Jo­nas Si­da­ra­vi­čius: „Gam­tos ar­tu­mas ir pa­ži­ni­mas man su­tei­kia gy­ve­ni­mo pras­mę ir džiaugs­mą” (12)

Saulė Pinkevičienė
Jo­nas Si­da­ra­vi­čius.
Aly­taus ap­skri­ty­je am­ba­sa­do­riu­mi ta­po Jo­nas Si­da­ra­vi­čius.
„Bai­gė­si iš­skir­ti­nis Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros (CPVA) pro­jek­to „In­teg­ruo­jan­ti in­fra­struk­tū­ra“ kon­kur­sas „Aš – sa­vo kraš­to am­ba­sa­do­rius“, fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do lė­šo­mis. Mė­ne­sį tru­ku­sia­me kon­kur­se sa­vo kan­di­da­tū­rą tap­ti kraš­to am­ba­sa­do­riais pa­tei­kė per pus­šim­tį as­me­nų iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų. Aly­taus ap­skri­ty­je am­ba­sa­do­riu­mi ta­po Jo­nas Si­da­ra­vi­čius, gy­ve­nan­tis Vei­sie­juo­se – pa­vyz­din­gas ir ak­ty­vus miš­ko sa­vi­nin­kas bei ūki­nin­kas, ska­ti­nantis tai­ky­ti ap­lin­kai tva­rius me­to­dus.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te trum­pai apie sa­ve, kaip Jūs su­si­jęs su Vei­sie­jais?

– Ma­no di­džio­ji gy­ve­ni­mo da­lis su­si­ju­si su Vei­sie­jais. Ša­lia Vei­sie­jų esan­čia­me Pa­te­rų kai­me yra tė­viš­kė, ku­rio­je aš ūki­nin­kau­ju ir šiuo me­tu pra­lei­džiu di­dži­ą­ją lai­ko da­lį. Esu bai­gęs Vei­sie­jų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, 15 me­tų mo­kiau­si ir dir­bau tuo­me­ti­nė­je Že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je. Įgi­jau miš­kų in­ži­nie­riaus spe­cia­ly­bę. Dir­bau moks­li­nį dar­bą, vė­liau su šei­ma grį­žau at­gal į Vei­sie­jus. Čia dir­bau miš­kų in­ži­nie­riu­mi, eko­lo­gu, dės­ty­to­ju, se­niū­nu ir ki­tus dar­bus. Pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų ūki­nin­kau­ju ir kon­sul­tuo­ju miš­ko ir že­mės sa­vi­nin­kus.

 

– Kaip ma­no­te, ko­kių pri­va­lu­mų su­tei­kia gy­ve­ni­mas ir veik­la šia­me mies­te­ly­je?

– Tai pui­ki gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka, kur gam­ta ir jo­je vyks­tan­tys pro­ce­sai yra vi­siš­kai ša­lia na­mų, čia ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti gam­tos gro­žiu vi­sais me­tų lai­kais, at­ras­ti ma­žai žmo­gaus pa­lies­tų gam­tos kam­pe­lių, ku­riuo­se gy­ve­na re­ti ir sau­go­mi gy­vū­nai, paukš­čiai, au­ga au­ga­lai. Sa­vait­ga­liais su šei­ma lei­džia­me lai­ką gam­to­je, ste­bi­me lau­ki­nius gy­vū­nus, paukš­čius, rop­lius, gro­ži­mės gra­žiais kraš­to­vaiz­džiais.

 

– Mi­nė­jo­te sie­kį gy­ven­ti gra­žio­je ir svei­ko­je ap­lin­ko­je. Bu­vo­te net iš­rink­tas ap­lin­kai drau­giš­kiau­siu ūki­nin­ku? Už ką?

