Kyla tarybos narių apetitas išmokoms: prireiks dar 60 tūkstančių eurų!

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (12)
2019 Birželis 28
Alytaus taryba
Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas per me­tus mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų. Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.                Zenono Šilinsko nuotr.  
Kad aly­tiš­kių iš­rink­tie­ji į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą no­ri gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas, liu­di­ja šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pa­si­tvir­tin­tas svar­biau­sias ta­ry­bos veik­los do­ku­men­tas – nau­jas reg­la­men­tas. Ja­me nu­ma­čius il­ges­nes sa­va­ran­kiš­ko dar­bo – doku­mentų nagrinėjimo, su­si­ti­ki­mų su rin­kė­jais, pa­si­ruo­ši­mo po­sė­džiams – va­lan­das per mė­ne­sį, taip pat ga­li­my­bę gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, ku­rui ar ry­šio prie­mo­nėms, ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas pa­brangs vie­ti­niam biu­dže­tui.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­ba iš­mo­kas bu­vo ap­kar­piu­si

Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus, pra­dė­jus dar­bą pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, bu­vo pri­im­tas nau­jas ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas. Tuo­met bu­vo pa­grin­di­nis sie­kis – ap­ri­bo­ti ta­ry­bos na­rių sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ką ir su­ma­žin­ti iš­mo­kas kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, ku­rui, ry­šio prie­mo­nėms pa­deng­ti.

Anks­tes­nia­me reg­la­men­te ta­ry­bos na­rių sa­va­ran­kiš­kas dar­bas – su­si­ti­ki­mai su rin­kė­jais, pa­si­ruo­ši­mas po­sė­džiams ar dokumentų nagrinėjimas – net ne­bu­vo įspraus­tas į lai­ko rė­mus. Bu­vo ga­li­ma de­kla­ruo­ti no­ri­mą va­lan­dų skai­čių per mė­ne­sį ir gau­ti at­ly­gį at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį.

Taip ta­ry­bos na­riams su­da­ry­tos ga­li­my­bės pa­si­di­din­ti sa­va­ran­kiš­ko dar­bo va­lan­das ir gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas. Juk kas ga­li kon­tro­liuo­ti jų su­si­ti­ki­mų su rin­kė­jais ar pa­si­ruo­ši­mo po­sė­džiams lai­ką?

Tuo­met pa­tvir­tin­ta­me nau­ja­me svar­biau­sia­me ta­ry­bos veik­los do­ku­men­te – reg­la­men­te – už­fik­suo­ta sa­va­ran­kiš­ko dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ri­ba. Sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mo dar­bo lai­ko mak­si­ma­lus va­lan­dų skai­čius ne­ga­li bū­ti di­des­nis nei 60 va­lan­dų per mė­ne­sį. Už šį dar­bą at­ly­gi­na­ma at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį.

Ta­ry­bos na­rys sa­va­ran­kiš­kam dar­bui ga­li skir­ti ir dau­giau lai­ko, bet bus mo­ka­ma ne dau­giau nei už mi­nė­tą skai­čių va­lan­dų per mė­ne­sį.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me nau­ja­me jos veik­los reg­la­men­te fik­suo­tos ir mė­ne­si­nės iš­mo­kos kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, ku­rui ar ry­šio prie­mo­nėms pa­deng­ti – ne dau­giau nei 100 eu­rų.

Anks­čiau va­di­na­mo­sioms kan­ce­lia­ri­nėms iš­mo­koms kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys per mė­ne­sį ga­lė­jo gau­ti ne dau­giau kaip 0,3 ša­lies vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio – ta­da dau­giau nei 200 eu­rų.

Ta­ry­bos na­riai, at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį, dar gau­na at­ly­gį už da­ly­va­vi­mą ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų ar dar­bo gru­pių po­sė­džiuo­se.

Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus ta­ry­bos na­riai su­si­ma­ži­no ape­ti­tą mė­ne­si­nėms iš­mo­koms, siek­da­mi tau­py­ti vie­ti­nį biu­dže­tą ir ap­kar­py­ti kai ku­rių ta­ry­bos na­rių no­rus gau­ti di­de­les mė­ne­si­nes iš­mo­kas, net vir­ši­jan­čias mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą.

Klau­si­mų dėl di­di­na­mų iš­mo­kų ne­bu­vo

Tik pra­dė­jus dar­bą šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, ba­lan­džio pa­bai­go­je me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis iš ta­ry­bos na­rių, jos ir me­ro sek­re­to­ria­to bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų su­da­rė dar­bo gru­pę pa­reng­ti ta­ry­bos reg­la­men­to pa­kei­ti­mus.

Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­siai ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas tvir­tin­ti nau­jas reg­la­men­tas. O ja­me svar­biau­si pa­kei­ti­mai yra su­si­ję su ta­ry­bos na­riams pa­di­dė­sian­čio­mis mė­ne­si­nė­mis iš­mo­ko­mis.

Tai leis pa­da­ry­ti du reg­la­men­to punk­tai. Sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mo dar­bo mak­si­ma­lus va­lan­dų skai­čius pa­di­din­tas nuo 60 iki 80 va­lan­dų per mė­ne­sį. Va­di­na­mo­sioms kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms per mė­ne­sį bus ga­li­ma gau­ti jau ne 100, o 150 eu­rų per mė­ne­sį.

