Kalbėti angliškai – vos per du vasaros mėnesius! (188)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
„American English School“
Dau­gy­bė žmo­nių sva­jo­ja grei­tai iš­mok­ti an­glų kal­bą. Be­ne kiek­vie­no lū­kes­čiai – ge­bė­ti su­pras­ti, ką sa­ko pa­šne­ko­vas ir pa­tiems iš­drįs­ti kal­bė­ti. Įgy­ven­din­ti to­kią sva­jo­nę per du at­ei­nan­čios va­sa­ros mė­ne­sius siū­lo kal­bų mo­kyk­la „Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ (AMES). Jau bir­že­lį Aly­tu­je star­tuos šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sai su­au­gu­sie­siems.

„Šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sų po­rei­kis au­ga. Vi­si ti­ki­si kur­sų me­tu iš­mok­ti kuo dau­giau kal­bė­ti ir su­pras­ti sa­vo pa­šne­ko­vą. Šne­ka­mo­ji kal­ba vi­sa­da bu­vo vi­siems pri­ori­te­tas – dau­gu­ma no­ri iš­mok­ti kal­bė­ti, o gra­ma­ti­kai dė­me­sio skir­ti ne­lin­kę. Va­sa­ros šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sai – pui­ki ga­li­my­bė pa­to­bu­lin­ti sa­vo an­glų kal­bos ži­nias ir iš­mok­ti nau­jų žo­džių, fra­zių, pa­to­bu­lin­ti ta­ri­mą, įgau­ti dau­giau drą­sos kal­bė­ti an­gliš­kai“, – sa­kė AMES Aly­taus fi­lia­lo va­do­vė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė. 

Bir­že­lio mė­ne­sį star­tuo­sian­čių šne­ka­mo­sios kal­bos kur­sų truk­mė – du mė­ne­siai, du kar­tus per sa­vai­tę.

Šiuo me­tu ren­ka­mos A1–B2 ly­gio gru­pės. Gru­pės ne­di­de­lės – 4–8 žmo­nių. Už­si­ė­mi­mų me­tu dau­giau­sia dė­me­sio bus ski­ria­ma kal­bė­ji­mo įgū­džių la­vi­ni­mui ir svar­biau­sia – ne­bus jo­kių va­do­vė­lių. Pro­ga kal­bė­ti an­gliš­kai bus su­teik­ta kiek­vie­nam kur­sų da­ly­viui.

„Kal­bė­ji­mo kur­sų te­mos bus pa­pras­tos, ku­rių daž­niau­siai pri­rei­kia vyks­tant į už­sie­nį atos­to­gau­ti, į ko­man­di­ruo­tes ar dar­be ben­drau­jant su už­sie­nio part­ne­riais“, – tei­gė V.Ka­kaus­kie­nė.

Šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sus ves pa­ty­rę ir pro­fe­sio­na­lūs dės­ty­to­jai. Jie kur­sų lan­ky­to­jams pa­dės iš­mok­ti dis­ku­tuo­ti įvai­rio­mis te­mo­mis, pa­klaus­ti in­for­ma­ci­jos, pa­tars, kaip leng­viau iš­si­suk­ti iš keb­lių si­tu­a­ci­jų, kai ne­ži­nai, kaip at­sa­ky­ti an­gliš­kai.

Dėl šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sų va­sa­rą ga­li­ma kreip­tis te­le­fo­nu +370 624 02 989, el. pa­štu – aly­tus@ames.lt ar­ba at­vyk­ti ad­re­su – Nau­jo­ji g. 3, Aly­tus (3 aukštas stik­li­nia­me pa­sta­te).

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai