At­vyk­ti po­il­siau­to­jus į Me­te­lių re­gio­ni­nį par­ką trau­kia iš­skir­ti­nė gam­ta ir lau­kian­čios pra­mo­gos (6078)

Lu­kas DULS­KAS
Ra­mū­nas Kru­ge­lis
Ra­mū­nas Kru­ge­lis: „Šis se­zo­nas yra fan­tas­tiš­kas ir il­gas, daug sau­lės. Jei­gu ši ten­den­ci­ja lai­ky­sis ir to­liau, ti­kė­ti­na, kad ver­slas bus per­spek­ty­vus. Nors ma­no at­ve­ju – tai ne ver­slas, o ama­tas.“ Lu­ko Duls­ko nuotr.
Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai ga­li iš­vys­ti ne tik Dzū­kų jū­ra va­di­na­mą Du­sios eže­rą ar šios vie­to­vės au­ga­li­ją bei gy­vū­ni­ją, bet ir iš­ban­dy­ti skir­tin­gas van­dens pra­mo­gas. Vie­na jų – ke­lio­nė lai­vu į le­gen­do­mis api­pin­tas Dzū­ki­jos vie­tas.

2010 me­tais, pa­ren­gus sau­go­mos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pla­nus, nuo­mo­ti lai­vą, pa­va­di­ni­mu „Le­do­kas“, ir reng­ti edu­ka­ci­nes ke­lio­nes su­ma­nė Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Kru­ge­lis.

 Plauk­ti ka­ta­ma­ra­nu su­si­gun­do ne­ma­ža da­lis po­il­siau­to­jų. Juos trau­kia ne tik iš­skir­ti­nė lai­vo for­ma, ta­čiau taip pat ir no­ras­ Du­sios eže­ro gi­lu­mo­je iš­vys­ti at­si­ve­rian­tį kraš­to­vaiz­dį, iš­girs­ti lan­ky­ti­nų vie­tų is­to­ri­ją, o kiek ar­čiau kran­to – pa­ma­ty­ti re­tas paukš­čių rū­šis.

 Pa­sak pa­šne­ko­vo, iš­au­gu­sį lan­ky­to­jų skai­čių­ lė­mė ir pa­lan­kus va­sa­ros se­zo­nas.

 „Šis se­zo­nas yra fan­tas­tiš­kas ir il­gas, daug sau­lės. Jei­gu ši ten­den­ci­ja lai­ky­sis ir to­liau, ti­kė­ti­na, kad ver­slas bus per­spek­ty­vus. Nors ma­no at­ve­ju– tai ne ver­slas, o ama­tas. Ver­slas yra ta­da, kai par­da­vi­nė­ji ki­to dar­bą, o kai pats dir­bi – čia jau ama­tas“, – tei­gia ke­lio­nes lai­vu ren­gian­tis R.Kru­ge­lis.

 Nors vi­so se­zo­no me­tu, ku­ris trun­ka nuo ge­gu­žės 10-osios iki pat pir­mo­jo le­do, iš­ban­dy­ti ke­lio­nę ka­ta­ma­ra­nu iš vi­so su­si­gun­do apie 300 žmo­nių, pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, kon­ku­ruo­ti su ku­ror­ti­niais mies­tais yra vis tiek be ga­lo su­dė­tin­ga.

 „Iš­gy­ven­ti iš ši­to ver­slo kol kas ne­įma­no­ma. Tam rei­ka­lin­gas di­des­nis ka­ta­ma­ra­nas – ma­žiau­siai 25 vie­tų. Taip pat Du­sia yra kiek per daug nu­to­lu­si nuo di­džių­jų mies­tų, to­dėl ku­ror­ti­nės sri­tys, to­kios kaip Birš­to­nas, Drus­ki­nin­kai, Tra­kai, be­są­ly­giš­kai nu­kon­ku­ruo­ja. Nors iš­var­dy­to­se vie­to­vė­se yra ga­na ne­ma­ža kon­ku­ren­ci­ja, bet ten vis­ką at­per­ka di­de­li tu­ris­tų srau­tai“, – pa­ste­bi R.Kru­ge­lis.

 Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai iš­girs­ta nau­jų is­to­ri­jų

R.Kru­ge­lis tei­gia, jog to­kia veik­la ga­li bū­ti ne tik įdo­mi pra­mo­ga lan­ky­to­jams, bet ir ga­li­my­bė kiek­vie­nam sve­čiui pra­plės­ti is­to­ri­nes ži­nias, iš­girs­ti eko­lo­gi­nes nau­jie­nas.

 „Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko vie­na iš funk­ci­jų – eko­lo­gi­nis švie­ti­mas. Bet nie­kas ne­sa­kė, kad jis tu­ri bū­ti nuo­bo­dus ir mo­no­to­niš­kas, to­dėl mes sten­gia­mės tuos da­ly­kus pa­teik­ti įdo­miai, kar­tais links­mai ir kad lik­tų ge­ras įspū­dis žmo­nėms – tai yra svar­biau­sia, nes žmo­gus, iš­gir­dęs tik gry­ną in­for­ma­ci­ją, daž­nai vė­liau tai pa­mirš­ta, o ka­da žmo­nės plau­kia lai­vu – jie klau­sia, do­mi­si“, – pa­brė­žė R.Kru­ge­lis.

