Įdo­mio­sios ka­den­ci­jos pir­mie­ji me­tai: pa­dan­gų gais­ras, ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja ir mar­ga ta­ry­ba

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (43)
2020 Balandis 21
Alytaus meras
2019 metų balandžio 18 diena, Rotušės aikštė. Zenono ŠILINSKO nuotr.
2019 me­tų ba­lan­džio 18 die­na, šil­ta pa­va­sa­rio po­pie­tė, Ro­tu­šės aikš­tė­je – pil­na žmo­nių, jie ne­dė­vi vei­do ap­sau­gos prie­mo­nių. Te­at­ro pri­ei­go­se ant laip­tų su­sta­ty­tos kė­dės, ant ku­rių įsi­tai­so nau­jo­sios mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Pra­si­de­da me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio inau­gu­ra­ci­ja. Nau­ja­jam me­rui re­ga­li­jas per­duo­dan­tis Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius ne­si­lai­ko so­cia­li­nės dis­tan­ci­jos, o ir to­kio ter­mi­no dau­gu­ma aly­tiš­kių ta­da dar nė ne­bu­vo gir­dė­ję. To­kia bu­vo da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to va­do­vų dar­bo pra­džia prieš me­tus. Var­giai kas bū­tų ta­da pa­ti­kė­jęs, kad spa­lį mies­tą už­klos juo­di pa­dan­gų gais­ro dū­mai, o ko­vą ša­ly­je bus pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Pir­mų­jų ka­den­ci­jos me­tų su­kak­čiai skir­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, į ku­rią mies­to va­do­vai pa­kvie­tė žur­na­lis­tus, taip pat ne­ei­li­nė – nuo­to­li­nė, raš­tu pa­tei­kia­mi klau­si­mai, raš­tu ar įra­še ir at­sa­ky­mai. Apie ar­ti­mes­nę at­ei­tį spė­lio­ti kol kas sun­ku, bet vis­gi bū­tų įdo­mu, o ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis mies­tas gy­vens dar po me­tų, 2021-ųjų ba­lan­dį?

– Ko­kius svar­biau­sius dar­bus pa­vy­ko nu­veik­ti per me­tus ir ko­kiu pa­žy­miu įver­tin­tu­mė­te juos pa­tys? Kaip ma­no­te, ko­kį pa­žy­mį pa­ra­šy­tų aly­tiš­kiai?

Ne­ri­jus Ce­siu­lis: Iš svar­biau­sių dar­bų įvar­dy­čiau švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką, LEZ ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mą ir šios zo­nos at­si­ra­di­mo Aly­tu­je ga­li­my­bių ver­ti­ni­mą. Taip pat – in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą, uni­ver­si­te­tų at­ėji­mą į mies­tą. La­bai svar­bus dar­bas – su­ta­ri­mas su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be dėl dar­že­lių lė­šų kom­pen­sa­vi­mo už lan­kan­čius mies­to dar­že­lius vai­kus. Ši­to­je vie­to­je pa­vy­ko pa­da­ry­ti tai, ko ne­pa­vy­ko nė vie­nai ka­den­ci­jai iki šiol.

Kal­bant apie pa­žy­mius, tai ne­no­rė­čiau ver­tin­ti sa­vęs, nes tik­rai bū­čiau ne­ob­jek­ty­vus. Be abe­jo, no­rė­tų­si, kad mies­tie­čiai ver­tin­tų šiuos dar­bus kaip įma­no­ma ge­riau.

Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė: Nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios tai bu­vo in­ten­sy­vus ir ga­na su­dė­tin­gas lai­ko­tar­pis. Ma­no ku­ruo­ja­mos sri­tys – ypač jaut­rios po­ky­čiams. Švie­ti­mo tin­klo re­for­mos pra­džia – iš­to­bu­lin­ta ar su trū­ku­mais – skai­čiai ir fak­tai kal­ba už sa­ve, mo­ki­nių skai­čius te­be­ma­žė­ja – po­ky­čių rei­kia, kad ir kaip ne­po­pu­lia­riai tai at­ro­dy­tų. Tai įvar­dy­čiau kaip vie­no dar­bo pra­džią.

