Alytaus rajono valdininkai didžiuojasi internetiniu pirkiniu – iš Kinijos atkeliavusia kinetine skulptūra, kuri papuošė Giluičio ežero pakrantę. Savivaldybės architektas Edvardas Minkevičius...
„Ko gero sudėtingiau sugalvoti pavadinimą ir viršelį, nei parašyti knygą“, – pristatydama savo debiutinį nuotykių ir kelionių romaną „Madraso deimantas“ juokavo žurnalistė, rašytoja Dalia...
Kelionę po Lietuvą tęsianti pilnas žiūrovų sales renkanti komedija PAŠĖLUSIŲ MOTERŲ IŠPAŽINTIS su puikiai pažįstamomis, talentingosiomis TV ir teatro  aktorėmis – AUŠRA ŠTUKYTE IR VITALIJA...
Iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės ki­lu­si ak­to­rė Ma­ri­ja Že­mai­ty­tė at­vyks­ta į gim­tą­jį mies­tą su nau­ju Klai­pė­dos jau­ni­mo te­at­ro spek­tak­liu „Gra­ži ir ta ga­lin­ga“, ku­ris bus ro­do­mas...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių pa­ro­da „Mar­gi mar­gu­čiai ri­tas“. Iš Mi­ros­la­vo kraš­to ki­lu­si...
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos te­at­ro spek­tak­ly­je pa­gal Ka­zio Bin­kio pje­sę „At­ža­ly­nas“ pa­si­kei­tė pa­grin­di­nių vaid­me­nų ak­to­riai. Nuo šiol pa­grin­di­nį he­ro­jų naš­lai­tį...
„Jei fo­to­gra­fas per­tei­kia sa­vo jaus­mus ir min­tis, o žmo­gus juos pa­ma­to fo­to­gra­fi­jo­je ir sten­gia­si su­pras­ti, va­di­na­si, vis­kas ge­rai – fo­to­gra­fi­ja pa­vy­ko“, – sa­ko...
Va­kar pra­si­dė­ju­si Vil­niaus Ka­ziu­ko mu­gė, šie­met ve­da­ma šū­kio – „Dro­žiam į Ka­ziu­ką“, pa­vil­jo­nus nu­tie­sė per ke­tu­ris ki­lo­met­rus, pre­kiau­jan­čių tau­to­dai­li­nin­kų,...
Į su­si­ti­ki­mą mies­to te­at­re su bu­vu­sia Aly­taus li­go­ni­nės ir po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­ja, Aly­taus ap­skri­ties gy­dy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ke, ak­ty­via kny­gų bi­čiu­le aly­tiš­ke...
Aly­taus sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų, vei­kian­čių po Nak­vy­nės na­mų sto­gu, gy­ven­to­jas, sa­va­moks­lis dai­li­nin­kas Ri­man­tas Ša­par­nis bū­si­mam Aly­taus mies­to me­rui tu­ri...
Va­sa­rio 15 die­ną Aly­taus mies­to te­at­re star­ta­vo iš­skir­ti­nis pro­jek­tas Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja (AK­VA). Ši pro­jek­ti­nė ini­cia­ty­va – tai plat­for­ma, vyk­dy­sian­ti...
2018 ir 2019 metai mūsų tautai labai reikšmingi. Praeitieji buvo paskelbti Adolfo Ramanausko-Vanago metais, o 2019-aisiais sukanka 70 metų nuo mūsų Tėvynei svarbaus įvykio – 1949 metų Deklaracijos....
„Vien stip­raus gam­tos do­va­no­to bal­so vo­ka­lis­tui ne­už­ten­ka. Rei­kia tech­ni­kos ir pa­jau­ti­mo, kaip dai­nuo­ti ne bal­su, bet sie­la. Rei­kia psi­cho­lo­gi­nio pa­si­ren­gi­mo, juk bū­na,...
Šiuos žodžius būdamas gimnazistu ištarė Antanas Juozapavičius, vėliau tapęs Lietuvos kariuomenės karininku, Pirmojo pėstininkų pulko vadu ir pirmuoju karininku, žuvusiu nepriklausomybės kovose. Tai...
Re­tas at­ve­jis – švie­ti­mo įstai­ga yra re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus. Bet bū­tent taip nu­ti­ko Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­ri še­šis mė­ne­sius šiais moks­lo me­tais...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.