Nr. 100 (13183)

2018-09-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 100 (13183) skaitykite:

  • Jaut­ri moks­lo me­tų pra­džios šven­tė „Dre­vi­nu­ke”: „Džiau­gia­mės, kad dar esa­me gy­vi”
  •  Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la moks­lo me­tus pra­de­da ne po sa­vo sto­gu
  •  Luks­nė­niš­kių šei­mos spaus­tas sul­tis mėgs­ta ir vai­kai, ir se­no­liai
  •  Pa­skir­tas lai­ki­na­sis Aly­taus pa­tai­sos na­mų va­do­vas
  •  Moks­lo me­tai Aly­taus ra­jo­ne pra­si­dė­jo su naujovėmis ir lin­kė­ji­mais
  •  Los An­dže­le gy­ve­nan­tis me­ni­nin­kas ne­už­mir­šo ir Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų
  •  „Tarš­ku­tis” va­sa­rą pa­ly­dė­jo po­lo­ne­zo ir mek­si­kie­tiš­kais rit­mais
  •  Iš­ti­ko psi­cho­lo­gi­nė kri­zė – ką da­ry­ti? Pa­ta­ria psi­cho­lo­gė
  •  No­ri­te iš­au­gin­ti ak­ty­vią as­me­ny­bę? Spor­tuo­ki­te kar­tu su vai­kais
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du,...
Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la pa­si­tin­ka su iš­šū­kiais – grei­čiau­siai vi­sus šiuos li­ku­sius me­tus, o gal ir il­giau, mo­kyk­los ben­druo­me­nė dirbs iš­si­bars­čiu­si po...
Šie­met, anks­ti už­de­rė­jus va­sa­ri­niams obuo­liams, ne­įpras­tai anks­ti pra­si­dė­jo ir sul­čių spau­di­mas. „Per 28 me­tus toks anks­ty­vas se­zo­nas pir­mas“, – sa­kė vos už ke­lių...
„Pir­mas ir pa­grin­di­nis ma­no su­grį­ži­mo į Lie­tu­vą tiks­las – ap­lan­ky­ti tė­ve­lius, se­su­tes su šei­mo­mis, pas­kui – me­ni­niai pro­jek­tai“, – apie sa­vo ap­si­lan­ky­mą Lie­tu­vo­je šią...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.