Sie­kia­me aukš­to­jo moks­lo Aly­tu­je, to­dėl nuo ru­dens star­tuo­jan­čios ma­gist­ro stu­di­jos aly­tiš­kiams ir re­gio­no gy­ven­to­jams yra vie­nas iš mū­sų ka­den­ci­jos sie­kių. Gal­vo­ja­me ir apie sen­jo­rus, jų pa­to­gu­mą, prie­žiū­rą, slau­gą ir glo­bą. Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre įsteig­tos pa­pil­do­mos slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo pa­la­tos. Ži­no­ma, kaip ir kiek­vie­na­me dar­be, kas­die­niai dar­bai, už­trun­kan­tys il­gai, bet ne­ma­to­mi, „su per­spek­ty­va“, už­ima daug lai­ko.

 

– Ka­den­ci­jos pir­mie­ji me­tai bai­gia­si ka­ran­ti­ne. Tai­gi ne­iš­ven­gia­mai pa­kal­bė­ki­me apie tai. Va­do­vų dar­bo­tvarkėje in­ter­ne­te – tik ry­ti­nis pa­si­ta­ri­mas. Kaip at­ro­do re­a­li Jū­sų dar­bo die­na šiuo me­tu? Ka­da ji pra­si­de­da ir bai­gia­si? Ar va­ka­rais iš­jun­gia­te te­le­fo­no gar­są? Ar dar­bas vyks­ta ka­bi­ne­tuo­se, ar nuo­to­li­niu bū­du, gal ko­kių pas­ta­ro­jo pri­va­lu­mų te­ko pa­ste­bė­ti?

Ne­ri­jus Ce­siu­lis: Pri­va­lu­mų ne­ma­tau, gal dau­giau įžvel­giu trū­ku­mų. Man pa­tin­ka ben­drau­ti su žmo­nė­mis, ma­ty­ti juos gy­vai, dis­ku­tuo­ti. Be abe­jo, ir ka­ran­ti­no me­tu me­ras kiek­vie­ną dar­bo die­ną bū­na sa­vi­val­dy­bė­je, dir­ba ka­bi­ne­te, nuo­to­li­niu bū­du ren­gia­mi po­sė­džiai, ta­ria­ma­si, spren­džia­mi klau­si­mai. Daž­nai ten­ka jung­tis su Vy­riau­sy­be, mi­nis­te­ri­jo­mis, ka­ran­ti­no me­tu nu­ro­dy­mai kei­čia­si be­veik kas­dien, rei­kia pri­im­ti spren­di­mus, iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, kad kuo grei­čiau ben­dro­mis pa­stan­go­mis pa­ža­bo­tu­me pan­de­mi­ją. Dar lie­ka vi­si ki­ti ta­ry­bos klau­si­mai, do­ku­men­tai, ku­riuos rei­kia iš­ana­li­zuo­ti ir teik­ti ta­ry­bai.

Ma­no dar­bo die­na pra­si­de­da maž­daug 6 va­lan­dą, o bai­gia­si vi­dur­nak­tį. Nie­ka­da ne­iš­jun­giu te­le­fo­no gar­so, nes me­ras tu­ri bū­ti vi­są lai­ką pa­sie­kia­mas, ir toks yra.

Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė: Ap­skri­tai va­do­vų dar­bo lai­kas nė­ra ri­bo­tas, tai­gi trun­ka tik­rai ne 8 va­lan­das, juo la­biau da­bar. Dar­bo die­na ta­po ne­apib­rėž­ta, ne­nor­muo­ta. Dar­bas ir ben­dra­vi­mas per­si­kė­lė į vir­tu­a­lią erd­vę. Kas­dien vyks­ta nuo­to­li­niai pa­si­ta­ri­mai – juk dar­bai nie­kur ne­din­go, prie­šin­gai, at­si­ra­do nau­jų. Su­si­rin­ki­mai vyks­ta ir sa­lė­se ar­ba ka­bi­ne­tuo­se per at­stu­mą. Nau­ja pa­tir­tis vi­siems. Nuo­la­ti­nis ben­dra­vi­mas su ku­ruo­ja­mo­mis įstai­go­mis, kas­die­ni­niai spren­di­mai ir iš­šū­kiai, gy­ven­to­jų klau­si­mai... Te­le­fo­nas iš­jung­tas ne­bū­na, esu vi­sa­da pa­sie­kia­ma so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Ka­ran­ti­nas įve­dė ko­rek­ci­jas, ne­pa­to­gu­mą, bet rei­kia pri­si­tai­ky­ti ir į šią lai­ki­ną si­tu­a­ci­ją žiū­rė­ti kan­triai. Ir ti­kė­tis, kad vis­kas bus ge­rai.

