Nr. 1 (13524)

2021-01-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 1 (13524) skaitykite:

 • Aly­taus ra­jo­nas jau tu­ri pla­ną, kaip gy­vens at­ei­nan­čius aš­tuo­ne­rius me­tus
 • Ge­rai be­si­mo­kan­tiems jau­nuo­liams – sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma
 • Dar­bą bai­gė il­ga­me­tis Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius
 • Da­nu­tė Ba­čins­kie­nė iš­rink­ta į Že­mės ūkio dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos res­pub­li­ki­nės ta­ry­bos pre­zi­diu­mą
 • Iki ka­ran­ti­no pa­bai­gos prie­mies­ti­niai au­to­bu­sai va­žiuos re­čiau
 • Ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je ga­li bū­ti įreng­tos tak­si sto­te­lės
 • Aly­taus ra­jo­ne dau­giau nau­jų ver­slų ir dau­giau nau­jų dar­bo vie­tų
 • Be­dar­biams – dan­tų pro­te­zai ir net vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai
 • Po­li­to­lo­gai api­ben­dri­no 2020 me­tus: aki­ra­ty­je at­si­dū­rė vi­suo­me­nė­je daug dis­ku­si­jų su­kė­lę po­li­ti­kų spren­di­mai
 • Bruk­nės
 • Penk­to­kų pa­sa­kė­čios – ir pa­mo­ko, ir pa­links­mi­na
 • Sa­vo li­gos sėk­mės is­to­ri­ją su­dė­jęs į kny­gą Vir­gi­ni­jus Šau­lys įspė­ja: „Vė­žys ne­tu­ri po­il­sio die­nų”
 • LSTC ty­ri­mas: 60 iš 100 ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mus jau­tu­sių lie­tu­vių nie­kur ne­si­krei­pė, treč­da­lis gy­ven­to­jų ne­si­skie­pys
 • Tri­jo­se Aly­taus gat­vė­se ri­bo­ja­mas trans­por­to prie­mo­nių eis­mas
 • Sa­vęs pa­ži­ni­mo bū­das – mau­dy­nės le­di­nia­me van­de­ny­je
Įvai­riais bū­dais žmo­nės svei­ka­ti­na­si, stip­ri­na sa­vo imu­ni­te­tą. Ne vi­si, ku­riems rū­pi jų ge­ra sa­vi­jau­ta, su­ka į vais­ti­nes pa­pil­dų ar ki­tų me­di­ka­men­tų. Or­ga­niz­mą...
Gruo­džio 22-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ant­rą­kart ne­pri­im­tas spren­di­mas dėl as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir...
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai prieš šventines dienas patikrino ir įvertino, kaip alytiškiai laikosi nustatytos izoliavimosi tvarkos.
Vyriausybė trečiadienį nutarė atsisakyti mėgėjų žvejybos ir plaukiojimo valtimis Žuvinto gamtiniame rezervate.
Va­kar, gruo­džio 30-osios, ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų pa­sie­kė pir­mo­sios 200 do­zių vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so. Tą pa­čią die­ną...
Dakaro pirmasis greičio ruožas „Agrorodeo“ komandai buvo permainingas. Po pirmųjų pasiektų kontrolinių punktų Vaidotas Žala išsiveržė į pirmąją poziciją, ir rodėsi, pakartos praeitų metų scenarijų....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.