Kul­tū­ros pa­slau­gos at­nau­ji­na­mos at­sar­giai, ka­ran­ti­no ne­pa­to­gu­mus aly­tiš­kiams bib­lio­te­ki­nin­kams at­per­ka jų dar­bo rei­ka­lin­gu­mo po­jū­tis

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2020 Balandis 30
Alytaus biblioteka
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Skaidrė Polozovienė sako, kad žmonės tikrai pasiilgo bibliotekų. Zitos Stankevičienės nuotr.
Ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mai šiek tiek švel­nė­ja, aly­tiš­kiai jau ga­li įver­tin­ti, ko­kių kul­tū­ros pa­slau­gų per šiuos pus­an­tro mė­ne­sio jie pa­si­ge­do la­biau­siai. Pa­na­šu, kad bib­lio­te­kų už­da­ry­mas ka­ran­ti­ną ap­kar­ti­no dau­ge­liui, tai­gi nuo pir­ma­die­nio mies­tie­čiai sku­ba nau­jų kny­gų į bib­lio­te­ką.

Aly­taus Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­ko­je ir jos fi­lia­luo­se bib­lio­te­ki­nin­kai jau iš­duo­da kny­gas, ta­čiau rei­kia jas iš anks­to už­si­sa­ky­ti in­ter­ne­tu ar­ba te­le­fo­nu. Jau per pir­mą dar­bo die­ną bib­lio­te­ko­je ap­si­lan­kė per šim­tą lan­ky­to­jų. Ap­sau­gos prie­mo­nių juos ap­tar­nau­jant tai­ko­ma ne­ma­žai, bet dar­bas vyks­ta sklan­džiai.

Tie­sa, kaip pa­ste­bi pa­čios Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos, dar­bo dėl ka­ran­ti­no są­ly­gų pa­leng­vi­ni­mo at­si­ra­do dau­giau. Jau ne­kal­bant apie tai, kad ves­ti­biu­ly­je pa­sta­ty­ta grą­ži­na­mų kny­gų dė­žė nuo­lat pri­si­pil­do, kad kny­gas rei­kia per­ga­ben­ti ten, kur jos bus ka­ran­ti­nuo­ja­mos, dar ruo­šia­mi ir iš­duo­da­mi į po­lie­ti­le­no mai­še­lius su­pa­kuo­ti lauk­ne­šė­liai tiems, ku­rie no­ri­mus lei­di­nius už­si­sa­kė te­le­fo­nu.

„Vis dėl­to ge­rai su­pran­ta­me, kad dau­ge­lis mū­sų skai­ty­to­jų gal­būt ne­si­nau­do­ja elek­tro­ni­niu kny­gų ka­ta­lo­gu, o skai­ty­ti no­ri. To­kių žmo­nių pa­si­klau­sia­me, ko­kio žan­ro li­te­ra­tū­rą skai­to, ir pa­ren­ka­me sa­vo nuo­žiū­ra“, – sa­ko Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Skaid­rė Po­lo­zo­vie­nė.

Kaip vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip ir Aly­tu­je, vie­šo­sios bib­lio­te­kos dėl var­to­to­jų sau­gu­mo lai­ky­sis pa­slau­gų at­vė­ri­mo eta­piš­ku­mo, t. y. pa­laips­niui di­dins pa­slau­gų kie­kį, kol bus sau­gu grįž­ti prie įpras­to bib­lio­te­kų dar­bo rit­mo. Šiuo me­tu eta­pas toks, kad įstai­gos lau­ko du­rys jau yra at­ra­kin­tos, bet įei­ti lan­ky­to­jai ne­ga­li, o su­tar­tus lei­di­nius pa­si­i­ma ves­ti­biu­ly­je.

Dar­buo­to­jos pa­ste­bi, kad skai­ty­to­jai į nau­ją tvar­ką re­a­guo­ja įvai­riai. „Net ne­įsi­vaiz­da­vo­me, ko­kios esa­me rei­ka­lin­gos!“ – sa­ko S.Po­lo­zo­vie­nė.

Ta­čiau lan­ky­to­jai ne tik džiau­gia­si ga­li­my­be vėl už­suk­ti į bib­lio­te­ką. Sun­kiau tiems, ku­rie mėgs­ta pra­leis­ti bib­lio­te­ko­je lai­ką, pa­var­ty­ti įvai­rius lei­di­nius, pa­si­dai­ry­ti po kny­gų nau­jie­nų len­ty­ną. Jiems to­kios ga­li­my­bės dar teks pa­lauk­ti.

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mus, kol kas ne­bus ga­li­ma nau­do­tis skai­tyk­lo­mis, Iš­ma­ni­ą­ja jau­ni­mo erd­ve, kom­piu­te­rių kla­sė­mis, spaus­di­ni­mo ir įri­ši­mo pa­slau­go­mis. Šios pa­slau­gos pa­ma­žu vėl bus pra­dė­tos teik­ti, at­si­žvel­giant į epi­de­mio­lo­gi­nę si­tu­a­ci­ją.

