Ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­nė­ji­mai Aly­taus pi­lia­kal­nio su gy­ven­vie­te te­ri­to­ri­jo­je vy­ko 2016 me­tais. Po me­tų jų re­zul­ta­tai ir ra­di­niai bu­vo ap­ra­šy­ti. Ras­ta me­ta­li­nių,...
Neištikimybė – kokia ji bebūtų: fizinė ar emocinė, yra nepaprastai skausminga patirtis, galinti sugriauti meilę ir pasitikėjimą poroje. Tačiau partnerio akyse matoma kaltė ir gailestis gali suteikti...
Ar jums atrodo, kad jūsų kasdienybė nuobodi ir monotoniška? Vis trumpėjančios dienos, studijos ar darbas, buitis – normalu, kad laikui bėgant rutina nebeteikia malonumo. Tačiau kiekvienas galite...
Te­at­ra­li­zuo­tu Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­rių pa­si­ro­dy­mu vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta me­ni­nin­kų bro­lių Al­gir­do ir Re­mi­gi­jaus Ga­ta­vec­kų su­kur­ta skulp­tū­ra „Sku­bėk...
Globalizacijos ir aktyvaus tarptautinio bendradarbiavimo laikais notariniai vertimai tapo būtinybe. Tais atvejais, kai autentiškumas ir tikslumas yra itin svarbūs, rekomenduojame kreiptis tik į...
Rug­sė­jo 1-oji – pir­mo­ji die­na, kai ka­len­do­riu­je bai­gia­si va­sa­ra ir iš­kil­min­gai mi­ni­ma Moks­lo ir ži­nių die­na. Pir­mo­ji die­na, kai pra­si­de­da nau­ji moks­lo me­tai. Ir...
Vasara kelionių metas, todėl mes visi labiau judame, labiau sportuojame ir žinoma daugiau laiko praleidžiame lauke, bei kelionėse. O kai kelionės automobiliu atsibosta arba norisi trumpo pabėgimo nuo...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia 7-oji Dzū­ki­jos kraš­to me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­da. Jau dau­giau kaip 20 me­tų Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja ren­gia re­gio­ni­nes...
Nuolat tobulėjančių technologijų aplinkoje, patogumas tapo esminiu šiuolaikinio gyvenimo palydovu. Išmanieji laikrodžiai, elektroninės skaityklės ir belaidės ausinės sklandžiai jungia praktiškumą su...
Tour de Mont Blanc, su­trum­pin­tai TMB – vie­nas po­pu­lia­riau­sių il­gos dis­tan­ci­jos pės­čių­jų ta­kų Eu­ro­po­je, ve­dan­tis per Ita­li­ją, Pran­cū­zi­ją ir Švei­ca­ri­ją. Tra­sa drie­kia­si...
Ar­tė­jan­tį sa­vait­ga­lį, rug­pjū­čio 26–27 die­no­mis, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ket­vir­tą kar­tą vyks fes­ti­va­lis „Aly­taus ad­re­na­li­nas“. Jo me­tu žiū­ro­vai ga­lės ste­bė­ti gat­vės...
Pernai į Lietuvą grįžo gyventi daugiau nei 20 tūkst. lietuvių, didžiausia jų dalis – 33,9 proc. iš Jungtinės Karalystės. Tarp sugrįžusių – ir dešimtmetį Jungtinėje Karalystėje gyvenęs ir didžiausioje...
Ri­mė­nai – Aly­taus ra­jo­no kai­mas, įsi­kū­ręs ato­kia­me, bet gra­žia­me Dzū­ki­jos kam­pe­ly­je. Anks­čiau šis kai­mas bu­vo ga­na ak­ty­vus – ja­me vei­kė dar­že­lis, val­gyk­la, bui­ti­nių...
Rug­sė­jo 1–9 die­no­mis Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vyks tarp­tau­ti­nė bon­sų me­de­lių, me­džio dro­ži­nių ir gam­tos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da. Šį­kart pa­ro­dos kon­cep­ci­ja sa­vi­ta –...
Ava­rin­gu­mo ro­dik­liams ša­ly­je ne­ge­rė­jant, grei­čio vir­ši­ji­mas ir dėl to įvyks­tan­tys tra­giš­ki in­ci­den­tai ke­liuo­se iš­lie­ka vie­na ak­tu­a­liau­sių pro­ble­mų. Sau­gaus eis­mo...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.