At­vyk­ti po­il­siau­to­jus į Me­te­lių re­gio­ni­nį par­ką trau­kia iš­skir­ti­nė gam­ta ir lau­kian­čios pra­mo­gos

Lu­kas DULS­KAS
Komentarai (1)
2018 Rugpjūtis 28
Ra­mū­nas Kru­ge­lis
Ra­mū­nas Kru­ge­lis: „Šis se­zo­nas yra fan­tas­tiš­kas ir il­gas, daug sau­lės. Jei­gu ši ten­den­ci­ja lai­ky­sis ir to­liau, ti­kė­ti­na, kad ver­slas bus per­spek­ty­vus. Nors ma­no at­ve­ju – tai ne ver­slas, o ama­tas.“ Lu­ko Duls­ko nuotr.
Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai ga­li iš­vys­ti ne tik Dzū­kų jū­ra va­di­na­mą Du­sios eže­rą ar šios vie­to­vės au­ga­li­ją bei gy­vū­ni­ją, bet ir iš­ban­dy­ti skir­tin­gas van­dens pra­mo­gas. Vie­na jų – ke­lio­nė lai­vu į le­gen­do­mis api­pin­tas Dzū­ki­jos vie­tas.

2010 me­tais, pa­ren­gus sau­go­mos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pla­nus, nuo­mo­ti lai­vą, pa­va­di­ni­mu „Le­do­kas“, ir reng­ti edu­ka­ci­nes ke­lio­nes su­ma­nė Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Kru­ge­lis.

 Plauk­ti ka­ta­ma­ra­nu su­si­gun­do ne­ma­ža da­lis po­il­siau­to­jų. Juos trau­kia ne tik iš­skir­ti­nė lai­vo for­ma, ta­čiau taip pat ir no­ras­ Du­sios eže­ro gi­lu­mo­je iš­vys­ti at­si­ve­rian­tį kraš­to­vaiz­dį, iš­girs­ti lan­ky­ti­nų vie­tų is­to­ri­ją, o kiek ar­čiau kran­to – pa­ma­ty­ti re­tas paukš­čių rū­šis.

 Pa­sak pa­šne­ko­vo, iš­au­gu­sį lan­ky­to­jų skai­čių­ lė­mė ir pa­lan­kus va­sa­ros se­zo­nas.

 „Šis se­zo­nas yra fan­tas­tiš­kas ir il­gas, daug sau­lės. Jei­gu ši ten­den­ci­ja lai­ky­sis ir to­liau, ti­kė­ti­na, kad ver­slas bus per­spek­ty­vus. Nors ma­no at­ve­ju– tai ne ver­slas, o ama­tas. Ver­slas yra ta­da, kai par­da­vi­nė­ji ki­to dar­bą, o kai pats dir­bi – čia jau ama­tas“, – tei­gia ke­lio­nes lai­vu ren­gian­tis R.Kru­ge­lis.

 Nors vi­so se­zo­no me­tu, ku­ris trun­ka nuo ge­gu­žės 10-osios iki pat pir­mo­jo le­do, iš­ban­dy­ti ke­lio­nę ka­ta­ma­ra­nu iš vi­so su­si­gun­do apie 300 žmo­nių, pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, kon­ku­ruo­ti su ku­ror­ti­niais mies­tais yra vis tiek be ga­lo su­dė­tin­ga.

 „Iš­gy­ven­ti iš ši­to ver­slo kol kas ne­įma­no­ma. Tam rei­ka­lin­gas di­des­nis ka­ta­ma­ra­nas – ma­žiau­siai 25 vie­tų. Taip pat Du­sia yra kiek per daug nu­to­lu­si nuo di­džių­jų mies­tų, to­dėl ku­ror­ti­nės sri­tys, to­kios kaip Birš­to­nas, Drus­ki­nin­kai, Tra­kai, be­są­ly­giš­kai nu­kon­ku­ruo­ja. Nors iš­var­dy­to­se vie­to­vė­se yra ga­na ne­ma­ža kon­ku­ren­ci­ja, bet ten vis­ką at­per­ka di­de­li tu­ris­tų srau­tai“, – pa­ste­bi R.Kru­ge­lis.

 Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai iš­girs­ta nau­jų is­to­ri­jų

R.Kru­ge­lis tei­gia, jog to­kia veik­la ga­li bū­ti ne tik įdo­mi pra­mo­ga lan­ky­to­jams, bet ir ga­li­my­bė kiek­vie­nam sve­čiui pra­plės­ti is­to­ri­nes ži­nias, iš­girs­ti eko­lo­gi­nes nau­jie­nas.

 „Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko vie­na iš funk­ci­jų – eko­lo­gi­nis švie­ti­mas. Bet nie­kas ne­sa­kė, kad jis tu­ri bū­ti nuo­bo­dus ir mo­no­to­niš­kas, to­dėl mes sten­gia­mės tuos da­ly­kus pa­teik­ti įdo­miai, kar­tais links­mai ir kad lik­tų ge­ras įspū­dis žmo­nėms – tai yra svar­biau­sia, nes žmo­gus, iš­gir­dęs tik gry­ną in­for­ma­ci­ją, daž­nai vė­liau tai pa­mirš­ta, o ka­da žmo­nės plau­kia lai­vu – jie klau­sia, do­mi­si“, – pa­brė­žė R.Kru­ge­lis.

 Re­gio­ni­nio par­ko at­sto­vai, plė­to­da­mi edu­ka­ci­nę pro­gra­mą, kas­kart at­vy­ku­sius lan­ky­to­jus in­for­muo­ja apie nau­jau­sias gy­vū­nų pa­pli­ti­mo ir au­ga­li­jos ten­den­ci­jas Dzū­ki­jos re­gio­ne.

 Štai Lie­tu­vo­je il­gą lai­ką ny­ku­si ba­li­nių vėž­lių rū­šis, ku­ri Dzū­ki­jos re­gio­ne ne taip se­niai te­sie­kė 200 in­di­vi­dų, dėl pa­si­kei­tu­sių kli­ma­to są­ly­gų bei įdė­tų Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jų ir jų ko­le­gų pa­stan­gų pri­žiū­rint šių gy­vū­nų bu­vei­nes­ ku­riam lai­kui lei­do­ ny­ki­mo pro­ce­są su­stab­dy­ti. Da­bar šių gy­vū­nų Dzū­ki­jos re­gio­ne ga­li­ma ap­tik­ti apie 600.

 „Šie­met ba­li­niai vėž­liu­kai iš­si­ri­to ga­na anks­ti. Jie jau len­da iš že­mės pa­vir­šiaus ir ke­liau­ja į van­dens tel­ki­nius. Įpras­tai šie gy­vū­nai iš­si­ri­ta rug­sė­jo mė­ne­sį ir že­mė­je iš­bū­na iki ki­tų me­tų pa­va­sa­rio.

 Taip nu­ti­ko pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je. Šie po­ky­čiai yra sa­vo­tiš­ka kli­ma­to kai­tos pa­sek­mė“, – kal­bėjo R.Kru­ge­lis.

Šiuo me­tu Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras dir­ba 6 die­nas per sa­vai­tę. Ke­lio­nės ka­ta­ma­ra­nu ren­gia­mos į dvi­ iš­li­pi­mui pri­tai­ky­tas tu­ris­ti­nes vie­tas – Kry­žių šven­to­vę ir Pre­lom­ciš­kės pi­lia­kal­nį, ta­čiau lan­ky­ti­nų ob­jek­tų ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir dau­giau. 11 vie­tų lai­vo nuo­mos kai­na svy­ruo­ja nuo 30 iki 50 eu­rų.

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.