Nr. 18 (13834)

2023-02-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 18 (13834) skaitykite:

  • Pa­cien­tai, ku­riems įta­ria­ma on­ko­lo­gi­nė li­ga, Aly­tu­je ti­ria­mi pri­ori­te­to tvar­ka
  • „Mi­ra­bi­lia” va­do­vė Gi­ta­na Pin­ke­vi­čie­nė: „Ne do­va­nos su­ma yra svar­bi, daug svar­bes­ni ki­ti da­ly­kai”
  • Kai į na­mus at­ei­na duo­naKai į na­mus at­ei­na duo­na
  • Sun­kio­ji Ru­si­jos li­be­ra­lų ar­ti­le­ri­ja
  • Teis­mas: Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je at­lie­kų su­rin­ki­mas or­ga­ni­zuo­tas ne­tei­sė­tai
  • Žie­ma tai ar pa­va­sa­ris?
  • Arū­no Vait­kaus ma­ži džiaugs­mai – ma­ža­me for­ma­te di­de­lė min­tis
  • Pir­mo­sios Dai­na­vos kraš­to Vin­co Krė­vės-Mic­ke­vi­čiaus li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­re­a­tas Ber­nar­das Gai­lius aly­tiš­kiams pri­sta­tys de­biu­ti­nį gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nį „Krau­jo kva­pas“
  • Pir­mą­kart Lie­tu­vo­je bus pa­ro­dy­ti vi­si ki­no pro­vo­ka­to­riaus Lar­so von Trie­ro il­ga­met­ra­žiai fil­mai: Aly­tu­je bus ro­do­mas fil­mas „Me­lan­cho­li­ja”
  • Iš­tva­nas Kvik: apie ko­le­gų ne­tek­tis, lie­tu­viš­ką mu­zi­ką ir no­rą švęs­ti gy­ve­ni­mą
Me­te­o­ro­lo­gi­ja yra tiks­lių­jų moks­lų fi­lo­so­fi­ja – toks pro­fe­si­jos api­bū­di­ni­mas aly­tiš­kiui me­te­o­ro­lo­gui-kli­ma­to­lo­gui Gy­čiui Va­lai­kai at­ro­do ga­na tiks­lus. Orų...
Spe­cia­lis­tai nuo­šir­džiai pa­ta­ria kiek­vie­nam iš mū­sų dau­giau dė­me­sio skir­ti fi­zi­niam ak­ty­vu­mui, ne­už­mirš­ti mankš­tin­tis, svei­kai mai­tin­tis ir la­vin­ti pro­tą. Šie­met...
Šis sezonas Lietuvoje laukia itin karštas. Vietinius keliautojus vilios naujutėlaičiai pažintiniai takai, apžvalgos bokštas, neregėti muziejai, nepažintos gamtos oazės – nuo žemyninės kopos, naujo...
Rūpindamasi įvairiapusiška komandos narių gerove, įmonė „Lidl Lietuva“ visus savo darbuotojus jau penktus metus iš eilės draudžia papildomu privačiu sveikatos draudimu. Visiems prekybos tinklo...
Nėra nė vieno Lietuvoje gerai žinomo kovotojo, kuris nepradėjo savo karjeros nuo „Bushido SWAT“ turnyrų. Tai vienintelė galimybė tapti didžiųjų turnyrų dalimi. Tik čia sportininkai gali iškovoti...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.