Ke­tu­rių mies­to gat­vių gy­ven­to­jams – il­gai lauk­tos ge­ros ži­nios iš Aly­taus me­ro (65)

Gatves. Alytus
Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras Nerijus Cesiulis no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių ir ne­re­tai pa­si­tai­kan­čių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr.
„Bir­že­lio ga­le gy­ven­ti jums bus ne­la­bai pa­to­gu. Daug tech­ni­kos, gar­so, pa­ša­li­nių žmo­nių. Reiks tru­pu­tį pa­ken­tė­ti, o ta­da gy­ve­ni­mas bus kur kas pa­to­ges­nis ir šva­res­nis. Jau šį mė­ne­sį jū­sų gat­vė­se pra­dė­si­me ties­ti as­fal­tą“, – su­si­ti­kęs su Ge­nių ir Vėt­run­gės gat­vių gy­ven­to­jais sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. To­kias nau­jie­nas aly­tiš­kiai pa­si­ti­ko pla­čiom šyp­se­nom ir gar­siais plo­ji­mais. Po il­gų de­ry­bų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš Vy­riau­sy­bės ga­vo pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą ke­tu­rioms mies­to gat­vėms. Jau šią va­sa­rą Ge­nių, Vėt­run­gės, Ry­to ir Ru­gių gat­vių gy­ven­to­jai va­ži­nės ne dul­kė­tu žvy­ruo­tu ke­liu, o as­fal­tuo­tu.

As­fal­to lau­kė de­šimt­me­čius

Su me­ru N.Ce­siu­liu su­si­tik­ti at­ėję Ge­nių ir Vėt­run­gės gat­vių gy­ven­to­jai ne­slė­pė nuo­sta­bos – juk jų gat­ves bu­vo pla­nuo­ta as­fal­tuo­ti ge­riau­siu at­ve­ju tik po ke­le­rių me­tų. O pa­aiš­kė­jo, kad ke­lių tie­si­mo dar­bai pra­si­dės jau bir­že­lio ga­le.

„As­fal­tuo­tos gat­vės čia žmo­nės lau­kė dau­gy­bė me­tų ir bū­tų dar lau­kę il­gai. Ta­čiau nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui, Vy­riau­sy­bės at­sto­vams ne­da­viau ra­my­bės, va­žia­vau į su­si­ti­ki­mus, nuo­lat skam­bi­nau. Džiau­giuo­si, kad pa­stan­gos ne­nu­ė­jo vel­tui. Šian­dien la­bai sma­gu žiū­rė­ti gy­ven­to­jams į akis ir pra­neš­ti, kad jie tu­rės as­fal­tuo­tą gat­vę jau vi­sai ne­tru­kus, o ne kaž­ka­da at­ei­ty­je“, – džiau­gė­si Aly­taus me­ras.

Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių ir ne­re­tai pa­si­tai­kan­čių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau.

Ge­nių gat­vės gy­ven­to­jos Dan­guo­lė ir jos ma­ma Onu­tė pa­sa­ko­jo as­fal­tuo­tos gat­vės lau­ku­sios il­gus me­tus, ta­čiau pa­ža­dai vis ir lik­da­vo pa­ža­dais. „Daug kar­tų te­kę su­si­tik­ti su me­rais, vi­so­kiais spe­cia­lis­tais. Ne­la­bai ge­ri pri­si­mi­ni­mai. Da­bar mie­la ma­lo­nu – toks ne­ti­kė­tas vi­zi­tas, at­va­žia­vę spe­cia­lis­tai at­sa­kė į se­niai rū­pi­mus klau­si­mus ne tik dėl ke­lio, bet ir dėl va­den­tie­kio, du­jų, dėl pri­va­žia­vi­mų ir kai­my­nų tvo­ros. Ačiū me­rui, ku­riam tik­rai rū­pi pa­pras­ti mies­to žmo­nės“, – dė­ko­jo Ge­nių gat­vės gy­ven­to­jos.

Re­kor­diš­kai daug as­fal­tuo­tų gat­vių

Ki­tą sa­vai­tę Aly­taus me­ras pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Ry­to ir Ru­gių gat­vių gy­ven­to­jais, ku­rie taip pat iš­girs džiu­gias ži­nias – žvy­ruo­tus ke­lius pa­keis il­gai lauk­tas as­fal­tas.

Ver­slo ska­ti­ni­mui iš vals­ty­bės re­zer­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja iš vi­so sky­rė 150 mln. Eur, ku­riuos iš­da­li­jo sa­vi­val­dy­bėms ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Aly­tus Ge­nių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­vo 50 tūkst. Eur, Vėt­run­gės g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 100 tūkst. Eur, Ry­to g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 120 tūkst. Eur, o Ru­gių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 50 tūkst. Eur.

 „Skir­da­ma pi­ni­gus mi­nis­te­ri­ja ne­žiū­ri gat­vių ei­liš­ku­mo. Šių gat­vių pro­jek­tai yra ne­su­dė­tin­gi, pa­čios gat­vės – ne­di­de­lės, to­dėl ir jų dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nai – trum­pi. Gat­vių as­fal­ta­vi­mą mū­sų sky­rius pla­nuo­ja į prie­kį, kad ga­vus fi­nan­sa­vi­mą iš kar­to ga­lė­tu­me pra­dė­ti dar­bus. Ti­ki­mės, kad mies­to me­rui pa­vyks gau­ti dar dau­giau pa­pil­do­mų pi­ni­gų – tuo­met bū­tų iš­as­fal­tuo­ta Su­dva­jų ir Li­kiš­kė­lių žie­di­nė san­kry­ža, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas Pra­mo­nės g., Vai­vo­rykš­tės, Krei­vo­ji, Dai­li­džių gat­vės, pra­dė­ti Nau­jo­sios g. 4 ir 5 eta­pai”, – sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Stumb­ras. 

 Taip pat gau­tas fi­nan­sa­vi­mas Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Sta­ty­bi­nin­kų g. san­kry­žos iki Jaz­mi­nų ir Vil­ties gat­vių san­kry­žos re­mon­tuo­ti (II eta­pas) – net 193,2 tūkst. Eur.

 Pa­na­šu, kad šie me­tai Aly­taus mies­tui bus re­kor­di­niai – tiek daug nau­jai nu­ties­tų gat­vių mies­te dar ne­bu­vo. Šiais me­tais taip pat bus pra­dė­tos as­fal­tuo­ti Kal­nų, Mė­tų, Šlai­to ir Sau­lės gat­vės, už­bai­gia­mos Kal­nė­nų ir Eže­rė­lio gat­vės.

Alytaus miesto savivaldybės inf.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai