Jur­gis Kras­nic­kas: „Ge­ras žmo­gus – ne pro­fe­si­ja, ge­ras di­rek­to­rius – sie­kia­my­bė”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (34)
2020 Lapkritis 6
Jurgis Krasnickas
Jurgis Krasnickas: „Šian­dien mies­te sun­ki po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja. Ma­nau, kad tu­riu gy­ve­ni­miš­kos ir po­li­ti­nės pa­tir­ties pa­dė­ti me­ro ko­man­dai, mies­to val­dy­mui, įsi­klau­sy­mui į ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nes. Iš­šū­kių ir at­sa­ko­my­bės ne­bi­jau, pra­dė­ki­me dirb­ti var­dan mies­to ir jo žmo­nių. “ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio tei­ki­mu ir slap­tu bal­sa­vi­mu ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos ta­ry­bo­je va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas. Jis šias pa­rei­gas pra­dės ei­ti ga­vus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės va­do­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. To­kios pa­žy­mos ti­ki­ma­si su­lauk­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę. Ta­čiau lai­ki­nai va­do­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, so­cial­de­mok­ra­tas Gied­rius Ši­mas jau ne­be­ga­lės, nes po ta­ry­bos rei­ka­la­vi­mo jį at­šauk­ti iš pa­rei­gų va­ka­rykš­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­keis­tas rug­sė­jo vi­du­ry­je pri­im­tas ta­ry­bos spren­di­mas, ku­riuo jam pa­ves­ti lai­ki­nai ei­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Va­kar po­sė­dy­je nu­spręs­ta lai­ki­nai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus funk­ci­jas pa­ves­ti vyk­dy­ti, iki į pa­rei­gas bus pa­skir­tas nuo­la­ti­nis di­rek­to­rius, Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jai Pal­mi­rai Raš­kaus­kie­nei.

Pir­miau­sia ap­si­spręs­ta dėl nau­jo lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nuo­la­ti­nio di­rek­to­riaus ne­tu­ri nuo rug­sė­jo vi­du­rio, kai iš pa­rei­gų dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo bu­vo at­leis­tas so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys. Tuo­met ta­ry­ba, bal­suo­da­ma an­trą kar­tą, me­ro N.Ce­siu­lio siū­ly­mu lai­ki­nuo­ju ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu pa­sky­rė Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ją, so­cial­de­mok­ra­tą G.Ši­mą.

Spa­lio pa­bai­go­je bu­vo su­lauk­ta treč­da­lio ta­ry­bos rei­ka­la­vi­mo at­šauk­ti G.Ši­mą iš lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Pa­grin­di­nė to­kio rei­ka­la­vi­mo prie­žas­tis – G.Ši­mas teis­mui ne­su­ge­bė­jo pa­teik­ti tei­siš­kai su­ko­re­guo­tos tai­kos su­tar­ties su Alytaus sta­ty­bų ben­dro­ve „Va Sta­ty­ba“ dėl Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to, teis­mas jos ne­pa­tvir­ti­no, o sa­vi­val­dy­bė pra­ra­do be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų šiam re­mon­tui.

Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, prieš svars­tant nuo­la­ti­nio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus sky­ri­mo klau­si­mą, pir­miau­sia ap­si­spręs­ta dėl nau­jo lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo.

Pa­keis­tas rug­sė­jo vi­du­ry­je pri­im­tas ta­ry­bos spren­di­mas, ku­riuo lai­ki­nai ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo pa­rei­gos bu­vo pa­ves­tos vyk­dy­ti G.Ši­mui, jį me­ro siū­ly­mu pa­kei­tė Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja P.Raš­kaus­kie­nė.

Ji lai­ki­nai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­vau­ja nuo va­kar, lap­kri­čio 6-osios, iki į pa­rei­gas bus pa­skir­tas nuo­la­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

„Tu­riu ge­rų ir ne­la­bai ge­rų bruo­žų, bet lai­kau­si duo­to žo­džio“

Kaip sa­kė me­ras N.Ce­siu­lis, po po­kal­bių su ta­ry­bos frak­ci­jo­mis, at­ski­rais ta­ry­bos na­riais jis į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius nu­spren­dė teik­ti J.Kras­nic­ko kan­di­da­tū­rą. Po taip trum­pai pri­sta­ty­to nau­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo žo­dis bu­vo su­teik­tas pa­čiam J.Kras­nic­kui.