Dar po sa­vai­tės bent iš da­lies pa­slau­gas ža­da at­nau­jin­ti ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka – ji du­ris pra­vers nuo ge­gu­žės 5 die­nos, ta­čiau į vi­dų lan­ky­to­jų taip pat ne­kvies.

Lei­di­niai bus iš­duo­da­mi be­kon­tak­čiu bū­du, į bib­lio­te­ką skai­ty­to­jai įlei­džia­mi ne­bus, o kny­gas tu­rės iš anks­to už­si­sa­ky­ti iš elek­tro­ni­nio ka­ta­lo­go ar elek­tro­ni­niu paštu abo­nemen­tas@aly­tus.rvb.lt Ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka už­sa­ky­tus lei­di­nius iš­duos tik iš anks­to su klien­tu su­tar­tu lai­ku, jis bus ap­tar­tas te­le­fo­nu.

Šią sa­vai­tę du­ris at­vė­rė ir Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, ba­lan­džio 28–30 die­no­mis nuo 9 iki 17 va­lan­dos jau ga­li­ma lan­ky­tis ir An­zel­mo Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je. Po Mo­ti­nos die­nos, t. y. nuo ge­gu­žės 4-osios, lan­ky­to­jai lau­kia­mi vi­suo­se mu­zie­jaus pa­da­li­niuo­se.

Kiek­vie­nam mu­zie­jaus lan­ky­to­jui bus už­tik­rin­tas ne ma­žes­nis kaip 10 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tas, su­da­ry­tos ga­li­my­bės tin­ka­mai ran­kų dez­in­fek­ci­jai. Lan­ky­to­jai kvie­čia­mi at­vyk­ti su ap­sau­gi­nė­mis kau­kė­mis ar­ba ki­to­mis prie­mo­nė­mis, re­ko­men­duo­ja­ma mū­vė­ti pirš­ti­nes. Lan­ky­to­jai pri­ima­mi ne di­des­nė­mis nei 2 as­me­nų gru­pė­mis, iš­sky­rus ar­ti­muo­sius, gi­mi­nai­čius, įtė­vius, įvai­kius, glo­bė­jus ir rū­pin­to­jus

Nors apie kon­kre­čią ma­si­nių ren­gi­nių at­nau­ji­ni­mo da­tą Lie­tu­vo­je dar ne­kal­ba­ma, pa­vyz­džiui, kai­my­nai es­tai tai nu­ma­to da­ry­ti tik nuo rug­sė­jo 1 die­nos. Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se pa­skelb­ta, kad at­šau­kia­ma ir Aly­taus mies­to šven­tė.

Ge­ra ži­nia ta, kad ren­gi­niai ne­vyks, bet tam tik­ros kul­tū­ri­nės tra­di­ci­jos iš­liks.

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­tvir­ti­no me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ir šie­met bus tei­ki­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jos. Jau ne­tru­kus tu­rė­tų pra­si­dė­ti kan­di­da­tų joms gau­ti siū­ly­mai. Bus tei­kia­mas ir Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das, dėl ša­ly­je įves­to ka­ran­ti­no sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė iki ge­gu­žės 15 die­nos pra­tęs­ti kan­di­da­tū­rų siū­ly­mo lai­ką.

Jau aiš­ku, kad šią va­sa­rą Aly­tu­je ne­vyks ir ki­ti tra­di­ci­niai kul­tū­ros ren­gi­niai. Į 2021 me­tų va­sa­rą per­kel­ta Dzū­kų šven­tė, tarp­tau­ti­nis Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lis, ku­rio me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­cer­tai ne tik Kul­tū­ros cen­tre, bet ir Aly­taus ra­jo­no ar mies­to baž­ny­čio­se. Tra­di­ciš­kai fes­ti­va­lį ati­da­ry­da­vo ir aly­tiš­kiams tik­rą mu­zi­kos šven­tę do­va­no­da­vo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras. Dėl pan­de­mi­jos jau bu­vo per­kel­tas tarp­tau­ti­nis cir­ko fes­ti­va­lis, tu­rė­jęs įvyk­ti ko­vo pa­bai­go­je. Jei tik si­tu­a­ci­ja leis, Aly­taus kul­tū­ros cen­tre cir­ko fes­ti­va­lis vyks gruo­džio 5–6 die­no­mis.

Ypač skau­džiai ka­ran­ti­nas at­si­lie­pė Aly­taus mies­to te­at­rui ir jo žiū­ro­vams – vos tri­jų die­nų pri­trū­ko iki spek­tak­lio „Mak­be­tas“ (pa­gal Wil­lia­mo Sha­kes­pe­a­re‘o pje­sę, re­ži­sie­rius ir adap­ta­ci­jos au­to­rius Pa­a­ta Tsi­ko­lia) prem­je­ros. Ši prem­je­ra, kaip ir ki­ti spek­tak­liai, yra per­kel­ta nau­jam se­zo­nui – jis Aly­taus te­at­re bus ju­bi­lie­ji­nis 30-asis. Šiuo me­tu tru­pė re­pe­tuo­ja nuo­to­li­niu bū­du, o tai ir­gi nau­ja pa­tir­tis ak­to­rių ir re­ži­sie­rių gy­ve­ni­me.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.