Ke­lio­nė mo­to­cik­lu į Nor­ve­gi­ją me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį su­vi­lio­jo iš­šū­kiais

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (13)
2019 Liepa 19
 Ne­ri­jus Ce­siu­lis
BMW mar­kės mo­to­cik­lu Ne­ri­jus Ce­siu­lis įvei­kė tūks­tan­čius ki­lo­met­rų.
Aukš­tas Aly­taus mies­to me­ro pos­tas Ne­ri­jui Ce­siu­liui ne­ta­po kliū­ti­mi at­si­sa­ky­ti tra­di­ci­nių ke­lio­nių mo­to­cik­lu. Šią va­sa­rą su ben­dra­min­čiais jis įvei­kė be­veik pus­ket­vir­to tūks­tan­čio ki­lo­met­rų ir ap­lan­kė Skan­di­na­vi­ją.

Tai jau ket­vir­to­ji N.Ce­siu­lio ke­lio­nė BMW mar­kės mo­to­cik­lu po sve­čias ša­lis. „Šie­met nu­spren­dė­me ne­va­žiuo­ti į šil­tus kraš­tus, o pa­suk­ti šiau­riau. Nor­ve­gi­ja bu­vo dar ne­at­ras­tas kraš­tas, ten bu­vau lan­kę­sis tik vie­ną kar­tą, o Šve­di­jo­je te­ko pa­bu­vo­ti apie de­šimt“, – pa­sa­ko­jo N.Ce­siu­lis.

Pir­mo­ji šios mo­to­cik­li­nin­kų kom­pa­ni­jos ke­lio­nė bu­vo į Cen­tri­nę Eu­ro­pą – Veng­ri­ją, Slo­va­ki­ją, Bul­ga­ri­ją, ant­ro­ji – į Vo­kie­ti­ją, Olan­di­ją, Bel­gi­ją. Tre­čio­sios ke­lio­nės marš­ru­tai nu­si­drie­kė per  Uk­rai­ną.

„Iš vi­sų ke­tu­rių ke­lio­nių šio­je la­biau­siai pa­var­gau fi­ziš­kai, ta­čiau gal­va pail­sė­jo kaip nie­ka­da ge­rai“, – sa­kė apie pa­tir­tą nuo­var­gį ir kaip at­pil­dą gau­tą at­si­pa­lai­da­vi­mą Aly­taus mies­to me­ras. 

Lie­tu­vių ke­lio­nė tru­ko de­vy­nias su pu­se die­nos. N.Ce­siu­liui tiek lai­ko po­il­siui pa­vy­ko skir­ti prie  ke­tu­rių atos­to­gų die­nų pri­si­dė­jus tėvadienį ir du sa­vait­ga­lius.

 No­rė­jo­si iš­šū­kių

„No­rė­jo­me ki­taip pra­leis­ti atos­to­gas, to­dėl nu­spren­dė­me gy­ven­ti as­ke­tiš­kai, mie­go­ti pa­la­pi­nė­je ar  mieg­mai­šiuo­se po at­vi­ru dan­gu­mi kal­nuo­se“, – pa­sa­ko­jo N.Ce­siu­lis.

Mo­to­cik­li­nin­kai iš anks­to bu­vo nu­spren­dę kuo ma­žiau mais­to pirk­ti par­duo­tu­vė­se, o mai­tin­tis tuo, ką pa­si­gaus gam­to­je. Pir­mas dvi die­nas ne­pa­vy­ko su­gau­ti nė vie­nos žu­vies, tad te­ko val­gy­ti  deš­rą. Lai­mė, vis la­biau tols­tant į šiau­rę si­tu­a­ci­ja pra­dė­jo keis­tis.

Ke­liau­to­jai ga­lė­jo mė­gau­tis pa­čių suž­ve­jo­to­mis skumb­rė­mis, sai­do­mis, men­kė­mis, vė­ja­žu­vė­mis ir ki­to­kio­mis žu­vi­mis, ku­rių net pa­va­di­ni­mų ne­ži­no­jo. Pa­vy­ko net­gi vie­ną di­de­lę la­ši­šą su­gau­ti.

Be­ne di­džiau­sias šios ke­lio­nės iš­šū­kis mo­to­cik­li­nin­kams bu­vo gy­ven­ti be pa­to­gu­mų. Su­dė­tin­ga bu­vo va­žiuo­ti ir ser­pen­ti­nų ke­liais. No­rė­da­mas įveik­ti 200 ki­lo­met­rų ser­pan­ti­nų ke­lią ga­li už­truk­ti de­šimt va­lan­dų, kai ku­riuos ruo­žus įveik­da­mas vos ne pa­gul­dęs mo­to­cik­lą ant šo­no.

„Per pus­ry­čius, pie­tus ir va­ka­rie­nę val­go­ma žu­vis ke­lio­nei su­tei­kė sa­vo­tiš­ką at­spal­vį, ta­čiau ne­si­skun­dė­me. No­rė­jo­me sa­ve pa­tik­rin­ti, ar ga­li­me ke­liau­ti taip, kaip ke­liau­da­vo­me prieš dvi­de­šimt me­tų. Ne­gy­ve­no­me kem­pin­guo­se, tad te­ko mau­dy­tis kal­nų upė­se, kai van­dens tem­pe­ra­tū­ra sie­kė vos še­šis laips­nius ši­lu­mos. Pir­mą an­trą die­ną bu­vo šal­ta, o pas­kui pri­pra­tom“, – apie ke­lio­nės iš­ban­dy­mus kal­bė­jo N.Ce­siu­lis.

Avys ke­liuo­se tu­ri pri­vi­le­gi­jų

Apie Nor­ve­gi­jos gro­žį vi­sa ke­liau­to­jų kom­pa­ni­ja bu­vo gir­dė­ju­si, ta­čiau jį iš­vy­dus sa­vo­mis aki­mis įspū­dis bu­vo ne­pa­kar­to­ja­mas. „Po ku­rio lai­ko akis pri­pran­ta prie Nor­ve­gi­jos gro­žio, at­ro­do, kad taip ir tu­ri bū­ti. Ta­čiau kai įva­žiuo­ji į Šve­di­ją, ku­ri ga­na pa­na­ši į Lie­tu­vą, su­pran­ti, jog šios ša­lies gro­žis iš­skir­ti­nis“, – ti­ki­no N.Ce­siu­lis. 

Me­ras sa­ko ži­no­jęs, kad tai bran­gi ša­lis, ta­čiau aukš­tos kai­nos vis­gi ste­bi­no. Di­dži­ą­ją da­lį pi­ni­gų ke­liau­to­jai iš­lei­do ku­rui, skir­tin­gai nei lan­kan­tis ki­to­se ša­ly­se, kur dau­giau­sia pi­ni­gų iš­leis­da­vo pra­gy­ve­ni­mui ir pra­mo­goms.

Nor­ve­gi­jo­je N.Ce­siu­lis gė­rė van­de­nį tie­siai iš upės, toks jis šva­rus ir ty­ras. „Gė­riau ir vis­kas ge­rai, bė­gan­tis van­duo ten šva­rus“, – sa­kė iš­ban­dy­mų ne­ven­gian­tis vy­ras. Mo­to­cik­li­nin­kas ne­slė­pė, kad var­gu ar ga­lė­tų tą pa­da­ry­ti Lie­tu­vo­je.

