Ir pa­žin­tis, ir po­il­sis (2)

Ro­mu­al­das Amb­ro­že­vi­čius
Jiezno Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo ir Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čia.
Jiezno Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo ir Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čia.

Už­da­ry­ti – ne­la­bai su­pran­ta­mas spren­di­mas

Nors esa­me la­bai ar­ti, ta­čiau ne vi­si ži­no, kad Kau­no ma­rių šlai­te yra uni­ka­lus gam­tos pa­min­klas – vie­nas di­džiau­sių ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je ka­da­gy­nas, sau­go­mas vals­ty­bės.

Pa­žin­ti­nis ta­kas 2016 me­tais bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu ir in­for­ma­ty­viau­siu Lie­tu­vo­je. Jį pa­siek­ti ge­riau­sia plau­kiant lai­vu nuo Kau­no prie­plau­kos iki Ka­da­gių slė­nio. Tai kar­tu pui­ki at­rak­ci­ja ir po­il­sis, ga­li­my­bė pa­sig­ro­žė­ti ma­rių šlai­tais, pa­kran­čių gi­rai­tė­mis bei pa­ži­ni­mo ta­kais, ato­dan­go­mis, Paukš­čių sa­la, prie ma­rių esan­čiu Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no kom­plek­su, Do­vai­no­nių ato­dan­ga – di­džiau­sia Lie­tu­vo­je, iki 40 m, pui­kiau­sias va­do­vė­lis ge­o­lo­gams, ar­che­o­lo­gams, stu­di­juo­jan­tiems mū­sų kraš­to rai­dą, Kruo­nio hid­ro­a­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės sta­ti­niais ir pan.

Plauk­da­mi jūs su­ži­no­si­te apie Kau­no ma­rias, jų įta­ką ša­lia esan­tiems kai­mams ir jų žmo­nėms, iš­gir­si­te apie pa­lai­do­tus kai­mus, jų is­to­ri­jas, ne­tek­tis ir pra­ra­di­mus. Iš­gir­si­te eko­no­mi­nį abie­jų elek­tri­nių pa­grin­di­mą.

Bu­vo in­for­muo­ta, kad Ka­da­gių slė­nio pa­žin­ti­nis ta­kas dėl lan­kan­čių­jų sau­gu­mo yra už­da­ry­tas. Ži­no­ma, tai ne­la­bai su­pran­ta­mas spren­di­mas, kai pan­de­mi­jos lai­ku žmo­nės dar ne­drįs­ta ke­liau­ti po už­sie­nius ir ren­ka­si ke­lio­nes po Lie­tu­vą, ir se­zo­no pra­džio­je steng­ta­si ne pa­re­mon­tuo­ti ke­lio­li­ka la­biau­siai su­tre­šu­sių len­te­lių, o ei­na­ma leng­viau­siu ke­liu – už­da­ry­ti. Tie­siog nu­si­kals­ta­mas val­di­nin­kų abe­jin­gu­mas.

Bet ne ma­žiau įspū­din­gai ka­da­gy­nas at­ro­do ir nuo ma­rių pu­sės, pa­sig­ro­žė­si­me juo.

 

Baž­ny­čios ir Kruo­nio HAE

O vyk­da­mi link Kau­no ma­rių prie­plau­kos, pa­ke­liui ap­lan­ko­me įdo­miau­sius ar­chi­tek­tū­ros ir kul­tū­ros ob­jek­tus. Pir­miau­sia trum­pai už­su­ka­me į Jiez­ną, kur ap­lan­ko­me vie­ną pui­kiau­sių Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo ir Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čių, ku­rios sta­ty­bą fun­da­vo vie­nas iš­ki­liau­sių LDK di­di­kų, LDK kanc­le­ris Kris­tu­pas Zig­man­tas Pa­cas. Tais lai­kais vi­si pa­ke­lei­viai ste­bė­jo­si, kaip ga­na to­lo­kai nuo tuo me­to ad­mi­nist­ra­ci­nių cen­trų esan­ti baž­ny­čia ga­li bū­ti to­kia puoš­ni ir tur­tin­ga.

Ap­lan­ko­me ir Kal­vių Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio baž­ny­čią. Tai uni­ka­lios ar­chi­tek­tū­ros ro­ton­do ti­po sta­ti­nys, vie­nas iš dvie­jų Lie­tu­vo­je. Šios baž­ny­čios sta­ty­bą ini­ci­ja­vo ir 1800–1806 m. pa­sta­tė bei fun­da­vo dva­ri­nin­kas To­mas Vav­žec­kis su žmo­na.

Ne­ga­li­me ap­lenk­ti ša­lia ke­lio Kruo­nio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės baž­ny­čios. Tai bu­vu­si sta­čia­ti­kių cerk­vė, ku­rią 1626 m. pa­sta­tė LDK Tra­kų pa­ka­ma­ris Boh­do­nas Ogins­kis. Kei­čian­tis lai­kams, kei­tė­si ir baž­ny­čios sta­tu­sas. Da­bar tai ka­ta­li­kų šven­to­vė, nors la­bai ryš­kus bu­vu­sios cerk­vės ak­cen­tas. Baž­ny­čios krip­to­je pa­lai­do­ti Boh­da­nas Ogins­kis ir jo sū­nus Sa­mu­e­lis Le­vas Ogins­kis. Zak­ris­ti­jo­je yra puoš­nus sar­go­fa­gas Boh­da­nui.