– Nuo mo­kyk­los lai­kų kas­met so­di­nu me­džius ir krū­mus, tad tė­viš­kė­je su­si­kau­pė ne­ma­ža įvai­rių me­džių ir krū­mų ko­lek­ci­ja, ku­ri džiu­gi­na. Ūki­nin­kau­da­mas ne­nau­do­ju che­mi­ka­lų ir trą­šų, o dir­vo­že­mį tur­ti­nu nau­do­da­mas skir­tin­gas sė­jo­mai­nas, dir­ba­mus lau­kus pa­vers­da­mas ga­nyk­lo­mis ar­ba ap­so­din­da­mas miš­ku. Kiek­vie­nais me­tais miš­ke ir so­dy­bo­je iš­ke­liu vis nau­jų in­ki­lų įvai­rių rū­šių paukš­čiams, vie­no pro­jek­to me­tu įren­gė­me žie­ma­vie­tę šikš­nos­par­niams, da­bar jie ten kas­met žie­mo­ja. Taip pat esa­me įren­gę mo­li­nių na­me­lių lau­ki­nėms mo­lio dir­vo­že­my­je gy­ve­nan­čioms bi­tėms, ku­rias ga­li­ma pa­ma­ty­ti Vai­ne­že­rio dva­ro par­ke. Vie­no gam­to­sau­gi­nio pro­jek­to me­tu ūky­je au­gi­nau med­var­les, taip gau­si­no­me jų po­pu­lia­ci­ją. Taip pat ste­bė­jo­me vėž­lių mig­ra­ci­jos ke­lius ir žie­ma­vie­tes, siek­da­mi ne­su­nai­kin­ti jų gy­ve­na­mų­jų vie­tų ir ap­sau­go­ti kiau­ši­nių dė­ji­mo vie­tas. Džiu­gu, kad šie pro­jek­tai bu­vo tę­sia­mi ir da­vė nau­dos, med­var­lės pa­pli­to di­des­nė­je te­ri­to­ri­jo­je, ir da­bar pa­va­sa­rį Vei­sie­jų apy­lin­kė­se ga­li­ma klau­sy­tis jų kon­cer­tų.

 

– Esa­te avių ūkio sa­vi­nin­kas, ja­me tai­ko­te ap­lin­kai tva­rius me­to­dus – ko­kius? Kuo ap­skri­tai yra iš­skir­ti­nis Jū­sų ūkis?

– Jau ne­au­gi­nu avių, nes ma­ža­me plo­te lai­ko­mos avys nu­a­li­na ap­lin­ką ir su­ma­ži­na bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę. Ūkis įkur­tas eže­ro pa­kran­tė­je, kur daug kal­ve­lių, šlai­tų, jaut­rių ero­zi­jai dir­vo­že­mių, to­dėl sten­gia­mės jų ne­ar­dy­ti, iš­lai­ky­ti dau­gia­me­tes pie­vas su ten au­gan­čia gau­sy­be vais­ta­žo­li­nių au­ga­lų. Da­lį že­mių ap­so­di­nau miš­ku, gy­va­tvorėmis, sau­gan­čio­mis nuo vė­jo ir van­dens ero­zi­jos. Kar­tu tai pui­ki vie­ta įsi­kur­ti įvai­riau­sių rū­šių paukš­čiams, ku­rie sėk­min­gai iš­pe­ri jau­nik­lius. Sten­gia­mės vi­sas or­ga­ni­nes at­lie­kas kom­pos­tuo­ti, pas­kui jas nau­do­ja­me so­dui ir dar­žui tręš­ti. Nu­pjau­tą žo­lę par­duo­da­me kai­my­nams, au­gi­nan­tiems gal­vi­jus. Tu­ri­me so­dą, ja­me au­ga obe­lys, kriau­šės, sly­vos, vyš­nios, saus­me­džiai, treš­nės, ši­lau­o­gės, laz­dy­nai, grai­ki­niai rie­šut­me­džiai. Da­lį der­liaus par­duo­da­me. Jau ke­le­rius me­tus už­au­gi­na­me daug ar­bū­zų, už­ten­ka ir sau, ir kai­my­nams.

 

– Kaip su­pran­tu, ne tik ūki­nin­kau­ja­te gam­tos ap­sup­ty­je ir ją tau­so­jan­čiais me­to­dais, bet ir esa­te pri­sie­kęs gam­tos my­lė­to­jas. Jū­sų so­dy­bo­je gy­ve­na dau­gy­bė paukš­čių, įren­gė­te net­gi šikš­nos­par­nių bu­vei­nę, au­gi­na­te įvai­rius au­ga­lus, tvar­ko­te ap­lin­ką. Ką Jums su­tei­kia gam­tos ar­tu­mas ir pa­ži­ni­mas?

– Gam­tos ar­tu­mas ir pa­ži­ni­mas man su­tei­kia gy­ve­ni­mo pras­mę ir gy­ve­ni­mo džiaugs­mą.

 

– Kaip ma­no­te, ar šiuo­lai­ki­nis žmo­gus su gam­ta gy­ve­na har­mo­nin­gai?

