Va­le­ri­jus Kun­ce­vi­čius, bai­gęs Aly­taus ant­rą­ją vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, da­bar­ti­nę Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją, ne­su­lau­kęs šau­ki­mo į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, nu­spren­dė...
Daž­nai so­cia­li­nių tin­klų var­to­to­jai į as­me­ni­nes pa­sky­ras ke­lia nuo­trau­kas, skel­bia as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­les ir net ne­su­si­mąs­to, kur ir kaip vi­sa tai ga­li bū­ti...
Tie, ku­rie pa­ty­rę te­le­fo­nų va­gys­tes, tik­riau­siai su­tik­si­te, kad jau­tė­tės lyg kas bū­tų įsi­bro­vęs į as­me­ni­nę erd­vę, iš­nar­šęs kiek­vie­ną kam­pe­lį ir in­for­ma­ci­ją apie jū­sų...
Jei kaip at­si­tik­ti­nis pra­ei­vis pra­va­žiuo­tum Pa­pė­čių gat­vi­niu kai­mu, ne­iš­skir­ti­nė pa­si­ro­dy­tų ir Ra­di­šaus­kų so­dy­ba. Iš­skir­ti­nu­mas at­si­ve­ria ir iš kar­to su­ža­vi, kai...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.