Bažnyčia, kurioje melsdavosi Barbora Radvilaitė, Mažasis Lietuvos Vatikanas su penkių vienuolynų žiedu, medinė Vilniaus katedros kopija, povandeninis kryžius, dviračių maršrutas bažnyčių taku ar net...
Kaip ir ko­dėl prieš 30 me­tų Aly­tu­je at­si­ra­do te­at­ras? Už­au­go kar­ta žiū­ro­vų, ku­ri šiuo­lai­ki­nį te­at­rą pa­žįs­ta Aly­tu­je vyks­tan­čio­je te­at­ro nak­ty­je „COM•MO­ON•A“, bet nė­ra...
Aly­taus mies­to te­at­ras pa­de­da nau­ją se­zo­ną – šį­kart ne­įpras­tai anks­ti, rug­pjū­čio 9 die­ną, Ma­žo­jo­je sa­lė­je pa­ro­dy­ta spek­tak­lio „Žy­diš­ka gat­ve­lė“ prem­je­ra. Žiū­ro­vą ji...
Gra­žų pa­si­bu­vi­mą vi­dur­va­sa­rį su­ren­gė ak­ty­vi aly­tiš­kė, prof­są­jun­gie­tė, vi­suo­me­ni­nin­kė Da­nu­tė Ba­čins­kie­nė. Kon­cer­ta­vo daug įvai­rių sti­lių ko­lek­ty­vų, bu­vo ir...
Liepos 30-ąją, laukiant kino filmo po atviru dangumi seanso Jaunimo parke, apie patyčias, fizinį ir psichologinį smurtą artimoje aplinkoje, patirtis ir pagalbą kalbėjosi specialistai alytiškiai,...
Pirmasis Lietuvoje! 2020 m. rugpjūčio 17 d. startuoja pirmoji Lietuvoje, VšĮ „Meda Project“ organizuojama, vasaros jaunimo stovykla/festivalis „Kempfestas“, skirtas 13 – 18 m. paaugliams. Tai penkių...
Pro­fe­sio­na­lus mu­zi­kan­tas Dai­nius Juo­za­pa­vi­čius šian­dien be­ne daž­niau­siai ma­to­mas ma­žes­nė­je ar di­des­nė­je sce­no­je, jis gro­ja še­šiuo­se skir­tin­gų sti­lių ko­lek­ty­vuo­se....
Nacionalinėje dailės galerijoje penktadienį paroda „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė“. Šioje parodoje eksponuojami 36 iškiliausių Estijos, Latvijos ir Lietuvos dailininkų darbai,...
„Pa­pra­šiau, kad ma­no ma­ma Dan­guo­lė Dik­šie­nė pri­sės­tų. Tik ta­da pa­da­viau jai kny­gą „Tė­vo Sta­nis­lo­vo pa­li­ki­mas: siu­vi­nė­tų li­tur­gi­nių rū­bų rin­ki­nys“, vie­ną iš 55...
Lie­pos 7–13 die­no­mis nu­va­žia­vęs į Dau­gus ir nu­ė­jęs po ka­vi­nės „Su­vin­gis“ bal­ko­nu ga­lė­jai ras­ti du skulp­to­rius: dau­giš­kį Ro­ber­tą Oža­lins­ką ir vil­nie­tį My­ko­lą Sau­ką,...
„Kai prieš pen­ke­rius me­tus at­va­žia­vau dirb­ti į Aly­taus mies­to te­at­rą, man bu­vo la­bai įdo­mu, kas Aly­tu­je ve­da šven­ti­nius ren­gi­nius? Nes Kel­mė­je juos ves­da­vau aš“, – sa­ko...
Marijonas Mikutavičius pristato naują dainą „Tu korona“ ir jos siaubo filmo vertą vaizdo klipą. Dainos muziką sukūrė gitaristas Martynas Kuliavas, su kuriuo Marijonas kažkada pradėjo muzikinę karjerą.
Tur­būt ne­ras­tu­mė­te žmo­gaus, ku­ris ne­mėg­tų ki­no. Ki­nas – tai kul­tū­ros sri­tis, ap­iman­ti kū­ry­bi­nę, ga­my­bi­nę, moks­li­nę, tech­ni­nę, mo­ko­mą­ją, in­for­ma­ci­nę, švie­čia­mą­ją...
Be ga­lo in­ten­sy­vūs pen­ke­ri me­tai – toks šis lai­kas bu­vo Aly­taus mies­to te­at­ro (AMT) ir jo di­rek­to­rės I.Pil­ve­ly­tės gy­ve­ni­me. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas nau­jas va­do­vo...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.