Tarptautinės Vilniaus knygų mugės rengėjai ir organizatoriai skaičiuoja paskutines valandas iki vasario 24-osios, kai Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO prasidės ir keturias dienas truksianti...
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė dėkoja visiems gyventojams, seniūnijų ir savivaldybės įstaigų vadovams bei darbuotojams,...
Paskutinę 2020 metų Vilniaus knygų mugės dieną paskelbta naujos mugės tema „Vaizdas kaip tekstas“, rodos, pataikė į dešimtuką. Karantino vaizdų įprasminimas ir pagal juos sukurti tekstai tapo mūsų...
Pa­sau­li­nė sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad net 70 pro­cen­tų įvai­rių ko­lek­ci­jų yra su­kaup­tos pri­va­čiai ir tik 30 – mu­zie­juo­se. Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bas vie­ni­ja 90 na­rių, 40 jų –...
„Kad būtum, reikia kino“, – neabejoja „Kino pavasario“ organizatoriai, laukdami kovo 24– balandžio 3 dienomis vyksiančio festivalio ir atskleisdami programą „Meistrai“.
Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos fo­jė (Sei­ri­jų g. 2) iki va­sa­rio pa­bai­gos vei­kia Ane­lės Zur­lie­nės (nuotr.) aus­tų rink­ti­nių juos­tų pa­ro­da. Eks­po­nuo­ja­ma pu­sė...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus pri­sta­tė ren­gi­nį, skir­tą „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ me­tams. Pa­ro­da DZŪ­KŲ DI­VO­NAI su­jun­gė tra­di­ci­nį liau­diš­ką ir...
Autentiškumu alsuojanti lovatiesių paroda, unikalaus katalogo pristatymas, talentingos tapytojos darbai ir audiovizualinis performansas – net keturis meninius ir kultūrinius akcentus sujungs pirmasis...
Kiek­vie­nas vai­kas nuo 2024 me­tų rug­sė­jo pir­mo­sios tu­rės tei­sę mo­ky­tis pa­si­rink­to­je mo­kyk­lo­je, ir ne­svar­bu, ar tai su­dė­tin­gą ne­ga­lią, ar ne­di­de­lių spe­cia­lių­jų...
Luks­nė­nuo­se, se­niū­nai­ti­jos cen­tre, nuo se­no veik­lą vyk­do net dvi kai­mo ben­druo­me­nės – „Spin­du­lys“ ir „Drū­tas dzū­kas“. Kul­tū­ri­nės ir spor­ti­nės veik­los ne­stin­ga, mu­zi­kan­tų,...
Po­ezi­ją Vi­da Jur­kie­nė va­di­na am­ži­na kaip pa­sau­lis. Kiek pa­me­na, pa­ti ja do­mė­jo­si, nors vie­šo­jo­je erd­vė­je sa­vo kū­ry­bą skleis­ti ėmė­si prieš ket­ve­rius me­tus. Jos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios biu­dže­ti­nės įstai­gos te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė sau­sio 5-ąją krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės...
„Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­ką“ 1972 m. pra­dė­jo leis­ti tuo­me­ti­nis Sim­no vi­ka­ras Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius. Sim­nas ta­po „LKB Kro­ni­kos“ lop­šiu. LR Sei­mo spren­di­mu 2022 m....
13 – magiškas, baugus ir apipintas mistika. Tai skaičius, kartą jau atnešęs mirtį ir atgimimą, kovą tarp gėrio ir tamsos. Su 13 išgyvenamas virsmas, kai visko pabaiga tampa naujo pradžia.
Po dve­jų me­tų per­trau­kos Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“ vėl pa­svei­ki­no klau­sy­to­jus nau­ja­me­čia­me kon­cer­te. 2020-ai­siais dėl pan­de­mi­jos...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.