Di­dis že­mai­tis Si­mo­nas Dau­kan­tas sa­vo vei­ka­le „Dar­bai se­no­vės lie­tu­vių ir že­mai­čių“ įra­šė to­kius žo­džius: „Kas ga­li bū­ti mei­lin­ges­niu žmo­gui, kai­po il­sė­tis po tuo ąžuo­
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris šiuo me­tu yra kū­ry­bi­nė­je fi­ni­šo tie­sio­jo­je, kai pa­ro­je pri­trūks­ta vie­nos ki­tos va­lan­dos, – bai­gia­mas mon­tuo­ti do­ku­men­ti­nis fil­mas...
Ko da­bar la­biau­siai trūks­ta mū­sų gy­ve­ni­me? Ži­no­ma, svei­ka­tos, bet taip pat ir ma­žų kas­die­ny­bės šven­čių, ku­rios leis­tų pa­ti­kė­ti, kad jau ne­tru­kus gy­ve­ni­mas su­grįš į sa­vo...
Dar pa­va­sa­rį, įpu­sė­jus pir­ma­jam ka­ran­ti­nui, šo­kė­jas, ak­to­rius, cho­reo­grafas Pet­ras Li­saus­kas yra pra­si­ta­ręs, kad var­giai ar šie­met Ka­lė­dos bus to­kios, kaip mums įpras­ta. O...
Lie­tu­vių ne­oro­man­ti­kų kar­tos po­etas Jo­nas Ais­tis (1904–1973), dėl jaut­raus ir as­me­niš­ko san­ty­kio su ap­lin­ka va­din­tas lie­tu­viš­kuo­ju „liūd­no­jo vei­do ri­te­riu“,...
Vis dau­giau gy­ven­to­jų pri­si­jau­ki­na in­ter­ne­tą – at­ran­da, kaip pa­pras­ta ke­liais myg­tu­ko pa­spau­di­mais ap­mo­kė­ti są­skai­tas, su­si­siek­ti su ar­ti­mai­siais ar pa­si­da­lin­ti...
Ar­tė­jant gruo­džiui, iš in­ter­ne­to, te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo ete­rio ima plūs­ti re­kla­mos, siū­lan­čios do­va­nų idė­jas Ka­lė­doms. Nau­jas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas, ne­šio­ja­ma­sis...
Lap­kri­čio 5–9 die­no­mis Is­pa­ni­jo­je, San­ta Su­za­no­je, vy­ko Tarp­tau­ti­nės kul­tū­riz­mo fe­de­ra­ci­jos (IFBB) pa­sau­lio čem­pio­na­tas, ku­ria­me lie­tu­viai iš­ko­vo­jo du me­da­lius....
Naivu tikėtis, kad aistra ir noras kuo daugiau laiko praleisti lovoje jungs visada. Tiek ilgiau drauge gyvenantys mylimieji, tiek šios srities specialistai vieningai tvirtina, jog visa apimanti aistra...
Ar ži­no­te, kad slap­ta­žo­dis sau­go ne tik jū­sų elek­tro­ni­nio pa­što dė­žu­tę, pa­sky­rą so­cia­li­nia­me tin­kle, bet ir vi­są be­lai­dį (Wi-Fi) tin­klą na­muo­se? Da­lis in­ter­ne­to...
Parduotuvės lentynoje ar salone apžiūrinėdami dulkių siurblį, virdulį ar išmanųjį telefoną ne visuomet susimąstome: o kiekgi jis mums bus reikalingas? Tiesiog jaučiame, kad jo mums reikia čia ir...
Labai dažnai galima išgirsti nuomonę, kad išrinkti dovaną stipriosios lyties atstovui yra kur kas paprasčiau nei moteriai ar merginai. Vis dėlto, dėmesį verta atkreipti ir į tai, kad susidūrusios su...
Penk­ta­die­nį ka­den­ci­ją pra­dė­jo nau­jas, try­lik­ta­sis, Sei­mas, ku­ria­me daug nau­jo­kų, ne­sio­rien­tuo­jan­čių ne tik Sei­mo ko­ri­do­riuo­se, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­ro­se,...
– Kiek me­tų fik­suo­ja­te pra­ei­nan­tį lai­ką: įvy­kius, žmo­nes, gam­tą? Ko­dėl ap­skri­tai pra­dė­jo­te fo­to­gra­fuo­ti? Ko­kia bu­vo pra­džia? Ar tai na­tū­ra­liai ta­po gy­ve­ni­mo da­li­mi, ar...
Tą nak­tį ra­jo­no cen­tri­nės li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nio sky­riaus ve­dė­ją gy­dy­to­ją Vi­tol­dą Mac­ke­vi­čių sku­biai ope­ra­ci­jai iš­kvie­tė iš na­mų. Ope­ra­ci­nė­je gu­lė­jo žmo­gus su...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.