Ke­lio­nė mo­to­cik­lu į Nor­ve­gi­ją me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį su­vi­lio­jo iš­šū­kiais

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (11)
2019 Liepa 19
 Ne­ri­jus Ce­siu­lis
BMW mar­kės mo­to­cik­lu Ne­ri­jus Ce­siu­lis įvei­kė tūks­tan­čius ki­lo­met­rų.
Aukš­tas Aly­taus mies­to me­ro pos­tas Ne­ri­jui Ce­siu­liui ne­ta­po kliū­ti­mi at­si­sa­ky­ti tra­di­ci­nių ke­lio­nių mo­to­cik­lu. Šią va­sa­rą su ben­dra­min­čiais jis įvei­kė be­veik pus­ket­vir­to tūks­tan­čio ki­lo­met­rų ir ap­lan­kė Skan­di­na­vi­ją.

Tai jau ket­vir­to­ji N.Ce­siu­lio ke­lio­nė BMW mar­kės mo­to­cik­lu po sve­čias ša­lis. „Šie­met nu­spren­dė­me ne­va­žiuo­ti į šil­tus kraš­tus, o pa­suk­ti šiau­riau. Nor­ve­gi­ja bu­vo dar ne­at­ras­tas kraš­tas, ten bu­vau lan­kę­sis tik vie­ną kar­tą, o Šve­di­jo­je te­ko pa­bu­vo­ti apie de­šimt“, – pa­sa­ko­jo N.Ce­siu­lis.

Pir­mo­ji šios mo­to­cik­li­nin­kų kom­pa­ni­jos ke­lio­nė bu­vo į Cen­tri­nę Eu­ro­pą – Veng­ri­ją, Slo­va­ki­ją, Bul­ga­ri­ją, ant­ro­ji – į Vo­kie­ti­ją, Olan­di­ją, Bel­gi­ją. Tre­čio­sios ke­lio­nės marš­ru­tai nu­si­drie­kė per  Uk­rai­ną.

„Iš vi­sų ke­tu­rių ke­lio­nių šio­je la­biau­siai pa­var­gau fi­ziš­kai, ta­čiau gal­va pail­sė­jo kaip nie­ka­da ge­rai“, – sa­kė apie pa­tir­tą nuo­var­gį ir kaip at­pil­dą gau­tą at­si­pa­lai­da­vi­mą Aly­taus mies­to me­ras. 

Lie­tu­vių ke­lio­nė tru­ko de­vy­nias su pu­se die­nos. N.Ce­siu­liui tiek lai­ko po­il­siui pa­vy­ko skir­ti prie  ke­tu­rių atos­to­gų die­nų pri­si­dė­jus tėvadienį ir du sa­vait­ga­lius.

 No­rė­jo­si iš­šū­kių

„No­rė­jo­me ki­taip pra­leis­ti atos­to­gas, to­dėl nu­spren­dė­me gy­ven­ti as­ke­tiš­kai, mie­go­ti pa­la­pi­nė­je ar  mieg­mai­šiuo­se po at­vi­ru dan­gu­mi kal­nuo­se“, – pa­sa­ko­jo N.Ce­siu­lis.

Mo­to­cik­li­nin­kai iš anks­to bu­vo nu­spren­dę kuo ma­žiau mais­to pirk­ti par­duo­tu­vė­se, o mai­tin­tis tuo, ką pa­si­gaus gam­to­je. Pir­mas dvi die­nas ne­pa­vy­ko su­gau­ti nė vie­nos žu­vies, tad te­ko val­gy­ti  deš­rą. Lai­mė, vis la­biau tols­tant į šiau­rę si­tu­a­ci­ja pra­dė­jo keis­tis.

Ke­liau­to­jai ga­lė­jo mė­gau­tis pa­čių suž­ve­jo­to­mis skumb­rė­mis, sai­do­mis, men­kė­mis, vė­ja­žu­vė­mis ir ki­to­kio­mis žu­vi­mis, ku­rių net pa­va­di­ni­mų ne­ži­no­jo. Pa­vy­ko net­gi vie­ną di­de­lę la­ši­šą su­gau­ti.

Be­ne di­džiau­sias šios ke­lio­nės iš­šū­kis mo­to­cik­li­nin­kams bu­vo gy­ven­ti be pa­to­gu­mų. Su­dė­tin­ga bu­vo va­žiuo­ti ir ser­pen­ti­nų ke­liais. No­rė­da­mas įveik­ti 200 ki­lo­met­rų ser­pan­ti­nų ke­lią ga­li už­truk­ti de­šimt va­lan­dų, kai ku­riuos ruo­žus įveik­da­mas vos ne pa­gul­dęs mo­to­cik­lą ant šo­no.

