Aly­tiš­kei In­gri­dai Pa­šu­ko­nie­nei, mo­te­rų gro­žio spe­cia­lis­tei, šian­dien vis la­biau rū­pi ska­tin­ti mo­te­ris tur­tin­ti ir vi­di­nį sa­vo gro­žį. Ji ren­gia mo­te­rims te­mi­nes...
Jau penktadienio vakarą į renginį kviečia Užubalių kaimo bendruomenė. Šventė prasidės 17.30 val. Joje koncertuos ir snausti neleis „Patruliai“, bendruomenės kolektyvai, svečiai iš Trakų. Vyks diskoteka „Pašėlęs mikrofonas“, vaikams bus batutas. Šventės vieta – Ūdrijos kel. 24 A.
„Vi­liuo­si, kad aly­tiš­kių per­skai­ty­tas mū­sų po­kal­bis pri­trauks nau­jų žmo­nių, ku­rie no­riai pa­dės ke­tur­ko­jams, gy­ve­nan­tiems gy­vū­nų prie­glau­do­se“, – taip po­kal­bio pra­džio­je...
Paaugliai – savita, ganėtinai uždara ir kartais sunkiai suprantama socialinė grupė. Jie mėgsta bendrauti tarpusavyje ir mažai kuo dalinasi, tiek su jaunesniais, tiek su vyresniais žmonėmis. Dėl to...
„Ne­ri­mau­ti nė­ra ko, gal tik nu­liū­dau, kad Ūd­ri­jos mo­kyk­la už­da­ry­ta, ir bib­lio­te­ka di­džiu­lia­me bu­vu­sia­me jos pa­sta­te šiuo me­tu yra vie­nin­te­lė vi­suo­me­nei pla­čiai...
„Šian­dien tarp 20 ir 21.30 va­lan­dos iš ma­no na­mų Mi­ros­la­ve te­ra­sos pa­vo­gė ma­no šu­nį – Ry­tų Eu­ro­pos vil­kę He­lą. Ji iš­ves­ta su pa­va­dė­liu, no­rė­čiau ti­kė­ti, kad tai kie­no nors...
Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“. Jos ypa­tin­gos tuo, kad yra dvi drau­gės, bai­gu­sios Aly­taus Adol­fo...
„Jau ne­be pir­mą va­sa­rą gam­ta siau­tė­ja, kiek­vie­nas stip­res­nis lie­tus tar­si pirš­tu pa­ro­do, kur mū­sų mies­to spe­cia­lis­tams pri­trū­ko įžval­gos, kur dar­bai at­lik­ti at­sai­niai,...
Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas, ku­ria­me ap­gy­ven­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, lie­pos 19-ąją pra­dė­tas tver­ti pa­pil­do­ma tvo­ra. Tai da­ro­ma dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų...
Iš Aly­taus ki­lu­sios jau­nos ar­chi­tek­tės Aus­tė­jos Jur­čiu­ko­ny­tės šeš­tus ar­chi­tek­tū­ros stu­di­jų me­tus vai­ni­ka­vo ap­gin­tas ma­gist­ro dar­bas, ku­ris ko­mi­si­jos spren­di­mu bu­vo...
Per karantiną Lietuvoje buvo uždaryta daug paslaugas teikiančių verslų: nuo restoranų ir kavinių iki įvairių pramogų vietų.
Jau liepos 9-11 dienomis Alytuje įvyks Lietuvos „drifto“ čempionato „Semi-Pro“ ir „Street“ lygų varžybos. Tiek dalyviai, tiek nemokamai stebėti renginį kviečiami žiūrovai čia gali tikėtis išties...
„Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ (ALKS) pa­kvie­tė į II Aly­taus kul­tū­ros fo­ru­mą. Tai­gi, kas nau­jo mū­sų mies­to kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me? Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne...
Nuo šios sa­vai­tės pra­džios Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jai va­do­vau­ti pra­dė­jo Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos skelb­tą...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.