„Tu­riu ge­rų ir ne­la­bai ge­rų bruo­žų, bet lai­kau­si duo­to žo­džio. Man te­ko bū­ti me­ru, kai ša­ly­je ir Aly­tu­je bu­vo sun­ki eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja žlu­gus vie­nam ban­kui, sta­bi­lu­mas mies­te bu­vo už­tik­rin­tas. Šian­dien mies­te sun­ki po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja. Ma­nau, kad tu­riu gy­ve­ni­miš­kos ir po­li­ti­nės pa­tir­ties pa­dė­ti me­ro ko­man­dai, mies­to val­dy­mui, įsi­klau­sy­mui į ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nes. Iš­šū­kių ir at­sa­ko­my­bės ne­bi­jau, pra­dė­ki­me dirb­ti var­dan mies­to ir jo žmo­nių. Ge­ras žmo­gus – ne pro­fe­si­ja, bet ge­ras di­rek­to­rius – sie­kia­my­bė“, – tvir­ti­no kan­di­da­tas į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Jis tei­gė, nors ir esan­tis „karš­tas“ žmo­gus, bet kon­flik­tai de­monst­ruo­ja pro­to trū­ku­mą, ran­da­mi kom­pro­mi­sai – pro­to re­zul­ta­tą.

Kai ku­rių ta­ry­bos na­rių pa­klaus­tas, ar prieš kan­di­da­tuo­da­mas į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius nė­ra ta­ry­bos na­riams da­vęs kaž­ko­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų, J.Kras­nic­kas pa­reiš­kė pa­si­ren­gęs vyk­dy­ti ta­ry­bos spren­di­mus, o sa­vo nuo­mo­nę pa­dė­ti į ša­lį. Taip pat sa­kė, kad ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bū­ti­ni struk­tū­ri­niai po­ky­čiai, ku­rie bus de­ri­na­mi su ta­ry­ba.

Ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė po­sė­dy­je pa­ste­bė­jo, kad nuo­la­ti­nį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­skir­ti bū­ti­na, nes, jos tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je jau iš­ki­lęs klau­si­mas dėl Sei­mo nu­ta­ri­mu įve­da­mo tie­sio­gi­nio val­dy­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Lap­kri­čio 11-oji – pas­ku­ti­nė die­na, kai at­lei­dus nuo­la­ti­nį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių į šias pa­rei­gas rei­kia pa­skir­ti nau­ją ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vą.

Po slap­to bal­sa­vi­mo pa­aiš­kė­jo, kad iš 24 va­ka­rykš­čia­me po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių ta­ry­bos na­rių (3 ne­da­ly­va­vo) 22 pri­ta­rė J.Kras­nic­ko sky­ri­mui ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, 2 tam prieš­ta­ra­vo.

Nau­jas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pra­dės dirb­ti ga­vus pa­žy­mą iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos dėl ga­li­my­bės ei­ti šias pa­rei­gas. To­kia pa­žy­ma tu­rė­tų bū­ti gau­ta at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

„Nie­ka­da ne­ti­kė­jau, kad at­eis to­kia die­na“

J.Kras­nic­kas tu­ri gy­dy­to­jo pe­diat­ro iš­si­la­vi­ni­mą, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu yra sep­tin­ta ka­den­ci­ja, jis rin­kė­jų pa­lan­ku­mą į šią val­džios ins­ti­tu­ci­ją pel­no nuo 1990 me­tų, mies­to me­ru bu­vo 2012–2015 me­tais. Va­do­vau­da­mas Aly­tui jis pa­gar­sė­jo da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos na­rės, iš­rink­tos pa­gal Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, L.Ra­dze­vi­čiū­tės pa­vie­šin­tu gar­so įra­šu, ku­ria­me J.Kras­nic­kas aiš­ki­no, kiek ga­lin­tis „kruš­tis už tą su­pis­tą Lie­tu­vą“, per­pra­tęs me­cha­niz­mus, ar­ba sės, ar­ba už­si­dirbs bent ke­tu­ris mi­li­jo­nus iš „tos me­ro su­pis­tos po­zi­ci­jos“.

Per teis­mus J.Kras­nic­kas sie­kė, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė bū­tų nu­baus­ta pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl šmei­ži­mo, L.Ra­dze­vi­čiū­tė to pa­ties sie­kė J.Kras­nic­ko at­žvil­giu. Ta­čiau vi­sų ins­tan­ci­jų teis­mai ne­įžvel­gė šmeiž­to ir dėl to­kios vei­kos jie bu­vo iš­tei­sin­ti.

Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad va­ka­rykš­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je L.Ra­dze­vi­čiū­tė, svars­tant J.Kras­nic­ko kan­di­da­tū­rą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, pa­reiš­kė: „Nie­ka­da ne­ti­kė­jau, kad at­eis to­kia die­na. Pa­mirš­ki­me vi­sas nuos­kau­das, aš jas jau pa­mir­šau, su­si­tel­ki­me ir dirb­ki­me mies­tui.“

Nau­jam mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui teks at­si­sa­ky­ti va­do­va­vi­mo šei­mos ver­slo ben­dro­vei „UNO Parks“, ku­ri val­do ke­tu­ris nuo­ty­kių par­kus Lie­tu­vo­je, ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos man­da­to, nes da­bar­ti­nės pa­rei­gos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio man­da­tu.