N.Ce­siu­lį ma­lo­niai nu­ste­bi­no sau­gus va­žia­vi­mas, la­bai ge­ri ke­liai. Jei yra grei­čio ap­ri­bo­ji­mas, tai nor­ve­gai tvar­kin­gai jo ir lai­ko­si. Vai­ruo­to­jai la­bai draus­min­gai, ypač dė­me­sin­gi jie pės­tie­siems, su­sto­ja, kai net ne­aiš­ku, ar šie eis per per­ėją. Už grei­čio vir­ši­ji­mą bau­dos pra­si­de­da nuo ke­lių šim­tų eu­rų ir ga­li siek­ti ke­lis tūks­tan­čius, be to, dar kon­fis­kuo­ja­mas au­to­mo­bi­lis ir su­tei­kia­mas pri­vers­ti­nis mė­ne­sio „po­il­sis“ ka­lė­ji­me.

„Žmo­nės pri­va­lo griež­tai lai­ky­tis ke­lių eis­mo tai­syk­lių, o gy­vu­liams tai ne­ga­lio­ja. Avys ke­liuo­se vaikš­čio­ja lais­vai, jei rei­kia ap­va­žiuo­ti ant ke­lio gu­lin­čią kar­vę ar avį, tai vai­ruo­to­jo pro­ble­ma“, – pa­sa­ko­jo N.Ce­siu­lis.

Aly­taus mies­to va­do­vą nu­ste­bi­no tai, kad nor­ve­gai šiukš­lių dar ne­rū­šiuo­ja. „Ten šva­ru, tvar­kin­ga, bet šiukš­lės nė­ra rū­šiuo­ja­mos“, – ste­bė­jo­si me­ras.

Nak­tys be tam­sos

Lie­tu­vius ypač ža­vė­jo Nor­ve­gi­jos kon­tras­tai. „Pa­ti­ri ne­pa­kar­to­ja­mą įspū­dį, kai per de­šimt mi­nu­čių ga­li pa­jus­ti ke­lio­li­kos laips­nių tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mus. Kal­no pa­pė­dė­je mė­gau­jie­si virš dvi­de­šim­ties laips­nių ši­lu­ma, o pa­ki­lęs į kal­nus, at­si­du­ri ant snie­go ir no­ri­si ap­si­reng­ti kuo šil­čiau. Ar­ba – tris mi­nu­tes ly­ja lie­tus, po jo iš kar­to pra­de­da švies­ti sau­lė ir po ke­lių mi­nu­čių vėl vis­kas kar­to­ja­si iš nau­jo“, – apie Nor­ve­gi­ją pa­sa­ko­jo N.Ce­siu­lis.

Šio­je Skan­di­na­vi­jos ša­ly­je ga­li pa­tir­ti ir Lie­tu­vai ne­įpras­tų žve­jy­bos ypa­tu­mų. Šiuo me­tu Nor­ve­gi­jo­je su­tems­ta vos ge­rai va­lan­dai ir ta tam­sa nė­ra mums įpras­ta nak­ties tam­sa, tad ga­li­ma žve­jo­ti ir pir­mą va­lan­dą nak­ties. Van­duo toks skaid­rus, kad ke­lių met­rų gy­ly­je ga­li ma­ty­ti ant dug­no esan­čius ak­me­nu­kus ir plau­kio­jan­čias žu­vis.

Ap­lan­kė emig­ran­tus

Ant­ro­je ke­lio­nės pu­sė­je mo­to­cik­li­nin­kai ap­lan­kė lie­tu­vių emig­ran­tus. „No­rė­jo­si pa­ma­ty­ti, kaip jie ten gy­ve­na, dir­ba. Pa­ben­dra­vęs su­pra­tau, kad ro­man­ti­kos nė­ra la­bai daug – dir­ba po 12 va­lan­dų per pa­rą, tu­ri lais­vus tik šeš­ta­die­nius, o mė­ne­sio ga­le lie­ka be­veik tiek, kiek ga­li­ma ir Lie­tu­vo­je už­dirb­ti“, – da­li­jo­si įspū­džiais su tri­mis aly­tiš­kiais ben­dra­vęs N.Ce­siu­lis.

Aly­taus mies­to me­ras ti­ki­no pa­ma­tęs jų no­rą grįž­ti į Lie­tu­vą, į sa­vo mies­tą. Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­tys aly­tiš­kiai kal­ba apie grį­ži­mą, kai tik įgy­ven­dins sa­vo tiks­lus. Jie se­ka Lie­tu­vos nau­jie­nas. Kai ku­rie tvir­ti­no, jog jei tik ras­tų ge­rai ap­mo­ka­mą dar­bą, iš kar­to su­grįž­tų.

„Ma­lo­nu bu­vo gir­dė­ti, kad dau­ge­lis ruo­šia­si su­grįž­ti į Lie­tu­vą“, – sa­kė N.Ce­siu­lis.  

Pla­nuo­ja nau­ją ke­lio­nę

Dar ne­iš­blė­so šios va­sa­ros ke­lio­nės įspū­džiai, o mo­to­cik­li­nin­kai jau gal­vo­ja, kur ga­lė­tų ke­liau­ti ki­tą va­sa­rą.

„No­rim į ki­tą že­my­ną, gal­būt Af­ri­ką. Ta­čiau no­rint ten vyk­ti, rei­kia daug lei­di­mų, rei­kia įver­tin­ti at­stu­mus tarp de­ga­lų ko­lo­nė­lių, nes mo­to­cik­lų ba­kai nė­ra to­kie tal­pūs kaip au­to­mo­bi­lių. No­ri­si vi­sa­da va­žiuo­ti ten, kur dar ne­bu­vai. Pa­sau­lis di­de­lis, yra daug kraš­tų, ku­riuos no­rė­tų­si pa­ma­ty­ti“, – apie bū­si­mas ke­lio­nes kal­bė­jo Aly­taus mies­to me­ras.

  Komentaras

  KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORT
  KOLKATA ESCORT SERVICE
  KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS
  CALL GIRL
  CALL GIRLS
  ESCORT
  ESCORTS
  MODEL ESCORT
  MODEL ESCORTS
  KOLKATA FEMALE ESCORTS
  KOLKATA HOTEL ESCORTS
  KOLKATA MODEL ESCORTS
  KOLKATA CALL GIRL
  KOLKATA CALL GIRL SERVICE
  KOLKATA CALL GIRL SERVICE
  KOLKATA CALL GIRLS
  CALL GIRL
  Call GirlS
  KOLKATA INDEPENDENT CALL GIRLS
  KOLKATA INDEPENDENT CALL GIRL
  ESCORT
  ESCORTS
  ESCORTS SERVICE
  ESCORT SERVICE
  INTERNATIONALSEX GUIDE KOLKATA
  CALL GIRLS NEAR ME
  CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP
  ESCORT SERVICES
  KOLKATA SEX
  CALL GIRL IN KOLKATA
  ESCORT SERVICE IN KOLKATA
  GIRLS WHATAPP NUMBER
  ONLINE GIRLS
  FEMALE ESCORTS
  FEMALE ESCORT
  CALL GIRL NAME AND MOBILR NUMBER
  CALL GIRL KOLKATA
  ESCORTS SERVICE
  MASSAGE IN KOLKATA
  GIRLS PHONE NUMBER
  INDIAN MASSAGE PARLOUR SEX
  ESCORTS SERVICES
  CALL GIRLS NO
  CALL GIRLS KOLKATA
  BEAUTIFUL SEXY GIRLS
  ESCORT KOLKATA
  ESCORTS KOLKATA
  ESCORT IN KOLKATA
  ESCORTS IN KOLKATA
  COLLEGE GIRL HOT
  ESCORT SERVICE KOLKATA
  KOLKATA VIP ESCORTS
  KOLKATA HIGH PROFILE ESCORTS
  KOLKATA COLLEGE ESCORTS
  KOLKATA INDEPENDENT MODEL ESCORTS
  KOLKATA CALL GIRLS ESCORTS
  KOLKATA CHEEP ESCORTS
  KOLKATA CALL GIRLS NUMBER ESCORTS
  KOLKATA HIGH PROFILE ESCORTS
  KOLKATA AIRHOSTESS ESCORTS
  KOLKATA PARK HOTEL ESCORTS
  KOLKATA PARK HOTEL ESCORT
  KOLKATA FIVE STAR ESCORT SERVICE
  KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE
  KOLKATA BOUDHI ESCORTS
  INDEPENDNET ESCORT IN KOLKATA
  KOLKATA ESCORT AGENCY

