„Ru­ža­vos“ erd­vi­nės ins­ta­lia­ci­jos Ro­tu­šės aikš­tė­je, pa­čių or­ga­ni­za­to­rių – kū­ry­bin­go Aly­taus mies­to te­at­ro ko­lek­ty­vo – pa­va­din­tos „Ma­no AR­Ti­mi žy­din­tys na­mai“, o...
Šią sa­vai­tę Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je įteik­ti di­plo­mai dar vie­nai ab­sol­ven­tų kar­tai. Ne vi­si jie sa­vo to­les­nį ke­lią su­si­es su mu­zi­ka, ta­čiau pra­ei­ty­je lie­kan­tys me­tai...
Ar jau spė­jo­te nu­fo­tog­ra­fuo­ti šią sa­vai­tę ant Aly­taus pa­sta­tų sie­nų at­si­ra­du­sius pie­ši­nius, nu­siųs­ti nuo­trau­kas sa­vo drau­gams, ar­ti­mie­siems, pa­si­da­ly­ti feis­bu­ke?...
Kino teatrai pamažu atveria savo duris žiūrovams. Tarp jų ir kino teatras „Dainava“. Čia jau vyksta pirmieji kino seansai premjerų, dėl karantino nespėtų parodyti filmų, pamatysime ir senesnius,...
Iki bir­že­lio 1 die­nos bu­vo ga­li­ma siū­ly­ti kan­di­da­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jai gau­ti. Kas­met ga­li bū­ti ski­ria­mos trys pre­mi­jos, jos tei­kia­mos per...
Aly­tiš­kiai tu­rė­jo ne vie­ną pro­gą su­si­pa­žin­ti su ser­ti­fi­kuo­tos ama­tų meist­rės, mer­ki­niš­kės Lai­mos Ge­gu­žy­tės-Sa­viš­če­vie­nės me­ni­niais dar­bais, ne vie­no­je Aly­taus...
Bir­že­lio 13 die­ną, šeš­ta­die­nį, Aly­tus šie­met švęs mies­to gim­ta­die­nį, ko­kio ne­bū­ta – li­kus pus­tre­čios sa­vai­tės pa­aiš­kė­jo, kad ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mai vis dėl­to leis...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė už 4,85 tūkst. eu­rų kurs rep­re­zen­ta­ci­nį vaiz­do kli­pą, ku­riuo tu­rės bū­ti pa­brė­žia­mi pri­va­lu­mai gy­ven­ti, dirb­ti ir in­ves­tuo­ti Dzū­ki­jos...
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena šiais metais gegužės 17 dieną dėl karantino sąlygų buvo minima kiekvienam asmeniškai prisiminus Lietuvos istorijos vingius, pagerbus...
Po ke­lių mė­ne­sių per­trau­kos Alo­vės kraš­to žmo­nes į ne­įpras­tą pa­ro­dą kvie­čia šio baž­nyt­kai­mio kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai. Pa­ro­da ne­įpras­ta, eks­po­na­tai bus iš­dės­ty­ti ne...
Aly­tus tran­sliuo­ja ži­nią, kad jis yra at­vi­ras gat­vės me­nui mies­tas, ne­bi­jan­tis į sa­vo pil­ku­mą įsi­leis­ti spal­vų. Kiek ga­li­ma spręs­ti iš gy­vų re­ak­ci­jų ir so­cia­li­nė­je...
Sušvelninus karantino sąlygas, Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje nuo gegužės 18 dienos bus teikiama dar daugiau paslaugų. Be knygų skolinimo į namus, dar bus galima naudotis kompiuteriais,...
Šie me­tai – Tau­to­dai­lės me­tai. Vi­suo­ti­nis ka­ran­ti­nas stip­ro­kai pa­ko­re­ga­vo me­džio skulp­to­rių pla­nus, at­si­sa­ky­ta ke­lių pa­ro­dų. Su­švel­ni­nus ka­ran­ti­no sa­ly­gas...
Žmogus, per kurį ateiname į šį pasaulį – Mama. Per ją kartu su gyvenimu gauname ir kūrybinę jėgą, kuri teka per tūkstančius mūsų giminės kartų... Prisimindami vaikystę, dažnai prisimename darželyje...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.