Kad medus yra vienas skaniausių dalykų, kokį tik galima suvalgyti, su tuo sutiks daugelis. Tačiau dar viena gera žinia yra ta, kad iš tiesų medus – ne tik skanus; jis labai naudingas ir jūsų odai.
Šian­dien jau aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad mū­sų Že­mei per sun­ku pa­kel­ti žmo­ni­jos ne­at­sa­kin­go po­žiū­rio į gam­tą pa­da­ri­nius – saus­ras, karš­čius, tirps­tan­čius le­dy­nus, gais­rus,...
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ba­lan­džio 4-ąją ga­vo pra­ne­ši­mą apie Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės...
Eu­ro­po­je įvy­ko ste­buk­las. Ne­daug to­kių bu­vo. Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną me­tu šios ša­lies elek­tros per­da­vi­mo sis­te­ma ko­vo 16 die­ną bu­vo sin­chro­ni­zuo­ta su...
Uk­rai­nos ka­ro pa­bė­gė­lių kri­zė ta­po iš­ban­dy­mu, ku­rį Lie­tu­va gar­bin­gai iš­lai­kė. Dau­gy­bė aly­tiš­kių pri­ėmė į sa­vo na­mus vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­mus žmo­nes, pa­de­da jiems,...
Šiuolaikinė medicina geba išties nuversti kalnus. Dėka jos pagalbos galima atlikti įvairiausias transplantacijas, gydyti sunkiausias ligas ir padaryti neatpažįstamų pokyčių. Plastinė chirurgija yra...
Šiuo me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra nu­ties­ta be­veik 38 ki­lo­met­rai dvi­ra­čių ta­kų ir kas­met jie vis il­gi­na­mi. Aly­tiš­kė Bro­nis­la­va Ta­mu­ly­nie­nė, dvi­ra­tį pui­kiai val­dan­ti nuo...
Šiemet sukanka lygiai 15 metų, kai prasidėjo Martyno Starkaus ir Vytaro Radzevičiaus kelionės po pasaulį. Žurnalistai, rašytojai, TV laidų vedėjai savo titulų bagažą papildė dar vienu skambiu...
Tuo, kad vaikams svarbu skaityti, niekas neabejoja. Skaitydami mažieji lavina kalbos įgūdžius, vaizduotę ir kūrybiškumą. Tačiau vaikų knygų pasirinkimas itin platus – kaip išsirinkti literatūrą, kuri...
Lietuvos dvarai – įspūdingas architektūrinis ir istorinis paminklas. Daugelis jų stūkso šimtus metų, o tarp jų sienų prabėgo daugybės žmonių gyvenimai. Nenuostabu, kad apie kai kuriuos dvarus yra...
Lie­tu­viš­kos rin­kos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­jos „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ part­ne­riai Uk­rai­no­je – so­cio­lo­gi­nė gru­pė „Rei­tin­gai“ (rat
„Jotvingių eldoradas“ – archeologijos paroda, kurios atsiradimo istorija verta filmo scenarijaus, nes joje dalyvavo ne tik archeologai, bet ir policininkai. Atrasta jotvingių kapavietė Krukuveke...
Tur­būt nie­kas ne­si­ryž­tų su­skai­čiuo­ti vi­sų ša­lies me­džių. Ta­čiau Lie­tu­vo­je au­ga dau­giau kaip 500 pa­skelb­tų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių sau­go­mais gam­tos ob­jek­tais....
„Skleidžiame meilę, taiką ir ramybę!“ – tokia žinute socialiniuose tinkluose pasidalijo Alytuje veikianti asociacija „Gerumo skraistė“, įkūrusi dienos centrą senjorams, kuris vadinamas tiesiog senelių...
Kasdien vis dažniau susiduriama su kibernetinio saugumo klausimais. Populiarėjant informacinėms technologijoms ir internetui tampant nepamainoma šiandienos dalimi darosi svarbu apsaugoti kiekvieno...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.