  SALT LAKE ESCORTS
  SALT LAKE ESCORT
  SALT LAKE ESCORTS SERVICE
  SALT LAKE ESCORT SERVICE
  SALT LAKE INDEPENDENT ESCORTS
  SALT LAKE INDEPENDENT ESCORT
  SALT LAKE CALL GIRLS
  SALT LAKE CALL GIRLS

  NEW TOWN ESCORTS
  NEW TOWN ESCORT
  NEW TOWN ESCORTS SERVICE
  NEW TOWN ESCORT SERVICE
  NEW TOWN INDEPENDENT ESCORTS
  NEW TOWN INDEPENDENT ESCORT
  NEW TOWN CALL GIRLS
  NEW TOWN CALL GIRL

  PARK STREET ESCORT
  PARK STREET ESCORTS
  PARK STREET ESCORT SERVICE
  PARK STREET ESCORTS SERVICE
  PARK STREET CALL GIRLS
  PARK STREET CALL GIRL
  PARK STREET INDEPENDENT ESCORTS
  PARK STREET INDEPENDENT ESCORT

  DHARMATALA ESCORTS
  DHARMATALA ESCORT
  DHARMATALA ESCORT SERVICE
  DHARMATALA ESCORTS SERVICE
  DHARMATALA INDEPENDENT ESCORTS
  DHARMATALA INDEPENDENT ESCORT
  DHARMATALA CALL GIRLS
  DHARMATALA CALL GIRL

  AIRPORT ESCORTS
  AIRPORT ESCORT
  AIRPORT ESCORT SERVICE
  AIRPORT ESCORTS SERVICE
  AIRPORT CALL GIRLS
  AIRPORT CALL GIRL
  AIRPORT INDEPENDENT ESCORTS
  AIRPORT INDEPENDENT ESCORT

  BALLYGUNGE ESCORTS
  BALLYGUNGE ESCORT
  BALLYGUNGE ESCORT SERVICE
  BALLYGUNGE ESCORTS SERVICE
  BALLYGUNGE CALL GIRLS
  BALLYGUNGE CALL GIRL
  BALLYGUNGE INDEPENDENT ESCORTS
  BALLYGUNGE INDEPENDENT ESCORT

  JADAVPUR ESCORTS
  JADAVPUR ESCORT
  JADAVPUR CALL GIRLS
  JADAVPUR CALL GIRL
  JADAVPUR INDEPENDENT ESCORTS
  JADAVPUR INDEPENDENT ESCORT
  JADAVPUR ESCORT SERVICE
  JADAVPUR ESCORTS SERVICE

  EM BY PASS ESCORTS
  EM BY PASS ESCORT
  EM BY PASS ESCORTS SERVICE
  EM BY PASS ESCORT SERVICE
  EM BY PASS CALL GURLS
  EM BY PASS CALL GURL
  EM BY PASS INDEPENDENT ESCORTS
  EM BY PASS INDEPENDENT ESCORT

  VEDIC VILLAGE ESCORTS
  VEDIC VILLAGE ESCORT
  VEDIC VILLAGE ESCORT SERVICE
  VEDIC VILLAGE ESCORTS SERVICE
  VEDIC VILLAGE CALL GIRLS
  VEDIC VILLAGE CALL GIRL
  VEDIC VILLAGE INDEPENDENT ESCORTS
  VEDIC VILLAGE INDEPENDENT ESCORT

  SHARPOORJI ESCORT
  SHARPOORJI ESCORTS
  SHARPOORJI INDEPENDENT ESCORT
  SHARPOORJI INDEEPNDENT ESCORTS
  SHARPOORJI CALL GIRLS
  SHARPOORJI CALL GIRL
  SHARPOORJI ESCORT SERVICE
  SHARPOORJI ESCORTS SERVICE

  ASANSOL ESCORTS
  ASANSOL ESCORT
  ASANSOL ESCORTS SERVICE
  ASANSOL CALL GIRLS
  ASANSOL CALL GIRL
  ASANSOL ESCORT SERVICE
  ASANSOL INDEPENDENT ESCORTS
  ASANSOL INDEPENDENT ESCORT

  DURGAPUR INDEPENDENT ESCORTS
  DURGAPUR ESCORTS
  DURGAPUR ESCORT
  DURGAPUR ESCORT SERVICE
  DURGAPUR ESCORTS SERVICE
  DURGAPUR CALL GIRLS
  DURGAPUR CALL GIRL
  DURGAPUR INDEPENDENT ESCORT

  BANSDRONI ESCORTS
  BANSDRONI ESCORT
  BANSDRONI ESCORT SERVICE
  BANSDRONI ESCORTS SERVICE
  BANSDRONI INDEPENDENT ESCORTS
  BANSDRONI INDEPENDENT ESCORT
  BANSDRONI CALL GIRLS
  BANSDRONI CALL GIRL

  BARRACKPORE ESCORTS
  BARRACKPORE ESCORT
  BARRACKPORE ESCORT SERVICE
  BARRACKPORE CALL GIRLS
  BARRACKPORE CALL GIRL
  BARRACKPORE INDEPENDENT ESCORTS
  BARRACKPORE INDEPENDENT ESCORT
  BEHALA ESCORTS
  BEHALA ESCORT
  BEHALA ESCORT SERVICE
  BEHALA CALL GIRLS
  BEHALA CALL GIRL
  BEHALA INDEPENDENT ESCORTS
  BEHALA INDEPENDENT ESCORT

  BELGACHIA ESCORTS
  BELGACHIA ESCORT
  BELGACHIA ESCORTS SERVICE
  BELGACHIA ESCORT SERVICE
  BELGACHIA INDEPENDENT ESCORTS
  BELGACHIA INDEEPNDENT ESCORTS
  BELGACHIA CALL GIRLS

  BIDHAN NAGAR CALL GIRLS
  BIDHAN NAGAR CALL GIRL
  BIDHAN NAGAR ESCORT SERVICE
  BIDHAN NAGAR ESCORT
  BIDHAN NAGAR ESCORTS
  BIDHAN NAGAR INDEPENDENT ESCORTS
  BIDHAN NAGAR INDEPENDENT ESCORT

  CHETLA ESCORTS
  CHETLA ESCORTS SERVICE
  CHETLA ESCORT SERVICE
  CHETLA ESCORT
  CHETLA CALL GIRLS
  CHETLA CALL GIRL
  CHETLA INDEPENDENT ESCORTS
  CHETLA INDEPENDENT ESCORT

  CHINAR PARK ESCORTS
  CHINAR PARK ESCORT
  CHINAR PARK ESCORTS SERVICE
  CHINAR PARK ESCORT SERVICE
  CHINAR PARK CALL GIRLS
  CHINAR PARK CALL GIRL
  CHINAR PARK INDEPENDENT ESCORTS
  CHINAR PARK INDEPENDENT ESCORT

  DUMDUM ESCORT
  DUMDUM ESCORTS
  DUMDUM ESCORT SERVICE
  DUMDUM ESCORT SERVICE
  DUMDUM INDEPENDENT ESCORT
  DUMDUM INDEPENDENT ESCORTS
  DUMDUM CALL GIRL
  DUMDUM CALL GIRLS