 

– Gal­būt bū­tent šiuo me­tu yra ren­gia­mi ko­kie nau­ji pro­jek­tai, dė­lio­ja­mos idė­jos, ku­rias bus ga­li­ma re­a­li­zuo­ti ka­ran­ti­nui pa­si­bai­gus?

Ne­ri­jus Ce­siu­lis: Yra daug pro­jek­tų ir idė­jų. Bus at­nau­ji­na­mas Jau­ni­mo par­kas, re­no­vuo­ja­mi švie­ti­mo įstai­gų pa­sta­tai. Tvar­ko­mos jų spor­to sa­lės, įren­gia­mi lif­tai, pri­tai­ko­ma ne­įga­liems žmo­nėms. Ren­gia­mas sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nis veik­los pla­nas iki 2030 me­tų, LEZ ga­li­my­bių stu­di­ja, Taip pat Aly­taus S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­no­va­ci­jos tech­ni­nis pro­jek­tas. Sa­vi­val­dy­bės veik­la dėl ka­ran­ti­no tik­rai ne­nu­trū­ko.

 

– Jū­sų veiks­mai ir ypač ko­mu­ni­ka­ci­ja gais­ro me­tu pel­nė dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų, bet taip pat ir už­si­trau­kė cen­tri­nės val­džios ne­ma­lo­nę. Pra­ėjus be­veik pu­sei me­tų, ar ne­jau­čia­te ko­kių pa­sek­mių mies­tui šia pras­me?

Ne­ri­jus Ce­siu­lis: Ne, tik­rai ne­jau­čia­me jo­kių pa­sek­mių, gal net­gi pa­ste­bi­me ge­res­nį fi­nan­sa­vi­mą. Ga­vo­me lė­šų ir Ke­lių plėt­ros pro­gra­mai, Nau­ja­jai gat­vei re­konst­ruo­ti, ir pa­pil­do­mų lė­šų žvy­ruo­tų gat­vių įren­gi­mui. Sa­ky­čiau, kad gal net pa­pras­čiau ta­po dirb­ti, nes mi­nis­te­ri­jo­se at­pa­žįs­ta, ben­drau­ja, nė­ra pro­ble­mų nu­va­žiuo­ti į su­si­ti­ki­mą ir šne­kė­tis tam tik­rais klau­si­mais. Ta­čiau da­bar pan­de­mi­ja, ka­ran­ti­nas ir ten­ka ne­ju­dė­ti, lauk­ti. Bet šiaip vis­kas ge­rai, mies­tas jo­kių pa­sek­mių ne­tu­ri.

 

– Ar bu­vo ko­kių žen­klų, kad ši­ta ka­den­ci­ja taps to­kia iš­skir­ti­nė, pa­žen­klin­ta gais­ro ir pan­de­mi­jos vos per me­tus lai­ko? Kaip pa­tys ver­ti­na­te to­kius ame­ri­kie­tiš­kus kal­ne­lius, kaip jau­čia­tės į juos pa­te­kę?

Ne­ri­jus Ce­siu­lis: Žen­klų ne­bu­vo jo­kių ir, ma­nau, nie­kas ne­si­ti­kė­jo, kad bus to­kia ka­den­ci­ja, su dviem eks­tre­ma­lio­mis si­tu­a­ci­jo­mis, – gais­ro ir vi­ru­so. Ti­kė­ti­na, kad po to mū­sų dar lau­kia ir eko­no­mi­nė kri­zė, ku­ri ga­li at­ei­ti ir ku­rią mums rei­kės val­dy­ti. Tai­gi ka­den­ci­ja iš tik­rų­jų pa­kan­ka­mai įdo­mi, dar tu­ri­me la­bai mar­gą ta­ry­bą, vie­ni at­ei­na į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, ki­ti iš­ei­na. Ne­abe­jo­ju, kad ir tre­ji at­ei­nan­tys me­tai mies­to gy­ve­ni­me bus la­bai įdo­mūs. Esu jau­nas, ti­kiu, kad mums vis­kas pa­vyks. Vie­ną kri­zę jau su­val­dė­me, ki­tą be­veik pa­vy­ko su­val­dy­ti, o eko­no­mi­nė kri­zė pri­klau­sys nuo la­bai dau­ge­lio veiks­nių. Ir ma­nau, kad nuo me­ro ši­to­je vie­to­je pri­klau­sys ma­žiau­siai.

Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė: Tik­rai iš­skir­ti­nė ka­den­ci­ja nuo pat pra­džių. Apie to­kią pa­tir­tį tur­būt nė ne­sap­na­vo­me. Ho­ros­ko­pų ne­skai­tau są­mo­nin­gai; pra­na­šys­tė­mis ne­ti­kiu. Ge­riau ne­ži­no­ti, ko ti­kė­tis, ypač kai ne­ga­li su­val­dy­ti ir si­tu­a­ci­ja nuo ta­vęs ne­pri­klau­so. Kaip tik prieš ke­le­tą die­nų su ko­le­go­mis juo­ka­vo­me – „ko­kie bu­vo­me pra­ei­ta­me gy­ve­ni­me, kad da­bar tiek iš­ban­dy­mų te­ko?“ O jei­gu rim­tai – sun­ku­mai grū­di­na. Gais­ras bu­vo rim­tas „tes­tas“, tai­gi aki­sta­to­je su pan­de­mi­ja jau tu­ri­me pa­tir­ties, gal esa­me kai kur žings­niu prie­ky­je. Ži­no­me, kaip or­ga­ni­zuo­ti dar­bą, dir­ba­me su­si­tel­kę ir nuo­sek­liai.

Ša­rū­nas Klė­ge­ris: Pa­sau­lio rit­mas yra ki­li­mų ir nuo­puo­lių vi­su­ma, po ra­maus pe­ri­odo ne­iš­ven­gia­mai at­ei­na iš­ban­dy­mų me­tas. Iš­ban­dy­mai žmo­nes pri­ver­čia su­si­mąs­ty­ti ir keis­tis. Yra to­kia se­na pa­tar­lė – bė­da vie­na ne­vaikš­to. Ta­čiau ti­kiu, kad Aly­taus mies­to da­bar ne­iš­ven­gia­mai lau­kia au­gi­mo ir kles­tė­ji­mo pe­ri­odas, blo­giau­sia li­ko pra­ei­ty­je.

 

„Žmo­gus per die­ną tu­ri nu­ei­ti bent 10 tūks­tan­čių žings­nių, o kaip ka­ran­ti­no me­tu?“

– Esa­te ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo bū­do ša­li­nin­kas, bet tre­ni­ruo­tes jau su­trum­pi­no vi­ce­me­ro pa­rei­gos. O kaip šį gra­fi­ką pa­ko­re­ga­vo ka­ran­ti­nas, ar šiuo me­tu plau­kio­ja­te Dai­li­dė­je, bė­gio­ja­te? Štai vi­si ra­gi­na per ka­ran­ti­ną lik­ti na­muo­se, bet ar ne­tu­rė­si­me dar di­des­nės pro­ble­mos, kad da­lis aly­tiš­kių mė­ne­sį pra­lei­do prie TV ir jų imu­ni­te­tas nu­sil­po? Kaip ras­ti tą ka­ran­ti­ni­nį auk­so vi­du­rį – gy­ven­ti ak­ty­viai ir sau­giai? Gal tu­ri­te ko­kių pa­ta­ri­mų?

Ša­rū­nas Klė­ge­ris: „Žmo­gus per die­ną tu­ri nu­ei­ti bent 10 tūks­tan­čių žings­nių, prie­šin­gu at­ve­ju, jo są­na­riai, krau­jo­ta­ka ir kvė­pa­vi­mo ta­kai pra­de­da at­ro­fuo­tis. Lai­mė, Aly­tų su­pa miš­kai ir ne­ma­žai mies­te­lė­nų, lai­ky­da­mie­si sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, ka­ran­ti­no me­tu juos at­ra­do.

Lau­kiu, kol Dai­li­dės eže­rė­lio van­duo at­šils ir ati­da­ry­siu se­zo­ną. Šil­tuo­ju se­zo­no me­tu Di­džio­jo­je Dai­li­dė­je nu­plau­kiu apie 70 km, bė­gio­ju miš­ke ar­ba už­mies­ty­je, ka­ran­ti­no me­tu lai­ky­da­ma­sis vi­sų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Iš­tver­mės spor­tas man yra sa­vo­tiš­ka me­di­ta­ci­ja.

