Marijonas Mikutavičius pristato naują dainą „Tu korona“ ir jos siaubo filmo vertą vaizdo klipą. Dainos muziką sukūrė gitaristas Martynas Kuliavas, su kuriuo Marijonas kažkada pradėjo muzikinę karjerą.
Tur­būt ne­ras­tu­mė­te žmo­gaus, ku­ris ne­mėg­tų ki­no. Ki­nas – tai kul­tū­ros sri­tis, ap­iman­ti kū­ry­bi­nę, ga­my­bi­nę, moks­li­nę, tech­ni­nę, mo­ko­mą­ją, in­for­ma­ci­nę, švie­čia­mą­ją...
Be ga­lo in­ten­sy­vūs pen­ke­ri me­tai – toks šis lai­kas bu­vo Aly­taus mies­to te­at­ro (AMT) ir jo di­rek­to­rės I.Pil­ve­ly­tės gy­ve­ni­me. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas nau­jas va­do­vo...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Birželio 26–liepos 2 dienomis rodome:
Te­at­ras Aly­tu­je tu­ri se­nas tra­di­ci­jas nuo Sme­to­nos lai­kų. Vai­di­ni­mai vy­ko Šau­lių na­muo­se. Vė­liau te­at­rui sėk­min­gai va­do­va­vo ži­no­mas re­ži­sie­rius, ak­to­rius...
„Ru­ža­vos“ erd­vi­nės ins­ta­lia­ci­jos Ro­tu­šės aikš­tė­je, pa­čių or­ga­ni­za­to­rių – kū­ry­bin­go Aly­taus mies­to te­at­ro ko­lek­ty­vo – pa­va­din­tos „Ma­no AR­Ti­mi žy­din­tys na­mai“, o...
Šią sa­vai­tę Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je įteik­ti di­plo­mai dar vie­nai ab­sol­ven­tų kar­tai. Ne vi­si jie sa­vo to­les­nį ke­lią su­si­es su mu­zi­ka, ta­čiau pra­ei­ty­je lie­kan­tys me­tai...
Ar jau spė­jo­te nu­fo­tog­ra­fuo­ti šią sa­vai­tę ant Aly­taus pa­sta­tų sie­nų at­si­ra­du­sius pie­ši­nius, nu­siųs­ti nuo­trau­kas sa­vo drau­gams, ar­ti­mie­siems, pa­si­da­ly­ti feis­bu­ke?...
Kino teatrai pamažu atveria savo duris žiūrovams. Tarp jų ir kino teatras „Dainava“. Čia jau vyksta pirmieji kino seansai premjerų, dėl karantino nespėtų parodyti filmų, pamatysime ir senesnius,...
Iki bir­že­lio 1 die­nos bu­vo ga­li­ma siū­ly­ti kan­di­da­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jai gau­ti. Kas­met ga­li bū­ti ski­ria­mos trys pre­mi­jos, jos tei­kia­mos per...
Aly­tiš­kiai tu­rė­jo ne vie­ną pro­gą su­si­pa­žin­ti su ser­ti­fi­kuo­tos ama­tų meist­rės, mer­ki­niš­kės Lai­mos Ge­gu­žy­tės-Sa­viš­če­vie­nės me­ni­niais dar­bais, ne vie­no­je Aly­taus...
Bir­že­lio 13 die­ną, šeš­ta­die­nį, Aly­tus šie­met švęs mies­to gim­ta­die­nį, ko­kio ne­bū­ta – li­kus pus­tre­čios sa­vai­tės pa­aiš­kė­jo, kad ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mai vis dėl­to leis...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė už 4,85 tūkst. eu­rų kurs rep­re­zen­ta­ci­nį vaiz­do kli­pą, ku­riuo tu­rės bū­ti pa­brė­žia­mi pri­va­lu­mai gy­ven­ti, dirb­ti ir in­ves­tuo­ti Dzū­ki­jos...
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena šiais metais gegužės 17 dieną dėl karantino sąlygų buvo minima kiekvienam asmeniškai prisiminus Lietuvos istorijos vingius, pagerbus...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.