  SILIGURI ESCORTS
  SILIGURI ESCORT
  SILIGURI ESCORT SERVICE
  SILIGURI ESCORTS SERVICE
  SILIGURI INDEPENDENT ESCORTS
  SILIGURI INDEPENDENT ESCORT
  SILIGURI CALL GIRLS
  SILIGURI CALL GIRL

  KALYANI ESCORTS
  KALYANI ESCORT
  KALYANI ESCORT SERVICE
  KALYANI ESCORTS SERVICE
  KALYANI INDEPENDENT ESCORTS
  KALYANI INDEPENDENT ESCORT
  KALYANI CALL GIRLS
  KALYANI CALL GIRL

  NEW ALIPORE ESCORTS
  NEW ALIPORE ESCORT
  NEW ALIPORE ESCORTS SERVICE
  NEW ALIPORE ESCORT SERVICE
  NEW ALIPORE INDEPENDENT ESCORTS
  NEW ALIPORE INDEEPNDENT ESCORT
  NEW ALIPORE CALL GIRLS
  NEW ALIPORE CALL GIRL

  RAJARHAT ESCORTS
  RAJARHAT ESCORT
  RAJARHAT ESCORT SERVICE
  RAJARHAT ESCORTS SERVICE
  RAJARHAT INDEPENDENT ESCORTS
  RAJARHAT INDEPENDENT ESCORT
  RAJARHAT CALL GIRLS
  RAJARHAT CALL GIRL

  SEALDHA ESCORTS
  SEALDHA ESCORT
  SEALDHA CALL GIRLS
  SEALDHA CALL GIRL
  SEALDHA INDEPENDENT ESCORTS
  SEALDHA INDEPENDENT ESCORT
  SEALDHA ESCORT SERVICE
  SEALDHA ESCORTS SERVICE

  DARJEELING ESCORTS
  DARJEELING ESCORT
  DARJEELING ESCORTS SERVICE
  DARJEELING ESCORT SERVICE
  DARJEELING CALL GIRLS
  DARJEELING CALL GIRL
  DARJEELING INDEPENDENT ESCORTS
  DARJEELING INDEPENDENT ESCORT

  KOLKATA RUSSIAN ESCORTS
  KOLKATA RUSSIAN ESCORT
  KOLKATA RUSSIAN ESCORT SERVICE
  KOLKATA RUSSIAN ESCORTS SERVICE
  KOLKATA RUSSIAN INDEPENDENTESCORTS
  KOLKATA RUSSIAN INDEPENDENT ESCORT
  KOLKATA RUSSIAN CALL GIRLS
  KOLKATA RUSSIAN CALL GIRL

  KOLKATA HOUSEWIFE ESCORTS
  KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT
  KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE
  KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE
  KOLKATA HOUSEWIFE CALL GIRLS
  KOLKATA HOUSEWIFE CALL GIRL

  KOLKATA HOTEL ESCORTS
  KOLKATA HOTEL ESCORT
  KOLKATA HOTEL ESCORTS SERVICE
  KOLKATA HOTEL ESCORT SERVICE
  KOLKATA HOTEL INDEPENDENT ESCORTS
  KOLKATA HOTEL INDEPENDENT ESCORT
  KOLKATA HOTEL CALL GIRLS
  KOLKATA HOTEL CALL GIRLS

  KOLKATA BENGALI ESCORTS
  KOLKATA BENGALI ESCORTS
  KOLKATA BENGALI ESCORT
  KOLKATA BENGALI CALL GIRLS
  KOLKATA BENGALI CALL GIRL
  KOLKATA BENGALI ESCORT SERVICE
  KOLKATA BENGALI ESCORT SERVICE

  ULTADANGA ESCORTS
  ULTADANGA ESCORT
  ULTADANGA ESCORT SERVICE
  ULTADANGA ESCORTS SERVICE
  ULTADANGA CALL GIRLS
  ULTADANGA CALL GIRL
  ULTADANGA INDEPENDENT ESCORTS
  ULTADANGA INDEPENDENT ESCORT

  LAKE TOWN ESCORTS
  LAKE TOWN ESCORT
  LAKE TOWN ESCORT SERVICE
  LAKE TOWN ESCORTS SERVICE
  LAKE TOWN CALL GIRLS
  LAKE TOWN CALL GIRL
  LAKE TOWN INDEPENDENT ESCORTS
  LAKE TOWN INDEPENDENT ESCORT

  BELGHORIA ESCORTS
  BELGHORIA ESCORT
  BELGHORIA ESCORTS SERVICE
  BELGHORIA ESCORT SERVICE
  BELGHORIA CALL GIRLS
  BELGHORIA CALL GIRL
  BELGHORIA INDEPENDENT ESCORTS
  BELGHORIA INDEPENDENT ESCORT

  BUDGE BUDGE ESCORTS
  BUDGE BUDGE ESCORT
  BUDGE BUDGE ESCORTS SERVICE
  BUDGE BUDGE ESCORT SERVICE
  BUDGE BUDGE INDEPENDENT ESCORTS
  BUDGE BUDGE INDEPENDENT ESCORT
  BUDGE BUDGE CALL GIRLS
  BUDGE BUDGE CALL GIRL

  BAGUIATI ESCORT
  BAGUIATI ESCORTS
  BAGUIATI ESCORTS SERVICE
  BAGUIATI INDEPENDENT ESCORTS
  BAGUIATI ESCORT SERVICE
  BAGUIATI INDEPENDENT ESCORT
  BAGUIATI CALL GIRLS
  BAGUIATI CALL GIRL
  BAGUIATI ESCORT SERVICE

  TAGORE PARK ESCORTS
  TAGORE PARK ESCORT
  TAGORE PARK ESCORT SERVICE
  TAGORE PARK INDEPENDENT ESCORTS
  TAGORE PARK ESCORT SERVICE
  TAGORE PARK INDEPENDENT ESCORT
  TAGORE PARK CALL GIRL
  TAGORE PARK CALL GIRLS

  BARUIPUR ESCORTS
  BARUIPUR ESCORT
  BARUIPUR ESCOR SERVICES
  BARUIPUR ESCORTS SERVICE
  BARUIPUR INDEPENDENT ESCORTS
  BARUIPUR INDEPENDENT ESCORT
  BARUIPUR ESCORT SERVICE
  BARUIPUR CALL GIRLS
  BARUIPUR CALL GIRL

  SCIENCE CITY ESCORTS
  SCIENCE CITY ESCORT
  SCIENCE CITY ESCORTS SERVICE
  SCIENCE CITY ESCORT SERVICE
  SCIENCE CITY INDEPENDENT ESCORTS
  SCIENCE CITY INDEPENDENT ESCORT
  SCIENCE CITY CALL GIRL
  SCIENCE CITY CALL GIRLS

  INCALL ESCORTS
  INCALL ESCORT
  INCALL ESCORTS SERVICE
  INCALL ESCORT SERVICE
  INCALL CALL GIRLS
  INCALL CALL GIRL
  INCALL INDEPENDENT ESCORTS
  INCALL INDEPENDENT ESCORT

  OUTCALL INDEPENDENT ESCORTS
  OUTCALL INDEPENDENT ESCORT
  OUTCALL ESCORTS
  OUTCALL ESCORT
  OUTCALL CALL GIRLS
  OUTCALL CALL GIRL

