KA­LĖ­DOS SU­JUN­GIA: lau­kia įspū­din­gas „ALY­TUS – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022” ati­da­ry­mas (1)

Kaledos sujungia
Gruo­džio 3-io­ji Aly­tui šie­met – ypa­tin­ga. Įspū­din­gu ren­gi­niu mies­tas pra­dės „Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės 2022“ ke­lio­nę. 18 val. Ro­tu­šės aikš­tė­je su­si­rin­ku­sių­jų bei ste­bin­čių­jų tie­sio­gi­nę šven­tės tran­slia­ci­ją lauks iš­skir­ti­nis šo­kio, mu­zi­kos, švie­sų, pro­jek­ci­jų re­gi­nys, čia taip pat su­žibs šven­ti­nė mies­to eg­lė.

„Mū­sų mies­to lau­kia įdo­mūs, iš­skir­ti­niai ir tur­tin­gi kul­tū­ros me­tai – įžie­bę nuo­sta­bią Ka­lė­dų eg­lu­tę, vi­si drau­ge ne tik pa­si­tik­si­me gra­žiau­sias žie­mos šven­tes, bet ir ofi­cia­liai tap­si­me Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. Kar­te­lė už­kel­ta aukš­tai, ta­čiau mes esam dzū­kai, nuo se­no gar­sė­jan­tys nuo­šir­du­mu ir sve­tin­gu­mu, tad pa­ti­kė­ki­te, pa­da­ry­si­me vis­ką, kad Aly­taus var­das per Lie­tu­vą skam­bė­tų gar­siai, iš­di­džiai ir, ži­no­ma, kul­tū­rin­gai“, – ne­abe­jo­ja Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

2022-ai­siais Aly­tus tam­pa Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne, ku­rios pa­grin­di­nis sim­bo­lis – vi­sa su­jun­gian­tys til­tai. Tai ta­po at­spir­ti­mi ir „Aly­tus 2022“ ati­da­ry­mo bei eg­lės įžie­bi­mo ren­gi­niui, ku­rio idė­ja – til­tas į kul­tū­rą yra žmo­gus. Ji gims­ta jo ran­ko­se. Šios idė­jos ve­da­mi šven­tės or­ga­ni­za­to­riai ku­ria re­gi­nį, sa­vo for­ma pri­me­nan­tį mi­ni spek­tak­lį. Šo­kio, pro­jek­ci­jų, švie­sų ir mu­zi­kos re­gi­nį „til­te“.

„Pa­grin­di­nis ak­cen­tas – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ati­da­ry­mo ren­gi­nys, tad sce­nai pa­si­telk­ta til­to idė­ja. Žmo­gaus, kaip idė­ji­nės fi­gū­ros, mo­men­tas pa­dė­jo su­dė­ti pro­jek­ci­jų vi­zu­a­lio­sios siu­že­ti­nės li­ni­jos taš­kus. Et­no­gra­fi­niai re­gio­no ak­cen­tai taip pat ne­pa­mirš­ti. Ža­lias (me­džių) mies­to at­spal­vis įkvė­pė idė­jų. Sce­ni­nį veiks­mą iš­skir­ti­nai kurs tik iš Aly­taus ki­lę kū­rė­jai: šo­kė­jai, dai­ni­nin­kai. Mu­zi­ka – tai pra­ei­ties ir at­ei­ties mu­zi­ki­nė sin­te­zė. Ti­kiu, jog tik pa­žin­da­mi sa­vo šak­nis, ži­no­da­mi is­to­ri­ją ga­li­me kur­ti at­ei­ties for­mas. Tad ati­duo­da­mi duok­lę kul­tū­ri­nei mies­to tra­di­ci­jai, meg­si­me tin­klus at­ei­ties kul­tū­rai“, – pa­sa­ko­ja ren­gi­nio re­ži­sie­rė Rū­ta Bu­ni­ky­tė.

Re­gi­nio kū­ry­bi­nė ko­man­da sa­vo dar­bais pa­žįs­ta­ma ne tik Aly­tu­je, Lie­tu­vo­je, bet ir už jos ri­bų. Ypa­tin­gą va­ka­rą ku­ria iš Aly­taus ki­lu­si re­ži­sie­rė R.Bu­ni­ky­tė, sce­nog­ra­fas ir kos­tiu­mų dai­li­nin­kas Ar­tū­ras Ši­mo­nis, vi­de­op­ro­jek­ci­jų au­to­rius Li­nar­tas Ur­nie­žius, švie­sų dai­li­nin­kas An­drius Sta­siu­lis, mu­zi­kos au­to­rius aran­žuo­to­jas Jus­ti­nas Rau­do­nis, cho­reo­grafė Auš­ra Sau­le­vi­čiū­tė, šo­kė­jas Pet­ras Li­saus­kas, ope­ra­to­rius Alius Mi­ke­lio­nis.

„Džiau­giuo­si su­si­pa­ži­nu­si su aly­tiš­kiais kū­rė­jais, har­mo­nin­gai įsi­lie­jan­čiais į man jau pa­žįs­ta­mą ko­man­dą. Ver­ta pa­mi­nė­ti at­li­kė­jus bei pi­ro­tech­ni­kos kū­rė­jus ir, ži­no­ma, di­de­lę ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­man­dą, ku­ri ne­gai­li jė­gų ir idė­jų“, – sa­ko R.Bu­ni­ky­tė.

„Aly­tus 2022“ ati­da­ry­mas bei eg­lės įžie­bi­mas Ro­tu­šės aikš­tė­je – tik su ga­li­my­bių pa­sais. Ta­čiau ren­gi­nys bus tran­sliuo­ja­mas tie­sio­giai www.aly­taus­gi­das.lt, tad ne­svar­bu, ku­ria­me pa­sau­lio kraš­te be­bū­tu­mė­te, ką be­veik­tu­mė­te, gruo­džio 3 die­ną 18 val. kvie­čia­me bū­ti vi­siems kar­tu – juk ALY­TUS SU­JUN­GIA. 

„Aly­tus 2022“ in­for­ma­ci­ja

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.