Ko­vi­das pa­lie­tė dar dau­giau Aly­taus iki­mo­kyk­li­nu­kų (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
COVID-19
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais rug­sė­jo 21-osios duo­me­ni­mis, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se maž­daug per sa­vai­tę dėl ko­ro­na­vi­ru­so pa­vo­jaus be­veik pa­dvi­gu­bė­jo per nuo­to­lį ug­do­mų vai­kų. To­kiu bū­du ug­do­mų mo­ki­nių skai­čius mokyklose su­ma­žė­jo. Rug­sė­jo 21-ąją aly­tiš­kiams nu­sta­ty­ti nau­ji CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai pa­sie­kė ge­gu­žės mė­ne­sio ly­gį.

Iš­lie­ka pa­lies­tos vi­sos mo­kyk­los

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je iš Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se esan­čių 148 iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ko­vi­das bu­vo pa­lie­tęs 22. O jo­se per nuo­to­lį bu­vo ug­do­mi 47 vai­kai.

Rug­sė­jo 21-osios duo­me­ni­mis, ši in­fek­ci­ja jau įsi­su­ko į 23 gru­pes, į nuo­to­lį iš­siųs­ta 80 iki­mo­kyk­li­nu­kų. Tad maž­daug per sa­vai­tę to­kiu bū­du ug­do­mų iki­mo­kyk­li­nu­kų be­veik pa­dvi­gu­bė­jo. Ta­čiau ne­be­li­ko vien nuo­to­li­niu bū­du ug­do­mų vi­sų gru­pių, da­bar jo­se ug­dy­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas ir per kon­tak­tą, ir per nuo­to­lį.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, to­liau iš­lie­ka ko­vi­do pa­lies­tos vi­sos mo­kyk­los, to­liau pras­čiau­sia pa­dė­tis – Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je, kur kon­tak­ti­niu bū­du ug­do­ma tik vie­na kla­sė.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je iš ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se vei­kian­čių 300 kla­sių 98-ių kla­sių 707 mo­ki­niai bu­vo mo­ko­mi nuo­to­li­niu bū­du, iš pas­ta­ro­jo skai­čiaus kla­sių vi­siš­kai į nuo­to­lį iš­siųs­ta 19. Rug­sė­jo 21-osios duo­me­ni­mis, vi­siš­kai į nuo­to­lį iš­siųs­ta 15 kla­sių, o ko­ro­na­vi­ru­sas iš vi­so pa­lie­tęs 61 kla­sę, per nuo­to­lį mo­ko­mi 577 mo­ki­niai.

Tad, V.Va­lū­no, pa­ste­bė­ji­mu, mo­kyk­lo­se pa­dė­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so lyg ir ge­rė­ja.

Mies­to švie­ti­mo įstai­go­se šiuo me­tu CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga de­šimt pe­da­go­gų ir vie­nos mo­kyk­los va­do­vas. Per vi­są pan­de­mi­jos lai­ko­tar­pį ko­ro­na­vi­ru­su jau per­sir­go 12-os iš 33-ių mies­to švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai.

 

Ser­ga 307 aly­tiš­kiai ir 81 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas

Pa­gal ser­ga­mu­mą CO­VID-19 in­fek­ci­ja rug­sė­jo 22-ją vi­sa Lie­tu­va kitų valstybių atžvilgiu bu­vo pras­čiau­sio­je juo­do­jo­je zo­no­je, o tai liu­di­ja, kad vi­ru­sas jau spar­čiai pa­pli­tęs vi­so­je šalyje.

Rug­sė­jo 22-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per ke­tu­rio­li­ka pas­ta­rų­jų die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų ša­ly­je vi­du­ti­niš­kai fik­suo­ti 522 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, Aly­tu­je – 719, Aly­taus ra­jo­ne – 363.

Rug­sė­jo 21-ąją tir­tiems aly­tiš­kiams nau­jai in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ta 48-iems, o jų PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ta 405 ir 170 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, rug­sė­jo 21-ąją Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jams nu­sta­ty­ti nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai pa­sie­kė ge­gu­žės mė­ne­sio ly­gį.

Tą pa­čią rug­sė­jo die­ną Aly­taus ra­jo­ne fik­suo­ta 15 nau­jų CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų, o PGR tir­ti 76, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais 54 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Rug­sė­jo 22-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, šia in­fek­ci­ja ser­ga 307 aly­tiš­kiai ir 81 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Tos pa­čios rug­sė­jo die­nos ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­tos 32, dar 4 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.