  AIRHOSTESS ESCORTS
  AIRHOSTESS ESCORT
  AIRHOSTESS ESCORTS SERVICE
  AIRHOSTESS ESCORT SERVICE
  AIRHOSTESS INDEPENDENT ESCORTS
  AIRHOSTESS INDEEPNDENT ESCORT
  AIRHOSTESS CALL GIRLS
  AIRHOSTESS CALL GIRL

  BARABAZAR ESCORTS
  BARABAZAR ESCORT
  BARABAZAR ESCORTS SERVICE
  BARABAZAR ESCORT SERVICE
  BARABAZAR CALL GIRLS
  BARABAZAR CALL GIRL
  BARABAZAR INDEPEDNENT ESCORTS
  BARABAZAR INDEPENDENT ESCORTS

  BELIAGHATA ESCORTS
  BELIAGHATA ESCORT
  BELIAGHATA ESCORT SERVICE
  BELIAGHATA ESCORTS SERVICE
  BELIAGHATA CALL GIRL
  BELIAGHATA CALL GIRLS
  BELIAGHATA INDEPENDENT ESCORTS
  BELIAGHATA INDEPENDENT ESCORT

  SONAGACHI ESCORTS
  SONAGACHI ESCORT
  SONAGACHI ESCORT SERVICE
  SONAGACHI ESCORTS SERVICE
  SONAGACHI CALL GIRLS
  SONAGACHI CALL GIRL
  SONAGACHI INDEPENDENT ESCORTS
  SONAGACHI INDEPENDENT ESCORT

  KOLKATA COLLEGE ESCORTS
  KOLKATA COLLEGE ESCORT
  KOLKATA COLLEGE ESCORT SERVICE
  KOLKATA COLLEGE ESCORTS SERVICE
  KOLKATA COLLEGE CALL GIRL
  KOLKATA COLLEGE CALL GIRLS
  KOLKATA COLLEGE INDEPENDENT ESCORTS
  KOLKATA COLLEGE INDEPENDENT ESCORTS
  KOLKATA COLLEGE FEMALE ESCORTS

  CALL GIRLS
  CALL GIRLS
  MUMBAI CALL GIRLS
  MUMBAI CALL GIRL
  HOT INDIAN GIRLS
  MUMBAI ESCORTS
  MUMBAI ESCORT
  MUMBAI ESCORT SERVICE
  MUMBAI ESCORTS SERVICE
  MUMBAI ESCORT SERVICES
  MUMBAI ESCORTS SERVICES
  ESCORT SERVICE
  ESCORTS SERVICE
  ESCORT
  ESCORTS
  INDIAN BIG BOOBS
  SEXY INDIAN GIRL
  BIG BOOBS INDIAN
  MALLU AUNTY HOT
  CALL GIRLS NEAR ME
  BIG INDIAN BOOBS
  BOOBS INDIAN
  INDIAN MMS VIDEO
  CALL GIRLS IN MUMBAI
  INDIAN GIRLS HOT
  ESCORTS IN MUMBAI
  BUSTY AUNTY
  MUMBAI SEX VIDEOS
  INDIAN CALL GIRLS
  HOT INDIAN MODELS
  MUMBAI GIRLS
  INDIAN GIRLS ASS
  INDIAN ESCORTS
  INDIAN ESCORT
  INDIAN CALL GIRLS
  INDIAN CALL GIRL
  ESCORT GIRLS
  INDIAN EROTIC VIDEOS
  INDEPENDENT ESCORTS
  INDEPENDENT ESCORT
  MUMBAI INDEPENDENT ESCORTS
  MUMBAI INDEPENDENT ESCORT
  INDEPENDENT ESCORTS IN MUMBAI
  INDEPENDENT ESCORT IN MUMBAI
  FEMALE ESCORTS
  FEMALE ESCORT
  MUMBAI FEMALE ESCORTS
  MUMBAI FEMALE ESCORT
  MUMBAI ESCORT AGENCY
  MUMBAI ESCORTS AGENCY
  MUMBAI RUSSIAN ESCORTS
  MUMBAI RUSSIAN ESCORT
  MUMBAI HOUSEWIFE ESCORTS
  MUMBAI HOUSEWIFE ESCORT
  MUMBAI MODEL ESCORTS
  MUMBAI MODEL ESCORT
  MUMBAI CALL GIRLS
  ESCORT AGENCY
  ESCORTS AGENCY
  HOUSEWIFE ESCORTS
  HOUSEWIFE ESCORT
  MODEL ESCORTS
  MODEL ESCORT
  COLLEGE CALL GIRLS
  COLLEGE CALL GIRL
  MUMBAI COLLEGE CALL GIRLS
  MUMBAI COLLEGE CALL GIRL
  ESCORT MUMBAI
  ESCORTS MUMBAI
  ESCORT IN MUMBAI
  ESCORTS IN MUMBAI
  WOMEN SEEKING MEN IN MUMBAI

  CALL GIRLS NEAR ME
  CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP
  ESCORT SERVICES
  KOLKATA SEX
  CALL GIRL IN KOLKATA
  ESCORTS SERVICE IN KOLKATA
  GIRLS WHATSAPP NUMBERS
  ONLINE GIRLS
  FEMALE ESCORTS
  FEMALE ESCORT
  CALL GIRL NAMES AND MOBILE NUMBER
  CALL GIRL KOLKATA
  ESCORTS SERVICES
  MASSAGE IN KOLKATA
  GIRLS WHATSAPP NUMBER
  INDIAN MASSAG PARLOUR SEX
  CALL GIRL NO
  CALL GIRLS KOLKATA
  BEAUTIFUL SEXY GIRLS
  ESCORT KOLKATA
  COLLEGE GIRLS HOT
  CALL GIRLS WHATSAPP NUMBER
  ESCORT SERVICE KOLKATA
  SEXY GIRL NUMBER
  KOLKATA SEX

  KOLKATA CALL GIRLS
  CALL GIRLS IN KOLKATA
  CALL GIRL IN KOLKATA
  CALL GIRLS KOLKATA

  KOLKATA CALL GIRLS CENTER
  INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA
  KOLKATA CALL GIRLS NUMBER

  CALL GIRLS NAKED PICTURE KOLKATA
  KOLKATA CALL GIRLS HOME SERVICE
  KOLKATA CALL GIRLS IN HOTEL ROOM PORN

  KOLKATA CALL GIRLS IN NIGHT STREET
  KOLKATA CALL GIRLS MOBILE NUMBER AND RATE
  KOLKATA CALL GIRL NUMBER

  CALL GIRL NEAR ME
  KOLKATA CALL GIRLS PERSONAL CONTACT NO
  KOLKATA CALL GIRLS SEX VIDEOS

  KOLKATA CALL GIRLS STAND IN NIGHT
  PARK STREET KOLKATA CALL GIRLS
  CHEAPEST CALL GIRLS IN KOLKATA

  KOLKATA ESCORTS
  ESCORTS IN KOLKATA
  KOLKATA ESCORTS SERVICE

  ESCORTS KOLKATA
  ESCORTS SERVICE IN KOLKATA
  ESCORTS SERVICES IN KOLKATA

  FEMALE ESCORTS IN KOLKATA
  FOREIGN ESCORTS KOLKATA
  LOW COST ESCORTS IN KOLKATA

  ESCORT SERVICE PHONE NUMBER IN KOLKATA
  ESCORT SERVICE PHONE NUMBER KOLKATA
  KOLKATA ESCORT

  ESCORT SERVICE IN KOLKATA
  ESCORT SERVICE KOLKATA
  KOLKATA ESCORT SERVICE

  ESCORT KOLKATA
  KOLKATA SHEMALE ESCORT
  ESCORT IN KOLKATA

  ESCORT SERVICES IN KOLKATA
  KOLKATA ESCORT SERVICES
  CHEAP ESCORT SERVICES IN KOLKATA

  ESCORT SERVICES KOLKATA
  ESCORT GIRL IN KOLKATA
  KOLKATA ESCORT GIRL

  ESCORT GIRLS KOLKATA
  ESCORT SERVICEIN IN ULTADANGA
  GIRLS ESCORT SERVICE OF KOLKATA

  KOLKATA ESCORT GIRL NIGHT
  ESCORT SERVICE GIRL PHONE NUMBER KOLKATA
  ESCORT SERVICE GIRL PHONE NUMBER IN KOLKATA SOBHABAZAR

