Me­di­ko Val­do Mar­cin­ke­vi­čiaus aist­ra – nuo­trau­kų, žen­kliu­kų ir įvai­rių do­ku­men­tų me­di­ci­nos te­ma ko­lek­cio­na­vi­mas. Anot vy­ro, nors po­mė­gis su­ėda be­veik vi­są lais­va­lai­kį,...
Naujausias Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Durys“ lapkričio 13 dieną atvyks į Alytaus miesto teatrą.  Alytiškiai bus pirmieji pamatę spektaklį po gastrolių Norvegijos, iš kurios kilęs...
Šie­met Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­čia sa­vo 20-ąjį gim­ta­die­nį.
An­trą kar­tą Aly­tu­je An­drius Ta­pi­nas fil­ma­vo lai­dą „Lai­ky­ki­tės ten su An­driu­mi Ta­pi­nu“, ku­ri šie­met pa­kvie­tė aly­tiš­kius į at­nau­jin­tą di­dži­ą­ją Aly­taus kul­tū­ros ir...
„Kiek­vie­nam žmo­gui svar­bu bū­ti tarp žmo­nių, tu­rė­ti, su kuo ga­lė­tų ap­tar­ti kad ir pa­pras­tus kas­die­nius dar­bus, pa­si­da­ly­ti nau­jie­no­mis, mo­ky­tis vie­niems iš ki­tų kur­ti...
Pla­čiai ži­no­mas vai­kų po­etas An­zel­mas Ma­tu­tis (1923–1985) bu­vo ir ta­len­tin­gas mo­ky­to­jas. Nors pats ra­šy­to­jas veng­da­vo kal­bė­ti apie sa­vo pro­fe­si­ją, šį­kart, pa­si­rem­da­ma...
2022 metais tapsiantis Lietuvos kultūros sostine, Alytus pakvietė kolegas – kitų miestų, jau turėjusių šį titulą ar jį gavusių šiuo metu, atstovus pasidalyti atradimais, praradimais ir kitomis...
„Tos baltos snaigės – smulkmenos žiemos, Kuri mums greitai nusibos...“
Cik­ras aly­tiš­kis, Aly­taus dai­lės mo­kyk­los ab­sol­ven­tas, o da­bar jau 11 me­tų dir­ban­tis jo­je mo­ky­to­ju Man­tas Ka­za­ke­vi­čius yra iš tų žmo­nių, ku­rie ne­pra­min­tą ta­ke­lį ras ir...
Vie­niems in­ter­ne­ti­nė pre­ky­ba iki šiol ke­lia bai­mę dėl sau­gu­mo, o ki­ti elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se nar­do kaip žu­vys van­de­ny­je. Ir nors psi­cho­te­ra­peu­tai kal­ba apie...
Kartais dėl neaiškios priežasties imi ir prisimeni, rodos, visai nereikšmingus pokalbius, keistokus daiktus ir įvykius. Matyt, taip reikia, kad smegenys pasitikrintų savo galimybes.
 Prie Alytaus kraštotyros muziejaus šurmuliuoja Dzūkiškas jomarkas. Zitos Stankevičienės nuotr.  
„Pir­mas ir pa­grin­di­nis ma­no su­grį­ži­mo į Lie­tu­vą tiks­las – ap­lan­ky­ti tė­ve­lius, se­su­tes su šei­mo­mis, pas­kui – me­ni­niai pro­jek­tai“, – apie sa­vo ap­si­lan­ky­mą Lie­tu­vo­je šią...
Buvo pavakarys. Gražus, koks tik gali būti tarp Dzūkijos kalvų vidurvasary, kai šiluma įsigeria į žemę ir vandenis. Gražus dar ir todėl, kad svarbiausi darbai buvo nudirbti, o rūpesčiai nekvaršino...
Rugpjūčio 16 dieną Gerdos ir Vidmanto Veselgų sodyboje (Pupasodžio k., Alytaus r.) įvyko tikro garso muzikos festivalis „Pupasodis gyvai 2018“. Tai jau devintas koncertas.
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.