Ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos ma­žė­ja, jų re­gist­ra­ci­jos cen­tras Aly­tu­je iš­lie­ka (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
I Alytaus pabegeliu centras
Į nuo ge­gu­žės vi­du­rio Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, vei­kian­tį­ cen­trą iki šiol krei­pė­si 478 uk­rai­nie­čiai, iš jų – 128 vai­kai, o lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti 368. Centre yra 148 laikino apgyvendinimo vietos. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ma­žė­jant ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos srau­tui Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė nuo bir­že­lio pra­džios Lie­tu­vo­je pa­lik­ti tik du vie­toj še­šių cen­trus, ku­rie jiems teiks re­gist­ra­ci­jos ir lai­ki­no iki 72 va­lan­dų ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas. To­kie cen­trai iš­lie­ka Kau­ne ir Aly­tu­je. Be­je, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos skir­tas cen­tras bu­vo ati­da­ry­tas pir­mas ša­ly­je. Nuo Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je pra­džios – va­sa­rio pa­bai­gos – jis vei­kė Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, ge­gu­žės vi­du­ry­je per­kel­tas į bu­vu­sius Vai­kų glo­bos na­mus, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je. Iš vi­so į jį krei­pė­si per 8 tūkst. bė­gan­čių­jų nuo ka­ro uk­rai­nie­čių.

Aly­tus ir Kau­nas – ar­čiau­siai pa­bė­gė­lių marš­ru­to

Va­sa­rio pa­bai­go­je pra­si­dė­jus Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui Uk­rai­no­je ne­tru­kus še­šiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je ir Aly­tu­je bu­vo ati­da­ry­ti bė­gan­tie­siems nuo ka­ro uk­rai­nie­čiams skir­ti re­gist­ruo­ti ir lai­ki­nai iki 72 va­lan­dų ap­gy­ven­din­ti cen­trai. Per tris mė­ne­sius ša­ly­je už­re­gist­ruo­ta per 54 tūkst. ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos, iš šio skai­čiaus – dau­giau kaip 21 tūkst. ne­pil­na­me­čių.

Aly­tu­je toks cen­tras pra­dė­jo veik­ti pir­mas Lie­tu­vo­je. Iš pra­džių jis bu­vo įsi­kū­ręs Kul­tū­ros cen­tre. Nuo ge­gu­žės vi­du­rio per­kel­tas į bu­vu­sius Vai­kų glo­bos na­mus Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je. Ma­žė­jant ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos ir Kul­tū­ros cen­tre no­rint or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, skir­tus Aly­tui, kaip šie­me­tei Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nei, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją su pra­šy­mu cen­trą per­kel­ti į ki­tą vie­tą.

Da­bar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pri­ėmė spren­di­mą tik dvie­juo­se ša­lies mies­tuo­se – Aly­tu­je ir Kau­ne pa­lik­ti bė­gan­čių­jų nuo ka­ro Uk­rai­no­je re­gist­ra­ci­jos ir lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo cen­trus.

Kaip in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Ba­ja­rū­nas, ka­dan­gi ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos marš­ru­tas pra­si­de­da pa­sie­ny­je su Len­ki­ja, o Aly­tus ir Kau­nas yra ar­čiau­siai pa­bė­gė­lių marš­ru­to, to­dėl šiuo­se mies­tuo­se ir pa­lik­ti cen­trai. Jis pa­brė­žė, kad nau­jai at­vy­ku­sių, pa­vyz­džiui, į Vil­nių pa­bė­gė­lių pa­vė­žė­ji­mu iki Aly­taus ar Kau­no pa­si­rū­pins Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Bė­gan­tie­ji nuo ka­ro Uk­rai­no­je re­gist­ruo­ja­mi vi­suo­se Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to sky­riuo­se.

 

Krei­pė­si 8 tūkst. 384 ka­ro pa­bė­gė­liai

Nuo ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos cen­tro Aly­tu­je veik­los pra­džios iki dabar į jį krei­pė­si 8 tūkst. 384 uk­rai­nie­čiai. Iš šio skai­čiaus – 3 tūkst. 465 vai­kai. Lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pri­rei­kė 3 tūkst. 932 ka­ro pa­bė­gė­liams.

Į nuo ge­gu­žės vi­du­rio Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, vei­kian­tį ­cen­trą iki šiol krei­pė­si 478 uk­rai­nie­čiai, iš jų – 128 vai­kai, o lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti 368. Centre yra 148 laikino apgyvendinimo vietos.

Cen­tro ko­or­di­na­to­riaus, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­ko Man­to Struc­kaus tei­gi­mu, per pas­ta­rą­sias dvi sa­vai­tes kas­dien su­lau­kia­ma iki de­šim­ties ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos, o per sa­vai­tę at­vyks­ta mak­si­mum du au­to­bu­sai su maž­daug 20 bė­gan­čių­jų nuo ka­ro. Jei at­vyks­ta pa­vie­niai as­me­nys, jie sa­vo ruož­tu re­gist­ruo­ja­si Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riu­je, o jei at­vyks­ta­ma au­to­bu­sais, mig­ra­ci­jos spe­cia­lis­tas iš­kvie­čia­mas į cen­trą.