  BENGALI ESCORT SERVICE KOLKATA
  BEST ESCORT GIRLS CONTACT IN KOLKATA
  BUSTY INDIAN HOUSEWIFES ESCORT KOLKATA

  CHEAP ESCORT SERVICE KOLKATA
  ESCORT GIRL KOLKATA PH NUMBER
  ESCORT SERVICE SHYAM BAZAE CALL GIRLS NUMBER

  HIGH PROFILE ESCORT SERVICE IN KOLKATA
  HOT KOLKATA ESCORT
  HOTEL AVAILABLE ESCORT SERVICE AT KOLKATA

  INDIAN GIRLS ESCORT KOLKATA
  INDIAN GIRLS ESCORT KOLKATA FOR TOUR BANKOK
  KOLKATA AIRHOSTESS ESCORTS

  KOLKATA ESCORTS ACRICCS
  KOLKATA ESCORT CCTV VIDEOS
  KOLKATA ESCORT GIRL FUCK VIDEO

  KOLKATA ESCORT SERVICE CHEEP RATE
  KOLKATA ESCORTS
  ESCORT SERVICE IN KOLKATA

  INDEPENDENT ESCORTS KOLKATA
  KOLKATA ESCORTS AGENCY
  KOLKATA ESCORT AGENCY

  CHEEP CALL GIRLSIN KOLKATA
  ESCORT SERVICENEAR ME
  FEMALE ESCORTS NEAR ME

  INDIAN ESCORTS NEAR ME
  ESCORTS NEAR ME
  SEXY ESCORT KOLKATA

  MALE ESCORT JOB IN KOLKATA
  KOLKATA MODEL ESCORTS
  ESCORTS IN SALT LAKE KOLKATA

  HIGH CLASS ESCORTS IN KOLKATA
  CHEEP ESCORTS IN KOLKATA
  KOLKATA MALE ESCORT JOB

  ESCORT SERVICE JO DESCRIPTION IN KOLKATA
  MALE ESCORT SERVICE IN KOLKATA
  CALL GIRLS NUMBER KOLKATA

  CALL GIRL JOB VACANCIES IN KOLKATA
  CALL GIRL SERVICE IN KOLKATA
  INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA

  CALL GIRL HAYYAT REGENCY KOLKATA
  KOLKATA ESCORT REAL
  ESCORTS SERVICES KOLKATA

  KOLKATA ESCORT
  KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORT SERVICE

  KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS
  KOLKATA INDEPENDENT ESCORT
  INDEPENDENT ESCORT IN KOLKATA

  INDEPENDENT ESCORT KOLKATA
  ESCORT KOLKATA
  ESCORTS KOLKATA

  ESCORT IN KOLKATA
  ESCORTS IN KOLKATA
  HOT CALL GIRLS KOLKATA

  KOLKATA BEST ESCORTS
  KOLKATA BEST ESCORT

  BEST CALL GIRL IN KOLKATA
  KOLKATA SEX GIRLS NUMBER
  SEXYGIRLS CONTACT NUMBER

  KOLKATA LOCAL CALL GIRLS
  CALL GIRL CONTACT NUMBRT KOLKATA
  KOLKATA CALL GIRL AREA

  COLLEGE GIRLSFOE SEX IN KOLKATA
  CALL GIRL FOR SEX IN KOLKATA
  KOLKATA CALL GIRL ADDRESS
  SEXY GIRLS PHONE NUMBER
  CALL GIRL PICTURE
  SEX GIRL IN KOLKATA
  COLLEGE CALL GIRLS IN KOLKATA
  KOLKATA CALL GIRLS SERVICE
  SEX GIRL KOLKATA
  DIRECT CALL GIRL NUMBER
  CALL GIRLS PHOTO KOLKATA
  CALL GIRL LARKI

  Kolkata Vip Escorts
  Kolkata High profile Escorts
  Kolkata College Escorts
  Kolkata independent model Escorts
  Kolkata gallery Escorts
  Kolkata cheep Escorts
  Kolkata call girls number Escorts
  kolkata high profile escorts
  kolkata air hostress escorts
  kolkata park hotel escorts
  kolkata park hotel escorts

  kolkata five star escort service
  kolkata housewife escort service
  kolkata boudhi escorts
  independent escorts kolkata
  kolkata escort agency
  kolkata park hotel escorts

  kolkata bengali girls escorts
  kolkata incall escort service
  kolkata outcall escort service
  kolkata hotel escort service
  kolkata local escorts service
  housewife escort service in kolkata
  sexy call girls kolkata
  kolkata air port escort service
  kolkata model agency escorts

  Escort in Kolkata
  Escorts Kolkata
  Female Escort Kolkata
  kolkata model girls
  high class kolkata escorts
  kolkata vip escorts
  high profife escort service kolkata
  salt lake Escorts
  salt lake Escort
  salt lake Escort service
  new town Escorts

  new town Escort
  new town Escort service
  park sreet Escorts
  park sreet Escort
  park sreet Escort service
  park sreet call girls
  dharmatala Escorts
  dharmatala Escort
  dharmatala Escort service
  airport Escorts
  ballygunge Escorts

  ballygunge Escort
  ballygunge Escort service
  ballygunge call girls
  jadavpur Escorts
  jadavpur Escort
  jadavpur Escort service
  em by pass Escorts
  vedic villege Escorts
  vedic villege Escort Service
  vedic villege Escort
  vedic villege Call Girls
  saporji Escort Service
  saporji Escort
  saporji Escorts

  asansol Escort
  asansol Escorts
  asansol Escort service
  asansol call girls
  asansol indepndent Escorts

  durgapur Escort
  durgapur Escorts
  durgapur call girls
  durgapur Escort Service
  durgapur independent Escorts

  bansdroni Escorts
  bansdroni Escort
  bansdroni Escort Service
  bansdroni Call Girls
  bansdroni Independent Escorts

  barrackpore Escort
  barrackpore Escorts
  barrackpore Escort service
  barrackpore call girls
  barrackpore independent Escorts

  behala Escorts
  behala Escort service
  behala call girls
  behala Escort
  behala independent Escorts

  belgachia Escorts
  belgachia Escort
  belgachia Escort service
  belgachia call girls
  belgachia independent Escorts

  bidhan-nagar call girls
  bidhan-nagar Escorts
  bidhan-nagar Escort
  bidhan-nagar Escort Service
  bidhan-nagar Independent Escorts
  bidhan-nagar Female Escorts

  chetla Escort
  chetla Escorts
  chetla Escort Service
  chetla Independent Escorts
  chetla call girl
  chetla call Escorts

  chinar park Escort
  chinar park Escorts
  chinar park Escort service
  chinar park call girls
  chinar park independent Escorts
  chinar park female Escorts

  dumdum Escorts
  dumdum Escort
  dumdum Escort service
  dumdum call girls
  dumdum female Escorts
  dumdum independent Escorts

  siliguri independent Escorts
  siliguri Escorts
  siliguri Escort
  siliguri call girls
  siliguri Escort service
  siliguri model Escorts

  kalyani Escorts
  kalyani Escort
  kalyani Escort service
  kalyani call girls
  kalyani independent Escorts

  new alipore Escorts
  new alipore Escort
  new alipore Escort service
  new alipore call girls
  new alipore independent Escorts

  rajarhat Escort
  rajarhat Escorts
  rajarhat Escort Service
  rajarhat Call Girls
  rajarhat Female Escorts
  rajarhat independent Escort

  sealdha Escorts
  sealdha Escort service
  sealdha Escort
  sealdha call girls
  sealdha independent Escorts
  sealdha Escort call girl
  sealdha female Escorts

  darjeeling Escorts
  darjeeling Escort
  darjeeling Escorts service
  darjeeling call girls
  darjeeling independent Escorts
  darjeeling female Escorts