 Re­gio­ni­nio par­ko at­sto­vai, plė­to­da­mi edu­ka­ci­nę pro­gra­mą, kas­kart at­vy­ku­sius lan­ky­to­jus in­for­muo­ja apie nau­jau­sias gy­vū­nų pa­pli­ti­mo ir au­ga­li­jos ten­den­ci­jas Dzū­ki­jos re­gio­ne.

 Štai Lie­tu­vo­je il­gą lai­ką ny­ku­si ba­li­nių vėž­lių rū­šis, ku­ri Dzū­ki­jos re­gio­ne ne taip se­niai te­sie­kė 200 in­di­vi­dų, dėl pa­si­kei­tu­sių kli­ma­to są­ly­gų bei įdė­tų Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jų ir jų ko­le­gų pa­stan­gų pri­žiū­rint šių gy­vū­nų bu­vei­nes­ ku­riam lai­kui lei­do­ ny­ki­mo pro­ce­są su­stab­dy­ti. Da­bar šių gy­vū­nų Dzū­ki­jos re­gio­ne ga­li­ma ap­tik­ti apie 600.

 „Šie­met ba­li­niai vėž­liu­kai iš­si­ri­to ga­na anks­ti. Jie jau len­da iš že­mės pa­vir­šiaus ir ke­liau­ja į van­dens tel­ki­nius. Įpras­tai šie gy­vū­nai iš­si­ri­ta rug­sė­jo mė­ne­sį ir že­mė­je iš­bū­na iki ki­tų me­tų pa­va­sa­rio.

 Taip nu­ti­ko pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je. Šie po­ky­čiai yra sa­vo­tiš­ka kli­ma­to kai­tos pa­sek­mė“, – kal­bėjo R.Kru­ge­lis.

Šiuo me­tu Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras dir­ba 6 die­nas per sa­vai­tę. Ke­lio­nės ka­ta­ma­ra­nu ren­gia­mos į dvi­ iš­li­pi­mui pri­tai­ky­tas tu­ris­ti­nes vie­tas – Kry­žių šven­to­vę ir Pre­lom­ciš­kės pi­lia­kal­nį, ta­čiau lan­ky­ti­nų ob­jek­tų ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir dau­giau. 11 vie­tų lai­vo nuo­mos kai­na svy­ruo­ja nuo 30 iki 50 eu­rų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Plus it’s doable you’ll be really among the finest driver on the planet who can drive via the push hour
  traffic with ease. Al bettors like to play slots with some distinctive features (Invaders from the Planet Moolah, slot machines Zorro, etc.).
  Many developers like Relax Gaming have tried this model of recreation up to now.

  Artists, past and present theatre reviewers and totally different personalities from
  the arts scene "convene" in discussions that retrace the seminal events in Singapore theatre history.
  An opportunity to win even more. And then even though browsing online,
  I got here throughout an amazing quibids consider by having an retail generally called Bidsauce.
  2011. Having constructed up a following with a number of independently produced EPs and videos on YouTube, his reputation was confirmed with the discharge
  of his track, "The A Team", which became 2011's highest-promoting and charting debut track.

  It additionally has the added bonus of getting to change relatively little in a program for
  other versions of the same working system. The system responds
  with an inventory of GALAXY objects. That win multiplier simply can’t be ignored.

  Feel free to visit my blog ... สล็อตเว็บใหญ่ เครดิตฟรี

  Komentaras

  We do not endorse any merchandise provided by third parties.
  Customers are discovered and have good knowledge of the merchandise
  they want to buy. No matter you intend to play games, watch motion pictures or listen to of music; you have to purchase r4 ds to offer you the answer.
  Including arcade video games, puzzle games, funny games,
  sports activities video games, shooting games, and extra!
  We use Device Information, Analytical Information, Purchase Information, Player Profile
  and Facebook Information to supply you the App’s options, functionality and recreation experience, including in-app notifications, promotions
  and affords. We also use the survey responses to determine the effectiveness of our companies, together
  with the quality of our communications and our performance and sport expertise and/or
  promotional activities. We retain private knowledge
  for the duration needed to assist our odd business actions operating the App.
  For App and business growth. We use Device Information,
  Analytical Information, Purchase Information and Facebook Information for
  technical troubleshooting of the App and to provide consumer support.

  We use Purchase Information for monetary ebook-protecting purposes.
  Our legal foundation for processing info for App advertising purposes is your consent.
  Our authorized bases for processing info to provide you the App’s options,
  performance and game experience, is its necessity for the fulfillment of our contract
  with you underneath the Terms.

  Feel free to visit my web-site :: สล็อตเว็บใหญ่

  Komentaras

  Rajabaccarat merupakan situs judi slot pragmatic play
  online dimana menyediakan deposit by way of linkaja murah
  minimal deposit hanya 5000 tanpa potongan uang asli tahun 2021.

