Apie pus­an­tro šim­to Dzū­ki­jos sos­ti­nės moks­lei­vių tris šios va­sa­ros sa­vai­tes tu­ri­nin­gai pra­leis Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, kur vei­kia vai­kų die­nos sto­vyk­la „Tu­ri­nin­gas...
„Pieš­da­ma vi­sa­da gal­vo­ju, kur ma­no dar­bas ga­li at­si­ras­ti – gal pas kaž­ką na­muo­se, o gal kas nors do­va­nos my­li­mam žmo­gui. O tai ne­žmo­niš­kai ska­ti­na dirb­ti“, – tei­gia...
Ge­gu­žės 12-ąją mon­sin­jo­ras ku­ni­gas, Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis Sta­nis­lo­vas Stan­ke­vi­čius, įžen­gęs į 89-uo­sius gy­ve­ni­mo me­tus, lie­pos 10-ąją, sek­ma­die­nį, sa­vo...
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­ne­šė, kad 24 tūkst. pa­ra­mos ga­vė­jų ša­ly­je su­lauks 23 mln. eu­rų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pa­ra­mos. Tai di­džiau­sia su­ma, ku­rią per...
Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė – mies­to vi­suo­me­nei ir sve­čiams siū­lo spal­vin­gą pa­le­tę įdo­mių kul­tū­ri­nių ren­gi­nių. Juo­se pa­tei­kia ir staig­me­nų: štai lie­pos 6-ąją Dai­nų...
Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bur­biš­kių kai­me, gy­ve­nan­ti Ie­va Mar­ci­no­nie­nė į šį kraš­tą ati­te­kė­jo nuo Ma­ri­jam­po­lės. Kaip pa­ti sa­ko, su vy­ru Lu­ku au­gi­na­mos...
Visai neseniai 2021–2022 m. Moterų lygos A diviziono sezonas pasiekė atomazgą. Ji buvo pažymėta jau antrus metus iš eilės vykusiu Vilniaus „Kibirkšties-MRU“ krepšininkių triumfu prieš koleges iš...
Turbūt nėra nieko geriau tėvams už spindinčias vaiko akis ir linksmą vaikišką juoką! O jei taip pat atrodo ir suaugusiųjų akys ir skamba suaugusiųjų juokas? Vadinasi, visi jūs atsidūrėte stebuklingoje...
Įsi­bė­gė­jo moks­lei­vių va­sa­ros sto­vyk­lų se­zo­nas. Ir mies­to, ir kai­mo moks­lei­vi­ja ren­ka­si įdo­mias veik­las vyk­dan­čias sto­vyk­las. Po­pu­lia­riau­sios – jau­nų­jų šau­lių va­sa­ros...
Il­ga­me­tis Aly­taus ko­le­gi­jos ma­te­ma­ti­kos dės­ty­to­jas, Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ na­rys Al­bi­nas Rau­lič­kis šven­čia gar­bin­gą 90-me­čio ju­bi­lie­jų....
„Buvo laikai, kai man atrodė, kad popierinė knyga išeina iš mados. Džiaugiuosi, kad būsiu apsirikusi, - pastaraisiais metais ji grįžo su didžiuliu trenksmu, nereikėjo nieko daryti. Tuo plečiasi ir...
Bir­že­lio 19 die­ną Aly­taus kul­tū­ros cen­tro Di­džio­jo­je sa­lė­je įvy­ko Alytaus muzikos mokyklos „Sva­jo­nės“ kon­cer­tas XX tarp­tau­ti­nia­me Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je....
„Dabar labai džiaugiuosi, kad atsitiktinumas viską sudėliojo taip ir ne kitaip, kadangi esu tvirtai įsitikinusi, jog tiek japonų kalba, tiek japonų kultūra man yra gerokai artimesnė, nei būtų galėjusi...
Ne­al­ko­ho­li­nis alus pel­no vis dau­giau var­to­to­jų sim­pa­ti­jų – nuo 2018-ųjų iki šių me­tų ge­gu­žės „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­nio švie­sio­jo alaus par­da­vi­mai pa­sie­kė 10 mln....
Internetinė svetainė yra Jūsų įmonės vizitinė kortelė, kuri gali padėti Jums pritraukti naujų lankytojų.
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.