Nr. 113 (13489)

2020-10-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 113 (13489) skaitykite:

  • Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės „Idė­jų kal­vė”: kaip su­kur­ti sa­vo ver­slą sva­jo­jant
  • Sei­mas ga­lu­ti­nai pri­ta­rė pa­kei­ti­mams: už vai­kų izo­lia­ci­ją bus mo­ka­mos iš­mo­kos
  • Mie­li Lie­tu­vos žmo­nės
  • Vil­kai pjau­na avis, bet ne vi­si ūki­nin­kai jas sau­go
  • Lopšeliui-darželiui „Girinukas“ suteiktas „eTwinning“ mokyklos vardas
  • Aly­taus ko­le­gi­ja džiau­gia­si au­gan­čiais stu­den­tų pri­ėmi­mo re­zul­ta­tais
  • Vir­tu­a­lus „Ne­pa­to­gus ki­nas”: fes­ti­va­lio fil­mų re­ko­men­da­ci­jos aly­tiš­kiams
  • Pir­mo­ji Aly­taus TAU kny­ga: kad sen­jo­rų veik­la ne­pra­ding­tų kas­die­ny­bės dul­kė­se, iš­lik­tų at­ei­ties švie­so­je
  • Knygos „TAI KODĖL JIE ŽUVO?“pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
Šian­dien, spalio 1-oji, yra pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Ša­rū­nui Klė­ge­riui kaip Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jui. Va­kar po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė jį...
Spa­lio 1-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­na­sis di­rek­to­rius, Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas įvyk­dė ta­ry­bos spren­di­mą...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.