„Per pus­ry­čius, pie­tus ir va­ka­rie­nę val­go­ma žu­vis ke­lio­nei su­tei­kė sa­vo­tiš­ką at­spal­vį, ta­čiau ne­si­skun­dė­me. No­rė­jo­me sa­ve pa­tik­rin­ti, ar ga­li­me ke­liau­ti taip, kaip ke­liau­da­vo­me prieš dvi­de­šimt me­tų. Ne­gy­ve­no­me kem­pin­guo­se, tad te­ko mau­dy­tis kal­nų upė­se, kai van­dens tem­pe­ra­tū­ra sie­kė vos še­šis laips­nius ši­lu­mos. Pir­mą an­trą die­ną bu­vo šal­ta, o pas­kui pri­pra­tom“, – apie ke­lio­nės iš­ban­dy­mus kal­bė­jo N.Ce­siu­lis.

Avys ke­liuo­se tu­ri pri­vi­le­gi­jų

Apie Nor­ve­gi­jos gro­žį vi­sa ke­liau­to­jų kom­pa­ni­ja bu­vo gir­dė­ju­si, ta­čiau jį iš­vy­dus sa­vo­mis aki­mis įspū­dis bu­vo ne­pa­kar­to­ja­mas. „Po ku­rio lai­ko akis pri­pran­ta prie Nor­ve­gi­jos gro­žio, at­ro­do, kad taip ir tu­ri bū­ti. Ta­čiau kai įva­žiuo­ji į Šve­di­ją, ku­ri ga­na pa­na­ši į Lie­tu­vą, su­pran­ti, jog šios ša­lies gro­žis iš­skir­ti­nis“, – ti­ki­no N.Ce­siu­lis. 

Me­ras sa­ko ži­no­jęs, kad tai bran­gi ša­lis, ta­čiau aukš­tos kai­nos vis­gi ste­bi­no. Di­dži­ą­ją da­lį pi­ni­gų ke­liau­to­jai iš­lei­do ku­rui, skir­tin­gai nei lan­kan­tis ki­to­se ša­ly­se, kur dau­giau­sia pi­ni­gų iš­leis­da­vo pra­gy­ve­ni­mui ir pra­mo­goms.

Nor­ve­gi­jo­je N.Ce­siu­lis gė­rė van­de­nį tie­siai iš upės, toks jis šva­rus ir ty­ras. „Gė­riau ir vis­kas ge­rai, bė­gan­tis van­duo ten šva­rus“, – sa­kė iš­ban­dy­mų ne­ven­gian­tis vy­ras. Mo­to­cik­li­nin­kas ne­slė­pė, kad var­gu ar ga­lė­tų tą pa­da­ry­ti Lie­tu­vo­je.

N.Ce­siu­lį ma­lo­niai nu­ste­bi­no sau­gus va­žia­vi­mas, la­bai ge­ri ke­liai. Jei yra grei­čio ap­ri­bo­ji­mas, tai nor­ve­gai tvar­kin­gai jo ir lai­ko­si. Vai­ruo­to­jai la­bai draus­min­gai, ypač dė­me­sin­gi jie pės­tie­siems, su­sto­ja, kai net ne­aiš­ku, ar šie eis per per­ėją. Už grei­čio vir­ši­ji­mą bau­dos pra­si­de­da nuo ke­lių šim­tų eu­rų ir ga­li siek­ti ke­lis tūks­tan­čius, be to, dar kon­fis­kuo­ja­mas au­to­mo­bi­lis ir su­tei­kia­mas pri­vers­ti­nis mė­ne­sio „po­il­sis“ ka­lė­ji­me.

„Žmo­nės pri­va­lo griež­tai lai­ky­tis ke­lių eis­mo tai­syk­lių, o gy­vu­liams tai ne­ga­lio­ja. Avys ke­liuo­se vaikš­čio­ja lais­vai, jei rei­kia ap­va­žiuo­ti ant ke­lio gu­lin­čią kar­vę ar avį, tai vai­ruo­to­jo pro­ble­ma“, – pa­sa­ko­jo N.Ce­siu­lis.

Aly­taus mies­to va­do­vą nu­ste­bi­no tai, kad nor­ve­gai šiukš­lių dar ne­rū­šiuo­ja. „Ten šva­ru, tvar­kin­ga, bet šiukš­lės nė­ra rū­šiuo­ja­mos“, – ste­bė­jo­si me­ras.

Nak­tys be tam­sos

Lie­tu­vius ypač ža­vė­jo Nor­ve­gi­jos kon­tras­tai. „Pa­ti­ri ne­pa­kar­to­ja­mą įspū­dį, kai per de­šimt mi­nu­čių ga­li pa­jus­ti ke­lio­li­kos laips­nių tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mus. Kal­no pa­pė­dė­je mė­gau­jie­si virš dvi­de­šim­ties laips­nių ši­lu­ma, o pa­ki­lęs į kal­nus, at­si­du­ri ant snie­go ir no­ri­si ap­si­reng­ti kuo šil­čiau. Ar­ba – tris mi­nu­tes ly­ja lie­tus, po jo iš kar­to pra­de­da švies­ti sau­lė ir po ke­lių mi­nu­čių vėl vis­kas kar­to­ja­si iš nau­jo“, – apie Nor­ve­gi­ją pa­sa­ko­jo N.Ce­siu­lis.

