Į te­at­ro sce­ną žen­gia dar vie­na „Ur­vi­nė ma­ma” – ak­to­rė Li­na Ras­to­kai­tė

Lina
Lina Rastokaitė
Žiū­ro­vai tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su dar vie­na pa­šė­lu­sia, ener­gin­ga bei au­to­iro­ni­jos ku­pi­na ma­ma – ak­to­re Li­na Ras­to­kai­te. Mo­ti­nys­tės ku­rio­zus šmaikš­čiai nag­ri­nė­jan­tis mo­nos­pek­tak­lis, die­nos švie­są iš­vy­dęs 2017 me­tų pa­bai­go­je, iki šiol bu­vo ne­at­sie­ja­mas nuo cha­riz­ma­tiš­ko­sios jo ak­to­rės Gin­ta­rės Lat­vė­nai­tės, ta­čiau L.Ras­to­kai­tė žiū­ro­vams ža­da dar ki­to­kią, ne ma­žiau įdo­mią šei­my­ni­nio gy­ve­ni­mo be­pro­ty­bės in­ter­pre­ta­ci­ją.

„Ur­vi­nė ma­ma“ – spek­tak­lis, į te­at­ro sce­ną vie­nam va­ka­rui per­ke­lian­tis cha­o­tiš­ką tri­jų vai­kų ma­mos bui­tį ir lei­džian­tis į ją pa­žvelg­ti su pri­bloš­kia­mu at­vi­ru­mu bei iro­ni­jos do­ze. Tai – kiek­vie­nai ma­mai iki skaus­mo pa­žįs­ta­mas vi­di­nis mo­no­lo­gas, ku­pi­nas ab­sur­diš­kiau­sių, juo­kin­giau­sių ir pa­čių kas­die­niš­kiau­sių gal­vo­sū­kių bei is­to­ri­jų, be ku­rių tie­siog ne­įsi­vaiz­duo­ja­mi mo­ti­nys­tės džiaugs­mai ir var­gai.

„Ur­vi­nė ma­ma“ nu­si­me­ta to­bu­los su­per­ma­my­tės kau­kę ir tam­pa mo­te­ri­mi, ku­rią kiek­vie­nas pa­žįs­ta­me: ne­įti­kė­ti­nai kan­tria, ta­čiau vi­suo­met ba­lan­suo­jan­čia ant šios kan­try­bės ri­bos, die­vi­nan­čia sa­vo vai­kus, ta­čiau kar­tais taip sva­jo­jan­čia apie nors vie­ną mi­nu­tę ra­my­bės, my­lin­čia sa­vo vy­rą, ta­čiau slap­ta taip trokš­tan­čia vėl pa­si­jaus­ti jau­na ir pa­trauk­lia.

Mo­nos­pek­tak­lis – nuo­šir­di ir kva­to­tis ver­čian­ti pa­čios tik­riau­sios ma­mos iš­pa­žin­tis apie da­ly­kus, ku­riuos nu­ty­li mo­ti­nys­tės va­do­vė­liai.

Nau­ją­ja „Ur­vi­ne ma­ma“ ta­pu­si ak­to­rė L.Ras­to­kai­tė kvie­čia spek­tak­ly­je ap­si­lan­ky­ti ir tuos, ku­rie jį jau spė­jo pa­ma­ty­ti su ko­le­ge ak­to­re G.Lat­vė­nai­te. L.Ras­to­kai­tė ne­iš­duo­da, kuo jos vai­di­na­ma ma­ma yra ki­to­kia, ta­čiau už­si­me­na, jog ruoš­da­ma­si vaid­me­niui ji va­do­vau­ja­si ne tik sa­vo pa­čios pa­tir­ti­mi, bet ir dau­gia­vai­kių drau­gų is­to­ri­jo­mis.

„Ste­bė­da­ma sa­vo pa­žįs­ta­mus, au­gi­nan­čius tris ar ke­tu­ris vai­kus, ma­tau, kaip jie kar­tais iš­ei­na iš pro­to, ta­čiau su­si­tvar­ko ir vėl į jį su­grįž­ta“, – juo­kia­si ak­to­rė, sce­no­je ban­dy­sian­ti iš­si­aiš­kin­ti, kaip ne­pa­mes­ti gal­vos be­pro­tiš­ko­je mo­ti­nys­tės ka­ru­se­lė­je.

 

L.Ras­to­kai­tę spek­tak­ly­je „Ur­vi­nė ma­ma“ pa­ma­ty­ti ga­li­te jau sau­sio 24 die­ną 18 va­lan­dą Aly­taus mies­to te­at­re.

Or­ga­ni­za­to­rių inf.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.