Nr. 101 (13184)

2018-09-05
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se lan­kė­si gar­sus Lie­tu­vos bok­si­nin­kas, olim­pie­tis Eval­das Pet­raus­kas. Tie­sa, smur­to pro­trū­kiais pa­gar­sė­ju­siam ir prieš be­veik...
Tur­būt kiek­vie­nas, su­si­dū­ręs su ne­ga­lią tu­rin­čiu žmo­gu­mi, yra nu­su­kęs akis ir min­ty­se iš­ta­ręs ko­kią nors gai­les­čio ar ne­vil­ties fra­zę. Ne­ga­lia dau­ge­lio gal­vo­se sie­ja­si...
Pra­si­dė­jo nau­ji moks­lo me­tai. Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių san­dū­ro­je – vie­ni šeš­ta­die­nį, ki­ti pir­ma­die­nį – mies­tų, mies­te­lių ir kai­mų gat­ves už­plū­do šven­tiš­kai pa­si­puo­šę...
Gal tai ir at­ro­do ne­įpras­ta ir ne­su­de­ri­na­ma, ta­čiau, pa­si­ro­do, spor­tuo­ti ga­li­ma ir dė­vint si­jo­nus ir net bū­ti pa­si­da­žiu­sioms. Bū­tent taip va­sa­rą iš­ly­dė­jo spor­tiš­kai ir...
 Prie Alytaus kraštotyros muziejaus šurmuliuoja Dzūkiškas jomarkas. Zitos Stankevičienės nuotr.  
Reaguojant į darbuotojų skundus, artimiausiu metu numatoma atlikti auditą Alytaus kolegijoje. Šią žinią Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) paviešino penktadienį, konstatavusi daugybę administracinių...

„Alytaus naujienų“ numeryje 101 (13184) skaitykite:

  • Negalios kamuojamų žmonių teisių aktyvistai: „Mums trukdo gyventi visai ne negalia”
  •  Nau­ji moks­lo me­tai – se­nos švie­ti­mo pro­ble­mos
  •  „Neskubėk saldų praryc, o kartų išspjauc”
  •  Ne­se­niai ve­du­siam bok­si­nin­kui Eval­dui Pet­raus­kui te­ko sto­ti prieš teis­mą dėl įvy­kio Aly­tu­je
  •  Kro­a­ti­jos gam­tos gro­žis iš aukš­ty­bių
  •  Spor­tiš­kai si­jo­nuo­tas aly­tiš­kių va­sa­ros iš­ly­dė­ji­mas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.