Ar­tė­jan­tys Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai ir ant­ra­sis Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ras įskė­lė dar di­des­nį pleiš­tą tarp dvie­jų po­li­ti­nių jė­gų – kon­ser­va­to­rių ir...
Va­kar bu­vo mi­ni­ma Šuns die­na ir ke­lios Aly­taus įstai­gos ją pa­mi­nė­jo ypač žais­min­gai. Sa­vo au­gin­ti­nius į dar­bus at­si­ve­dė „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo...
Vykdant Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukciją, šalia Lietuvos banko pamatų rastas, kaip manoma, XVII–XVIII a. lobis – molinė puodynė su pusantro tūkstančio šilingų. Lobį ištyrę...
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio trijose girininkijose – Kabelių, Latežerio ir Kapčiamiesčio – miškininkai su ornitologais-aukštalipiais iškėlė tris naujus dirbtinius lizdus...
Šiandien Lietuvoje laikomas NATO egzaminas, skirtas Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos narystės NATO 15 metų sukakčiai paminėti. Egzaminą laiko keli...
Kai val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) Sei­me už­si­mo­jo į sa­vo ran­kas per­im­ti vi­suo­me­ni­nę LRT, kai įvai­rūs po­li­ti­kie­riai ne­nu­sto­ja kė­sin­tis į...
Kai pa­si­klau­sai po­li­ti­kų, pa­klai­džio­ji po in­ter­ne­tą, iš­girs­ti, ką kal­ba pa­žįs­ta­mi ir „Klau­si­mė­lio“ lai­dos ve­dė­jo pa­šne­kin­ti „žmo­nės iš gat­vės“, ne­trun­ki su­pras­ti, jog...
Alytaus kraštotyros muziejus siūlo naują paslaugą – nuo praėjusių metų pabaigos muziejuje ir jo filialuose galima savarankiškai tyrinėti miesto ir jo žymių žmonių istoriją naudojantis įrašytu...
„Jau­no­ji kar­ta, gi­mu­sie­ji „su kom­piu­te­riu“, ma­no, kad vir­tu­a­lio­je erd­vė­je ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­ją iki Ado­mo ir Ie­vos. Ta­čiau iš tik­rų­jų vis­kas yra ge­ro­kai ki­taip....
Kai gro­žio stu­di­ją „Fe­mi­na La­e­ta“ lan­kan­čios abi­tu­rien­tės klau­sia, ką rink­tis – ar spe­cia­ly­bę, prie ku­rios links­ta šir­dis, ar prag­ma­tiš­ką ir po­pu­lia­rią, jos va­do­vė Alio­na...
Aly­tiš­kė Jo­lan­ta Fe­da­ra­vi­čie­nė – tik­ra „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus me­niš­ko­ji sie­la, be­ne kas­met su­ku­rian­ti akį trau­kian­čių ste­buk­lų. Šie­met Aly­taus mies­to te­at­ro...
Ramia širdimi didžiąsias metų šventes pasitinka Žuvintų kaimo ūkininkas Jonas Nevecka: nors jo prižiūrimi žemės hektarai šiemet ir neatseikėjo tiek derliaus, kiek tikėjosi šis dvidešimt šešerių metų...
Pla­čiai sklin­da kal­bos, kad Dai­na­vos žy­niu liau­dy­je va­di­na­mas, Drus­ki­nin­kuo­se gy­ve­nan­tis, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, dai­ni­nin­kas, re­ži­sie­rius Egi­di­jus Ma­žin­tas...
Var­gu ar šiuo­lai­ki­niai vai­kai su­pras­tų, ko­dėl jų se­ne­liai sau­go­jo šven­ti­nius at­vi­ru­kus kaip šei­mos ar­chy­vo re­lik­vi­ją, ir ko­dėl ka­dai­se šie spal­vin­gi po­pie­riaus lakš­tai...
Gruo­džio 1 die­ną Ro­tu­šės aikš­tė­je bus įžieb­ta Aly­taus mies­to ka­lė­di­nė eg­lė. Ji šie­met – įspū­din­go aukš­čio ir kve­pian­ti sa­kais, nors ir nė­ra gy­vas me­dis – ant kar­ka­so...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.