Ši Tarptautinė teatro diena kitokia. Turbūt nesuklysime pasakę, kad tokios jos nebuvo nuo tada, kai ji buvo pradėta minėti – nuo 1962-ųjų. Ir nors pasaulis sukaustytas karantino, teatrai ištuštėję,...
Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­jo­je įvy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių et­ni­nės kul­tū­ros olim­pia­da, še­šių na­rių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai va­do­va­vo Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio...
Amerikoje, tarptautiniame Camden dokumentinių filmų festivalyje, pirmą kartą parodytas, didžiuosiuose miestuose surinkęs pilnas sales, režisieriaus Vytauto Puidoko dokumentinis filmas „El Padre...
Aly­taus mies­to te­at­ras kvies pa­ma­ty­ti šiuo­lai­ki­nę „Mak­be­to“ adap­ta­ci­ją . Šiuo me­tu Aly­taus mies­to te­at­re vyks­ta in­ten­sy­vus pa­si­ren­gi­mas nau­ja­jai prem­je­rai „Mak­be­tas“...
Ką pasakytų klasikos gerbėjai, operoje išvydę pop žvaigždes Moniką Mariją, Mantą Jankavičių ar teatro legendą Vladą Bagdoną, o populiariosios muzikos klausytojai – nelauktai išgirdę operos solistus?...
Gerb. ta­ry­bos na­riai!  Jau­čiu pa­rei­gą pa­teik­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir pa­aiš­ki­ni­mą dėl tei­kia­mo ma­no at­lei­di­mo iš Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos (to­liau...
Kul­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­sa­vi­mas nu­rėž­tas dau­giau nei per­pus, nuo 120 iki 45 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­tvir­ti­nus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 m. biu­dže­tą, apie kul­tū­ros...
Petras Naraškevičius 1940 vasario 24–2020 vasario 16  
Šių metų sausio pabaigoje pasirodė leidyklos „Vitae litera“ išleista pirmoji Jūratės Gembutienės, pasirašančios Deivinos Orchidės slapyvardžiu, knyga „Palieski angelo sparnu“. Tai ypatinga, originali...
Rolando Kazlo režisuotas spektaklis „Pamoka“ (pagal to paties pavadinimo Eugene Ionesco pjesę) keliauja po Lietuvos miestus ir ,ko gero, šiuo metu yra labiausiai laukiamas teatro parodymas: iš beveik...
Pa­sau­lį kei­čian­čios tech­no­lo­gi­jos ne­ap­len­kia ir mo­kyk­lų bib­lio­te­kų, ku­rių dar­buo­to­jams vis da­žiau ten­ka ne skai­ty­to­jo for­mu­lia­rus tvar­ky­ti, bet ir tap­ti me­di­jų...
Šiau­di­nių so­dų ri­šė­jos Li­nos Ža­liaus­kie­nės na­muo­se be­veik nuo­lat ka­bo pra­dė­tas so­das Laz­di­jų ra­jo­ne gy­ve­nan­ti Li­na Ža­liaus­kie­nė – ži­no­ma kaip so­dų meist­rė. Jau ne...
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris ir ope­ra­to­rius Kęs­tu­tis Kri­vas tę­sia do­ku­men­ti­nių fil­mų cik­lą apie Aly­tų. Šį kar­tą 50 mi­nu­čių truk­mės fil­mo „Kal­ba Aly­tus“ aki­ra­ty­je –...
„Liau­dies me­no tra­di­ci­ją, dva­sios eko­lo­gi­ją – vi­sa tai, ką tę­sia­me ir tu­ri­me šir­dy­se, ga­li­me ir tu­ri­me pa­ro­dy­ti vi­sam pa­sau­liui“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų...
Artėjančios Kalėdų bei Naujųjų metų šventės – puiki proga įteikti artimiausiems žmonėms kitokią knygą: menišką, kokybišką, unikalaus dizaino ar rankų darbo. Knygų leidėjai šiandien pažengė taip toli,...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.