai gy­ven­to­jų skai­čius au­ga sos­ti­nė­je, jau­niau­si – Kau­no, Klai­pė­dos ir Vil­niaus ra­jo­nai 
 • Ki­taip skai­to­mos pa­sa­kos ne­mig­do 
 • Pa­si­tei­si­nęs eks­pe­ri­men­tas: prie at­lie­kų kon­tei­ne­rių vėl bu­dės „rein­dže­riai” 
 • Po su­si­dū­ri­mo su elek­tri­niu pa­spir­tu­ku nu­ken­tė­jo ir pės­čio­ji, ir jo vai­ruo­to­ja 
 • Ku­ni­gas Vy­tau­tas Bri­lius apie „pro­gi­nius” ka­ta­li­kus: tai ge­riau ne­gu nie­ko 
 • Mi­li­met­rai, gra­mai ir sko­nio re­cep­to­riai (3) 
 • Bal­suo­ki­me už aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas! 
„Aš vėl nespėju, aš ir vėl nespėju su kunkuliuojančiu laiku“, – kažkada rašė poetas iš Alytaus rajono Albinas Plauska. Paatviraukime, iš tiesų laikas greičiau bėga už mūsų planuojamus atlikti darbus....
Dzū­ki­jos re­gio­ni­nio kon­kur­so tu­re da­ly­va­vo pen­kias­de­šimt pen­ki 9–18 me­tų jau­nie­ji kū­rė­jai iš Aly­taus, Laz­di­jų, Va­rė­nos, Šal­či­nin­kų, Kai­šia­do­rių ra­jo­nų bei Birš­to­no...
Senyvo amžiaus žmonių skaičius Lietuvoje nuolat auga. Ar žinojote, kad iš daugiau nei pusės milijono Lietuvoje gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių kas trečias yra visiškai vienas, be šeimos ar...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.