  Kolkata Russian Escorts
  Kolkata Russian Escort
  Kolkata Russian Escort Service
  Kolkata Russian Call Girls
  Kolkata Russian Independent Escorts

  Kolkata Housewife Escorts
  Kolkata Housewife Escort
  Kolkata Housewife Escort Service
  Kolkata Housewife Call Girls
  Kolkata Housewife independent Escorts
  Kolkata Housewife model Escorts

  Kolkata hotel Escorts
  Kolkata hotel Escort
  Kolkata hotel Escort service
  Kolkata hotel call girls
  Kolkata hotel call girl Escorts

  kolkat bengali call girls
  kolkat bengali escorts
  kolkat bengali escort
  kolkat bengali escort service
  kolkat bengali independent call girls
  kolkat bengali model call girls

  ultadanga call girls
  ultadanga escorts
  ultadanga escort
  ultadanga independent escorts
  ultadanga escort service
  ultadanga escort agency

  ultadanga escorts
  ultadanga escort
  ultadanga escort service
  ultadanga call girls
  ultadanga independent escorts
  ultadanga female escorts

  lake town escorts
  lake town escort
  lake town escort service
  lake town independent escorts
  lake town female escorts
  lake town call girls

  belghoria escorts
  belghoria escort
  belghoria escort service
  belghoria independent escorts
  belghoria call girls

  budge budge escorts
  budge budge escort service
  budge budge escort
  budge budge call girls
  budge budge independent escorts

  baguiati escorts
  baguiati call girls
  baguiati escort
  baguiati escort service
  baguiati independent escorts

  tagore park escorts
  tagore park escort
  tagore park escort service
  tagore park call girls
  tagore park independent escorts

  baruipur escorts
  baruipur call girls
  baruipur escort
  baruipur escort service
  baruipur independent escorts escorts

  science city escorts
  science city escort
  science city escort service
  science city call girls
  science city female escorts
  science city independent escorts

  incall escort
  incall escort service
  incall escort call girls
  incall escorts
  incall escort agency
  incall independent escorts

  outcall escorts
  outcall escort
  outcall escort service
  outcall call girls
  outcall independent escorts
  outcall female escorts

  air hostess escorts
  air hostess escort
  air hostess escort service
  air hostess call girls
  air hostess female escorts
  air hostess independent escorts

  barabazar escorts
  barabazar escort
  barabazar escort service
  barabazar call girls
  barabazar female escorts
  barabazar independent escorts

  beliaghata escorts
  beliaghata escort
  beliaghata escort service
  beliaghata independent escorts
  beliaghata call girls
  beliaghata female escorts

  sonagachi escorts
  sonagachi escort
  sonagachi escort service
  sonagachi call girls
  sonagachi independent escorts

  kolkata college escorts
  kolkata college escort
  kolkata college escort service
  kolkata college independent escorts
  kolkata college call girls
  college call girls
  college call girl

  CALL GIRLS
  CALL GIRLS
  MUMBAI CALL GIRLS
  MUMBAI CALL GIRL
  HOT INDIAN GIRLS
  MUMBAI ESCORTS
  MUMBAI ESCORT
  MUMBAI ESCORT SERVICE
  MUMBAI ESCORTS SERVICE
  MUMBAI ESCORT SERVICES
  MUMBAI ESCORTS SERVICES
  ESCORT SERVICE
  ESCORTS SERVICE
  ESCORT
  ESCORTS
  INDIAN BIG BOOBS
  SEXY INDIAN GIRL
  BIG BOOBS INDIAN
  MALLU AUNTY HOT
  CALL GIRLS NEAR ME
  BIG INDIAN BOOBS
  BOOBS INDIAN
  INDIAN MMS VIDEO
  CALL GIRLS IN MUMBAI
  INDIAN GIRLS HOT
  ESCORTS IN MUMBAI
  BUSTY AUNTY
  MUMBAI SEX VIDEOS
  INDIAN CALL GIRLS
  HOT INDIAN MODELS
  MUMBAI GIRLS
  INDIAN GIRLS ASS
  INDIAN ESCORTS
  INDIAN ESCORT
  INDIAN CALL GIRLS
  INDIAN CALL GIRL
  ESCORT GIRLS
  INDIAN EROTIC VIDEOS
  INDEPENDENT ESCORTS
  INDEPENDENT ESCORT
  MUMBAI INDEPENDENT ESCORTS
  MUMBAI INDEPENDENT ESCORT
  INDEPENDENT ESCORTS IN MUMBAI
  INDEPENDENT ESCORT IN MUMBAI
  FEMALE ESCORTS
  FEMALE ESCORT
  MUMBAI FEMALE ESCORTS
  MUMBAI FEMALE ESCORT
  MUMBAI ESCORT AGENCY
  MUMBAI ESCORTS AGENCY
  MUMBAI RUSSIAN ESCORTS
  MUMBAI RUSSIAN ESCORT
  MUMBAI HOUSEWIFE ESCORTS
  MUMBAI HOUSEWIFE ESCORT
  MUMBAI MODEL ESCORTS
  MUMBAI MODEL ESCORT
  MUMBAI CALL GIRLS
  ESCORT AGENCY
  ESCORTS AGENCY
  HOUSEWIFE ESCORTS
  HOUSEWIFE ESCORT
  MODEL ESCORTS
  MODEL ESCORT
  COLLEGE CALL GIRLS
  COLLEGE CALL GIRL
  MUMBAI COLLEGE CALL GIRLS
  MUMBAI COLLEGE CALL GIRL
  ESCORT MUMBAI
  ESCORTS MUMBAI
  ESCORT IN MUMBAI
  ESCORTS IN MUMBAI
  WOMEN SEEKING MEN IN MUMBAI
  KOLKATA ESCORTS
  KOLKATA ESCORT
  KOLKATA ESCORT SERVICE
  KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS
  CALL GIRL
  CALL GIRLS
  ESCORT
  ESCORTS
  HOUSEWIFE ESCORT
  HOUSEWIFE ESCORTS
  MODEL ESCORT
  MODEL ESCORTS
  RUSSIAN ESCORT
  RUSSIAN ESCORTS
  KOLKATA FEMALE ESCORTS
  KOLKATA HOTEL ESCORTS
  KOLKATA MODEL ESCORTS
  KOLKATA CALL GIRL
  KOLKATA CALL GIRL SERVICE
  KOLKATA CALL GIRL SERVICE
  KOLKATA CALL GIRLS