 

„Mies­to šven­tė atšaukta, svars­ty­si­me ki­tas įdo­mias ne­tra­di­ci­nes ga­li­my­bes“

– Ka­ran­ti­nas Aly­taus kul­tū­ro­je. Esa­te šią sri­tį ku­ruo­jan­ti vi­ce­me­rė, ko­kių pa­da­rė­te sau at­ra­di­mų, ko­kių stip­rių­jų / sil­pnų­jų pu­sių ne­ti­kė­tai įžvel­gė­te?

Jurgita Šu­ke­vi­čie­nė: Kul­tū­ros sek­to­rius Aly­tu­je nuo pir­mų­jų ka­ran­ti­no die­nų pri­si­tai­kė prie esa­mos si­tu­a­ci­jos ir grei­tai per­sio­rien­ta­vo teik­ti kul­tū­ros pa­slau­gas vir­tu­a­lio­je erd­vė­je. Vie­nas pir­mų­jų pro­jek­tų – Aly­taus mies­to te­at­ro ir Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos pro­jek­tas „Kny­gAn­ti­nas. Pas vai­kus“, su­lau­kęs dau­gy­bės se­kė­jų. Po to vie­nas po ki­to pa­si­py­lė vi­sų kul­tū­ros įstai­gų pro­jek­tai: Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos pro­jek­tas „Kny­gos, jun­gian­čios kar­tas“, skir­tas se­ne­liams ir anū­kams, tė­ve­liams ir vai­kams, ve­ly­ki­niai kon­kur­sai „Vir­tu­a­lūs mar­gu­čių mū­šiai!“, „Ori­gi­na­liau­sio mar­gu­čio kon­kur­sas“, „Vai­kų Ve­ly­kė­lės ta­vo na­muo­se!“, ku­riuos or­ga­ni­zuo­ja Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Kul­tū­ros cen­tras. Kraš­to­ty­ros mu­zie­jus pro­jek­tu „Eks­po­na­tai pa­sa­ko­ja“ pa­kvie­tė pa­žin­ti mu­zie­jaus rin­ki­niuo­se sau­go­mų eks­po­na­tų is­to­ri­jas ir vir­tu­liai su­si­pa­žin­ti su pa­ro­dė­le „An­zel­mas Ma­tu­tis ir jo skai­ty­to­jai“. Nau­jai su­skam­bė­jo te­at­ro pro­jek­tas „Vil­no­niai po­kal­biai“, skir­tas sen­jo­rams ir ne­įga­lie­siems, ir kvie­ti­mas da­ly­vau­ti I res­pub­li­ki­nia­me te­at­ri­nio pla­ka­to kon­kur­se. Te­at­ras taip pat pa­kvie­tė da­ly­vau­ti VI res­pub­li­ki­nia­me dra­ma­tur­gų kon­kur­se.

Be abe­jo, įstai­gų dar­bas ne­bu­vo orien­tuo­tas vien tik į iš­orės klien­tus. Šis lai­ko­tar­pis bu­vo pro­ga at­lik­ti ki­tus ne ma­žiau svar­bius dar­bus: in­ven­to­rin­ti, tvar­ky­ti do­ku­men­tų ar­chy­vus, rink­ti me­džia­gą nau­joms pa­ro­doms, ruoš­ti nau­jus pro­jek­tus ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, ruoš­ti nau­jas pa­raiš­kas kul­tū­ros pa­so pro­gra­mai, kur­ti nau­jas edu­ka­ci­nes pro­gra­mas ir at­lik­ti dau­gy­bę ki­tų dar­bų.

Nau­jais iš­šū­kiais ta­po ap­sau­gi­nių sky­de­lių ga­my­ba bib­lio­te­ko­je, nuo­to­li­nės re­pe­ti­ci­jos, nuo­to­li­nis pa­si­ruo­ši­mas prem­je­roms, fes­ti­va­liams ir ki­tiems ren­gi­niams. Nors įstai­gos kū­ry­bin­gai per­sio­rien­ta­vo dirb­ti ka­ran­ti­ni­niu lai­ko­tar­piu, yra ir sil­pnų­jų pu­sių: su­dė­tin­ges­nė dar­buo­to­jų dar­bo kon­tro­lė, su­dė­tin­ges­nė ko­mu­ni­ka­ci­ja, nes ne vi­si dar­buo­to­jai na­muo­se tu­ri tin­ka­mas są­ly­gas dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Be to, ne­tei­kia­mos tra­di­ci­nės ir ap­mo­ka­mos pa­slau­gos, at­šauk­tos edu­ka­ci­nių ren­gi­nių re­zer­va­ci­jos, at­šauk­ti ki­ti ren­gi­niai ir fes­ti­va­liai. Iš vi­so per še­šias ka­ran­ti­ni­nes sa­vai­tes nuo ko­vo 16-osios iki ba­lan­džio 27 die­nos ne­įvyks dau­giau kaip 160 įvai­rių ren­gi­nių, fes­ti­va­lių, edu­ka­ci­nių už­si­ė­mi­mų ir apie 180 ki­no se­an­sų. La­biau­siai nu­ken­tė­jo Aly­taus te­le­ki­nas, įmo­nė pra­ra­do bet ko­kias apy­var­ti­nes lė­šas. Šiuo me­tu kiek­vie­na įstai­ga pa­gal sa­vo spe­ci­fi­ką ren­gia siū­ly­mus, kaip, ko­kiais eta­pais ir veik­la rei­kė­tų iš­ei­ti iš ka­ran­ti­ni­nės si­tu­a­ci­jos, kaip pa­laips­niui at­nau­jin­ti tie­sio­gi­nį lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mą, kaip už­tik­rin­ti sau­gu­mo prie­mo­nes, kaip at­nau­jin­ti ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą vie­šo­sio­se vie­to­se ir kt.

– Miesto gimtadienio ren­giniai, deja, atšaukti. Labai nelinksma žinia!

Bet ko­kiu at­ve­ju, kū­ry­bi­nė mies­to šven­tės or­ga­ni­za­to­rių ko­man­da pa­si­ren­gu­si pri­im­ti ir šį iš­šū­kį ir pa­siū­ly­ti ne­ti­kė­tų įdo­mių spren­di­mų.

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Ar jums reikia skubios paskolos, kad išvalytumėte skolas, ar jums reikia nuosavybės paskolos, kad pagerintumėte savo verslą? Ar jus atmetė bankai ir kitos finansinės agentūros? Ar jums reikia paskolos konsolidavimo ar hipotekos? Neieškokite daugiau kaip mes čia, kad visos jūsų finansinės problemos taptų praeitimi. Susisiekite su mumis el. Paštu:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Tai yra „Ocean Finance“ hipotekos. Mes siūlome paskolas tiems, kurie domisi pagrįsta 2% palūkanų norma. Diapazonas svyruoja nuo 5 000,00 eurų iki maksimaliai 100 000 000,00 eurų.

  Komentaras

  Šiam Alytaus politikos įvykių fone meras turėjo teikt ir alyriškiams nors ir pavėluotai, aiškią vystymo strategiją. Kaip per metus pagal kitų ekvivalentą pritraukt min. 30 milijonų es paramos ir to dėka mažint kelis milijonus biudžeto paskolų ir stabilizuot gyventpjų skaičių, kad nors nemažėtų. Ir kaip sprendžiami galimai probleminių įmonių klausimai. - Vietoj to parodė, kad kaip prieš metus šių klausimų nesuvokė taip ir dabar, ir nelemta. Reiškia būt paspirtukų vaidmenį ir silpnėt miesto interesams. Didėja problemos alytiškiams išgyvent savam mieste. Aišku, tokia pozicija tinka Vilniaus kaip kuriems ponams. Nesugeba įsisavint apie 30 milijonų paramos Alytus, gal pasinaudoja Vilnius ar kas sugeba. Kur tokių sočiai ir šiuo metu per es paramą veržlūs. Kol Alytuj po pasakėlėm. Vėl gi taryboj susiformavus oponuojanti dauguma reiškia tesinys - eit į priekį. Pradedant nuo interpeliacijų vicmerams ir direktoriui... Kol galimai per tyrimų dėl padangų gaisro ir..nepradėję savo naudai retint institucijos. Kur regis tyrimus išsiaiškinę ir perkandę Alytų. Po ko klausimas - kas pirmesnis? Ar vietiniai su geriausiais sprendimais savo naudai, ar išoriniai savo naudai? Vienok kol kas Alytus pralaimi. Ir tik save kaltint gali. Niekas netrukdo konkuruot kaip lygūs ir su Vilnium. Ką nemažai savivaldybių jau sugeba.

