Ke­tu­rių mies­to gat­vių gy­ven­to­jams – il­gai lauk­tos ge­ros ži­nios iš Aly­taus me­ro

Gatves. Alytus
Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras Nerijus Cesiulis no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių ir ne­re­tai pa­si­tai­kan­čių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr.
„Bir­že­lio ga­le gy­ven­ti jums bus ne­la­bai pa­to­gu. Daug tech­ni­kos, gar­so, pa­ša­li­nių žmo­nių. Reiks tru­pu­tį pa­ken­tė­ti, o ta­da gy­ve­ni­mas bus kur kas pa­to­ges­nis ir šva­res­nis. Jau šį mė­ne­sį jū­sų gat­vė­se pra­dė­si­me ties­ti as­fal­tą“, – su­si­ti­kęs su Ge­nių ir Vėt­run­gės gat­vių gy­ven­to­jais sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. To­kias nau­jie­nas aly­tiš­kiai pa­si­ti­ko pla­čiom šyp­se­nom ir gar­siais plo­ji­mais. Po il­gų de­ry­bų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš Vy­riau­sy­bės ga­vo pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą ke­tu­rioms mies­to gat­vėms. Jau šią va­sa­rą Ge­nių, Vėt­run­gės, Ry­to ir Ru­gių gat­vių gy­ven­to­jai va­ži­nės ne dul­kė­tu žvy­ruo­tu ke­liu, o as­fal­tuo­tu.

As­fal­to lau­kė de­šimt­me­čius

Su me­ru N.Ce­siu­liu su­si­tik­ti at­ėję Ge­nių ir Vėt­run­gės gat­vių gy­ven­to­jai ne­slė­pė nuo­sta­bos – juk jų gat­ves bu­vo pla­nuo­ta as­fal­tuo­ti ge­riau­siu at­ve­ju tik po ke­le­rių me­tų. O pa­aiš­kė­jo, kad ke­lių tie­si­mo dar­bai pra­si­dės jau bir­že­lio ga­le.

„As­fal­tuo­tos gat­vės čia žmo­nės lau­kė dau­gy­bė me­tų ir bū­tų dar lau­kę il­gai. Ta­čiau nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui, Vy­riau­sy­bės at­sto­vams ne­da­viau ra­my­bės, va­žia­vau į su­si­ti­ki­mus, nuo­lat skam­bi­nau. Džiau­giuo­si, kad pa­stan­gos ne­nu­ė­jo vel­tui. Šian­dien la­bai sma­gu žiū­rė­ti gy­ven­to­jams į akis ir pra­neš­ti, kad jie tu­rės as­fal­tuo­tą gat­vę jau vi­sai ne­tru­kus, o ne kaž­ka­da at­ei­ty­je“, – džiau­gė­si Aly­taus me­ras.

Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių ir ne­re­tai pa­si­tai­kan­čių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau.

Ge­nių gat­vės gy­ven­to­jos Dan­guo­lė ir jos ma­ma Onu­tė pa­sa­ko­jo as­fal­tuo­tos gat­vės lau­ku­sios il­gus me­tus, ta­čiau pa­ža­dai vis ir lik­da­vo pa­ža­dais. „Daug kar­tų te­kę su­si­tik­ti su me­rais, vi­so­kiais spe­cia­lis­tais. Ne­la­bai ge­ri pri­si­mi­ni­mai. Da­bar mie­la ma­lo­nu – toks ne­ti­kė­tas vi­zi­tas, at­va­žia­vę spe­cia­lis­tai at­sa­kė į se­niai rū­pi­mus klau­si­mus ne tik dėl ke­lio, bet ir dėl va­den­tie­kio, du­jų, dėl pri­va­žia­vi­mų ir kai­my­nų tvo­ros. Ačiū me­rui, ku­riam tik­rai rū­pi pa­pras­ti mies­to žmo­nės“, – dė­ko­jo Ge­nių gat­vės gy­ven­to­jos.

Re­kor­diš­kai daug as­fal­tuo­tų gat­vių

Ki­tą sa­vai­tę Aly­taus me­ras pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Ry­to ir Ru­gių gat­vių gy­ven­to­jais, ku­rie taip pat iš­girs džiu­gias ži­nias – žvy­ruo­tus ke­lius pa­keis il­gai lauk­tas as­fal­tas.

Ver­slo ska­ti­ni­mui iš vals­ty­bės re­zer­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja iš vi­so sky­rė 150 mln. Eur, ku­riuos iš­da­li­jo sa­vi­val­dy­bėms ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Aly­tus Ge­nių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­vo 50 tūkst. Eur, Vėt­run­gės g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 100 tūkst. Eur, Ry­to g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 120 tūkst. Eur, o Ru­gių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 50 tūkst. Eur.

 „Skir­da­ma pi­ni­gus mi­nis­te­ri­ja ne­žiū­ri gat­vių ei­liš­ku­mo. Šių gat­vių pro­jek­tai yra ne­su­dė­tin­gi, pa­čios gat­vės – ne­di­de­lės, to­dėl ir jų dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nai – trum­pi. Gat­vių as­fal­ta­vi­mą mū­sų sky­rius pla­nuo­ja į prie­kį, kad ga­vus fi­nan­sa­vi­mą iš kar­to ga­lė­tu­me pra­dė­ti dar­bus. Ti­ki­mės, kad mies­to me­rui pa­vyks gau­ti dar dau­giau pa­pil­do­mų pi­ni­gų – tuo­met bū­tų iš­as­fal­tuo­ta Su­dva­jų ir Li­kiš­kė­lių žie­di­nė san­kry­ža, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas Pra­mo­nės g., Vai­vo­rykš­tės, Krei­vo­ji, Dai­li­džių gat­vės, pra­dė­ti Nau­jo­sios g. 4 ir 5 eta­pai”, – sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Stumb­ras. 

 Taip pat gau­tas fi­nan­sa­vi­mas Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Sta­ty­bi­nin­kų g. san­kry­žos iki Jaz­mi­nų ir Vil­ties gat­vių san­kry­žos re­mon­tuo­ti (II eta­pas) – net 193,2 tūkst. Eur.

 Pa­na­šu, kad šie me­tai Aly­taus mies­tui bus re­kor­di­niai – tiek daug nau­jai nu­ties­tų gat­vių mies­te dar ne­bu­vo. Šiais me­tais taip pat bus pra­dė­tos as­fal­tuo­ti Kal­nų, Mė­tų, Šlai­to ir Sau­lės gat­vės, už­bai­gia­mos Kal­nė­nų ir Eže­rė­lio gat­vės.

Alytaus miesto savivaldybės inf.

  Komentaras

  Kada nutrauksite visą parą vykstantį furų ir kitų sunkių ir lengvų tranzitinių mašinų eismą Naująja gatve? Čia triukšmas yra nuo 70 iki 80 decibelų, o ,Alytuje jos nei benzino nei nakvynės nereikia! Kada miestas nusipirks triukšmo ir elektomagnetinių bangų matuoklius? Gyvename kaip Balbieriškyje ,tik algas didesne gaunate!

  Komentaras

  Gatvių asfaltavimas yra reglamentuotas nustatyta tvarka, yra eiliškumas, pinigus skiria Susisiekimo ministerija. Kuriai vadovauja ne socdemas, ir juo labiau ne Cesiulio draugas. Kukliau, Nerijau, kukliau.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.