At­lei­dus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus ir po an­tro bal­sa­vi­mo pa­sky­rus lai­ki­ną­jį di­rek­to­rių, me­ras ta­ry­bos na­rius kvie­tė vie­ny­ti jė­gas (75)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Rolandui Juoniui ir jo pavaduotojai Neringai Rinkevičiūtei vakar buvo paskutinė diena atliekant šias pareigas.
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Rolandui Juoniui ir jo pavaduotojai Neringai Rinkevičiūtei vakar buvo paskutinė diena atliekant šias pareigas.
Va­kar vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­rį me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą tu­rė­jo su­reng­ti per 14 die­nų po gau­tų ta­ry­bos na­rių ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ro­lan­du Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te. Nors šio po­sė­džio iš­va­ka­rė­se abu ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­reiš­kė pa­rei­gas pa­lie­kan­tys sa­vo no­ru ar­ba at­si­sta­ty­di­nan­tys, net bu­vo pa­reng­ti spren­di­mų pro­jek­tai dėl jų at­si­sta­ty­di­ni­mo sa­vo noru, ta­čiau R.Juo­nys ir N.Rin­ke­vi­čiū­tė iš pa­rei­gų at­leis­ti kaip pra­ra­dę ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą. Ka­dan­gi ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­ga­li bū­ti be va­do­vo, me­ro siū­ly­mu po ge­ro pus­va­lan­džio per­trau­kos bal­suo­jant iš an­tro kar­to lai­ki­nai va­do­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­ves­ta Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui Gied­riui Ši­mui.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je dau­giau nei treč­da­lis Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių ofi­cia­liai savivaldybėje re­gist­ra­vo ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi so­cial­de­mok­ra­tu R.Juo­niu ir ne­par­ti­ne jo pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­te.

Jiems abiem ne­pa­si­ti­kė­ji­mas reikš­tas dėl dau­ge­lio da­ly­kų, pa­vyz­džiui, ne­ge­bė­ji­mo pri­trauk­ti re­a­lių in­ves­ti­ci­jų į mies­tą, ne­si­kal­bė­ji­mo su vi­suo­me­ne, ne­vyks­tan­čių ad­mi­nist­ra­ci­jos op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sų, ne­ra­cio­na­laus sa­vi­val­dy­bės tur­to ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mo. Ta­čiau dau­gu­mo ta­ry­bos na­rių kan­try­bės tau­rę per­pil­dė daug įta­ri­mų su­kė­lęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­sis pir­ki­mas, ku­riam teis­mas yra pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes.

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis rei­kia­mam ta­ry­bos na­rių skai­čiui pa­si­ra­šius ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus R.Juo­niui ir N.Rin­ke­vi­čiū­tei, per 14 die­nų pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą tu­rė­jo su­reng­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi šie pa­reiš­ki­mai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų at­lei­di­mo klau­si­mas.

Va­kar šiuo tiks­lu ir bu­vo su­reng­tas mies­to ta­ry­bos po­sė­dis.

Ka­dan­gi ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se abu ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­reiš­kė at­si­sta­ty­di­nan­tys sa­vo no­ru, bu­vo pa­reng­ti ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tai dėl jų at­lei­di­mo šiuo pa­grin­du.

Ta­čiau pir­miau­sia bu­vo bal­suo­ja­ma dėl jų at­lei­di­mo iš pa­rei­gų pra­ra­dus ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­muo­se nu­ro­dy­tų prie­žas­čių.

Bal­suo­jant slap­tai pa­aiš­kė­jo, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mą R.Juo­niu ir jo atleidimą iš pareigų pa­lai­kė 22 ta­ry­bos na­riai, 3 tam ne­pri­ta­rė, 1 biu­le­te­nis bu­vo ne­ga­lio­jan­tis. N.Rin­ke­vi­čiū­tė ne­pa­si­ti­kė­ji­mo su­lau­kė iš 20 ta­ry­bos na­rių, 6 tam prieš­ta­ra­vo.

Va­ka­rykš­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je iš 27 mies­to ta­ry­bos na­rių da­ly­va­vo 26.

R.Juo­nys ir N.Rin­ke­vi­čiū­tė svars­tant jų li­ki­mą ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais ini­ci­ja­vo ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

Va­kar R.Juo­niui ir N.Rin­ke­vi­čiū­tei bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na at­lie­kant ei­tas pa­rei­gas.

R.Juo­nys va­do­vau­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­ėjo iš ver­slo, N.Rin­ke­vi­čiū­tė prieš tai bu­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja. Ka­dan­gi iki šiol pas­ta­ra­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rius ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo, pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos ir Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mus ji tu­ri ga­li­my­bes grįž­ti į mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas.

N.Rin­ke­vi­čiū­tės pa­si­tei­ra­vus, ar gal­vo­jan­ti pa­si­nau­do­ti to­kia ga­li­my­be, ji pa­reiš­kė: „Šian­dien nie­ko ne­gal­vo­ju.“

Gaus 40 proc. prie­dą už lai­ki­ną va­do­va­vi­mą ad­mi­nist­ra­ci­jai

At­lei­dus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus, me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis, kaip pri­klau­so įsta­ty­miš­kai, ta­ry­bai pa­tei­kė lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ją, par­ti­jos ko­le­gą G.Ši­mą.

Ta­čiau bal­suo­jant toks pa­siū­ly­mas ne­su­lau­kė ta­ry­bos na­rių dau­gu­mo pa­lai­ky­mo.

Me­ras tuo­met pa­reiš­kė, kad dėl lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo bus bal­suo­ja­ma net iki va­ka­ro. Ta­da po dau­giau kaip pu­sės va­lan­dos per­trau­kos, skir­tos ta­ry­bos na­riams pa­si­tar­ti, vėl bu­vo bal­suo­ja­ma dėl tos pa­čios me­ro pa­teik­tos kan­di­da­tū­ros į lai­ki­nus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ir jau G.Ši­mas su­lau­kė ta­ry­bos tra­pios dau­gu­mos pa­lai­ky­mo.

Jis, kaip lai­ki­nai ei­nan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas, ta­ry­bos spren­di­mu gaus 40 proc. da­bar gau­na­mo at­ly­gi­ni­mo prie­dą.

Va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų dar­bą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, nuo­la­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­ri bū­ti pa­skir­tas ne il­giau kaip per du mė­ne­sius nuo ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vu­sio as­mens at­lei­di­mo, ant­raip sa­vi­val­dy­bei gre­sia Sei­mo įve­da­mas tie­sio­gi­nis val­dy­mas.

Tad bai­gian­tis va­ka­rykš­čiam mies­to ta­ry­bos po­sė­džiui me­ras ta­ry­bos na­rius kvie­tė vie­ny­ti jė­gas ben­drai kan­di­da­tų į ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus pa­ieš­kai.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.