Nr. 23 (13546)

2021-02-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 23 (13546) skaitykite:

  • Aly­tu­je ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su – 166, Aly­taus ra­jo­ne – 38
  • Keičiasi komunalinių atliekų išvežimas
  • Na­me­lio su PTV an­te­na švie­sa
  • Ro­ma­ną apie ka­ti­no Sa­ve­li­jaus kla­jo­nes pa­ra­šęs Gri­go­ri­jus Slu­ži­te­lis: „Skir­tu­mas tarp gy­vū­nų ir žmo­nių yra ga­na są­ly­gi­nis”
  • Eu­ro­pos pės­čių­jų marš­ru­tas eis ir per Aly­taus ra­jo­ną
  • Už au­gin­ti­nio „do­va­nė­les” – bau­da iki 230 eu­rų
65-erių ir vy­res­nių aly­tiš­kių vak­ci­na­ci­ja nuo ko­ro­na­vi­ru­so ta­po be­ne ak­tu­a­liau­sia šian­die­nos po­kal­bių te­ma. Trūks­tant in­for­ma­ci­jos, bū­si­mas vak­ci­na­ci­jos pro­ce­sas...
Tai, ką il­ga­me­tė kul­tū­ros dar­buo­to­ja Ire­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė pa­sa­kė po­kal­bio pa­bai­go­je, pri­va­lau pa­ra­šy­ti pir­miau­sia. Ir ne­aiš­kin­siu, ko­dėl. Ke­lių kar­tų žiū­ro­vų...
Jau ki­tą sa­vai­tę pra­si­dės ka­len­do­ri­nis pa­va­sa­ris, bet jo ne­skelbs Ka­ziu­ko mu­gės šur­mu­lys ir tai bus pir­mas toks kar­tas ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. XX am­žiu­je...
Telefono naudojimas rinkodaros kampanijoms vykdyti yra vadinamas telemarketingu. Rinkodara nuėjo ilgą kelią - nuo daiktų pardavimo nuo durų iki durų iki interneto ir telefonų naudojimo....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.