Nr. 100 (13183)

2018-09-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 100 (13183) skaitykite:

  • Jaut­ri moks­lo me­tų pra­džios šven­tė „Dre­vi­nu­ke”: „Džiau­gia­mės, kad dar esa­me gy­vi”
  •  Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la moks­lo me­tus pra­de­da ne po sa­vo sto­gu
  •  Luks­nė­niš­kių šei­mos spaus­tas sul­tis mėgs­ta ir vai­kai, ir se­no­liai
  •  Pa­skir­tas lai­ki­na­sis Aly­taus pa­tai­sos na­mų va­do­vas
  •  Moks­lo me­tai Aly­taus ra­jo­ne pra­si­dė­jo su naujovėmis ir lin­kė­ji­mais
  •  Los An­dže­le gy­ve­nan­tis me­ni­nin­kas ne­už­mir­šo ir Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų
  •  „Tarš­ku­tis” va­sa­rą pa­ly­dė­jo po­lo­ne­zo ir mek­si­kie­tiš­kais rit­mais
  •  Iš­ti­ko psi­cho­lo­gi­nė kri­zė – ką da­ry­ti? Pa­ta­ria psi­cho­lo­gė
  •  No­ri­te iš­au­gin­ti ak­ty­vią as­me­ny­bę? Spor­tuo­ki­te kar­tu su vai­kais
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du,...
Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la pa­si­tin­ka su iš­šū­kiais – grei­čiau­siai vi­sus šiuos li­ku­sius me­tus, o gal ir il­giau, mo­kyk­los ben­druo­me­nė dirbs iš­si­bars­čiu­si po...
Šie­met, anks­ti už­de­rė­jus va­sa­ri­niams obuo­liams, ne­įpras­tai anks­ti pra­si­dė­jo ir sul­čių spau­di­mas. „Per 28 me­tus toks anks­ty­vas se­zo­nas pir­mas“, – sa­kė vos už ke­lių...
„Pir­mas ir pa­grin­di­nis ma­no su­grį­ži­mo į Lie­tu­vą tiks­las – ap­lan­ky­ti tė­ve­lius, se­su­tes su šei­mo­mis, pas­kui – me­ni­niai pro­jek­tai“, – apie sa­vo ap­si­lan­ky­mą Lie­tu­vo­je šią...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.