Kai gro­žio stu­di­ją „Fe­mi­na La­e­ta“ lan­kan­čios abi­tu­rien­tės klau­sia, ką rink­tis – ar spe­cia­ly­bę, prie ku­rios links­ta šir­dis, ar prag­ma­tiš­ką ir po­pu­lia­rią, jos va­do­vė Alio­na...
Aly­tiš­kė Jo­lan­ta Fe­da­ra­vi­čie­nė – tik­ra „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus me­niš­ko­ji sie­la, be­ne kas­met su­ku­rian­ti akį trau­kian­čių ste­buk­lų. Šie­met Aly­taus mies­to te­at­ro...
Ramia širdimi didžiąsias metų šventes pasitinka Žuvintų kaimo ūkininkas Jonas Nevecka: nors jo prižiūrimi žemės hektarai šiemet ir neatseikėjo tiek derliaus, kiek tikėjosi šis dvidešimt šešerių metų...
Pla­čiai sklin­da kal­bos, kad Dai­na­vos žy­niu liau­dy­je va­di­na­mas, Drus­ki­nin­kuo­se gy­ve­nan­tis, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, dai­ni­nin­kas, re­ži­sie­rius Egi­di­jus Ma­žin­tas...
Var­gu ar šiuo­lai­ki­niai vai­kai su­pras­tų, ko­dėl jų se­ne­liai sau­go­jo šven­ti­nius at­vi­ru­kus kaip šei­mos ar­chy­vo re­lik­vi­ją, ir ko­dėl ka­dai­se šie spal­vin­gi po­pie­riaus lakš­tai...
Gruo­džio 1 die­ną Ro­tu­šės aikš­tė­je bus įžieb­ta Aly­taus mies­to ka­lė­di­nė eg­lė. Ji šie­met – įspū­din­go aukš­čio ir kve­pian­ti sa­kais, nors ir nė­ra gy­vas me­dis – ant kar­ka­so...
Va­le­ri­jus Kun­ce­vi­čius, bai­gęs Aly­taus ant­rą­ją vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, da­bar­ti­nę Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją, ne­su­lau­kęs šau­ki­mo į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, nu­spren­dė...
Daž­nai so­cia­li­nių tin­klų var­to­to­jai į as­me­ni­nes pa­sky­ras ke­lia nuo­trau­kas, skel­bia as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­les ir net ne­su­si­mąs­to, kur ir kaip vi­sa tai ga­li bū­ti...
Tie, ku­rie pa­ty­rę te­le­fo­nų va­gys­tes, tik­riau­siai su­tik­si­te, kad jau­tė­tės lyg kas bū­tų įsi­bro­vęs į as­me­ni­nę erd­vę, iš­nar­šęs kiek­vie­ną kam­pe­lį ir in­for­ma­ci­ją apie jū­sų...
Jei kaip at­si­tik­ti­nis pra­ei­vis pra­va­žiuo­tum Pa­pė­čių gat­vi­niu kai­mu, ne­iš­skir­ti­nė pa­si­ro­dy­tų ir Ra­di­šaus­kų so­dy­ba. Iš­skir­ti­nu­mas at­si­ve­ria ir iš kar­to su­ža­vi, kai...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.