Nr. 110 (13633)

2021-09-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 110 (13633) skaitykite:

 • Li­go­ni­nė­je – jau 70 lo­vų ko­vi­di­niams li­go­niams, ri­bo­ja­mos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos
 • 100 me­tų Aly­taus ra­jo­ne – ne ri­ba!
 • Ne­ri­jus Ce­siu­lis: „Ga­lė­jo­me pa­sa­ky­ti „esa­me ne pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bė ir vi­so ge­ro”, bet kiek tai bū­tų bu­vę žmo­giš­ka?”
 • Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se pra­de­da­mos mon­tuo­ti sau­lės elek­tri­nės
 • Me­ras A.Vrub­liaus­kas da­ly­va­vo JAV am­ba­sa­do­riaus pri­ėmi­me
 • Penk­ta­die­nį vie­ša­sis mies­to trans­por­tas Aly­taus sen­jo­rams – už vie­ną cen­tą
 • Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jo­je su­for­muo­tas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­lų nag­ri­nė­ji­mo sky­rius
 • La­bai di­džiuo­juo­si sa­vi­mi, kad tu­rė­jau va­lios tau­py­ti
 • Siū­lo­ma per bū­si­mą me­džiok­lės se­zo­ną leis­ti su­me­džio­ti 175 vil­kus
 • ARATC pa­tir­tis pri­sta­ty­ta Ar­mė­ni­jos mi­nis­te­ri­jų ir sa­vi­val­dy­bių at­sto­vams
 • Sti­chi­ja at­vė­rė ga­li­my­bes, o pa­ra­ma pa­dė­jo įsi­tvir­tin­ti
 • Lai­kas at­šal­do ir nie­ki­na ma­žą mei­lę, tačiau di­di­na ir stip­ri­na di­de­lę
 • Bi­čių me­tus su­skai­čia­vęs Al­gir­das Am­šie­jus: „Esu bi­čių šei­mos tar­nas”
 • Spa­lio 9 d. Aly­tu­je – pa­žin­tis su ME­DI­NIAIS STE­BUK­LAIS ir MIŠ­KO MAU­DY­NĖS
 • „Ben­dra­dar­bia­vi­mas – ku­riant ino­va­ty­vias ir svei­kas ap­lin­kas”
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais rug­sė­jo 21-osios duo­me­ni­mis, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se maž­daug per sa­vai­tę dėl...
Ne vie­ną de­šimt­me­tį Dzū­ki­jos var­dą aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos ly­go­je gar­si­nan­tis fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“ vis ban­do įro­dy­ti, kad jis taip pat yra svar­bus kaip ir ki­ti mies­te...
„Pir­mą kar­tą pro su­tvar­ky­tos Aly­taus si­na­go­gos du­ris įžen­gu­siems žmo­nėms ne­re­tai iš­sprūs­ta nuo­sta­bos „ach“ ir tur­būt tai yra ge­riau­sias įver­ti­ni­mas to, kas pa­da­ry­ta“, –...
Kuriant svetainę pradedantiesiems gali iškilti daugybė įvairių klausimų, į kuriuos rasti atsakymus – ne visada lengva. Vienas iš tokių dažnai būna susijęs su hostingu, arba kitaip svetainių talpinimu....
Galbūt kaip tik šiuo metu įrenginėjate naują būstą arba atnaujinate senas namų erdves ir ieškote įkvėpimo? Norime Jus supažindinti su 2021-ųjų metų interjero spalvų tendencijomis. Rudens vakarai vis...
Kaip ir suaugusiems, taip ir vaikams privaloma kokybiškai išsimiegoti patogioje lovoje. Miegas ypač svarbus augančiam organizmui, nes pirmuosius 2–3 metus vaikas miega ne mažiau kaip 12 valandų per...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.