Šio­je Skan­di­na­vi­jos ša­ly­je ga­li pa­tir­ti ir Lie­tu­vai ne­įpras­tų žve­jy­bos ypa­tu­mų. Šiuo me­tu Nor­ve­gi­jo­je su­tems­ta vos ge­rai va­lan­dai ir ta tam­sa nė­ra mums įpras­ta nak­ties tam­sa, tad ga­li­ma žve­jo­ti ir pir­mą va­lan­dą nak­ties. Van­duo toks skaid­rus, kad ke­lių met­rų gy­ly­je ga­li ma­ty­ti ant dug­no esan­čius ak­me­nu­kus ir plau­kio­jan­čias žu­vis.

Ap­lan­kė emig­ran­tus

Ant­ro­je ke­lio­nės pu­sė­je mo­to­cik­li­nin­kai ap­lan­kė lie­tu­vių emig­ran­tus. „No­rė­jo­si pa­ma­ty­ti, kaip jie ten gy­ve­na, dir­ba. Pa­ben­dra­vęs su­pra­tau, kad ro­man­ti­kos nė­ra la­bai daug – dir­ba po 12 va­lan­dų per pa­rą, tu­ri lais­vus tik šeš­ta­die­nius, o mė­ne­sio ga­le lie­ka be­veik tiek, kiek ga­li­ma ir Lie­tu­vo­je už­dirb­ti“, – da­li­jo­si įspū­džiais su tri­mis aly­tiš­kiais ben­dra­vęs N.Ce­siu­lis.

Aly­taus mies­to me­ras ti­ki­no pa­ma­tęs jų no­rą grįž­ti į Lie­tu­vą, į sa­vo mies­tą. Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­tys aly­tiš­kiai kal­ba apie grį­ži­mą, kai tik įgy­ven­dins sa­vo tiks­lus. Jie se­ka Lie­tu­vos nau­jie­nas. Kai ku­rie tvir­ti­no, jog jei tik ras­tų ge­rai ap­mo­ka­mą dar­bą, iš kar­to su­grįž­tų.

„Ma­lo­nu bu­vo gir­dė­ti, kad dau­ge­lis ruo­šia­si su­grįž­ti į Lie­tu­vą“, – sa­kė N.Ce­siu­lis.  

Pla­nuo­ja nau­ją ke­lio­nę

Dar ne­iš­blė­so šios va­sa­ros ke­lio­nės įspū­džiai, o mo­to­cik­li­nin­kai jau gal­vo­ja, kur ga­lė­tų ke­liau­ti ki­tą va­sa­rą.

„No­rim į ki­tą že­my­ną, gal­būt Af­ri­ką. Ta­čiau no­rint ten vyk­ti, rei­kia daug lei­di­mų, rei­kia įver­tin­ti at­stu­mus tarp de­ga­lų ko­lo­nė­lių, nes mo­to­cik­lų ba­kai nė­ra to­kie tal­pūs kaip au­to­mo­bi­lių. No­ri­si vi­sa­da va­žiuo­ti ten, kur dar ne­bu­vai. Pa­sau­lis di­de­lis, yra daug kraš­tų, ku­riuos no­rė­tų­si pa­ma­ty­ti“, – apie bū­si­mas ke­lio­nes kal­bė­jo Aly­taus mies­to me­ras.

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Noris padrasint nors po šių atostogų bandyt rimčiau mero darbą dirbt. O ne dar turint mero gerai apmokamą postą galimai ieškot darbo Norvegijoj ir panašiai.... Nes taryboje vieni ant kitų skundais per komisijas.. Visuomenė į apačias pagal kriminalines suvestines tai vagystės, dūriai peiliu, ižaginimai... Kiti nuo pėsčiųjų tilto šoka su vaikais.. Trumpiau nėra kam rimčiau iš mero ir reikalaut.

  Komentaras

  Norvegai laaabai rusiuoja siuksles. Gal tai ka matet nerusiuota buvo palikta vokieciu ar dar kokiu kitu saliu turistu. Jus rusiavot? Reikejo pakalbeti ne su tais kurie atvyko keliems menesiams tik uzsidirbti, o su tais kurie gyvena ir dirba 7-8 val ne daugiau 5 dienu per savaite. Ir tokie bet nesiruosia gryzti. Palyginus su Lietuva Norvegija nera brangi salis kainu atzvilgiu. Negali pazinti salies ir zmoniu per ja tik pervaziaves motociklu.....

