„Tarp­tau­ti­nių žo­džių žo­dy­ne“ žo­dis „ju­ve­ly­ras“ (ol. ju­ve­lier) reiš­kia „meist­ras ar­ba dai­li­nin­kas, ga­mi­nan­tis smul­kius dir­bi­nius iš tau­rių­jų me­ta­lų ir bran­gak­me­nių“....
Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ry­tis Bal­tru­šai­tis jau pa­do­va­no­jo apie 300 as­me­ni­nės bib­lio­te­kos kny­gų, apie ku­rias skel­bė feis­bu­ko pro­fi­ly­je. Šiuo me­tu jo pa­sky­ro­je...
Aly­taus mies­to kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si, ad­re­suo­tą Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams, Kul­tū­ros sky­riui bei...
Šis mėnuo ypatingas sukaktimi – Lietuva išdidžiai mini 30-ąsias Sausio įvykių metines. Jau trisdešimt metų skaičiuojame nuo laisvę galutinai lėmusios Sausio 13-osios. Iš vienos pusės – tai didžiulis...
Zita Stankevičienė – viena alytiškių fotografų, kurie įamžino dramatiškus sausio įvykius Vilniuje ir Alytuje, jos archy­vuose saugomas pluoštas to laikmečio fotografijų, jau ekspo­nuotų parodose ir...
Ačiū in­for­ma­ci­nėms tech­no­lo­gi­joms – tur­būt dar nie­ka­da ne­bu­vo taip pa­pras­ta vie­šin­ti sa­vo kū­ry­bą, ypač nuo­trau­kas, ta­čiau me­da­lis tu­ri ir ant­rą­ją pu­sę. Ly­giai taip pat...
Šį ant­ra­die­nį Sei­mas iš es­mės val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos bal­sais pri­ėmė spren­di­mą grą­žin­ti pra­ei­tos ka­den­ci­jos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos dar­bo vai­sių – Kul­tū­ros po­li­ti­kos...
Niū­rių ži­nių apie pan­de­mi­ją srau­te me­tų pa­bai­gą Aly­tu­je pa­gy­vi­no Pi­jus Še­ma­tuls­kis ir jo spal­vi­na­mos mū­sų mies­to pa­sta­tų sie­nos, o jų tiek, kad da­bar ma­žiau ju­dan­tys...
Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninis orkestras „Svajonė“ gruodžio 30 d. 18 val.
Kino teatrams sustabdžius veiklą, „Nepatogus kinas“ kviečia padėti jiems, kai tik tai bus įmanoma, vėl atverti duris. Įsigijus bilietą į virtualų filmo „Slaptasis agentas“ seansą, papildomą eurą...
Lietuvos rusų dramos teatras plačiai atvėrė savo duris baltarusių kūrėjams – čia jau nufilmuotas jų patirčių ir liudijimų kupinas spektaklis „Kvėpuojame drauge/ Дыхаем разам / Дышим вместе“....
Ne­pa­pras­ti 2020-ie­ji. Tur­būt taip ga­li­me įvar­dy­ti be­si­bai­gian­čius me­tus. Va­žia­vo­me dviem ka­rie­to­mis... Kaž­ko­dėl bū­tent ka­rie­tas pri­mi­nė skai­čiai 20 ir 20. „2“ kaip žir­gas,...
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris šiuo me­tu yra kū­ry­bi­nė­je fi­ni­šo tie­sio­jo­je, kai pa­ro­je pri­trūks­ta vie­nos ki­tos va­lan­dos, – bai­gia­mas mon­tuo­ti do­ku­men­ti­nis fil­mas...
„Dau­ge­liui ama­ti­nin­kų ir meist­rų, ypač vy­res­nio am­žiaus, šis lai­ko­tar­pis la­bai sun­kus – įpras­tai jų pa­grin­di­niai ga­mi­nių pir­kė­jai yra mu­gių da­ly­viai, o to­kių ren­gi­nių dėl...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.