Nr. 146 (13376)

2019-12-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 146 (13376) skaitykite:

 • Fo­to­gra­fi­jo­se su­spin­do ypa­tin­gas gro­žis
 • Tech­no­lo­gi­jos ne­iš­lais­vi­no: mo­te­rims per šven­tes dar­bų tik pa­dau­gė­ja
 • ESU
 • Svar­biau­si 2019 me­tų ver­slo įvy­kiai
 • Švie­so­fo­rai ne­be­tu­rės len­te­lių su ža­lio­mis ro­dyk­lė­mis
 • Rotušės žinios
 • Ne vie­ną mo­te­rį už­puo­lęs plė­ši­kas su­im­tas
 • Pre­zi­den­tas krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą dėl tei­sė­jos Vai­du­tės Stang­vi­lie­nės at­lei­di­mo
 • O jūs, tė­vai, ne­er­zin­ki­te sa­vo vai­kų, kad jie ne­pa­si­da­ry­tų baukš­tūs (Kol 3,21)
 • Ar nu­ka­bin­ti no­sį, jei le­das ne mū­sų no­siai?
 • Stu­den­tams lin­kė­ta siek­ti ži­nių ir gy­ven­ti ak­ty­viai
 • Įmin­ta krei­vo­jo Pi­zos bokš­to ar­chi­tek­to mįs­lė
 • Vy­rai ir mo­te­rys Sau­do Ara­bi­jo­je į res­to­ra­ną ga­lės ženg­ti pro tas pa­čias du­ris
 • Pir­mą nau­jų me­tų die­ną – le­di­nės mau­dy­nės vi­so­je Lie­tu­vo­je
 • Pa­sau­lio gy­ven­to­jų skai­čius šių me­tų pa­bai­go­je pa­sieks 7,75 mlrd.
Gal šiemet verta pabandyti ką nors naujo? Pavyzdžiui, vietoj pažado nuo Naujųjų metų pradėti sportuoti, pasidovanoti sau narystę sporto klube. Niekam ne naujiena, kad aktyvi fizinė veikla ne tik...
Vilniaus oro uostas, priklausantis Lietuvos oro uostų tinklui, šiandien paskelbė viešąjį pirkimą ir pradeda ieškoti rangovo, kuriam bus patikėta statyti naująjį dviaukštį keleivių išvykimo terminalo...
Pirmą kartą visos Lietuvos miestų eglės vienoje vietoje! Startuolio „Special“ komanda surinko visas Lietuvos miestų ir miestelių Kalėdų eglutes į projektą „Lietuvos miestų eglės 2019“. Pamatyk jas...
Turint nuosavą būstą, metams bėgant atsiranda poreikis bei noras atnaujinti namų interjerą. Ilgainiui pabosta tam tikros namuose vyraujančios spalvos, baldai, kiliminė danga ar tam tikri šviestuvai....
Per Kū­čias apie 14 va­lan­dą Aly­tu­je, Li­go­ni­nės gat­vė­je, prie sa­vo na­mų ne­blai­vi prie vai­ro įkliu­vo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų tei­sė­ja Vai­du­tė Stang­vi­lie­nė. Jos...
 „Šlovinkite Viešpatį jo šventovėj“ 28 psalmė Sausio 3 d. 10.00 val. – sausio 4 d. 8.00 val. P R O G R A M A   9.00 – ŠV. MIŠIOS 10.00 – Asmeninė malda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.