Vie­nas se­niau­sių Aly­taus ra­jo­no me­ni­nių ko­lek­ty­vų – Luks­nė­nų mo­te­rų an­sam­blis „Ala­sė­lis“ – šven­čia veik­los 50 me­tų ju­bi­lie­jų, o jo il­ga­me­tė va­do­vė Ge­no­vai­tė Šva­bie­nė...
Spalio 19 d. „Stalo teatro“ gerbėjams – ypatinga šventė. Šią dieną teatrui sukanka 15 metų! Visą gimtadienio savaitę (spalio 19 – 27 d.) Menų spaustuvėje žiūrovų lauks ryškiausių apdovanojimų sulaukę...
Komedija „Intrigantės“ pagal Ramūno Cicėno pjesę „Trys nacionalinės draugės“ atvyksta į Alytų! Spektaklyje, kuris vyks rugsėjo 27 dieną 18 val. Alytaus miesto teatre, pasakojama apie tris aktores,...
Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tras (AKKC) at­sig­rę­žia į sa­vo is­to­ri­ją: ban­do iš­sau­go­ti Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­to kul­tū­ros rū­mų pra­ei­tį liu­di­jan­čius...
Ne­se­niai at­lik­ta Aly­taus kraš­to gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) veik­los pa­trauk­lu­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo po­rei­kio...
Tei­gia­ma, kad kiek­vie­no Dzū­ki­jos kai­mo po­tar­mė ki­ta, net to kai­mo kiek­vie­na kar­ta tu­ri sa­vo kal­bą. Mu­di­ta Ma­ka­vec­kie­nė, au­gu­si Len­ki­jos pa­sie­ny­je, Bielėnuose, kur pro...
Įgy­ven­di­nant dar 2018 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­ju­sį veik­ti To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos re­gio­nuo­se mo­de­lį, Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, kar­tu su de­šim­ty­je Lie­tu­vos ap­skri­čių...
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai, anot me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio­ pas­te­bė­ji­mo, ak­ty­viau dis­ku­ta­vo „dėl žvė­rin­čiaus nei...
Mū­sų tė­vai, se­ne­liai, su­si­dū­rę su sun­ku­mais, ne­ti­kė­ta ži­nia, li­ga, grieb­da­vo­si mal­dos, daž­niau­siai jų lū­pos kal­bė­jo: „Svei­ka, Ma­ri­ja, ma­lo­nės pil­no­ji…“ „Tė­ve mū­sų,...
Mū­sų mies­tas vis dar ne­tu­ri dai­lės ga­le­ri­jos po sto­gu, bet svars­to­ma idė­ja, ga­lin­ti pa­dė­ti už­pil­dy­ti kul­tū­ri­nę ni­šą at­vi­ro­se erd­vė­se. Ži­no­ma, tai ne­reiš­kia, kad me­no...
Dai­na­vos par­ti­za­nų apy­gar­da – vie­nin­te­lė, ku­rios at­mi­ni­mas iki šiol nė­ra įam­žin­tas pa­min­klu, o ban­dy­mus jį pa­sta­ty­ti Aly­tu­je ly­di ne­sėk­mės, nes nie­kaip ne­pa­vyks­ta...
Taip sa­kė Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Iš­tva­nas Kvi­kas šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio­je pa­min­klo, skir­to ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti, pa­šven­ti­ni­mo ir...
Alytiškiai yra kūrybiški, veiklūs, bendruomeniški žmonės, kartu kuriantys jaukų miestą. Čia visada atsiranda vietos jų idėjoms ir yra žmonių, kurie padeda jas įgyvendinti.
Įpu­sė­ju­sia­me XVI­II Dai­na­vos ša­lies fes­ti­va­ly­je – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ kon­cer­tas, ku­rio me­tu pri­sta­ty­ta ką tik or­kest­ro...
Pa­si­ruo­ši­mas Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio šven­tei „Vai­ni­kas sos­ci­nei“, ku­rią šie­met or­ga­ni­za­vo Aly­taus mies­to te­at­ras, vė­ly­vo­ji ir pas­ku­ti­nio­ji 29-ojo te­at­ro se­zo­no...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.