  ESCORT
  ESCORTS
  FEMALE ESCORTS SERVICE KOLKATA
  KOLKATA FEMALE ESCORTS SERVICE
  INDEPENDENT ESCORTS SERVICE
  INDEPENDENT ESCOTRTS SERVIC KOLKATA
  KOLKATA INDEPENDET ESCORTS SERVICE
  RUSSIAN ESCORTS SERVICE KOLKATA
  RUSSIAN ESCORTS SERVICE
  KOLKATA RUSSIAN ESCORTS SERVICE
  FOREIGN ESCORTS SERVICE IN KOLKATA
  INDEPENDEN FOREIGN ESCORTS SERVICE
  ESCORT FOREIGN SERVICE IN KOLKATA
  SEXY FEMALE ESCORTS SERVICE
  SEXY MODEL ESCORTS SERVICE
  MODEL ESCORTS CALL GIRLS
  MODEL ESCORTS CALL GIRLS SERVICE KOLKATA
  CALL GIRLS SERVICE KOLKATA
  CALL GIRLS IN KOLKATA
  KOLKATA CALL GIRLS
  KOLKATA CALL GIRLS
  CALL GIRLS KOLKATA
  cALLL GIRL kolkata
  FEMALE CALL GIRLS KOLKATA
  FEMALE CALL GIRLS
  SEXY CALL GIRLS SERVICE IN KOLKATA
  ESCORTS SERVICE IN KOLKATA
  KOLKATA FEMALE ESCORT SERVICE
  TOP ESCORTS SERVICE KOLKATA
  BEST KOLKATA ESCORTS SERVICE
  CALL GIRLS SERVICE
  ESCORTS SERVICE
  ESCORT SERVICE
  ESCORTS SERVICE IN KOLKATA
  BENGOLI ESCORTS GIRLS
  BENGOLI CALL GIRLS KOLKATA
  KOLKATA ESCORTS SERVICE
  FREE ESCORTS SERVICE KOLKATA
  FREE WHATSAAP NUMBER ESCORTS
  FREE WHATSAAP NUMBER OF CALL GIRLS
  PHONE NUMBER OF ESCORTS SERVICE
  FREE PHONE NUMBER ESCORTS SERVICE
  MOBILE NUMBER OF ESCORTS SERVICE

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Noris padrasint nors po šių atostogų bandyt rimčiau mero darbą dirbt. O ne dar turint mero gerai apmokamą postą galimai ieškot darbo Norvegijoj ir panašiai.... Nes taryboje vieni ant kitų skundais per komisijas.. Visuomenė į apačias pagal kriminalines suvestines tai vagystės, dūriai peiliu, ižaginimai... Kiti nuo pėsčiųjų tilto šoka su vaikais.. Trumpiau nėra kam rimčiau iš mero ir reikalaut.

  Komentaras

  Norvegai laaabai rusiuoja siuksles. Gal tai ka matet nerusiuota buvo palikta vokieciu ar dar kokiu kitu saliu turistu. Jus rusiavot? Reikejo pakalbeti ne su tais kurie atvyko keliems menesiams tik uzsidirbti, o su tais kurie gyvena ir dirba 7-8 val ne daugiau 5 dienu per savaite. Ir tokie bet nesiruosia gryzti. Palyginus su Lietuva Norvegija nera brangi salis kainu atzvilgiu. Negali pazinti salies ir zmoniu per ja tik pervaziaves motociklu.....

  Komentaras

  Kaip yra daug priekaištų kaip dėl mero neveiklumo, kam girtis atostogom? Kur net emigranatai šaipos, kaip gali vaiką prižiūrėt keliaudamas? Ar tik kelis mėnesius išdirbus užsidirbo savaitinėm atostogom? Ar ne jau nesupranta ką reiškia, ką kalba ir daro pagal statusą?

  Komentaras

  Alytus per savivaldą išsiskiria ciniškumu. Kad nuo kadencijos pradžios leido sau neužvest es paramos projektų. Kad to dėka užsidirbtų žiemai ir gerai ateičiai. Kur net į siūlymus kaip daryt ir efektyvint savivaldybės veikla atsakoma cinišku atmetimu. Kaip visos rimtos savivaldybės nuo kadencijos pradžios vasarą net dūzgiau nuo vykdomų projektų gausos. Ir atviras nematymas į švietimo audito išvadas. Kur 10 n metų dirbtinai išlaikoma perteklinė sistema čia sumos n milijonais susidaro. Ir kaip nežiūri kaip užsidirbt bei tęsia neefektyvumą - čia žiaurūs dabar ir ypač ateities atžvilgiu. Štai taip per Lietuvą niekas nesugeba ir nejuokauja taip žiauriai per savivaldą. Ir dideli saviskundinėjimai per tarybą - čia mero kompetencijos darbo brokas. Tarybos nariai vengia atvirai reikalaut iš mero, nes patys nesugeba geriau siūlyt, tad iš užkuliusių skundais ypač per etikos ir antikorupcines komisijas.

  Komentaras

  Alytuj tokie išskirtiniai mentalitetai. Valdžią gavo su gerais postais ir atlyginimais, svarbiausia kaip maloniai laiką praleist.Apie pareigą dirbt žmonėms ne klausk. Užnervinsi, ne šiuolaikinis. Kaip ir emigravę prirenka į valdžią būdami Alytuj. Po to emigruoja. Ir dar iš emigracijų paaiškins likusiems Alytuj, kaip gera čia gyvent. Ar per miesto šventes trumpam sugrįžę pokalbiuose su nuo realybės atitrūkusiais valdžioje pačiulba vienodai susireikšminę. Ir kiti alpkite nuo jų...

  Komentaras

  Problema Alytuje, net visuomenėje nėra reiklumo per valdymą. Jau mero poste pro retą prabyla, negal miestas leist per metus netekt virš 1000 gyventojų. Bet niekas nereaguoja Alytuj. Skaito, kad normalu, kad vieninteliai nevykdo švietimo reformų ir išlaiko perteklių virš trečdalio švietimo sistemos. Nekalba apie biudžeto paskolų dydį ir kaip ženkliai mažint ir ką kitos savivaldybės ženkliai mažina. Beveik vieninteliai nevykdo es paramos projektų, kad stiprėtų ekonomiškai ir gyventojų mažėjimą švelnintų. Kad ateitį būt kam biudžeto paskolas atiduot ir dabarčiai užsidirbt. Pagal rimčiau besivystančių savivaldybių etalonus Alytus neužsidirba ir gyvendami ne pagal galimybes ateičiai bėdas auginasi. O ir dabar vykdant švietimo reformas ir ... trečdalis savivaldybės sistemos pertekliniai. Pačioj taryboj nėra lyderių ir vietoj to, kad garbingai į akis kalbėtųs, tik patvirtinus antikorupcijos ir etikos komisijas didžiausia iki šiol skundų lavina vieni prieš kitus. Pirmą kart peticijos 100 dienų nepraėjus. Rodo net tartboj priešiški ir vieni kitų negerbia. Į akis nedrįsta, už akių velia kiek gali. Net socdemai tarpusavį... Pagal atsakingos savivaldos lygius Alytuj kaip ir nepribrendę rimtai savivaldai.

  Komentaras

  Žaviai šou daro. Ir parodo prastą miesto lygį per savivaldą. Kur regis ir nesuvokia, kas ta rimta savivalda. O juk čia pats geriausias iš į merus per rinkimus pretendavusių. Kur kiti iš prie 10 pretendavusių per paskutinius mėnesius iš vis be.. Taryba, nors nėra oficialios opozicijos, iš pat pradžių vieni ant kitų net peticijom ... Taip ir laikyt.

  Komentaras

  Atostogos graži pusė. Bet mero darbas yra pasiaukojantis ir sunkus darbas. Mieste projektai nevyksta reiškia problemos didėja. Ir jei tik patvirtinus savivaldybės Etikos komisiją apie 7 skundai? Reiškia taryboje kaip ne paskelbtas karas vieni su kitais. Nervinasi... Reiškia nėra sugebančio mobilizuoti ir situaciją valdyti mero poste.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.