J.Kras­nic­ką mies­to ta­ry­bo­je tu­rė­tų pa­keis­ti Hen­ri­kas Ši­vo­kas, ku­ris yra pir­mas so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­še į mies­to ta­ry­bą ne­ga­vęs man­da­to. Jis šios ta­ry­bos na­riu yra bu­vęs pen­kias ka­den­ci­jas, jo­se dir­bęs nuo 2000-ųjų.

„Kai bū­siu pa­skir­tas į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, at­si­sa­ky­siu va­do­va­vi­mo šei­mos ver­slo ben­dro­vei ir ta­ry­bos na­rio man­da­to“, – sa­kė J.Kras­nic­kas.

  Komentaras

  Alma apie Jūrgio darbus: "pa­vie­šin­tu gar­so įra­šu, ku­ria­me J.Kras­nic­kas aiš­ki­no, kiek ga­lin­tis „kruš­tis už tą su­pis­tą Lie­tu­vą“, per­pra­tęs me­cha­niz­mus, ar­ba sės, ar­ba už­si­dirbs bent ke­tu­ris mi­li­jo­nus iš „tos me­ro su­pis­tos po­zi­ci­jos“.

  Komentaras

  Alma apie Jūrgio darbus : "pa­vie­šin­tu gar­so įra­šu, ku­ria­me J.Kras­nic­kas aiš­ki­no, kiek ga­lin­tis „kruš­tis už tą su­pis­tą Lie­tu­vą“, per­pra­tęs me­cha­niz­mus, ar­ba sės, ar­ba už­si­dirbs bent ke­tu­ris mi­li­jo­nus iš „tos me­ro su­pis­tos po­zi­ci­jos“.

  Komentaras

  Šitie pyzdin....s lieps parašus dėti pavaldiem ir teismuose sėdės nemažai nekaltų, kurie pinigų nekombinavo. Ptfu ....kiek žmonių nukentėjo per buvusį lsfdp merą daugėlą...ptfu

  Komentaras

  kad ūkinis administracijos direktoriaus postas yra patogesnis, nei reprezentacinis mero kabinetas, keturiems milijonams "nu....sti". Klausimas tik, kada STT su kratomis rotušėje apsilankys?

  Komentaras

  Iš partijų liko tik pavadinimai ir vadukai Vilniuj, kurie susirenka...... Tokius kaip klėgeris, labukas, šukevičienė, sabatauskas reikia vyt nes Alytus bus tik bažnytkaimis

  Komentaras

  Pas socdemus paskutinis mohikanas, per rinkimus socdemus pravedęs į valdžią. Ir per paskutinius 2 metus pas socdemus pats už borto likęs. Dabar bet su 22 tarybos narių palaikymu atsigriebė. Po jo pas socdemus, kaip ir pas konservatorius, nieko rimto nelieka. Pradeda dominuot judėjimai, kur asmenybės stipresnės. Miestas sminga per savivaldą dominuojančius socdemų ir konservatorių negabius sustatytus per visus lygius. Kur kaip kartu dirbę socdemai su konservatoriais regis pruešpriešom pasukę. Ir drabsto be gailesčio vieni kitus.

  Komentaras

  Žmogų iš kaimo galima pavaryt, bet kaimo iš žmogaus neišvarysi. Jam tinka kompanija su Daugėla ir Tprpeda. Galės gerti ant plytų krūvos. Torpeda dar kartą česiui išlauž kotą

  Komentaras

  Tikra atsakomybė už fiasko Jurgiui su Tomu. Kur per mero rinkimus prieš antrą turą kritikavo tuo met pirmavusį Č.D.. Na ir dabar tiri ką turi. Nerijus mero poste su komanda ir po 2 metų nesigaudo. Kas net taryboj vyksta per paskutinius mėnesius. Iš kart problema, postuose reikia stiprių investocijų ir ūkinėse srityse jau viso miesto naudai. Kad bandyt ekonomiškai gšvint miestą. Šiems per ilgai nesigauna ir nepersistengia jie. O paprasto piaro maža. Aplink stiprūs merai ir Alytų be vargo nukžnkuruoja.

  Komentaras

  Ko dalis Alytuj pikti? Kuo postuose stipresni investicijų ir ūkinėse kompetencijose, tuo visiems geriau. J.K. už jaunimą stipresnis juos visus kartu sudėjus. Jo pastangom ir šis į mero postą pateko. Kur ypač per mero rinkimus ardės ir lėmė. Dabar pačiam taisyt, ko šis nepadarė.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.