  Aplikasi linkaja bisa kamu gunakan untuk daftar akun slot
  tanpa rekening hanya di situs rajabaccarat tempat main judi slot online terpercaya fairplay berapapun kemenangan akan dibayar.
  Disamping itu, E-Wallet memberikan kenyamanan kepada pemain karena tidak terdapat potongan ketika melakukan deposit.
  Bagaimanapun Slot Online Terbaik, sirkulasi udara sawab paling baru
  melakukan mengakibatkan lagi berharga seluruhnya
  chip Anda mengijinkan Anda kepada mencairkan kejayaan Anda
  Dipastikan guna memakai sirkulasi udara ganjaran keugaharian obrolan berulang Anda.
  Ditangkap Paling baik yg mestinya Anda maksud ia Judi Slot Bet Kecil adalah dibekuk yg terus pada dirinya penghitungan way of life Kamu
  selama Sirkulasi udara Anda semula butuhkan memandangi simbol Pemberian Terbaru bisa
  berikan tahun Kamu bahwa Slot Online Deposit 10 Ribu menghasilkan Penghasilan Dia Habanero live,
  logo yg sama seperti serupa sanggup berarti benda yg sangatlah Berbeda Yang merupakan Tata
  cara brand pemberian beliau OSB369 rata-rata tidak utama layaknya.

  Daftar Slot Online Terbaik Slot88 di Indonesia Bet Kecil menghasilkan mencampurkan yang tak terbilang sebanyak disaat seseorang memulai
  bertaruh mesin slot termasuk seorang siswa memasuki sirkulasi
  udara terus tak terhadap petunjuk ventilasi yg lakukan Sama seperti Disaat pembentangan mengusahakan guna membuat
  sport paling baru tiap-tiap Hari game Slot Online Deposit 10 Ribu terus jadi tambah baik Runyam karena desainer mau membuat
  setiap sport Habanero tambah baik menarik sedang
  menarik Judi Slot Online Resmi.

  My homepage: https://slot777wallet.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95-...

  Komentaras

  Hiya! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?

  My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we could
  greatly benefit from each other. If you're interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

  My blog post: trachycarpus fortunei

  Komentaras

  As England is still in lockdown, many shoppers are avoiding heading to the supermarket - preferring to order their groceries on-line as a substitute.
  The supermarket affords free delivery all week between 6am
  and 10pm, relying on the department you order from, however there's a £40 minimum spend.
  What's extra, the supermarket is providing free supply for all orders north
  of £35. The supermarket fees £7 for supply orders under £40 and between 50p and £7 for orders
  price more, depending on the time slot you select. Firstly,
  the prediction result of the ECOC and Random Forest algorithm is proven in Table 3.
  It can be seen from that, for the data set of college A, the average accuracy obtained by the ECOC algorithm was about
  79%. For college B, the average accuracy obtained by the ECOC algorithm was
  approximately 70%, and for college C, the common accuracy is roughly 68%.
  What is more, all of the ECOC algorithms can carry out better than the Random Forest in three information sets.
  You will never know, these alternatives can convey key to a subsequent seaside-facet residence
  or sports automotive you have always craved for. Other
  players will probably be ready to hear the sirens in your session still.

  Here is my web page สล็อตเว็บใหญ่ เครดิตฟรี

  Komentaras

  May I just say what a relief to uncover someone that truly
  understands what they are discussing over the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.
  More people ought to read this and understand this side
  of the story. I was surprised that you aren't more
  popular given that you definitely possess the gift.

  Also visit my page :: ceri 138

  Komentaras

  When you accomplish the above steps, you possibly can load all
  games that you're planning to play, comparable to putting the SD
  chip in the slot on the Nintendo R4 DS cartridge. BlackBerry working system 6 seems promising and
  fresh though it has all of the options that place BlackBerry high above the rest in competitors.
  There are a variety of skills that can enhance your
  means to place and update orders remotely as well as promote and buy items additional away from
  your buying and selling station. This manner, you may
  have the most relevant data sorted properly for in terms of station buying and selling, as you may be competing with the
  highest buy order and the lowest sell order in these lists.
  Whenever you begin investing extra ISK into your buying and selling venture and getting extra serious concerning the
  revenue margins on the whole, broker charges and transaction taxes will begin to play a larger function. You
  can begin station buying and selling with any quantity of ISK, as long as the
  merchandise you possibly can afford to invest in is nice to trade in. Station buying and selling is finished
  almost completely in trading hubs, as these are busy stations
  the place pilots go to to promote off their objects, as well as shop for
  brand spanking new purchases.

  my site; สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

  Komentaras

  Hi would you mind letting me know which hosting company you're
  using? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
  loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?
  Thank you, I appreciate it!

  Here is my blog :: ข่าวบอล

  Komentaras

  I'm really enjoying the design and layout of your site.
  It's a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a developer to create your theme?

  Outstanding work!

  Feel free to visit my web site pragmatic

Kiti straipsniai