Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos 2 kur­so stu­den­tai bai­gė ta­py­bos dar­bą „Vin­gis“, ku­ris pa­gy­vi­no Aly­taus mies­to cen­tre esan­čio...
Arūnas Vaitkus sako Alytuje daugiau kaip prieš 30 metų atradęs gyvenimo ir kūrybos džiaugsmą, o iki šiol ieškantis pusiausvyros tarp daugybės savo užsiėmimų, vienas už kitą meniškesnių – dailės...
Vil­niaus gat­vė­je prie 27 nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo grin­di­ny­je įmon­tuo­tos dar trys at­mi­ni­mo len­te­lės, skir­tos įam­žin­ti Ho­lo­kaus­to bai­su­mus pa­ty­ru­siai Bok­šic­kių šei­mai. Tai...
„Emo­ciš­kai la­bai stip­ru“, – taip ke­lio­nės į Ame­ri­ką įspū­džius api­ben­dri­na miu­zik­lo „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ kū­ry­bi­nė tru­pė, šiuo me­tu vis dar te­be­gy­ve­nan­ti gast­ro­lių...
Iki bir­že­lio 10 die­nos Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je veiks ne­re­gė­tų dva­ro fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Mak­niū­nų dva­ras. Se­nų­jų fo­to­gra­fi­jų cik­las“. Aly­taus mu­zie­ji­nin­kai...
Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me esan­ti gar­saus dai­li­nin­ko An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus tė­viš­kės so­dy­ba jau 25-eri me­tai pri­klau­so ra­jo­no...
Iki Aly­taus gim­ta­die­nio li­ko vos pus­an­tro mė­ne­sio, o švęs­ti mies­tas šie­met ruo­šia­si su už­mo­ju ir nau­jo­se erd­vė­se – gam­tos ap­sup­ty­je, Dai­nų slė­ny­je ir prie Dai­li­dės....
Kol pro­fe­sio­na­laus ko­me­di­jos te­at­ro „Do­mi­no“ nuo­ty­kių ir in­tri­gų ku­pi­na ko­me­di­ja „(Ne)tik­ras mi­li­jo­nie­rius“ už­ka­riau­ja Lie­tu­vos žiū­ro­vų sim­pa­ti­jas, šau­nie­ji...
Ba­lan­džio 18-ąją mi­ni­ma Pa­sau­li­nė pa­min­klų ir pa­min­kli­nių vie­tų ap­sau­gos die­na. Ją pa­skel­bė Tarp­tau­ti­nės ta­ry­bos pa­min­klo­sau­gos ir žy­mių is­to­ri­nių vie­tų klau­si­mais...
Alytaus rajono valdininkai didžiuojasi internetiniu pirkiniu – iš Kinijos atkeliavusia kinetine skulptūra, kuri papuošė Giluičio ežero pakrantę. Savivaldybės architektas Edvardas Minkevičius...
„Ko gero sudėtingiau sugalvoti pavadinimą ir viršelį, nei parašyti knygą“, – pristatydama savo debiutinį nuotykių ir kelionių romaną „Madraso deimantas“ juokavo žurnalistė, rašytoja Dalia...
Kelionę po Lietuvą tęsianti pilnas žiūrovų sales renkanti komedija PAŠĖLUSIŲ MOTERŲ IŠPAŽINTIS su puikiai pažįstamomis, talentingosiomis TV ir teatro  aktorėmis – AUŠRA ŠTUKYTE IR VITALIJA...
Iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės ki­lu­si ak­to­rė Ma­ri­ja Že­mai­ty­tė at­vyks­ta į gim­tą­jį mies­tą su nau­ju Klai­pė­dos jau­ni­mo te­at­ro spek­tak­liu „Gra­ži ir ta ga­lin­ga“, ku­ris bus ro­do­mas...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių pa­ro­da „Mar­gi mar­gu­čiai ri­tas“. Iš Mi­ros­la­vo kraš­to ki­lu­si...
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos te­at­ro spek­tak­ly­je pa­gal Ka­zio Bin­kio pje­sę „At­ža­ly­nas“ pa­si­kei­tė pa­grin­di­nių vaid­me­nų ak­to­riai. Nuo šiol pa­grin­di­nį he­ro­jų naš­lai­tį...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.