Artėjančios Kalėdų bei Naujųjų metų šventės – puiki proga įteikti artimiausiems žmonėms kitokią knygą: menišką, kokybišką, unikalaus dizaino ar rankų darbo. Knygų leidėjai šiandien pažengė taip toli,...
Šiuo­lai­ki­nė bib­lio­te­ka ge­ro­kai ski­ria­si nuo anks­tes­nės ne tik kny­gų ir ki­tų lei­di­nių pa­siū­la, bet ir įvai­res­nė­mis tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis bei lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mu....
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka vieną gruodžio vidurio vakarą virto džiazo namais. Čia nuskambėjo paskutiniai festivalio „Jewish Art Festival In Lithuania“ akordai. Festivalį uždarė žinomo...
Lietuvos koncertų lankytojų širdis užkariavęs portugalų dainininkas Salvadoras Sobralis vasarą sugrįš dar sykį su jais susitikti. 2020-ųjų liepos 16 dieną romantiškasis „Eurovizijos“ laimėtojas...
Jeigu su savo vaiku ar vaikais įžengtumėte į knygyną, ar atspėtumėte, kuri knyga pirmiausia patrauktų jų dėmesį? Ar mažylius žavi tie patys paveikslėliai, kaip ir suaugusius? Ar gali knygų...
Gruodžio 14 dieną Alytaus rajono dzūkai pasitiks šventiškai: 11 val. Pivašiūnų bibliotekoje ir 14 val. Daugų bibliotekoje bus pristatytas jau trečius metus asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ leidžiamas...
Alytaus kraštotyros kiemelyje dirba kelininkų technika, įrengiamas įvažiavimas iš Savanorių gatvės. Vidinis muziejaus kiemas kurį laiką buvo gražiai sutvarkyta ir patraukli erdvė – tuo pasirūpinta...
Bu­vu­sia­me Pa­ne­mu­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­se Pu­ti­nuo­se yra įsi­kū­rę Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus fon­dai. Vyk­dant cen­tri­nio mu­zie­jaus pa­sta­to Sa­va­no­rių...
Ukrainos ambasada Lietuvoje kartu su Varėnos rajono savivaldybe ir Varėnos kultūros centru organizuoja išskirtinę meno parodą „Ukrainos tapyba iš Petrikivkos: 6 metai UNESCO Reprezentatyviajame...
Taip sa­ko kau­nie­tis fo­to­gra­fas Vy­tis Šu­lins­kas, Aly­tu­je ati­da­ręs pa­ro­dą „Sep­tin­to­ji die­na“, ku­rią ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ fo­jė ga­li­ma pa­žiū­rė­ti iki gruo­džio 29 die­nos....
Jau ga­li­ma teik­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pa­raiš­kas kul­tū­ros, spor­to, švie­ti­mo, jau­ni­mo sri­čių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ta­čiau, užuot sa­vo lai­ką ir...
Didžiausias Baltijos šalių literatūros renginys – artėjanti 21-oji Vilniaus knygų mugė – ir toliau auga. Kitų metų šventėje, vyksiančioje vasario 20–23 dienomis, prie daugybės knygų bei muzikos...
„Kal­bant apie Lie­tu­vos ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją šian­dien ir ly­gi­nant ją su prieš­ka­rio, kai Eu­ro­po­je ne­bu­vo ko­lek­ty­vi­nio sau­gu­mo sis­te­mos, tik di­džių­jų vals­ty­bių...
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų lankytojai šią savaitę dar gali spėti aplankyti tarptautinę parodą „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos unijos miestas“, kurios...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­jos lai­mė­to­ja R.Ma­ciu­le­vi­čiū­tė – ant­ros kar­tos aly­tiš­kė, bai­gu­si stu­di­jas Kau­ne ir ten pra­lei­du­si...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.