Pa­skelb­ti kon­kur­so „Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­ja“ lau­re­a­tai ir no­mi­nan­tai. „Nau­jie­nų” ka­te­go­ri­jo­je į pa­grin­di­nį ap­do­va­no­ji­mą „Auk­si­nis kad­ras“ pre­ten­duo­ja...
Ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mai šiek tiek švel­nė­ja, aly­tiš­kiai jau ga­li įver­tin­ti, ko­kių kul­tū­ros pa­slau­gų per šiuos pus­an­tro mė­ne­sio jie pa­si­ge­do la­biau­siai. Pa­na­šu, kad...
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė prasideda gera naujiena knygų mylėtojams – bibliotekos pamažu pradeda atverti savo duris.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos kolektyvas sveikina jus, esami ir būsimi mūsų lankytojai, su Nacionaline Lietuvos bibliotekų savaite!
Tarp „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ di­džių­jų pro­jek­tų – ir ak­ty­vių Dzū­ki­jos tė­vų ben­dri­jos ini­ci­juo­tas siū­ly­mas, kaip ga­li­ma bū­tų įveik­lin­ti An­zel­mo Ma­tu­čio par­ką. Šis par­kas...
In­ter­ne­te pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mas už Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas, ku­rioms įgy­ven­din­ti ga­li bū­ti skir­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Vie­na iš pen­kių at­rink­tų...
„Po 49-erių pe­da­go­gi­nio dar­bo me­tų mo­kyk­lo­je, ta­pu­si pen­si­nin­ke, po­mė­gio kur­ti ne­at­si­sa­kiau, vis dar „imu pieš­tu­ką į ran­kas ir ke­liau­ju po kū­ry­bi­nes lan­kas“. Jau...
Ši Tarptautinė teatro diena kitokia. Turbūt nesuklysime pasakę, kad tokios jos nebuvo nuo tada, kai ji buvo pradėta minėti – nuo 1962-ųjų. Ir nors pasaulis sukaustytas karantino, teatrai ištuštėję,...
Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­jo­je įvy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių et­ni­nės kul­tū­ros olim­pia­da, še­šių na­rių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai va­do­va­vo Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio...
Amerikoje, tarptautiniame Camden dokumentinių filmų festivalyje, pirmą kartą parodytas, didžiuosiuose miestuose surinkęs pilnas sales, režisieriaus Vytauto Puidoko dokumentinis filmas „El Padre...
Aly­taus mies­to te­at­ras kvies pa­ma­ty­ti šiuo­lai­ki­nę „Mak­be­to“ adap­ta­ci­ją . Šiuo me­tu Aly­taus mies­to te­at­re vyks­ta in­ten­sy­vus pa­si­ren­gi­mas nau­ja­jai prem­je­rai „Mak­be­tas“...
Ką pasakytų klasikos gerbėjai, operoje išvydę pop žvaigždes Moniką Mariją, Mantą Jankavičių ar teatro legendą Vladą Bagdoną, o populiariosios muzikos klausytojai – nelauktai išgirdę operos solistus?...
Gerb. ta­ry­bos na­riai!  Jau­čiu pa­rei­gą pa­teik­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir pa­aiš­ki­ni­mą dėl tei­kia­mo ma­no at­lei­di­mo iš Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos (to­liau...
Kul­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­sa­vi­mas nu­rėž­tas dau­giau nei per­pus, nuo 120 iki 45 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­tvir­ti­nus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 m. biu­dže­tą, apie kul­tū­ros...
Petras Naraškevičius 1940 vasario 24–2020 vasario 16  
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.