Po­sė­dy­je net ne­bu­vo pa­aiš­kin­ta, ko­dėl pri­rei­kė di­din­ti mė­ne­si­nes iš­mo­kas ta­ry­bos na­riams, jie pa­tys to net ne­si­tei­ra­vo.

Pa­tvir­ti­nus nau­ją ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, įjung­ta ža­lia švie­sa pa­ki­lu­siam ta­ry­bos na­rių ape­ti­tui gau­ti di­des­nį at­ly­gį.

Kiek pri­reiks pa­pil­do­mų pi­ni­gų iš biu­dže­to?

Kai be­veik prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo pa­tvir­tin­tas nau­jas svar­biau­sias ta­ry­bos veik­los do­ku­men­tas, su­skai­čiuo­ta, jog mak­si­ma­liai per mė­ne­sį vie­nas ta­ry­bos na­rys mies­to biu­dže­tui kar­tu su mo­kes­čiais ga­li kai­nuo­ti per 500 eu­rų. To­kia su­ma su­si­da­ro įver­ti­nus ta­ry­bos na­rių da­ly­va­vi­mą įvai­riuo­se po­sė­džiuo­se, nu­sta­ty­tą mak­si­ma­lų sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ką ir ga­li­mas gau­ti di­džiau­sias iš­mo­kas kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms.

Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­riai ga­vo nuo 20 iki 500–600 eu­rų per mė­ne­sį ne­at­skai­čius mo­kes­čių. Per me­tus jų iš­lai­ky­mas mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų.

Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.

Kaip pra­ėju­sio­je mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je, taip ir šio­je iš­mo­kų yra at­si­sa­kę Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius ir To­mas Pa­čė­sas. Į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą jie abu iš­rink­ti pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau S.Le­o­na­vi­čius iš pas­ta­ro­sios aso­cia­ci­jos, va­do­vau­ja­mos T.Pa­čė­so, dėl ne­su­ta­ri­mų su va­do­vy­be jau pa­si­trau­kęs.

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad nau­jas reg­la­men­tas pa­tvir­tin­tas pa­si­kei­tus įsta­ty­mams: „Ko­dėl rei­kė­jo di­din­ti mė­ne­si­nes iš­mo­kas, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nes jų ne­gau­nu. Kiek ži­nau, kai ku­rie ta­ry­bos na­riai pageidavo di­des­nių iš­mo­kų įsi­gy­ti kom­piu­te­riams dar­bui su ta­ry­bos do­ku­men­tais, nes jų iš sa­vi­val­dy­bės ne­ga­vę.“

Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas per me­tus mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų. Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.                                                                                      Zenono Šilinsko nuotr.

 

  Komentaras

  Savavaliaujantiems privatbiznio kvailiams reikės išvesti "Kenksmingo Kenkimo Koeficientus" (KKK), kurie padės nustatyti kiekvieno ekonominio efektyvumo lygį tarybos (sovieto) valdyme. Tarybiniais laikais "sovietai" taip nedirbo. Ir kas jiems ką padarys ką padarys, kai jie visą depiliuotą Lietuvukę aptvėrė NATO tankais.

  Komentaras

  Bausmė už pilietinį pasyvumą (Platonas). bet Alytui netinka. Kokia mandra visuomenė -tokia valdžia. Net ir miesto šventė kur beveik 2 kart brangesnė nei prieš metais, tiko bendruomenei ir emigrantams dalyvavusiems paklegėt. kaip gražu ir gera. Neužsimenant apie miesto rimtas problemas. Kas neįdomu ir alytiškiams. Miesto intereso gynimo nemėgsta. Bet tai, kad viešai didinasi išmokas, geriau. Nei. kad būnant politikais prisidengę po privačiais kaltinimais per teismus ieško žalos nuo eilinių alytiškių ubagų. Kur rimčiau vertinama kaip piktnaudžiavimo teise galimybės, siekiant per tai pakenkt eiliniams aktyvesniems ar tokiu būdu daryt spaudimą spaudžiant per anstolius išieškant lėšas, kur neįtinka atskirų interesams. Ir kurie kertasi su viešu interesu. Su įtarimais net su galimų provokacijų versijom ir net tai tarsi palaikant teisėsaugai. Trumpiau geriau nei kaip iš užkuliusių per intrigas nuo miesto interesų žebravoja. Nes Alytaus m. per savivaldą ir ypač atskirus anoje kadencijoj ir šioje tęsiasi per daug falšo... Ypač pirmą kart kaip oficialia opozicija niekas neišdrįsta pasiskelbt - čia susilpnėję....

  Komentaras

  man įdomu kada meras su vicemere pradės dirbti, nes dabar panašu, kad fotomodeliais dirba. O dėl padidintų sau išmokų nesistebiu-socdemų bebrai visada bebrai, nesvarbu jauni ar seni.

  Komentaras

  Uz puikius miestui sprendimus, vos turgaus zmones darbo neprado, as isnesiau prekes i globnami uz paskutinius nusipirkes, valio, aciu Juoniaus administracijai

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.