Šiuos žodžius būdamas gimnazistu ištarė Antanas Juozapavičius, vėliau tapęs Lietuvos kariuomenės karininku, Pirmojo pėstininkų pulko vadu ir pirmuoju karininku, žuvusiu nepriklausomybės kovose. Tai...
Re­tas at­ve­jis – švie­ti­mo įstai­ga yra re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus. Bet bū­tent taip nu­ti­ko Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­ri še­šis mė­ne­sius šiais moks­lo me­tais...
Kol Dzūkijos sostinė ruošiasi 2022 metais tapti Lietuvos kultūros sostine, vyksta registracija į Alytaus kultūros vadybos akademiją (AKVA), kur bus mokoma kultūros vadybos subtilybių, miuziklo...
Mu­zi­ki­nis pro­jek­tas „X fak­to­rius“ yra mėgs­ta­mas aly­tiš­kių – ne vie­nas jų jau iš­ban­dė sa­vo jė­gas ir tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­ro­dy­ti de­šim­čių tūks­tan­čių lie­tu­vių...
Trys aly­tiš­kės, kul­tū­ros ide­a­lais ti­kin­čios re­a­lis­tės, skel­bia: va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je star­tuo­ja iš­skir­ti­nis uni­ka­lus pro­jek­tas – Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį aly­tiš­kiai už­gniau­žę kva­pą ste­bė­jo Ope­ros ir ba­le­to te­at­re vy­ku­sius „Žmo­nės 2019“ ap­do­va­no­ji­mus, ku­riuo­se pre­ten­den­tai į vie­ną iš aš­tuo­nių...
Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jų pa­sie­kė ma­lo­ni ir ver­tin­ga do­va­na iš to­li­mos Ka­na­dos – tai in­ži­nie­riaus ar­chi­tek­to Vy­tau­to Tre­čio­ko (1912–2002) ta­py­bos...
Žiū­ro­vai tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su dar vie­na pa­šė­lu­sia, ener­gin­ga bei au­to­iro­ni­jos ku­pi­na ma­ma – ak­to­re Li­na Ras­to­kai­te. Mo­ti­nys­tės ku­rio­zus šmaikš­čiai...
Ar­tė­ja Aly­taus se­no­sios gim­na­zi­jos šimt­me­tis. Pir­mą­ją vi­du­ri­ni­ą­ją 4 kla­sių mo­kyk­lą ban­dy­ta įsteig­ti dar 1918 me­tais. Sa­vo at­si­mi­ni­muo­se Ka­zys Kli­ma­vi­čius to me­to...
Jau tryliktus metus alytiškiai tradiciškai palydėjo su Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoniniu orkestru „Svajonė“, kuris į 2019-uosius žengė su naujais iššūkiais. Jaunuosius muzikantus ir jų...
„Ne­rink­si­me gra­žiau­sios, nes vi­sų mies­tų ka­lė­di­nės eg­lės ža­vios!“ – to­kių ko­men­ta­rų ga­li­ma per­skai­ty­ti po vie­no in­ter­ne­ti­nio por­ta­lo pa­skelb­to­mis „eg­lių ko­vo­mis“,...
Asociacija „Olita-Orany“ virtualioje erdvėje kviečia susipažinti su naujausiu darbu – vaizdo medžiaga, kurioje yra atkurti du Alytaus istorijai labai svarbūs objektai. Tai – Antrojo pasaulinio karo...
Gy­vas trum­po­sios pro­zos žo­dis iš jų au­to­rių lū­pų tie­siai į aly­tiš­kių au­sis – toks fe­no­me­na­lus kul­tū­ros reiš­ki­nys jau 16 me­tų ap­lan­ko Aly­tų. „Im­bie­ro va­ka­rų“ idė­jos...
Bai­gė­si sep­tin­ta­sis pro­fe­sio­na­lių te­at­rų fes­ti­va­lis COM•ME­DIA, ku­rio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je bu­vo pa­ro­dy­ta net 14 spek­tak­lių. Už­da­ry­mo me­tu iš­da­ly­tos 7...
Me­di­ko Val­do Mar­cin­ke­vi­čiaus aist­ra – nuo­trau­kų, žen­kliu­kų ir įvai­rių do­ku­men­tų me­di­ci­nos te­ma ko­lek­cio­na­vi­mas. Anot vy­ro, nors po­mė­gis su­ėda be­veik vi­są lais­va­lai­kį,...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.