  Komentaras

  Tarp savivaldybių konkurencija. Kas Vilniui ir alytiškiams geriau? Ar, kad Alytaus miesto valdžioje sugebantys kitų miestų ekvivalentu per 5 paskutinius metus sugebantys į Alytų pritraukt apie 150 milijonų es paramos ir sugebantys probleminių įmonių klausimus spręst, ar? Kurie nesugeba ir to dėka jau apie 150 milijonų es paramos pasinaudoję kas sugeba...O per Alytaus rinkas Vilnius ką nori daro. O alytiškiai kaip pasyvūs netekę 10 n geriausių įmonių ir rinkų iki dabar taryboj iš koalucijų išsilaksto. Vengdami atsakomybės ir už jų tvirtintų sprendimų fiasko. Anoj kadencijoj dar gyvybės rodė per vicmerų interpeliacijas, dabar ir to nesimato. Nors taryboj oponuojanti dauguma atsiradę. Bet oanašu nesusimobilizuoja, nes neturi ką geriau siūlyt. Tik dėl mažėjančių likučių erzintis skriaudžiant tam momente silpnesnį. Kokie mandri per rinkimus ir po jų.

  Komentaras

  Kad šioje kadencijoje nieko nedaro situacijoje gerinti. Mato, kad meras ir vicmerai nesigaudo strategijose bei kaip elgtis su probleminėm įmonėm. Anoj kadencijoj bei per vicmerų interpeliacijas bandė judėt. Kur ir dabar gal vicmerus interpeliuojant į jų vietas sugebantys gali ateit. Ir išjudint Alytų iš merdėjimo. Juolab išsialsčius valdančiai koalicijai reiškia likus kaip opozicinė dauguma ir sočiai balsų pakeist vicmerus. Kur procedūros nesudėtingos. Tarybos balsų aritmetine dauguma reiškia nepasitikėjimus vicmerais ir į jų vietas sugebabčius skiria. Tas pats ir dėl savivaldybės administracijos direktoriaus.

  Komentaras

  Jei netinka šie postuose, ką alytiškiai siūlo vietoj jų? O jie socdemų elito geriausi. Vadinas kiti pas socdemus dar silpnesnio lygio. Nes į aukščiausius postus partijos skiria geriausius.

  Komentaras

  Žemės kirminukams tik šliaužiot lemta. Ereliams skraidyt. Sugebėt padangų gaisrą ne profesonaliai per kelias dienas užgesint, o didvyriškai gesint per 10 parų kol viskas sudegs ir dar fondą alytiškiai ne kuklų surenka už tai, pasakaitėm metus burt ir vos ne pasaulį per komandiruotes apvažiuot..Tik virusas kažkiek pristabdė. Lengviausiu būdu didint biudžeto praskolinimą ne kiekvienas sugeba ir dabar taryboj šauniausias. Niekas nieko rimčiau nesumasto. Džiaukites šauniausią merą išsirinkę. Jaunas, energingas kaip ir komanda surinkta. Dar pilni jėgų stebint ir džiugint alytiškius.

  Komentaras

  Apačioje komentare tik dalį parodėt. Tą patį žemiau partinukai prisidengdami po politine linija išdėstę per visą savivaldybės sistemą. Kurie kurt nesugeba ir buksuoja vystymas nykindamas miestą. Per juos neįmanoma praeit sugebantiems. Kur pro retą Alytuj yra ir gali sėkmingai vystyt miestą. Net tarybos lygį pagrindinio ekonomikos investicijų komiteto vadovais įsodinti konservatorius su mediko išsilavinimu ir socdemas su pedagogo. Kurie žalio suvokimo apie investicijas neturi, bet nepraleis į taryboje retų sugebančių. Taip uzurpavę. O valdžioj ir partijų lyderiai ne asmenybės. Ne veltui Tomas, kur stiprūs televizijos žurnalistiniai tyrimai ir viską išsiaiškinę, tik klausimas kaip tai naudoja, kaip paspirtukus su jų sistemom. Ir ekspolicininkai užkuliusį savo grobio dalį tvirtai laiko. Bent kada galintys situaciją permodeliuot.

  Komentaras

  Policinė sistemukė Alytuj. Ant sekimo suskundimų vienas ant kito. Grigaravičius, Mulma, Paulauskas Romualdas iš saviv teisės skyriaus, Egidijus Grigaravičius, Tamulevičiai, Jastremskas, Juonys, Skvernelis per Pačėsą ir Grigaravičių......