 

93 as­me­nys krei­pė­si dėl kom­pen­sa­ci­jų už būs­to su­tei­ki­mą

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius jau su­lau­kė 93 as­me­nų pra­šy­mų iš­mo­kė­ti tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tas kom­pen­sa­ci­jas už uk­rai­nie­čiams su­teik­tą būs­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. O juo­se gy­ve­na 311 uk­rai­nie­čių.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vi­dos Piš­či­kie­nės tvir­ti­ni­mu, nuo bir­že­lio pra­džios pa­kei­tus Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mą dėl kom­pen­sa­ci­jų mo­kė­ji­mo už ka­ro pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mą, da­bar juos ap­gy­ven­di­nu­sie­ji kom­pen­sa­ci­jas ga­li gau­ti iki še­šių mė­ne­sių. Ta­čiau iš­lie­ka ne­pa­keis­ta nuo­sta­ta kom­pen­sa­ci­jų ne­mo­kė­ti už pir­mą uk­rai­nie­čių ap­gy­ven­di­ni­mo mė­ne­sį.

O jų dy­dis už pir­mą ap­gy­ven­din­tą as­me­nį yra 150 eu­rų, už kiek­vie­ną ki­tą – po 50 eu­rų kas mė­ne­sį. No­rin­tie­ji gau­ti kom­pen­sa­ci­jas tu­ri pa­teik­ti būsto pa­nau­dos su­tar­tis.

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dėl vien­kar­ti­nių įsi­kū­ri­mo iš­mo­kų mo­kė­ji­mo uk­rai­nie­čiams, dėl jų į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių krei­pė­si dvi šei­mos, ku­rio­se yra po tris as­me­nis. Šių iš­mo­kų dy­dis pri­klau­so nuo as­me­nų skai­čiaus. Pa­vyz­džiui, dvie­jų as­me­nų šei­mai ski­ria­ma ke­tu­rių vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio vien­kar­ti­nė 588 eu­rų iš­mo­ka, tri­jų – ke­tu­rių as­me­nų šei­mai – 882 eu­rai, pen­kių – še­šių as­me­nų šei­mai – 1 tūkst. 29 eu­rai, sep­ty­nių ir dau­giau as­me­nų šei­mai – 1 tūkst. 176.

Iki šiol per Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių 143 uk­rai­nie­čių vai­kams skir­tos jiems pri­klau­san­čios iš­mo­kos, 12 ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos gau­na glo­bos ir rū­py­bos iš­mo­kas, ku­rios mo­ka­mos be tė­vų, su ki­tais ar­ti­mai­siais at­vy­ku­siems vai­kams, 74 pa­bė­gu­siems iš ka­ro Uk­rai­no­je mo­ka­mos so­cia­li­nės pa­šal­pos.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, da­bar Aly­tu­je gy­ve­na apie 600 uk­rai­nie­čių.

 

Į Už­im­tu­mo tar­ny­bos Aly­taus sky­rius krei­pė­si per 400 uk­rai­nie­čių

Nuo ka­ro Uk­rai­no­je pra­džios iki šiol į Už­im­tu­mo tar­ny­bos Aly­taus ir Aly­taus jau­ni­mo už­im­tu­mo sky­rius krei­pė­si 415 uk­rai­nie­čių. 80 darb­da­vių įdar­bi­no 161 ka­ro pa­bė­gė­lį. Dau­giau­sia jų įsi­dar­bi­no siu­vė­jais, vi­rė­jais, ne­kva­li­fi­kuo­tais ap­dir­bi­mo pra­mo­nės dar­bi­nin­kais, biu­rų ar vieš­bu­čių va­ly­to­jais, pre­kių kro­vė­jais.

Šiuo me­tu Už­im­tu­mo tar­ny­bo­s Alytaus skyriuose yra už­si­re­gist­ra­vę 54 darb­da­viai, ku­rie ga­lė­tų įdar­bin­ti uk­rai­nie­čius.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Keluar 175 kali di Liga Premier untuk Liverpool, Agger sangat disayangkan tidak meninggalkan klub dengan lebih banyak trofi, mengingat kualitasnya. https://nobartv.co.id/ nonton bola online , https://nobartv.co.id/piala-dunia-2022 nonton piala dunia 2022 , https://nobartv.co.id/sitemap daftar berita bola terbaru , https://live.nobartv.co.id/ live streaming bola online , https://live.nobartv.co.id/jadwal-world-cup-2022 jadwal world cup 2022 , https://live.nobartv.co.id/jadwal-bola/2022/11/All jadwal bola november 2022 Dia meninggalkan Liverpool setelah delapan tahun menetap di tahun 2014 dengan hanya membawa satu Piala Liga dan Community Shield atas namanya, kembali ke Brondby di negara asalnya Denmark sebagai runner up Piala FA dan Liga Champions, dan dua kali Pemain Terbaik Denmark. Tahun.

Kiti straipsniai