Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vy­ko kny­gos „Pra­ei­tis tarp mū­sų: Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bui – 15 me­tų“ su­tik­tu­vės. Lei­di­nys skir­tas Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo 15-os me­tų...
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“ da­ly­va­vo 69-aja­me Eu­ro­pos mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je jau­ni­mui Ner­pel­te (Bel­gi­ja), iš vi­so ja­me mu­zi­ka­vo...
Kino teatras „Dainava“ pagaliau vėl laukia žiūrovų! Bilietus galima įsigyti www.kinasdainava.lt
Kul­tū­rai be­veik per­si­tvar­kius į nuo­to­li­nę, nau­jų for­mų at­ran­da ir kny­gų pri­sta­ty­mai – po be­veik pus­me­čio šti­lio į Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­ką grį­žo gy­vas ren­gi­nys, bet...
Alytaus rajono kaimo bendruomenės ir šiemet įgyvendins projektus, kurių metu organizuos gyventojų laisvalaikį, renginius, dalinsis gerąja patirtimi, didins bendruomeniškumą. Žemės ūkio ministerija...
Pa­va­sa­rį, vis daž­niau už­suk­da­mi į bun­dan­tį Mies­to so­dą, aly­tiš­kiai stab­te­li prie se­no­jo kuk­me­džio, nu­ken­tė­ju­sio šią snie­gin­gą žie­mą. Jis au­ga ša­lia fon­ta­no ir la­bai...
„Ne­ži­nau, kas bū­tų nu­ti­kę, jei ne­lan­ky­čiau ba­le­to. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti sa­vo gy­ve­ni­mą be jo. Per be­veik vie­nuo­li­ka me­tų, ma­nau, nor­ma­lu, jog yra te­kę su­si­dur­ti su...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Mi­ros­la­vo sky­riaus ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Aud­ro­nė Grans­kie­nė sep­ty­nio­li­ka me­tų va­do­vau­ja ir Ku­me­čių kai­mo...
Bibliotekoms plačiau atvėrus duris, Alytaus rajono gyventojų lauks nauja paslauga – nemokama teisinė pagalba, kurią nuotoliniu būdu teiks Vilniau universiteto (VU) Teisės klinikos savanoriai.
Bibliotekoms plačiau atvėrus duris, Alytaus rajono gyventojų lauks nauja paslauga – nemokama teisinė pagalba, kurią nuotoliniu būdu teiks Vilniau universiteto (VU) Teisės klinikos savanoriai.
Is­to­ri­nė­je Pu­nio­je gy­ve­na ir dir­ba daug šio kraš­to pat­rio­tų, is­to­ri­jos ži­no­vų. Lai­mu­tė Žū­si­nie­nė – vie­na iš jų. Bu­vu­si il­ga­me­tė pe­da­go­gė šiuo me­tu dir­ba Aly­taus...
Prieš savaitę visame mieste atsiradusių užrašų „TUS“ paslaptis įminta – šiandien jie pasipildė „ALY“ dalimi. Tokia išskirtine komunikacijos kampanija pristatomas „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė...
Ka­ran­ti­nas už­vė­rė taip pat ir me­no dir­bi­niais pre­kiau­jan­čių sa­lo­nų, ga­le­ri­jų du­ris. Aly­taus cen­tre be­veik tris de­šim­tis me­tų gy­vuo­jan­čiam tau­to­dai­lės sa­lo­nui „Dzy­vai“...
Su Kauno kolegijos studente Kot­ry­na Ka­šė­tai­te pa­si­ma­tė­me gim­ta­ja­me mies­te Aly­tu­je. Su­si­ti­ko­me pa­si­vaikš­čio­ti, ta­čiau ne­ti­kė­tai už­klu­pus lie­tui pa­si­slė­pė­me po Aly­taus...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.