  Komentaras

  Geri laikai valdžiai. Geri pasikelti atlyginimai iš praskolinto biudžeto eina. Po virusu neveiklumą dar lengviau pridengt. Tiesa per taryba kapela padresiruoja, dar gal institucijos po tyrimais tempdami paerzina, bet gyvent įmanoma. Tik rink ir rūpestėlį vaizduot. Alytiškiams bent kokios pasakos tinka.

  Komentaras

  Vertinant, kad Alytaus miestas per savivaldą labiausiai suklimpęs institucijų tyrimuose reiškia, blogiausiai ginamas viešas interesas per Lietuvą. Kaip taip įmanoma, kaip regis su rajonu 3 seimo nariai. Iš jų socdemas J.S. seimo teisėsaugos komiteto vienas iš buvusių ir esamų vadovų. Eksmeras ekskomisaras policijos komisaro visuomeninis patarėjas. Vrm 2 vicministrai nuo Alytaus ir pagal buvusius postus Alytuj - gerai padėtį žinantys. Reiškia su tokiu potencialu Alytuj teisingumas turi vyraut. Ar gal jie tik kaip stogai, dėl ko kas vyksta? Galimai nuslopint neįtinkančius ir..?

  Komentaras

  Jei būt laikomasi teisingumo pagal Konstitucijos 46 str., kad valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei, Alytus vystyme niekad nebūtų praradęs virš pusės turėto miesto potencialo saujelės labui. Kas ir dabar visų akyse vyksta. Veiksmai institucijų kaip prieš rinkimus pablusinėt neįtinkančius per užkastas atliekas ir nematyt rimtų problemų padangų perdirbimo įmonėj kur pamačius gal ir gaisro būt išvengta su blogom pasekmėm, ar per menkniekius išblusinėt buvusį dzūkijos vandenų vadovą kur per prevencines priemones ir žmoniškiau galėjo spręst rodo - žino jie ir rimčiau. Kaip per įtartinai besitęsiančius padangų gaisro ar žemės sklypų skandalus kur esmė nesudėtingi reikalai ir žurnalistai išsiaiškinę jie..- per tai sudaro salygas dar didesnėms nesamonėms vykt. Rodo - atsakymai aiškūs. Apsimesdami prieš rinkimus vėl gal pradės vaizduot rimtai dirbančius.. saujelės labui. Pagrinde atsakomybė už fiasko Alytuj aukščiausią valdžią vykdantiems seimui, prezidentui su vyriausybe, teismui. Ką į seimą nuo Alytaus renkates ir siūlot žinot. Esmėj tie patys per kuriuos valdžioje ir žmonėms blogėja, praskolinto miesto biudžeto likučiai tarybos sprendimais tiesiog visų akyse išvalomi. Ir visi bejėgiai kaip prarandant 10 n geriausių miesto įmonių kur patys užsidirbt per jas galėjo, žemės sklypų likučius per erzelynes ir panašiais būdais išvalo...Kitur šiuos reiškinius patys pristabdė. Alytuj gudresni nei kitur.

  Komentaras

  Šį jlausimą uūduok eksmerui - ekskomisarui. Kuris šiandien jei net policijos komisaro visuomeninis patarėjas reiškia jau politikas, galėrų paaiškint. Kad gyrės, kad sutramdė savo laiku grupuotes, jų veiklos modeliai net per tarybą kaip atviri ? Kaip keičiantis merams po rinkimų perdavė šiam merui reikalus, kad šis girias problemų nebuvo? Nors nuo anos kadencijos sočiai problemų dėl rimtų strategijų stygiaus ir matės probleminės įmonės. Kaip ir įdomi tarybos narių atsakomybė tada tvirtinant taryboje sav. administr. dirwkrorių, vicemerus, patarėjus - kurie vienodai žalio suvokimo neturi apie reikiamas ūkines kompetencijas valdtme. Kaip taryba galėjo tvirtint silpnas stratwgijas ir biudžeto praskolinimą? Ko rimtos tartbos niekur šiais laikais sau to neleidžia. Nes per tai lieka atsakingais už kas vyksta. Kaip ir dabar be sprendimų ką daryt.

  Komentaras

  Galetu teisesauga drasiai sulaikinėti ....... miesto taryb narius. Beveik nei vieno iš jų nėra, kad nepažeidinėtu įstatymų, neužsiimtįu sukčiavimų, arba nepriklausitų nusikalstamui susivienijimui...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.