  Komentaras

  Kaip yra daug priekaištų kaip dėl mero neveiklumo, kam girtis atostogom? Kur net emigranatai šaipos, kaip gali vaiką prižiūrėt keliaudamas? Ar tik kelis mėnesius išdirbus užsidirbo savaitinėm atostogom? Ar ne jau nesupranta ką reiškia, ką kalba ir daro pagal statusą?

  Komentaras

  Alytus per savivaldą išsiskiria ciniškumu. Kad nuo kadencijos pradžios leido sau neužvest es paramos projektų. Kad to dėka užsidirbtų žiemai ir gerai ateičiai. Kur net į siūlymus kaip daryt ir efektyvint savivaldybės veikla atsakoma cinišku atmetimu. Kaip visos rimtos savivaldybės nuo kadencijos pradžios vasarą net dūzgiau nuo vykdomų projektų gausos. Ir atviras nematymas į švietimo audito išvadas. Kur 10 n metų dirbtinai išlaikoma perteklinė sistema čia sumos n milijonais susidaro. Ir kaip nežiūri kaip užsidirbt bei tęsia neefektyvumą - čia žiaurūs dabar ir ypač ateities atžvilgiu. Štai taip per Lietuvą niekas nesugeba ir nejuokauja taip žiauriai per savivaldą. Ir dideli saviskundinėjimai per tarybą - čia mero kompetencijos darbo brokas. Tarybos nariai vengia atvirai reikalaut iš mero, nes patys nesugeba geriau siūlyt, tad iš užkuliusių skundais ypač per etikos ir antikorupcines komisijas.

  Komentaras

  Alytuj tokie išskirtiniai mentalitetai. Valdžią gavo su gerais postais ir atlyginimais, svarbiausia kaip maloniai laiką praleist.Apie pareigą dirbt žmonėms ne klausk. Užnervinsi, ne šiuolaikinis. Kaip ir emigravę prirenka į valdžią būdami Alytuj. Po to emigruoja. Ir dar iš emigracijų paaiškins likusiems Alytuj, kaip gera čia gyvent. Ar per miesto šventes trumpam sugrįžę pokalbiuose su nuo realybės atitrūkusiais valdžioje pačiulba vienodai susireikšminę. Ir kiti alpkite nuo jų...

  Komentaras

  Problema Alytuje, net visuomenėje nėra reiklumo per valdymą. Jau mero poste pro retą prabyla, negal miestas leist per metus netekt virš 1000 gyventojų. Bet niekas nereaguoja Alytuj. Skaito, kad normalu, kad vieninteliai nevykdo švietimo reformų ir išlaiko perteklių virš trečdalio švietimo sistemos. Nekalba apie biudžeto paskolų dydį ir kaip ženkliai mažint ir ką kitos savivaldybės ženkliai mažina. Beveik vieninteliai nevykdo es paramos projektų, kad stiprėtų ekonomiškai ir gyventojų mažėjimą švelnintų. Kad ateitį būt kam biudžeto paskolas atiduot ir dabarčiai užsidirbt. Pagal rimčiau besivystančių savivaldybių etalonus Alytus neužsidirba ir gyvendami ne pagal galimybes ateičiai bėdas auginasi. O ir dabar vykdant švietimo reformas ir ... trečdalis savivaldybės sistemos pertekliniai. Pačioj taryboj nėra lyderių ir vietoj to, kad garbingai į akis kalbėtųs, tik patvirtinus antikorupcijos ir etikos komisijas didžiausia iki šiol skundų lavina vieni prieš kitus. Pirmą kart peticijos 100 dienų nepraėjus. Rodo net tartboj priešiški ir vieni kitų negerbia. Į akis nedrįsta, už akių velia kiek gali. Net socdemai tarpusavį... Pagal atsakingos savivaldos lygius Alytuj kaip ir nepribrendę rimtai savivaldai.

  Komentaras

  Žaviai šou daro. Ir parodo prastą miesto lygį per savivaldą. Kur regis ir nesuvokia, kas ta rimta savivalda. O juk čia pats geriausias iš į merus per rinkimus pretendavusių. Kur kiti iš prie 10 pretendavusių per paskutinius mėnesius iš vis be.. Taryba, nors nėra oficialios opozicijos, iš pat pradžių vieni ant kitų net peticijom ... Taip ir laikyt.

  Komentaras

  Atostogos graži pusė. Bet mero darbas yra pasiaukojantis ir sunkus darbas. Mieste projektai nevyksta reiškia problemos didėja. Ir jei tik patvirtinus savivaldybės Etikos komisiją apie 7 skundai? Reiškia taryboje kaip ne paskelbtas karas vieni su kitais. Nervinasi... Reiškia nėra sugebančio mobilizuoti ir situaciją valdyti mero poste.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.