Iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės ki­lu­si ak­to­rė Ma­ri­ja Že­mai­ty­tė at­vyks­ta į gim­tą­jį mies­tą su nau­ju Klai­pė­dos jau­ni­mo te­at­ro spek­tak­liu „Gra­ži ir ta ga­lin­ga“, ku­ris bus ro­do­mas...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių pa­ro­da „Mar­gi mar­gu­čiai ri­tas“. Iš Mi­ros­la­vo kraš­to ki­lu­si...
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos te­at­ro spek­tak­ly­je pa­gal Ka­zio Bin­kio pje­sę „At­ža­ly­nas“ pa­si­kei­tė pa­grin­di­nių vaid­me­nų ak­to­riai. Nuo šiol pa­grin­di­nį he­ro­jų naš­lai­tį...
„Jei fo­to­gra­fas per­tei­kia sa­vo jaus­mus ir min­tis, o žmo­gus juos pa­ma­to fo­to­gra­fi­jo­je ir sten­gia­si su­pras­ti, va­di­na­si, vis­kas ge­rai – fo­to­gra­fi­ja pa­vy­ko“, – sa­ko...
Va­kar pra­si­dė­ju­si Vil­niaus Ka­ziu­ko mu­gė, šie­met ve­da­ma šū­kio – „Dro­žiam į Ka­ziu­ką“, pa­vil­jo­nus nu­tie­sė per ke­tu­ris ki­lo­met­rus, pre­kiau­jan­čių tau­to­dai­li­nin­kų,...
Į su­si­ti­ki­mą mies­to te­at­re su bu­vu­sia Aly­taus li­go­ni­nės ir po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­ja, Aly­taus ap­skri­ties gy­dy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ke, ak­ty­via kny­gų bi­čiu­le aly­tiš­ke...
Aly­taus sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų, vei­kian­čių po Nak­vy­nės na­mų sto­gu, gy­ven­to­jas, sa­va­moks­lis dai­li­nin­kas Ri­man­tas Ša­par­nis bū­si­mam Aly­taus mies­to me­rui tu­ri...
Va­sa­rio 15 die­ną Aly­taus mies­to te­at­re star­ta­vo iš­skir­ti­nis pro­jek­tas Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja (AK­VA). Ši pro­jek­ti­nė ini­cia­ty­va – tai plat­for­ma, vyk­dy­sian­ti...
2018 ir 2019 metai mūsų tautai labai reikšmingi. Praeitieji buvo paskelbti Adolfo Ramanausko-Vanago metais, o 2019-aisiais sukanka 70 metų nuo mūsų Tėvynei svarbaus įvykio – 1949 metų Deklaracijos....
„Vien stip­raus gam­tos do­va­no­to bal­so vo­ka­lis­tui ne­už­ten­ka. Rei­kia tech­ni­kos ir pa­jau­ti­mo, kaip dai­nuo­ti ne bal­su, bet sie­la. Rei­kia psi­cho­lo­gi­nio pa­si­ren­gi­mo, juk bū­na,...
Šiuos žodžius būdamas gimnazistu ištarė Antanas Juozapavičius, vėliau tapęs Lietuvos kariuomenės karininku, Pirmojo pėstininkų pulko vadu ir pirmuoju karininku, žuvusiu nepriklausomybės kovose. Tai...
Re­tas at­ve­jis – švie­ti­mo įstai­ga yra re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus. Bet bū­tent taip nu­ti­ko Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­ri še­šis mė­ne­sius šiais moks­lo me­tais...
Kol Dzūkijos sostinė ruošiasi 2022 metais tapti Lietuvos kultūros sostine, vyksta registracija į Alytaus kultūros vadybos akademiją (AKVA), kur bus mokoma kultūros vadybos subtilybių, miuziklo...
Mu­zi­ki­nis pro­jek­tas „X fak­to­rius“ yra mėgs­ta­mas aly­tiš­kių – ne vie­nas jų jau iš­ban­dė sa­vo jė­gas ir tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­ro­dy­ti de­šim­čių tūks­tan­čių lie­tu­vių...
Trys aly­tiš­kės, kul­tū­ros ide­a­lais ti­kin­čios re­a­lis­tės, skel­bia: va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je star­tuo­ja iš­skir­ti­nis uni­ka­lus pro­jek­tas – Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.