Nr. 4(13380)

2020-01-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 4(13380) skaitykite:

 • Ser­ga­mu­mas kas­dien kei­čia­si aukš­tė­jan­čia krei­ve
 • Rotušės žinios
 • Pir­ma­sis me­tų sek­ma­die­nis: lai­mė­ti bu­tas ir Auk­so puo­das
 • Mo­kyk­lų spor­to sa­lės vie­tos ben­druo­me­nėms – ne­mo­ka­mai
 • Is­fa­ha­nas. Til­tų jaus­mas
 • Lie­tu­vos sun­kio­sios mu­zi­kos pra­di­nin­kai Dzū­ki­jo­je ap­ta­rė pra­ei­ties dar­bus ir at­ei­ties pla­nus
 • Va­sa­rio liū­de­sį sklai­dys „Či­go­nų ka­ra­lai­tė” 
 • Ty­ri­mas: lie­tu­viai įvar­di­jo juos ten­ki­nan­čios pen­si­jos dy­dį 
 • LSMU pa­ža­das bū­si­miems stu­den­tams – ro­bo­tai jū­sų ne­pa­keis
 • Ve­dy­bų su­tar­tis su­da­ro ir sen­jo­rai
 • Bri­tas po aš­tuo­ne­rių sky­ry­bų nu­spren­dė ne­be­ves­ti
 • Pro­fe­so­rius iš Šve­di­jos apie po­ky­čius švie­ti­me: ar tai, kas vy­ko ten, ne­si­kar­to­ja Lie­tu­vo­je?
 • Knygų naujienos
 • Ruo­nių nu­sė­tas pa­plū­di­mys
 • Saus­ros ka­muo­ja­mo­je Pie­tų Aust­ra­li­jo­je dėl ne­pa­kan­ka­mų iš­tek­lių bus nu­šau­ta iki 10 tūkst. kup­ra­nu­ga­rių
 • Ve­ne­ci­jo­je vie­ną kraš­tu­ti­nu­mą pa­kei­tė ki­tas: dėl saus­ros ka­na­luo­se įstri­go gon­do­los
 • 2019-ie­ji bu­vo an­tri karš­čiau­si me­tai nuo orų ste­bė­ji­mų pra­džios
 • Mal­jor­ko­je ne­įpras­tai anks­ti pra­žy­do mig­do­lai
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), va­do­vau­da­ma­si Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mu, su­da­rė vien­man­da­tes apy­gar­das 2020-ųjų ru­de­nį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams. Anks­tes­niuo­se...
2019 metų LRT apdovanojimuose populiariausiuoju tapęs Alytaus meras Nerijus Cesiulis sako, kad po gaisro Alytuje žmonės tapo draugiškesni, ir vardina gyvenimo šiame mieste privalumus. Apie politinę...
Individualių namų savininkams tenka pasvarstyti apie tai, kokio tipo katilą pasirinkti, – kieto
„Liau­dies me­no tra­di­ci­ją, dva­sios eko­lo­gi­ją – vi­sa tai, ką tę­sia­me ir tu­ri­me šir­dy­se, ga­li­me ir tu­ri­me pa­ro­dy­ti vi­sam pa­sau­liui“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.