Nr. 123 (13353)

2019-10-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 123 (13353) skaitykite:

 • Dėl gais­ro pa­tir­tos ža­los kreip­tis ga­li­ma dviem bū­dais
 • Ge­ria­ma­sis van­duo iš Striel­čių van­den­vie­tės gy­ven­to­jams gais­ro me­tu tie­kia­mas ne­bu­vo
 • Pre­ven­ci­jos tiks­lais 5 pie­no per­dir­bi­mo įmo­nėms nu­ro­dy­ta lai­ki­nai ne­pre­kiau­ti da­li­mi pro­duk­ci­jos
 • Ap­do­va­no­ti gra­žiau­siai ap­lin­ką be­si­tvar­kan­tys aly­tiš­kiai
 • At­vi­ras laiš­kas-pra­šy­mas Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui lai­ky­tis pa­ža­dų ir ne­griau­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo
 • Žmo­nės pra­de­da žy­dė­ti ne ta­da, kai at­ei­na pa­va­sa­ris, o kai tu­ri kam
 • Svar­būs po­ky­čiai ke­ly­je – nuo lap­kri­čio 1 die­nos nai­ki­na­mos
 • pa­pil­do­mos švie­so­fo­rų ža­lio­sios ro­dyk­lės
 • Lap­kri­čio 1–2 dienomis kei­čia­mi 9U ir 12U vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tų į Už­upių ka­pi­nes tvar­ka­raš­čiai!
 • Kaip va­žiuo­ti per švie­so­fo­rais re­gu­liuo­ja­mas san­kry­žas nuo lap­kri­čio 1 die­nos
 • Tam­sia­me rais­te vel­niai vei­sia­si 
Neseniai baigėsi Alytaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Džiaugsmą dėl vakar užgesinto gaisro keičia labai neramios žinios apie pieno ir galimai vandens, dirvožemio...
Šiandien, spalio 28-osios, ryte posėdžiavusi Alytaus miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija dar neatšaukė ekstremalios padėties mieste.
Alytaus miesto mero patarėja komunikacijai tapo alytiškė Agnė Čeplinskienė. Iki šiol ji 7 metus dirbo TV3 televizijos žinių žurnaliste.
Va­kar Aly­tu­je, Pra­mo­nės ra­jo­ne, pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ pra­ėju­sį penk­ta­die­nį po pie­tų už­ge­sin­to gais­ro vie­to­je ap­si­lan­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tas...
Vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se ir dau­ge­ly­je ki­tų ša­lių vei­kia sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­ris 112, ku­riuo ga­li­ma in­for­muo­ti apie stai­ga iš­ki­lu­sią grės­mę ir...
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikia informaciją apie atliktus laboratorinius gyvenamųjų patalpų oro tyrimus Alytaus m. Pramonės g. bei Miklusėnų gyv....
Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda spalio 29 dieną per susitikimą su atsakingų institucijų vadovais aptarė per gaisrą padangų perdirbimo gamykloje Alytuje išryškėjusias ekstremaliųjų...
Pirmadienį, spalio 28 dieną, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) pareigūnai pradėjo neplaninį įmonės „Ekologistika“ patikrinimą.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, reaguodami į Alytaus mieste ir rajone susidariusią ekstremalią situaciją dėl...
Šiluma kiekvienuose namuose užtikrina komfortą ir gerą savijautą. Be abejo, šildymo efektyvumas priklauso nuo daugelio dalykų: gyvenamosios vietos ploto, jūsų lūkesčių, galimo biudžeto ir kt. Visgi,...

Dažniausiai kai verslui prireikia papildomų lėšų, jis kreipiasi į banką.

Dėl susiklosčiusios neeilinės situacijos Alytuje, policijos pareigūnai Kriminalinės policijos dieną, kuri minima spalio 27 d., perkėlė ir simboliškai kolegų bei svečių apsuptyje paminėjo spalio 30...
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kviečia prisiminti istorinės medžioklės, kaip ekonominę naudą teikusios pramogos ir laisvalaikio užsiėmimo, tradicijas Lietuvos...
Nuo 2011 m. valstybinio choro „Vilnius“ organizuojamas tarptautinis Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis suburia profesionalius, daugiausiai choro menui atstovaujančius Lietuvos ir užsienio...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.