Nr. 2 (13525)

2021-01-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 2 (13525) skaitykite:

 • Kai dienos išeina…
 • Glo­bos sky­riaus gy­ven­to­jai ti­ki, kad „liū­tų” pa­do­va­no­ti vi­ta­mi­nai pa­dės jiems grei­čiau at­si­gau­ti ir su­stip­rė­ti
 • Ne­dar­bui ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bė nau­do­ja ne vie­ną prie­mo­nę
 • Apie svar­biau­sius Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2020-ųjų įvy­kius – nuo­trau­kų ir vaiz­do re­por­ta­žų pri­sta­ty­mas
 • Ūki­nin­kams iš­mo­kė­ta be­veik 3 kar­tus dau­giau pa­sė­lių ža­lų kom­pen­sa­ci­jų, Pie­tų Lie­tu­vo­je daug au­ga­lų te­ko at­sė­ti
 • 2021-ųjų pir­ma­sis Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas gi­mė pir­mą me­tų die­ną
 • Pa­kal­bė­ti gra­žiai mes vi­si mo­ka­me, bet es­mi­nė są­ly­ga yra ta, kad tu­ri­me ir gy­ven­ti pa­gal tai, ką kal­ba­me
 • „Menininkai kaip mokslininkai” – tarsi visų metų puokštė ant gimnazistų darbo stalo
 • Eks­per­tai: ka­ran­ti­nas pa­stū­mė­jo al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mą
 • Ekspertų taryba pasiūlė Vyriausybei keturis karantino apribojimo scenarijus
 • Pro­jek­tas „Mes kei­čia­mės” su­tei­kė dau­giau ga­li­my­bių vai­kų ir jau­ni­mo fi­zi­niam ak­ty­vu­mui
 • Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė – Iš­ori­nių ry­šių ir pro­gra­mų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė
 • Lais­vės par­ti­ja įstei­gė Aly­taus sky­rių
Niū­rių ži­nių apie pan­de­mi­ją srau­te me­tų pa­bai­gą Aly­tu­je pa­gy­vi­no Pi­jus Še­ma­tuls­kis ir jo spal­vi­na­mos mū­sų mies­to pa­sta­tų sie­nos, o jų tiek, kad da­bar ma­žiau ju­dan­tys...
Šios sa­vai­tės pra­džio­je bu­vo iš­pla­tin­tas da­lies So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mas, ku­riuo at­si­ri­bo­ja­ma nuo par­ti­jos ko­le­gos,...
Dėl Kalno ir Šlaito gatvių rekonstrukcijos darbų nuo šių metų gruodžio 28 dienos iki kitų metų birželio 1 dienos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šiose gatvėse...
Šios dienos, gruodžio 31-osios, vidurdienio duomenimis, koronavirusu serga 2 tūkst. 46 alytiškiai, iš šio skaičiaus gruodžio 29–30 dienomis nustatyti 86 nauji atvejai.
Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Aly­taus sky­riaus va­do­vę Vir­gi­ni­ją Mont­vi­lai­tę vis di­des­nis aly­tiš­kių ir Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų bū­rys va­di­na ge­rą­ja sa­ma­rie­te. Nors...
Nuo 2021 m. sausio 4 d. iki paskelbto visoje šalyje karantino pabaigos keičiasi Alytaus rajono savivaldybės priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismo tvarkaraštis.
Bai­gė­si su­dė­tin­gi 2020-ie­ji. Su­lau­kę šven­čių, įžen­gė­me į nau­jus me­tus. Mes, Pu­ti­nų gim­na­zi­jos jau­no­sios ko­res­pon­den­tės Vik­to­ri­ja Stan­ke­vi­čiū­tė, Me­da Ma­ta­čins­kai­tė,...
Per pir­mą­sias tris šių me­tų sau­sio die­nas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je gi­mė ke­tu­ri kū­di­kiai, dviem gim­dy­vėms bu­vo pa­tvir­tin­tas tei­gia­mas ko­ro­na­vi­ru­so...
Va­kar die­nos, sau­sio 4-osios, ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo už­im­tos be­veik vi­sos lo­vos, skir­tos gy­dy­ti ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Ka­dan­gi...
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2014 metų savo veiklą vykdo vaikų dienos centras „Vaikystės vaivorykštė“. Iki 2021 metų jo veikla yra finansuojama pagal Lietuvos Respublikos...
Kiekvienas naujai įsikuriantis namų ūkis, o taip pat ir kiekvienas ūkininkas turės pasirinkti ir nuspręsti, kaip bus apdorojamos darbo proceso rezultatu atsiradusios nuotekos. Vienas paprasčiausių ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.