– Daž­niau­siai taip, jei­gu ne­sie­kia gam­tos są­skai­ta gau­ti kuo grei­tes­nės nau­dos. Mū­sų apy­lin­kių dir­vo­že­miai nė­ra der­lin­gi, o gau­siai nau­do­ja­mos trą­šos ir che­mi­ka­lai, ypač nuo­mo­ja­mo­se že­mė­se, vi­siš­kai nu­a­li­na dir­vą.

Vis dar trūks­ta švie­ti­mo ap­lin­kos sau­go­ji­mo, puo­se­lė­ji­mo, pa­ži­ni­mo te­mo­mis. Tik­rin­da­mas paukš­čių liz­dus pa­ste­bė­jau, kad kar­tais net treč­da­lį liz­do su­da­ro ne na­tū­ra­lios, o žmo­gaus pa­lik­tos sin­te­ti­nės me­džia­gos. Tai ro­do, kad ne tik jū­ros ir van­de­ny­nai, bet ir mū­sų ap­lin­ka tam­pa vis la­biau ir la­biau už­terš­ta at­lie­ko­mis.

 

– Taip pat esa­te miš­ko sa­vi­nin­kas. Lie­tu­vo­je daug kal­ba­ma apie miš­kų iš­sau­go­ji­mą. Kas Jums yra miš­kas?

– Miš­kas tai yra žmo­gaus gy­ve­ni­mo har­mo­ni­ja. Į miš­kus žmo­nės va­žiuo­ja nu­si­ra­min­ti, pail­sė­ti, su­ras­ti at­sa­ky­mus į iš­ki­lu­sius klau­si­mus, pa­kvė­puo­ti svei­ku miš­ko oru, pa­sig­ro­žė­ti įvai­riais me­tų lai­kais be­si­kei­čian­čio­mis spal­vo­mis, gar­sais, pa­si­gė­rė­ti ten esan­čia bio­į­vai­ro­ve. No­rė­čiau, kad miš­kai Lie­tu­vo­je už­im­tų bent pu­sę ša­lies te­ri­to­ri­jos: ne­tur­tin­giems mū­sų kraš­to dir­vo­že­miams tai bū­tų sta­bi­lu­mo, ap­lin­kos tva­ru­mo, van­dens šva­ru­mo ga­ran­tas. Au­gin­ti miš­ką – sun­kus ir at­sa­kin­gas dar­bas, to­dėl pri­žiū­rė­ti ir tvar­ky­ti miš­kus tu­rė­tų nu­si­ma­nan­tys spe­cia­lis­tai.

 

– Ko­kių nau­jų idė­jų, sva­jo­nių tu­ri­te šiuo me­tu, ku­rias no­rė­tu­mė­te re­a­li­zuo­ti at­ei­ty­je?

– Tu­riu min­čių sen­gi­rė­je įreng­ti na­tū­ra­lius pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kus su įdo­miais kraš­to­vaiz­džio ob­jek­tais, kad lan­ky­to­jai su gi­do pa­gal­ba ga­lė­tų pa­ma­ty­ti skir­tin­go am­žiaus bei rū­ši­nės su­dė­ties me­dy­nus, vi­są jų gy­ve­ni­mo cik­lą. Pa­ruoš­ti vie­tų, kur bū­tų ga­li­ma at­si­sės­ti, pa­bū­ti, iš­girs­ti miš­ko oši­mą, paukš­čių gar­sus, tie­sio­giai pa­jus­ti gy­dan­tį miš­ko po­vei­kį. No­rė­tų­si, kad žmo­nės bū­da­mi miš­ke iš­jung­tų sa­vo te­le­fo­nus, pa­nir­tų į miš­ką vi­so­mis jus­lė­mis.

 

– Kas pa­ska­ti­no da­ly­vau­ti kon­kur­se „Aš – sa­vo kraš­to am­ba­sa­do­rius“? Ar ne­ti­kė­tas bu­vo lai­mė­ji­mas?

– Tai įvy­ko ne ma­no ini­cia­ty­va. Ne­ti­kė­tas bu­vo ir da­ly­va­vi­mas, ir lai­mė­ji­mas. Ne­bu­vau in­for­muo­tas, kad esu no­mi­nuo­tas to­kia­me kon­kur­se. Apie jį su­ži­no­jau tik jam pa­si­bai­gus, ta­čiau bu­vau ma­lo­niai nu­ste­bin­tas. Dėkoju visiems, kurie mane palaikė balsavime.

 

Logo  logo1

 

Užs. Nr. 162

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.