Nr. 15 (13538)

2021-02-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 15 (13538) skaitykite:

  • Nuo vasario 8 d. – Alytaus miesto tvarkaraščių pakeitimai: 3A ir 5 autobusai vėl važiuos
  • Sa­va­no­rys­tės dar­bui pa­leng­vin­ti – nau­jas kom­piu­te­ris
  • Ar my­li­te Aly­tų?
  • Il­ga­me­tė kai­mo kul­tū­ros dar­buo­to­ja Al­do­na Tur­či­na­vi­čie­nė: „Grau­du, kai vie­nas po ki­to gim­to­jo kai­mo žmo­nės iš­ke­liau­ja ana­pi­lin, at­ro­do, kad dar ne vis­ką jie man pa­pa­sa­ko­jo, dar ne vi­sas dai­nas iš­dai­na­vo”
  • Al­gi­da Sa­bo­nie­nė: „Ei­lė­raš­tis ne­tu­ri var­gin­ti”
  • Iš tri­jų di­džių­jų „Alytiškių ini­cia­ty­vų” per tre­jus me­tus įgy­ven­din­ta tik vie­na – Aly­taus var­tai „Aly­tus / My­liu”
  • „Opo­zi­ci­jos bal­sas į ta­ry­bos dan­gų ne­ina, nors tas bal­sas ir bū­tų tie­siog aly­tiš­kių”
  • Pa­si­ruoš­ki­me Už­ga­vė­nėms: kau­kių ga­mi­ni­mo edu­ka­ci­ja ir bly­nų re­cep­tas
  • Bib­lio­te­ka pa­de­da iš­tver­ti ka­ran­ti­ną
  • Kla­sių ėji­mo iš­šū­kis Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je
Mu­zi­ka vi­sa­da bu­vo ir bus svar­bi kiek­vie­no iš mū­sų gy­ve­ni­me. Ji guo­džia, links­mi­na, įkve­pia ir su­tei­kia vil­ties, at­si­dū­rus sun­ku­muo­se. Ka­ran­ti­no me­tu mu­zi­ka kaip...
Jau ta­po gra­žia tra­di­ci­ja, kad Vil­niaus kny­gų mu­gė­je pri­sta­to­mi ir su Aly­tu­mi su­si­ję lei­di­niai. Šie­met tai bus orei­vio iš Ne­mu­nai­čio Gin­ta­ro Šiur­kaus kny­ga apie Ste­po­no...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.