Šil­ta­sis me­tų lai­kas ne­at­ski­ria­mas nuo gė­ly­nų, ap­skri­tai au­ga­li­jos. Nuo se­nų se­no­vės au­ga­lai tu­rė­jo sa­vo ver­tę, puo­šė, džiu­gi­no, ke­rė­jo, šil­dė ir guo­dė žmo­nes. Kur...
Gegužės 5, 6 dienomis (Alytaus miesto teatre) bei birželio 7 dieną (Menų spaustuvėje, Vilniuje) Artūro Areimos teatro trupė pristato spektaklio „Arti / Близько“ premjerą.
Ba­lan­džio ši­lu­ma su­tei­kė anks­ty­vą star­tą vais­me­džiams, drau­ge su kau­ka­zi­nė­mis sly­vo­mis, ab­ri­ko­sais, rau­don­la­pė­mis vyš­nio­mis žie­dus jau sklei­džia vieš­nios iš Te­kan­čios...
Balandžio 23 dieną, sekmadienį, Dauguose, kavinės „Turgaus 4“ kiemelyje, vyks jau trečiasis vietinių organizuojamas turgelis. Šį kartą turgus išsiskirs itin pavasariška ir tradiciška pasiūla, pačių...
Balandžio 22 d. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento Gintaro Rinkevičiaus, atvyksta į Alytų. Kartu su solistais sopranu Lina Dambrauskaite ir tenoru...
Dau­guo­se jau sep­tin­tus me­tus prieš Ve­ly­kas mies­to aikš­tę pa­puo­šia įspū­din­gas mar­gu­tis. 150 kg sve­rian­tis ve­ly­kai­tis mil­ži­nas – skulp­to­riaus Ro­ber­to Oža­lins­ko ir jo...
Se­na­mies­čio skve­re du­ris at­vė­rė jau­ki ka­vi­nu­kė „Gy­va­sis kam­pe­lis“. Aly­tiš­kiai As­ta Sta­sio­ny­tė ir Gied­rius Je­zep­či­kas kvie­čia puo­de­lio ka­vos su vaiz­du pro lan­gą į tik­rą...
Ko­vo 25 die­ną Aly­taus kul­tū­ros cen­tre nu­skam­bė­jo Ke­liau­jan­čio me­nų fes­ti­va­lio „Gra­žiau­siu ta­ku“ gar­sai, ku­rie su­vie­ni­jo ne tik me­no ko­lek­ty­vus, bet ir mies­tus....
Pa­skel­bus Dzū­ki­jos (Dai­na­vos) at­min­ti­nus me­tus, sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į šio kraš­to sa­vi­tu­mą, tra­di­ci­jas (sa­ky­ti­nį ir mu­zi­ki­nį fol­klo­rą, ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą,...
Oficialūs tekstai neretai yra gana painūs, o juos teisingai interpretuoti nėra lengva, ypač, neturint tinkamos patirties ar specifinių žinių šioje srityje. Būtent todėl, daugelis neapsikrauna įvairių...
* Mal­do­je vie­nas už ki­tą, už drau­gus ir ar­ti­muo­sius, at­ei­na di­de­lis vie­nin­gu­mas, vil­tis ir tvir­tu­mas. Iš­gy­ven­tas ne vie­nas džiaugs­mo mo­men­tas, kai mal­dos bu­vo...
„Jei­gu su­do­mi­nau vai­kus se­ną­ja liau­dies tra­di­ci­ja, pri­si­lie­tė prie jos sa­vo ran­ko­mis, su­ri­šo ver­bą iš žo­ly­nų – tai la­bai džiau­giuo­si ir esu lai­min­ga“, – sa­ko Aly­taus...
Karas – tai ne tik kariniai veiksmai, šūviai ir sprogimai ar skirtingų šalių kariuomenių tiesioginis susidūrimas. Šiuolaikiniame kare intensyviai pasitelkiama dezinformacija ir melagienos. Ne...
Ar galima prikelti tarmę, kas tas Šyvis, kaip skamba Mažosios Lietuvos arfa – šiuos ir kitus atsakymus apie kultūrinę tapatybę atspindinčius reiškinius pateikia papildytas Nematerialaus kultūros...
Gy­ve­na­me skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je, jos skver­bia­si vi­sur, kur tik įma­no­ma. Ir kiek daug ga­li­ma nu­veik­ti pa­si­tel­kus šian­dien pla­čiai de­kla­ruo­ja­mą vie­no myg­tu­ko...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.