Nr. 3 (13233)

2019-01-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 3 (13233) skaitykite:

 • Pri­sta­ty­ta ofi­cia­li prog­no­zuo­ja­mos pen­si­jos skai­čiuok­lė: kaip ja nau­do­tis? 
 • Ra­jo­ne dau­gė­ja ma­žų įmo­nių ir di­dė­ja pa­ra­ma ver­slui  
 • At­lie­ko­mis lai­ko­mos uo­gų iš­spau­dos ga­li su­ma­žin­ti vė­žio ri­zi­ką 
 • Mais­to li­ku­čių di­le­ma: ga­min­ti ne­ga­li­ma iš­mes­ti 
 • Su­pra­ti­mas apie glo­ba­laus pa­sau­lio iš­šū­kius ir as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė kurs ge­res­nį ir tei­sin­ges­nį pa­sau­lį 
 • Sim­no ŽŪM ko­man­da – nau­ja­me­ti­nio tin­kli­nio tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ja 
 • Į te­at­ro sce­ną žen­gia dar vie­na „Ur­vi­nė ma­ma” –  ak­to­rė Li­na Ras­to­kai­tė 
 • „Kaip sun­ku bu­vo bū­ti Va­na­gu...” 
 • Eu­ge­ni­jaus Dro­be­lio kny­gos ir do­ku­men­ti­nio fil­mo pri­sta­ty­mas 
 • „Vals­tie­čių” ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis: „Me­tai bus sun­kūs. Ruoš­ki­tės” 
 • Le­do skulp­tū­rų fes­ti­va­lis Drus­ki­nin­kuo­se Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio pa­veiks­lų te­ma 
 • I. Pir­mo­jo gim­na­zi­jos pa­sta­to de­tek­ty­vas
Metų sandūroje pasidomėjome, kaip Dzūkijos sostinė ir Alytaus apskritis atrodo remiantis Statistikos departamento duomenimis.
Prasidėję 2019-ieji pažymėjo ir prasmingą sukaktį – sausio 3 dieną minėtos Alytaus krašto kompozitoriaus, etninės kultūros puoselėtojo, pedagogo Juozo Karpavičiaus 90-osios gimimo metinės....
Ar­tė­ja Aly­taus se­no­sios gim­na­zi­jos šimt­me­tis. Pir­mą­ją vi­du­ri­ni­ą­ją 4 kla­sių mo­kyk­lą ban­dy­ta įsteig­ti dar 1918 me­tais. Sa­vo at­si­mi­ni­muo­se Ka­zys Kli­ma­vi­čius to me­to...
Žiū­ro­vai tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su dar vie­na pa­šė­lu­sia, ener­gin­ga bei au­to­iro­ni­jos ku­pi­na ma­ma – ak­to­re Li­na Ras­to­kai­te. Mo­ti­nys­tės ku­rio­zus šmaikš­čiai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.