Pla­nuo­ja­me ap­lan­ky­ti ir Kruo­nio hid­ro­a­ku­mu­lia­ci­nę elek­tri­nę (jei­gu leis pan­de­mi­ja, nes ka­ran­ti­no me­tu eks­kur­si­jos ne­ve­da­mos). Jei­gu bus at­šauk­tas ka­ran­ti­nas, su­si­pa­žin­si­me su jos sta­ty­ba, veik­los prin­ci­pais, pa­sig­ro­žė­si­me kraš­to­vaiz­džiu nuo aukš­tu­ti­nės te­ra­sos.

Ana­li­zuo­si­me šias te­mas: elek­tri­nės sta­ty­bos po­rei­kis ir eko­no­mi­jos pa­grin­di­mas so­vie­ti­niais lai­kais, jos tiks­lai ir lū­kes­čiai; reikš­mė ir eko­no­mi­kos pa­grin­di­mas da­bar­ti­niu lai­ku; Kau­no ma­rių eko­sis­te­ma ir eko­lo­gi­ja, elek­tri­nės po­vei­kio įta­ka, per­spek­ty­vos ir lū­kes­čiai at­ei­čiai.

Jei­gu ne­bus ga­li­my­bės pa­tek­ti į elek­tri­nės vir­šu­ti­nę te­ra­są, už­suk­si­me pa­sig­ro­žė­ti kraš­to­vaiz­džiu į Mer­ga­kal­nio re­gyk­lą (Do­vai­no­nių gy­ven­vie­tė).

P a s t a b a: jei­gu bus ga­li­my­bė pa­tek­ti į Kruo­nio HAE aukš­tu­ti­nį ba­sei­ną, iš ku­rio at­si­ve­ria nuo­sta­bus kraš­to­vaiz­dis, tuo­met Do­vai­no­nių re­gyk­los vaiz­das kar­to­ja­si, to­dėl ne­už­su­ka­me.

Iš Do­vai­no­nių per Rum­šiš­kes vyks­ta­me prie Kau­no hid­ro­e­lek­tri­nės – Ne­mu­no už­tvan­kos, kur mū­sų lau­kia lai­vas.

Jei­gu bus pil­na gru­pė, lai­vą ga­li­me re­zer­vuo­ti tik jai. Tuo­met ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti įvai­rias pra­mo­gas. Tai la­bai pui­ki mo­ty­va­ci­ja pa­gerb­ti ko­lek­ty­vą, pa­si­links­min­ti.

P a s t a b a: jei­gu lai­vas už­sa­ko­mas tik šiai gru­pei, ga­li­me už­sa­ky­ti pie­tus, kt. vai­šes.

Pir­mo­ji iš­vy­ka nu­ma­to­ma lie­pos 3 d. (lai­vas yra už­sa­ky­tas). To­dėl kvie­čiu pas­ku­bė­ti. De­ja, iš­sky­rus lie­pos 3-iąją, to­liau vi­są se­zo­ną sa­vait­ga­liais lai­vas jau už­sa­ky­tas (žmo­nės ke­liau­ja), to­dėl be pro­ble­mų tai ga­li­me da­ry­ti tik dar­bo die­no­mis ar­ba de­rin­ti su lai­vo sa­vi­nin­kais, jei­gu ko­kia gru­pė at­si­sa­ky­tų re­zer­va­ci­jos.

Pa­sig­ro­žė­jus uni­ka­liu kraš­to­vaiz­džiu, grįž­ta­me į Kau­no prie­plau­ką ir vyks­ta­me į Aly­tų.

Iš­vy­kos or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus ver­slo ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tras, at­sa­kin­gas as­muo, kon­sul­tan­tas Ro­mu­al­das, tel. 8 618 39098, el. p. kon­sul­tan­tas2@avkc.lt

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

  Komentaras

  Mikroautobusų nuoma pasakojimai apie įkvepiančias, tikrąsias svajonių keliones. Mažai tikėtini atradimai, kurie sukuria įspūdžius visam gyvenimui. Vietinių žmonių pramogos ir nostalgiška gamta, galite pasijusti, kad kelionė pavyko. Gyvenant netoli vietos gyventojų atrandama naujų pramogų ir kelionė tampa kupina spontaniškų akimirkų. Mikroautobusų nuoma šventėms, ekskursijai papildo kasdienybę. Svarbu nepasimesti tarp daugybės pasiūlymų ir pasirinkti pramogas tiek pavojingas, kokias ir nusprendėte išbandyti kelionėje. Atnaujinus paprastą požiūrį į keliones ir atrandant įgūdžius, kurie lavina asmeninius sugebėjimus.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.